Shitja përmes Likuidimit - 5

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara,  listuara më poshtë tani në likuidimin. 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 5

Subjektet / njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me nenin 5 të Ligjit nr 03/L-067 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Njësia 1: Bujqësia, Fushë Kosovë – Toka Bujqësore Markoc - Toka gjendet në Komunën e Obiliqit. Toka përfshinë ngastrat kadastrale nr. 5, 6/2, 7/1, 7/2, 13, 14, 28/1, 29/1, 42/1, 288 dhe 292 në zonën kadastrale Obiliq, me një sipërfaqe të përafërt prej 233463 m² (23 ha 34 ari dhe 63m²).  (Depozita e Ofertës €10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë Fi-811/89
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë
 
Njësia 2: Bujqësia, Fushë Kosovë – Toka Bujqësore Plemetin - Toka gjendet në Komunën e Obiliqit. Toka përfshinë ngastrat kadastrale nr. 352, 781, 804 dhe 814 në zonën kadastrale Plemetin, me një sipërfaqe të përafërt prej 196460 m² (19 ha 64 ari dhe 60m²).
(Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë Fi-811/89
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë
 
Njësia 3: Bujqësia, Fushë Kosovë – Toka Bujqësore Sllatinë e Madhe - Toka gjendet në Komunën e Fushë Kosovës. Toka përfshinë ngastrat kadastrale nr. 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 18, 28/1, 28/2, 94, 248, 249, 252/1, 252/2, 257, 258, 259, 263/2, 657, 658/1, 658/2, 658/3 dhe 658/4 në zonën kadastrale Sllatinë e Madhe, me një sipërfaqe të përafërt prej 460755 m² (46 ha 07 ari dhe 55m²). (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

PRN009 SOE (Bujqësia), Fushë Kosovë/Kosovo Polje  Fi-811/89
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export”  Fushë    Kosovë
 
Njësia 4: Bujqësia, Lipjan – Toka Bujqësore në Babush – Toka gjendet në komunën e Ferizajt. Toka përfshinë ngastrat kadastrale nr. 131/1 dhe 131/2 në zonën kadastrale Babush i Serbëve, me një sipërfaqe të përafërt prej 30875m² (3 ha 08 ari dhe 75m²).
(Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

PRN082 SOE “Poljoprivreda"”, (“Bujqësia), Lipjan/Lipljan; Fi-107/90
BOAL "Ratarstvo” (Lavërtaria); Agriculture Cooperative "Kosova"; Agriculture Cooperative Lipjan; JSC with mixed ownership "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94;   N.P.T.SH. KB "Kosova" (UNMIK Reg. No. 80178816)
 
Njësia 5: Bujqësia, Lipjan - Toka Bujqësore Livagje A - Toka gjendet në Komunën e Graçanicës. Toka përfshinë ngastrat kadastrale nr. 47/1 dhe 48 në zonën kadastrale Livagjë, me një sipërfaqe të përafërt prej 194275m² (19 ha 42 ari dhe 75m²). (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

PRN082 SOE “Poljoprivreda"”, (“Bujqësia), Lipjan/Lipljan; Fi-107/90
BOAL "Ratarstvo” (Lavërtaria); Agriculture Cooperative "Kosova"; Agriculture Cooperative Lipjan; JSC with mixed ownership "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94;   N.P.T.SH. KB "Kosova" (UNMIK Reg. No. 80178816)
 
Njësia 6: Bujqësia, Lipjan – Toka Bujqësore Livagje B - Toka gjendet në Komunën e Graçanicës. Toka përfshinë ngastrat kadastrale nr. 1444/1, 1444/2, 1445/1, 1450, 1451, 1452, 1453, 1456, 1912/2, 1912/3, 1918 dhe 1921 në zonën kadastrale Livagjë, me një sipërfaqe të përafërt prej 58701m² (5 ha 87 ari dhe 01m²). (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

PRN082 SOE “Poljoprivreda"”, (“Bujqësia), Lipjan/Lipljan; Fi-107/90
BOAL "Ratarstvo” (Lavërtaria); Agriculture Cooperative "Kosova"; Agriculture Cooperative Lipjan; JSC with mixed ownership "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94;   N.P.T.SH. KB "Kosova" (UNMIK Reg. No. 80178816)
 
Njësia 7: Bujqësia, Lipjan, Toka Bujqësore në Grackë e Vjetër – Toka gjendet në Komunën e Lipjanit. Toka përfshinë ngastrat kadastrale nr. 1, 2/3, 2/4, 4,5 dhe 6  zona kadastrale  Grackë e Vjetër, me një sipërfaqe të përafërt prej 106252m² (10 ha 62 ari dhe 52m²).
(Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

PRN082 SOE “Poljoprivreda"”, (“Bujqësia), Lipjan/Lipljan; Fi-107/90
BOAL "Ratarstvo” (Lavërtaria); Agriculture Cooperative "Kosova"; Agriculture Cooperative Lipjan; JSC with mixed ownership "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94; N.P.T.SH. KB "Kosova" (UNMIK Reg. No. 80178816)

Njësia 9: “17 Nëntori” Depoja - ndodhet në qendër të qytetit të Pejës në rrugën Xhemajl Shkololli, afër Çarshi Xhamisë. Në të kaluarën, ky aset është shfrytëzuar si depo e artikujve të ndryshëm. Depoja, është ndërtesë njëkatëshe nga betoni dhe tullat dhe ndodhet në ngastrën 665/2, me sipërfaqe totale prej rreth 120m². Pas konfliktit të vitit 1999, Depoja nuk është shfrytëzuar nga NSH-ja. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NTPSH Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Pejë
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”,
Fi 545/89, Fi.628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” sh.a. në pronësi të përzier, Fi 6093/92.
 
Njësia 10: “17 Nëntori” Ekonomati (ngastra) - ndodhet në qendër të qytetit të Pejës, në një rrugë  të frekuentuar afër Çarshisë së Gjatë. Në të kaluarën ka shërbyer si dyqan me pakicë. Dyqani, ishte ndërtesë njëkatëshe nga betoni dhe tullat dhe kishte sipërfaqe totale prej rreth 105 m². Dyqani, është shkatërruar plotësisht gjatë luftës së vitit 1999. (Depozita e Ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NTPSH Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Pejë
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”,
Fi 545/89, Fi.628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” sh.a. në pronësi të përzier, Fi 6093/92.
 
Njësia 11: Trasing Pajisje të Lëvizshme - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje i ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë në posedim paisje të përdorura dhe mbeturina të metalit të cilat gjenden në Zonën Industriale, Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH “Trasing“ (PRN 036)
Fi-720/89:-Radna Organizacija za puteve "PUT" osnovna organizacija udruzenog rada Pristina;
-Drustveno Preduzece za puteve "PUT" sa sedistem u Pristinai, Lenjinova 14;
-Ndermarrja shoqerore per rruge “PUT” ne Prishtine;
- SOE for roat construction “PUT” in Pristina/Prishtinë
Fi-6739/92: -Deonicarsko drustvo u mesovitoj svojini "KOSMETPUT" Pristina Industrijska zona b.b. Pristina;
-Denonicarsko drustvo u mesovitoj svojini  "KOSOMETPUT"  Kosovska Mitrovica
Numri i Regjistrimit të Përkohshëm i UNMIK Nr.. 800299730
-SH.A "TRASING" Prishtina;
 
Njësia 12: Gërmia Dyqani Nr. 6 Qafa - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë sipërfaqen e lokalit afarist  me sipërfaqe prej përafërsisht 128.84 m2 i cili gjendet në katin e parë në objektin shumëkatësh e njohur si “Kompleksi Qafa” në  qendër të Prishtinës. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH “Gërmia“ (PRN 093)
Fi -676/89: -Društveno Trgovinsko Preduzeće “Grmija”, Pristina 
Fi-417/93: -D.O.O “Ymko-Grmija”, Pristina 
UNMIK Businness Registration No. 80033214
Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë
 
Njësia 13: Gërmia Shitorja Nr. 1 Lakrishte - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë sipërfaqen e lokalit afarist  me sipërfaqe prej përafërsisht 64.04 m2 i cili gjendet në katin përdhesë në soliterin nr. 1 në lagjen “Lakrishte” në  Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH “Gërmia“(PRN 093)
Fi -676/89: -Društveno Trgovinsko Preduzeće “Grmija”, Pristina 
Fi-417/93: -D.O.O “Ymko-Grmija”, Pristina 
UNMIK Businness Registration No. 80033214
-Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë
 
Njësia 14: “19 Qershori” Toka në Podujevë - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë vetëm sipërfaqen e tokës prej përafërsisht  10 ha 04 ari 99 m2 (100,499 m2) në Zonat Kadastrale Llapashticë e Epërme dhe Llapashticë e Poshtme në Podujevë.  Pjesë e kësaj shitje është vetëm toka e cila, në të kaluarën, është përdorur nga NSH-ja për nxjerrjen e lëndës së parë për prodhimin e tullave. ( Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH“19 Qershori” (PRN 028)
Fi.1317/90 - NSh IMN 8 Nëntori, Podujevë
- DP IGM  8 Novembar, Podujevo
Fi.7944/92 - SHA IMN Malo Kosovo    ne pronësi të përzier, Podujevë
- DD IGM Malo Kosovo u mesovitoj svojini, Podujevo
UNMIK Businness Registration No. UNMIK 80040458
-NSH IMN 19 Qershori, Podujevë
 
Njësia 15: “Banesa”,  Dy shitore në Ortakoll IV, L/2D, Prizren – përfshinë dy (2) shitore me sipërfaqe të përgjithshme të shitoreve prej 74.88 m² dhe bodrume me sipërfaqe të përgjithshme prej 68.31 m2, që gjinden në ndërtesën afarist/banesor, Rr. “11 Marsi” / Ortakoll IV, Lam 2D, Prizren. (Depozita e Ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Banesa Prizren (PRZ055)
(i) Fi.1933/91 (21/08/1991)
N.I.SH.Q "Banesa" / P.I.U.P. "Stan" - Gjakova Commercial District Court
(ii) Fi.21/90 (23/01/1990)
N.B. "Banesa" / S.P. "Stan" - Gjakova Commercial District Court
 
Njësia 16: “Komuna” – Shitorja nr.5 në Mitrovicë - ofron për shitje një shitore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 44 m², e cila gjendet në adresë: rr. “Adem Jashari” nr.56, Mitrovicë. (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH KomunaPrizren  (PRZ035); (i) Fi.589/89 (30/12/1989); DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Gjakova Commercial Court Registration; (ii) Fi.6546/92(20/11/1992); DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Gjakova Commercial Court Registration
 
Njësia 17: KB Vushtrria Tokë dhe Ndërtesa – Prona gjendet ne qytetin e Vushtrrisë në rrugën kryesore.  Toka me përafërsisht 4020 m2 (parcela numër 2233), me dy ndërtesa – një ndërtesë administrative me përafërsisht 232 m2 që përmban dy zyra, djathore dhe një dyqan, një aneks objekt/depo me sipërfaqe 180 m2 dhe Pompën e Derivateve. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

DD Zemljoradnička Zadruga “Vučitrn” Vučitrn, Fi-7897/ 92
Zemljoradnička Zadruga “Vučitrn” Vučitrn, Fi-600/91)
Kooperativa Bujqësore “Vuqiterna” Vuqiternë, Fi-600/90
Zemljoradnicka Zadruga “Vucitrn” Vučitrn, Fi-600/90
 
Njësia 18: Fabrika e Plastikës Skenderaj Tokë A - Përafërsisht 8,993m2 (89ari, 93m2) tokë bujqësore në Zonën Kadastrale të Skenderajt, Certifikata Nr. UL-72015063-00334, parcelat nr. 191,201,202. (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH Fabrika e Plastikës, Skenderaj  (MIT014)
NSH  Për Prodhimin e Prodhimeve të Plastikës,Skenderaj (“Ndërmarrja”);NSH PPS
 
Njësia 19: Fabrika e Plastikes Skenderaj Tokë B - Tokë me përafërsisht 4,311m2 (43 ari, 11m2) tokë bujqësore në Zonën Kadastrale Klinë e Poshtme / Donja Klina, komuna Skenderaj, Certifikata Nr. UL-72015063-00166, parcelat nr. 692,693. (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH Fabrika e Plastikës, Skenderaj  (MIT014)
NSH  Për Prodhimin e Prodhimeve të Plastikës,Skenderaj (“Ndërmarrja”);NSH PPS
 
Njësia 20: Fabrika e Plastikes Skenderaj Tokë C - Përafërsisht 2,560m2 (25 ari, 60m2) tokë bujqësore në Zonën Kadastrale Klinë e Poshtme / Donja Klina, komuna Skenderaj, Certifikata Nr. UL-72015063-00166, parcelat nr. 690,691. (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH Fabrika e Plastikës, Skenderaj  (MIT014)
NSH  Për Prodhimin e Prodhimeve të Plastikës,Skenderaj (“Ndërmarrja”);NSH PPS
 
Njësia 21: Runiku Tokë A - Tokë me sipërfaqe prej  3,595m2 (35ari 95m2) në Zonën Kadastrale Runik, të komunës së Skenderajt, Certifikata Nr. UL-72015062-00131, parcela  668-0. (Depozita e Ofertës €10,000).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

Kooperativa Bujqesore Runiku,Skenderaj/Srbica  (MIT009); Kooperativa  Bujqësore “Runiku”,Skenderaj (“Ndërmarrja”); Kombinati Bujqësor “Runiku” Skenderaj   Zemljoradnicka Zadruga “Runiku” Srbica; Fi-195/86,  Fi-1605/9
 
Njësia 22: Runiku Tokë B -
Tokë me sipërfaqe prej  5,571m2 (55 ari 71m2) në Zonën Kadastrale Runik,të komunës së Skenderajt, Certifikata Nr. UL-72015062-00131, parcela1840-0. (Depozita e Ofertës €10,000).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

Kooperativa Bujqesore Runiku,Skenderaj/Srbica  (MIT009); Kooperativa  Bujqësore “Runiku”,Skenderaj (“Ndërmarrja”); Kombinati Bujqësor “Runiku” Skenderaj   Zemljoradnicka Zadruga “Runiku” Srbica; Fi-195/86,  Fi-1605/9
 
Njësia 23: Runiku Tokë C - Tokë me sipërfaqe prej 22,152m2 (2ha 21ari 52m2) në Zonën Kadastrale Runik, të komunës së Skenderajt, Certifikata Nr. UL-72015062-00131, parcelat 1868-0 dhe 1869-0. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numra
t
Kooperativa Bujqesore Runiku,Skenderaj/Srbica  (MIT009); Kooperativa  Bujqësore “Runiku”,Skenderaj (“Ndërmarrja”); Kombinati Bujqësor “Runiku” Skenderaj   Zemljoradnicka Zadruga “Runiku” Srbica; Fi-195/86,  Fi-1605/9
 
Njësia 24: Teuta Bare Dyqan - Dyqan prej 92.69 m² (kontrata e blerjes nr 1190/85) gjendet në pjesën veriore të Mitrovicës. Dyqani është i përshtatshëm në mënyrë ideale për aktivitete të ndryshme komerciale. NSH Teuta - Bare u bë pronar i dyqanit në bazë të kontratës se Blerjes qe është nënshkruar më 13 qershor 1985 ndërmjet SIZ dhe Partizanka nga Titova Uzhica (te njohur si NSH Teuta Bare). (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH Teuta Bare, Mitrovicë (MIT030)
NSH Teuta Bare, Mitrovicë (“Ndërmarrja”) SOE Teuta Bare UNMIK Provisional BRN 80575335
RO Partizanka Koza Užice Fabrika kožne galanterije Bare; DD Koža Užice                                      
RMHK Trepca – Fabrika zaštitne opreme Bare
 
Njësia 25: Derma Commerce - Shitore me ndërtim të përkohshëm - Kjo shitje u ofron mundësi investitorëve potencial që të blejnë shitore me ndërtim të përkohshëm, me sipërfaqe rreth 25 m2, me lokacion në zone tregtare në qytetin e Therandës, Komuna e Therandës, ne afërsi të rrugës kryesore Therandë -Prizren. (Depozita e Ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

NSH Derma Commerce Mitrovice/a (MIT038)
NSH Derma Commerce Mitrovice/a (the “Enterprise”)
DP Kozar Titova Mitrovica (Fi-608/89)
 
Njësia 26: Turiqevci Toka A - tokë prej 1,045 m² (Certifikatë mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL nr. 72015072-00174, parcela nr. 308/2) e cila gjendet në Fshatin Turiqevc, Komuna e Skenderajt. Toka është e përshtatshme për qëllime bujqësore dhe/ose banuese. (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

KB Turiqevci, Skenderaj (MIT011);
Kooperativa Bujqësore Turiqevci, Skenderaj; KB Turiqevci / ZZ Turicevci (Fi 1419/90);
 
Njësia 27: Turiqevci Toka B – tokë prej 507 m² (Certifikatë mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL nr. 72015072-00174, parcela nr. 308/3) e cila gjendet në Fshatin Turiqevc, Komuna e Skenderajt. Toka është e përshtatshme për qëllime bujqësore dhe/ose banuese. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

KB Turiqevci, Skenderaj (MIT011);
Kooperativa Bujqësore Turiqevci, Skenderaj; KB Turiqevci / ZZ Turicevci (Fi 1419/90);
 
Njësia 28: Turiqevci Toka C – tokë prej 61 m² (Certifikatë mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL nr. 72015072-00174, parcela nr. 308/4) e cila gjendet në Fshatin Turiqevc, Komuna e Skenderajt. Toka është e përshtatshme për qëllime bujqësore dhe/ose ndërtimore.
(Depozita e Ofertës €1.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

KB Turiqevci, Skenderaj (MIT011);
Kooperativa Bujqësore Turiqevci, Skenderaj; KB Turiqevci / ZZ Turicevci (Fi 1419/90);
 
Njësia 29: Turiqevci Toka D - tokë prej 78 m² (Certifikatë mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL nr. 72015072-00174, parcela nr. 308/5) e cila gjendet në Fshatin Turiqevc, Komuna e Skenderajt. Toka është e përshtatshme për qëllime bujqësore dhe/ose ndërtimore.
(Depozita e ofertës €1.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat

KB Turiqevci, Skenderaj (MIT011);
Kooperativa Bujqësore Turiqevci, Skenderaj; KB Turiqevci / ZZ Turicevci (Fi 1419/90);
 
 
Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Departamenti i Shitjes
Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilitdo subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.
 
Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen "punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo diskriminuese.

Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar" pas shitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar" apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.
 
AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të  pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.