Shitja përmes Likuidimit - 16

Reklama - kliko këtu për t'a shikuar

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

 
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 16

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Njësia nr. 01: NSh Vushtex - Dyqani nr. 8 në Mitrovicë - 42 m² gjendet në rrugën ”Kralja Petra”, ndërtesa ”L-4” në ngastrën kadastrale me numër 49 në veri të Mitrovicës, Regjioni Mitrovicës. Dyqani është i përshtatshëm në mënyrë ideale për aktivitete të ndryshme komerciale. Në bazë të njohurive të Agjencisë, dyqani me pakicë “nr 8” asnjëherë nuk ka qenë subjekt i ndonjë kontesti pronësor, për këtë aset nuk ka ndonjë padi pronësore të parashtruar. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh VUSHTEX Vushtrri (MIT035);
NSh VUSHTEX - Vushtrri (“Ndërmarrja”); NSh Vushtex UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr. 80075952;
DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-832/89; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-656/91; DD u mesovitoj svojini Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-2830/93; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-569/96

Njësia nr. 02: Villa e NSh IMK në Brezovicë – Shtërpcë - Aseti për shitje është ndërtesa dykatëshe me sipërfaqe të përafërt prej 176 m², që së bashku me oborrin i cili e rrethon e përbëjnë sipërfaqen totale të përafërt prej 1417 m² (14 ari 17 m²). (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

IMK-Fabrika e gypave Ferizaj (GJI053);
IMK Fabrika për Prodhimin e Tubave me Tegel Spiral Ferizaj / IMK Fabrika za Proizvodnju Šavnih, Spiralno – Varenih Cevi Uroševac (Numri i regjistrimit në Gjykatën Ekonomike Fi – 108/71) and MKS – “Fabrika Šavnih Cevi Uroševac” (Numri i regjistrimit në Gjykatën Ekonomike Fi – 1184/90))

Njësia nr. 03: NSh NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 3, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510008-00307-0, 00308-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5929 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Rahoveci (PRZ011);
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi - 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 04: NSh NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 4, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec - Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr.  P-71510008-00041-0, 00046-0, 00066-0, 00185-0, 00396-0, 00397-0, 00398-0, 00399-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 19471 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Rahoveci (PRZ011);
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 05: NSh NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 5, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec - Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr.  P-71510008-00575-0, 00620-0, 00622-0, 00623-0, 00624-0, 00625-0, 00638-0, 00680-0, 00681-0, 00708 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 17022 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Rahoveci (PRZ011);
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 06: NSh NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 6, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec - Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr.  P-7151000-8-01792-0, 01818-0, 01835-0, 01836-0, 01842-0, 01846-0, 02272-0, 02273-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 15615 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Rahoveci (PRZ011);
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 07: NSh NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 7, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec - Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-7151000-8-2361-0, 02362-0, 02370-0, 02371-0, 02372-0, 02395-0, 02396-0, 03321-0, 03322-0, 03323, 03329, 03330-0, 03331-0, 03332-0, 03333-0, 03336-0, 03337-0, 03363, 03364, 03365-0, 03366-0, 03367-0, 03368, 03382-0, 03384-0,   me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 30589 m². 
(Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Rahoveci (PRZ011);
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 08: NSh NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 8, Rahovec – ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec - Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr.  P-7151000-8-03117-0, 03120-0, 03121-0, 03448-0, 03449-0, 03450-0, 03451-0, 03452-0, 03453-0, 03509-0, 03510-0, 03511-0, 02712-0, 02713-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 19292 m².
(Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Rahoveci (PRZ011);
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 09: NSh NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 9, Rahovec - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec - Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-7151000-8-00939-0, 00972-0, 00973-0, 00985-0, 00986-0, 00987-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 11372 m². (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Rahoveci (PRZ011);
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 10: NSh NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Greikoc - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116012-00156, që ndodhet në Zonën Kadastrale Greikoc, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116012-00584-0; P-72116012-00741-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 79313 m². (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Suhareka (PRZ006); (i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi.232/89
(ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi.1765/92

Njësia nr. 11: NSh NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Greikoc 1 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116012-00156, që ndodhet në Zonën Kadastrale Greikoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116012-00586-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 37107 m². (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Suhareka (PRZ006); (i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi.232/89
(ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi.1765/92

Njësia nr. 12: NSh Urata Lokali Nr. 13  Prishtinë - u ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë lokalin/hapësirën afariste në sipërfaqe prej përafërsisht 40 m² që gjendet në përdhesën e një ndërtese shumëkatëshe në lagjen Bregu i Diellit, Prishtinë. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh “Urata” (PRN 103); Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë Fi-5844/92: k- D.O.O. “VOCAR”, Pristina UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit   80243146: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia nr. 13: Tokë Bujqësore Henc - u ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë tokën bujqësore në Henc, komuna e Fushë Kosovës në një sipërfaqe prej përafërsisht 89714 m² (8 ha 97 ari dhe 14 m²). (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh “ Lavërtari Blegtori” (PRN004);
“Lavërtari Blegtori, Miradi e Epërme; Fi-878/89; OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; OBPB “Lavërtari-Blegtori”, Miradi e Epërme – Fi-120/85

Njësia nr. 14: Gërmia Shitorja nr. 209 Sheshi Zahir Pajaziti Prishtinë- Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66.5 m² i cili gjendet në Sheshin Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Gërmia (PRN093); Fi -676/89 : - Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”, Pristina  Fi-417/93: - D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214 - Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia nr. 15: Gërmia Supermarketi në Milloshevë - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 121 m² i cili gjendet në Magjistralen Prishtinë-Mitrovicë, në fshatin Milloshevë, Komuna e Obiliqit, gjendet skaj rrugës kryesore, afër Shtëpisë së Shëndetit dhe përballë Shtëpisë së Kulturës në Milloshevë.
(Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Gërmia (PRN093); Fi-676/89 : - Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”, Pristina  
Fi-417/93: -D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK

Njësia nr. 16: Gërmia Shitorja nr. 70 Slivovë - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 71 m² i cili gjendet në Rrugën Prishtinë -  Gjilan, në fshatin Slivovë, afër Punktit Shëndetësor. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Gërmia (PRN093); Fi-676/89 : - Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”, Pristina  
Fi-417/93: -D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK

Njësia nr. 17: Supermarketi në Korzo - Vetshërbimi nr. 1 - Kjo shitje ofron hapësirë afariste në sipërfaqe totale prej afërsisht 260 m². Kjo pronë ndodhet në rrugën Mbretëresha Teutë p.n. në katin përdhes të ndërtesës banesore në qendër të qytetit të Pejës, pjesa më e frekuentuar e qytetit. Pra, për shitje ofrohet vetëm lokali afarist, por jo toka në të cilën gjendet. Në të kaluarën dhe tani, lokali përdoret si supermarket, por mund të përdoret për aktivitete të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës €50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTPSH “17 Nëntori”, Pejë (PEJ139);
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi-545/89, Fi-628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” sh.a. në pronësi të përzier, Fi-6093/92.

Njësia nr. 18: NSh Përparimi Tokë Polac i Ri - Prona gjendet në fshatin Polac të Komunës së Skenderajt. Prona ka përafërsisht 10136 m² (Lista Poseduese 164, parcela 234/0). (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Perparimi (MIT018);
NSh ” Përparimi” nga Skenderaj (“Ndërmarrja”) ish NSh ‘’Buducnost” Fi-799/89 dhe Numri Regjistrimit teë Biznesit pranë UNMIK-ut 80689136

Njësia nr. 19: KB Runiku Tokë B - Tokë me sipërfaqe prej 5,571 m² (55 ari 71 m²) në Zonën Kadastrale Runik,të komunës së Skenderajt, Certifikata Nr. UL-72015062-00131, parcela1840-0. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

KB Runiku, Skenderaj MIT009);
Kooperativa Bujqësore “Runiku”, Skenderaj (“Ndërmarrja”) - KB “Runiku” Skenderaj; ZZ “Runiku” Srbica Fi-1605/90

Njësia nr. 20: Ndërtesa e NSH Semafori në Shtërpcë - Aseti për shitje është ndërtesa me sipërfaqe të përafërt prej 385 m², dhe oborrin me sipërfaqe të përafërt prej 612 m². Sipërfaqja totale e përafërt është 997 m² (9 ari 97 m²). (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh "Semafori" Ferizaj AMD "Trajko Gerkoviq” (GJI072);
NSh "Semafori" Ferizaj, AMD "Trajko Gerkoviq” Fi-2529/91, Fi-3959/93,”.

Njësia nr. 21: Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 1 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00249, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116039-01273-10; P-72116039-01273-5 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 16260 m². (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Suhareka (PRZ006);
(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi-232/89
(ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 22: Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 2 -  ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00094, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116039-00142-0;P-72116039-00151-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 12652 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Suhareka (PRZ006);
(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi-232/89
(ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 23: Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 3 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00094, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116039-00540-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14301 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh NBI Suhareka (PRZ006);
(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi-232/89
(ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 24: Tokë Bujqësore në ZK Zidi Sadik Ages I, Gjakovë - Kjo shitje ofron tokën prej 18 ha, 26 ari dhe 88 m² (182688 m²) të regjistruar në FP nr. 72, ZK “Zidi i Sadik Ages I”, Komuna Gjakovë dhe objektet në sipërfaqe të përafërt 10372 m². Sipërfaqja tokësore përbëhet nga kullosa, pemishte dhe ara. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Ereniku “Shpeztaria” (PEJ008);
NSH Ferma e Shpezëve Ereniku Fi-456/89, KBI Ereniku Fi-198/90, Ferma e Shpezëve Fi-1534/91, në Gjakovë (the “Ndërmarrja”)

Njësia nr. 25: Tokë Bujqësore në Klinavc  II, Klinë - Toka bujqësore e ofruar për ketë shitje ka një sipërfaqe 1 ha, 47 ari dhe 52 m² (14752 m²) dhe ndodhet në Zonën Kadastrale Klinavc, Komuna Klinë. Kjo tokë bujqësore ndodhet në kodër në anën e majtë te rrugës kryesore Klinë-Skenderaj. Në të kaluarën, toka kishte destinim dhe përdorim bujqësor. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Kooperativa Bujqësore “Lavra”, Klinë (PEJ171);
OTHPB Kooperim dhe Shitblerje të Prodhimeve Bujqësore "Kooperativa" në përbërje të Kombinatit Bujqësor "Malishgan" në Klinë ,Fi-528/76
Kooperativa Bujqësore "Lavra" Klinë, Fi-678/89

Njësia nr. 26: Dyqani në Gllogjan - Kjo shitje ofron lokalin afarist në sipërfaqe 73 m² që ndodhet në Fshatin Gllogjan të Komunës Pejë në distancë rreth 15 km nga qyteti i Pejës.  Në të kaluarën, ky dyqan është shfrytëzuar për shitje me pakicë. Pas konfliktit lokali është shfrytëzuar nga shkolla fillore e fshatit. (Depozita e ofertës €500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTPSH “17 Nëntori”, Pejë (PEJ139); Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”,
Fi-545/89, Fi-628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” sh.a. në pronësi të përzier, Fi-6093/92.

Njësia nr. 27: NT Deçani Dyqani nr.159, Gjakovë - Ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist në sipërfaqe 80 m² i cili gjendet në Rr. “Nënë Tereza” në qytetin e Gjakovës, e cila është pjesa më e frekuentuar gjithashtu e njohur edhe si zona e biznesit në Gjakovë. Në të kaluarën lokali është përdorur si ”Dyqan për shitje me pakicë”, e të njëjtin destinacion e ka edhe tani. Mirëpo, lokali është i përshtatshëm edhe për veprimtari të tjera afariste. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NT “ Deçani ”, Deçan (PEJ133);
NSH “NT Deçani” në Deçan, Fi-607/89; NSH NT “Deçani” në Deçan,
Regj. i UNMIK-ut nr. 80056249 (2000); Emrat alternativ/emrat e mëparshëm dhe numrat e regjistrimit; OP “Gërmia” në Prishtinë, Fi-66/79;  NSh NT “Deçani” SH.A. me pronësi të përzier, Deçan, Fi-8199/92

Njësia nr. 28: Supermarket nr.29 Pejë - Kjo shitje ofron hapësirë afariste në sipërfaqe 200 m². Kjo pronë ndodhet në Rr. Bill Klinton në katin përdhes të ndërtesës banesore afër Rrokaqiellit dhe Gjykatës Komunale. Toka në të cilën ndodhet lokali nuk është pjesë e tenderit. 
Ky aset ndodhet pranë qendrës së qytetit të Pejës dhe përbën një mundësi të shkëlqyer për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme tregtare. Si në të kaluarën, ashtu edhe tani, ky aset shfrytëzohet si Supermarket. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës” Pejë (PEJ013) ;   
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi-247/88; Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi-521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi-5477/92; N.P. Fabrika e Birrës / UNMIK Reg. 80115571

Njësia nr. 29: Dyqani në Budisalc, Klinë - Kjo shitje ofron “Dyqanin në Budisalc” me sipërfaqe 109 m² që ndodhet në Fshatin Budisalc, Komuna Klinë Objekti ndodhet afër stacionit të trenit dhe rrugës që lokale që lidh Pejën me Klinën dhe përbën një mundësi të shkëlqyer për veprimtari afariste. Në të kaluarën, ky aset ka shërbyer si i ashtuquajtur bodrum me shumicë dhe pakicë për shitjen e Birrës së Pejës. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës” Pejë (PEJ013) ;   
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi-247/88; Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi-521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi-5477/92; N.P. Fabrika e Birrës / UNMIK Reg. 80115571

Njësia nr. 30: Dyqani nr.7, Gjakovë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe 62 m² e njohur si “Dyqani nr. 7” e që gjendet në Rr. “Musa Zajmi”, afër qendrës për punë sociale të qytetit te Gjakovës. Historikisht ka shërbyer si dyqan për shitje me pakicë. (Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

“NSh Mulliri” Gjakovë (PEJ001);
NSh “Mulliri” Industria e Miellit dhe Bukës, me përgjegjësi të pakufizuar në Gjakovë, Fi-188/90
Holding Korporata “Mulliri” SH.A, Gjakovë SH.A., Fi-3660/91
Sh.A “Mulliri”, Regjistrimi i Përkohshëm i UNMIK-ut nr. 80192975

Njësia nr. 31: Gërmia Shitorja nr. 122 Prishtinë - ritender - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 38.44 m² i cili gjendet në katin përdhes te objektit banesor SU-1/5 L-1, lokali nr. 3 në Lagjen Dardania në Prishtinë.
(Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Gërmia (PRN093); Fi-676/89 :
- Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”, Pristina  
Fi-417/93: -D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214 -Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia nr. 32: Gërmia Shitorja nr. 124 Prishtinë - ritender - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66.96 m² i cili gjendet në katin përdhes te objektit banesor SU-1/5 L-4, lokali nr. 8 në Lagjen Dardania në Prishtinë.
(Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Gërmia (PRN093); Fi-676/89 :
- Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”, Pristina  
Fi-417/93: -D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214 -Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia nr. 33: Gërmia Shitoret mbi Kurriz Prishtinë - ritender - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë dy lokale afariste dhe një podrum me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 158.67 m² , të cilat gjenden në kuadër të një objekti banesor në vendin e njohur si “Kurrizi mbi Plato” në  Lagjen Dardania, Prishtinë. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh Gërmia (PRN093); Fi-676/89 :
- Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”, Pristina  
Fi-417/93: -D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214 -Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia nr. 34: Urata Lokali Nr. 7 Prishtinë - ritender - u ofron mundësinë investitorëve potencial që të blejnë lokalin me sipërfaqe prej përafërsisht 35 m² sipas çertificatës nr. 2010, ngastra kadastrale 3777/2 në rr. Haxhi Zeka në Prishtinë. Aktualisht lokali është i uzurpuar nga “DPT Gëzimi“.
(Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh “Urata” (PRN 103); Fi-723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë Fi-5844/92: k- D.O.O. “VOCAR”, Pristina UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit   80243146: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia nr. 35: Urata Nr. 95 Prishtinë - ritender - u ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 456 m² (0.04.56 ha) në rr. Haxhi Zeka, Prishtinë. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSh “Urata” (PRN 103); Fi-723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë Fi-5844/92: k- D.O.O. “VOCAR”, Pristina UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit   80243146:
- Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia nr. 36: Krikos Shitorja Pejë - ritender - u ofron mundësinë investitorëve potencial që të blejnë shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 63 m² e cila gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në një pjesë atraktive të Pejës në Kakariç. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Krikos” (PRN025);
Fi-8742/89 Staklopan - Krikos

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen" punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarë vetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë Brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.