Shitja përmes Likuidimit - 17

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 17

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Njësia nr. 01: NSH NBI Rahoveci – Prona në Retijë 1, Rahovec, ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Retijë, Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510069-00017-0, 00038-0, 00039-0, 00040-0, 00041-0, 00042-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 41729 m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 02:  NSH NBI Rahoveci – Prona në Retijë 2, ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Retijë  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510069-00060-0, 00514-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 24469m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 03: NSH NBI Rahoveci -  Prona në Retijë 3, Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Retijë  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510069-00121-0, 00122-0, 00123-0, 00124-0, 00125-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5457m².
(Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 04: NSH NBI Rahoveci – Prona në Sapniq 1, Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sapniq  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510074-00273-1, 00273-47 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 163957m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 05: NSH NBI Rahoveci – Prona në Sapniq 2, Rahovec
ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sapniq  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510074-00273-18, 00273-19, 00273-20 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 10917m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 06: PRZ011 NSH NBI Rahoveci – Prona në Vrajakë 1, Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Vrajak  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510011-00548-0, 00576-1, 00576-2, 00576-3,00577-6 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 60859m². (Depozita e Ofertës €2.000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 07: NSH NBI Rahoveci – Rahovec  Prona në Vrajakë 2, Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Vrajak  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510011-00577-1, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 74780m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 08: NSH NBI Rahoveci – Prona në Vrajakë 3, Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Vrajak  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510011-00578-0, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 119978m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 09: NSH NBI Rahoveci – Prona në Vrajakë 4, Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Vrajak  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510011-00634-0, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 24844m².(Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 10: NSH NBI Rahoveci – Prona në Xërxë, Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Xërxë  KK Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510033-00087-2, 00094-1, 00096-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 27526m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 11: NSH NBI Rahoveci – Prona në Rahovec ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510057-08699-0, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14525m². (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 12: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Gelancë 3 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116009-00617-0;  P-72116009-00618-2;P-72116009-00619-0;P-72116009-00620-0 dhe P-72116009-00621-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 113148 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 13: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Greikoc 2 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116012-00156, që ndodhet në Zonën Kadastrale Greikoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116012-00046-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 36287 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 14: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Greikoc 3 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116012-00156, që ndodhet në Zonën Kadastrale Greikoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116012-00052-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 87385 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 15: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Greikoc 4 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116012-00156, që ndodhet në Zonën Kadastrale Greikoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116012-00055-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 144318 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 16: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Greikoc 5 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116012-00156, që ndodhet në Zonën Kadastrale Greikoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116012-00067-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 73977 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992  Fi.1765/92

Njësia nr. 17: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Gjinoc 2 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116020-00152, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gjinoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116020-01434-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 15922 m².  Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore.(Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 18: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Gjinoc 3 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116020-00152, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gjinoc, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116020-01417-0;  P-72116020-01437-0;P-72116020-01438-0; P-72116020-01439-0;P-72116020-01440-0;P-72116020-01441-0;     P-72116020-01443-0;P-72116020-01455-0 dhe              P-72116020-01478-1 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 158779 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 19: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Gelancë 2 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116009-00616-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 27300 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 20: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 4 - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00094, që ndodhet në Zonën Kadastrale  Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, ngastrat kadastrale nr. P-72116039-00761-0 dhe P-72116039-00762-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 56807 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 21: Tokë Bujqësore Gushtericë e Poshtme A  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 61073 m²  (6 ha 10 ari 73 m²) , e cila gjendet në Zonën Kadastrale Gushtericë e Poshtme,  në Komunën e Graçanicës. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KB “Kosova”, (Poljoprivreda) Lipjan; Fi-107/90 (PRN082); SHA me kapital të përzier "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94; N.P.T.SH. KB "Kosova" (Regjistrimi i UNMIK Nr. 80178816)

Njësia nr. 22: Tokë Bujqësore Gushtericë e Poshtme B  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 61502 m²  (6 ha 15 ari 02 m²), e cila gjendet në Zonën Kadastrale Gushtericë e Poshtme,  në Komunën e Graçanicës. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KB “Kosova”, (Poljoprivreda) Lipjan; Fi-107/90 (PRN082); SHA me kapital të përzier "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94; N.P.T.SH. KB "Kosova" (Regjistrimi i UNMIK Nr. 80178816)

Njësia nr. 23: Tokë Bujqësore  Gushtericë e Poshtme C  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 54101 m²  (5 ha 41 ari 01 m²), e cila gjendet në Zonën Kadastrale Gushtericë e Poshtme,  në Komunën e Graçanicës. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KB “Kosova”, (Poljoprivreda) Lipjan; Fi-107/90 (PRN082); SHA me kapital të përzier "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94; N.P.T.SH. KB "Kosova" (Regjistrimi i UNMIK Nr. 80178816)

Njësia nr. 24: Tokë Bujqësore  Gushtericë e Epërme D  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 96823 m²  (9 ha 68 ari 23 m²), e cila gjendet në Zonën Kadastrale Gushtericë e Epërme,  në Komunën e Graçanicës. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KB “Kosova”, (Poljoprivreda) Lipjan; Fi-107/90 (PRN082); SHA me kapital të përzier "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94; N.P.T.SH. KB "Kosova" (Regjistrimi i UNMIK Nr. 80178816)

Njësia nr. 25: Tokë Bujqësore  Gushtericë e Poshtme E  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 103797 m²  (10 ha 37 ari 97 m²), e cila gjendet në Zonën Kadastrale Gushtericë e Poshtme, në Komunën e Graçanicës. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KB “Kosova”, (Poljoprivreda) Lipjan; Fi-107/90 (PRN082); SHA me kapital të përzier "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94; N.P.T.SH. KB "Kosova" (Regjistrimi i UNMIK Nr. 80178816)

Njësia nr. 26: Tokë Bujqësore  Gushtericë e Poshtme F  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 86407 m² (8 ha 64 ari dhe 07 m²), e cila gjendet në tri Zona Kadastrale, përkatësisht në Zonën Kadastrale Gushtericë e Poshtme, Gushtericë e Epërme dhe Dobratin, në Komunën e Graçanicës. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH KB “Kosova”, (Poljoprivreda) Lipjan; Fi-107/90 (PRN082); SHA me kapital të përzier "Poljoprivreda"; Fi-7667/92 and Fi-3890/94; N.P.T.SH. KB "Kosova" (Regjistrimi i UNMIK Nr. 80178816)

Njësia nr. 27: Tokë Bujqësore  Sllatinë e Vogël përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 59866 m²  (5 ha 98 ari 66 m²), e cila gjendet në Zonën Kadastrale Sllatinë e Vogël, në Komunën e Fushë Kosovës. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë  Fi-811/89

Njësia nr. 28: Tokë Bujqësore Graboc i Epërm përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 379186 m²  (37 ha 91 ari 86 m²), e cila gjendet në Zonën Kadastrale  Graboc i Epërm , në Komunën e Obiliqit. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë  Fi-811/89

Njësia nr. 29: Tokë Bujqësore Babimoc përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 39156 m²  (3 ha 91 ari 56 m²), e cila gjendet në Zonën Kadastrale Babimoc, në Komunën e Obiliqit. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë  Fi-811/89

Njësia nr. 30: Germia Shitorja nr.153 Sheshi Nëna Terezë, Prishtinë, aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist/shitoren me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 64 m² i cili gjendet në katin përdhes te objektit banesor në Sheshin Nëna Terez në Prishtinë dhe ka potencial të theksuar për aktivitete komerciale. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Gërmia“ (PRN 093); Fi -676/89: DTP “Grmija”, Pristina, Fi-417/93:-D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214

Njësia nr. 31: Germia Shitorja nr.189 Sheshi Nëna Terezë, Prishtinë aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist/shitoren me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 40 m² i cili gjendet në katin përdhes të objektit banesor në Sheshin Nëna Terezë në Prishtinë dhe ka potencial të theksuar për aktivitete komerciale. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Gërmia“ (PRN 093); Fi -676/89: DTP “Grmija”, Pristina, Fi-417/93:-D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214

Njësia nr. 32: Germia Shitorja nr.191 Sheshi Nena Terezë, Prishtinë, aseti pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin/shitoren afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 38 m² i cili gjendet në katin përdhes te objektit banesor në Sheshin Nëna Terezë në Prishtinë dhe ka potencial të theksuar për aktivitete komerciale. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Gërmia“ (PRN 093); Fi -676/89: DTP “Grmija”, Pristina, Fi-417/93:-D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214

Njësia nr. 33: Germia Shitorja nr.197 Sheshi Nena Terezë, Prishtinë,
aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist/shitoren me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 56 m² i cili gjendet në katin përdhes te objektit banesor në Sheshin Nëna Terezë në Prishtinë dhe ka potencial të theksuar për aktivitete komerciale. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Gërmia“ (PRN 093); Fi -676/89: DTP “Grmija”, Pristina, Fi-417/93:-D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214

Njësia nr. 35: Kosovarja Shitorja nr. 30, Qendra e Studenteve Prishtinë,  i ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë lokalin afarist  me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 58.00 m² si dhe bodrumin, i cili ndodhet në vendin e njohur si ‘Qendra e Studenteve-Konviktet”, Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.768/78: NPPB “Agrokosova” OPIU “Zhitopromet” OTHPB Fabrika e Bukes dhe Embelsirave” Fushe Kosove; SOUR "Agrokosova" IPRO "Zhitopromet" OOUR "Fabrika Hleba i Kolaca" Kosovo Polje; Fi.750/89: NSH “Industria e Bukes dhe Embelsirave Kosovarja“  Fushe Kosove; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80014694

Njësia nr. 36: Kosovarja Shitorja nr. 52, Dardani Prishtinë, ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë lokalin afarist, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 68 m², i cili gjendet ne objekti banesor SU 6/6, në Lagjen Dardania në Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.768/78: NPPB “Agrokosova” OPIU “Zhitopromet” OTHPB Fabrika e Bukes dhe Embelsirave” Fushe Kosove; SOUR "Agrokosova" IPRO "Zhitopromet" OOUR "Fabrika Hleba i Kolaca" Kosovo Polje; Fi.750/89: NSH “Industria e Bukes dhe Embelsirave Kosovarja“  Fushe Kosove; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80014694

Njësia nr. 37: Kosovarja Shitorja nr. 5, Prishtinë, i ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë lokalin afarist   i ndërtuar nga materiali i përkohshëm (barakë) me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 22.00 m²,   i cili ndodhet ne përball Shkollës se mesme Teknike, Rr. “Haxhi Zeka”, Prishtinë. (Depozita e Ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.768/78: NPPB “Agrokosova” OPIU “Zhitopromet” OTHPB Fabrika e Bukes dhe Embelsirave” Fushe Kosove; SOUR "Agrokosova" IPRO "Zhitopromet" OOUR "Fabrika Hleba i Kolaca" Kosovo Polje; Fi.750/89: NSH “Industria e Bukes dhe Embelsirave Kosovarja“  Fushe Kosove; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80014694

Njësia nr. 38: Vetësherbimi dhe  Restauarnti i IMB – Mitrovicë, kjo shitje ofron vetësherbimin me depo në sipërfaqe  prej përafersisht 198 m² dhe Restaurantin në sipërfaqe  prej përafersisht  80 m² , të cilat gjenden në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës  shumëkatëshe për banim  në  mes rrugëve ”Zahir Pajaziti” dhe ”Shala” , e njohur si ish Tjegullorja, në lagjen ”Bair” të Mitrovicës. Lokalet janë të përshtatshme për aktivitete të ndryshme komerciale.
Toka në të cilën gjenden lokalet nuk është pjesë e tenderit. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80106483; Zitopromet  Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94

Njësia nr. 39: Shitorja me oborr e IMB në Zveçan, kjo shitje ofron  Shitoren me sipërfaqe të përafërt  prej 67 m 2   që së bashku me oborri përbëjnë sipërfaqen e përgjithëshme prej 106 m2 (1 ari e 6 m2) e cila  gjendet në Zveqan, ”Rruga  Kral Petar”, ZK Zveqan.
Këto të dhëna janë marrë nga dokumentet  kadastarle pasi që nuk ka  qasje në pronën e cila do të tenderohet, i mbetet blerësit të ri të mirret me këtë çështje. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80106483; Zitopromet  Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94

Njësia nr. 40: Fabrika e plastikës Tokë – Ngastra kadastrale 690, kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej rreth 1,960m² (19 ari dhe 60m²) e regjistruar sipas Certifikatës Nr. UL-72015025-00166, parcela nr. 690, ZK Klinë e Poshtme. Prona gjendet në hyrje të Skenderajt mbrapa Fabrikës së Plastikës.
Nuk ka ndërtesa që do të transferohen tek blerësi i ri. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Fabrika e Plastikës, Skenderaj; NSH PPS, Fi 12/90

Njësia nr. 41: Fabrika e plastikës Tokë – Ngastra kadastrale 691,
kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej rreth 600m² (6 ari) e regjistruar sipas Certifikatës Nr. UL-72015025-00166, parcela nr. 691, ZK Klinë e Poshtme. Prona gjendet në hyrje të Skenderajt dhe një pjesë e saj është brenda rrethojës së Fabrikës së Plastikës.
Nuk ka ndërtesa që do të transferohen tek blerësi i ri. (Depozita e Ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Fabrika e Plastikës, Skenderaj; NSH PPS, Fi 12/90

Njësia nr. 42: Shitorja nr.39 në Pejë, kjo shitje ofron hapësirë afariste me sipërfaqe totale prej afërisht 169m² se bashku me token nder objekt, toke kjo e cila gjendet ne parcelën nr. 4309/3. Aseti është konstruksion një katesh, i cili përbehet nga dy pjesë. Pjesa e përparme, ne sipërfaqe prej 106 m² përdoret për larje të automjeteve, derisa pjesa e pasme ka dy lokale, njëra, ne sipërfaqe prej 27 m², përdoret si zyre për kompani private, ndërsa pjesa tjetër, ne sipërfaqe prej 35m², përdoret si depo e vogël e gomave. Gjithë hapësira është duke u përdorur gjate gjithë kohës qysh nga lufta. Ne te kaluarën ky aset është përdorur si dyqan ushqimor, por pas 1999 hapësira është përdorur për aktivitete te ndryshme afariste. Hapësira është e përshtatshme për zhvillim te aktiviteteve te ndryshme afariste. Aseti gjendet ne njërën prej rrugëve kryesore te qytetit te Pejës, rr. Mbretëresha Teutë p.n. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi.247/88; Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi. 521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92; N.P. Fabrika e Birrës /UNMIK Reg. 80115571

Njësia nr. 43 - Drejtoria e vjeter Kutiqi Tokë dhe Objekt në Pejë, Ky tender ofron për shitje tokë-oborr përkatësisht parcelën nr. 2736/2, ZK Pejë dhe objektin administrativ të ashtuquajtur Kutiqi me sipërfaqe të përgjithshme prej 455 m². Ky aset është përdorur si objekt administrativ i tre pasardhësve të ndërmarrjes kryesore “Bistrica”. Vetë lokacioni e bënë këtë vend shumë të përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme. Objekti gjindet në qendër të qytetit Pejë, afër Administtrates Komunale rr. Mbreti Pirro. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OP ”Bistrica" për Ndërtim, Zejtari,dhe Industri Pejë, Fi.89/80; Ndërmarrja hidro instaluese “Hidromont” Pejë FI. 669/89; Ndërmarrja Elektro Instaluese dhe Montazh- "Elmont" Pejë Fi.259/88; Ndërmarrja per Ngjyrosje,Tapetim dhe punë  Antikorrozive "Mofast" Fi.631/89

Njësia nr. 44: Depo dhe placet te Hekurudha - tokë dhe objekt në Pejë, Kjo shitje ofron tokë në sipërfaqe totale prej përafërsisht 3700m² dhe objekt afarist me sipërfaqe totale prej afërsisht 2052m². Kjo pronë ndodhet në afërsi të hekurudhës të qytetit Pejës. Objekti mund të shfrytëzohet për zhvillim të veprimtarive të ndryshme afariste, lokacioni në të cilin ndodhet e bënë më të përshtatshëm për shfrytëzim të objektit si depo/magazina, siç edhe është përdorur me këtë destinim si në të kaluarën ashtu edhe tani. Pra, për shitje ofrohet depoja si dhe toka. Është përgjegjësi e ofertuesve potencial që të hulumtojnë çështjen e objektit i cili në bazë të dhënave kadastrale është i ndërtuar në pronën e KK Pejë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTPSH “17 Nëntori”,Fi 545/89, Fi. 628/92; Fi 6093/92

Njësia nr.45: Drejtoria e Vjetër tokë dhe objekte në Klinë - Kjo shitje ofron tokë dhe objekte që shtrihen në ngastrën nr.489/9 ZK Klinë, Komuna Klinë. Parcela ka sipërfaqe totale prej 3852m², me kulturë 908m² janë objekte;  2444 m² kullose dhe 500 m² oborr. Është pronë atraktive për zhvillimin e bizneseve të ndryshme  e cila ndodhet në zonën industriale ne Qytetin  e Klinës përgjatë rrugës kryesore Klinë-Skenderaj. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTPSH “17 Nëntori”,Fi 545/89, Fi. 628/92; Fi 6093/92

Njësia nr.46: Toka Bujqësore në Kllokot, ky tender ju ofron investitorëve potencial një mundësi te shkëlqyeshme për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përafërt prej 23400² (2ha 34ari 00m²), në Banjën e Kllokotit, e cila ka qasje ne rruge publike te asfaltuar, me saktësisht kjo rruge e përshkon mes-përmes ngastrën, subjekt i këtij tenderi. Vendndodhja e kësaj pasurie  është në periferinë e afërt të Kllokotit dhe është shume e përshtatshme për zhvillimin e aktivitete bujqësore, njashtu edhe për destinacionin e tokës ndërtimore. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP Kllokot Banja  (Fi 682/89)

Njësia nr.47: Shitorja ne Kllokot, Ky tender ofron investitorëve potencial një mundësi të shkëlqyeshme për të blerë shitoren me sipërfaqe të përafërt prej 82m², në Banjën e Kllokotit e cila gjendet në katin përdhese të një objekti për banim kolektivë. Vendndodhja e këtij lokali është në kompleksin e objekteve banesore/afariste dhe si e tille është shumë e përshtatshme për zhvillimin e çdo aktiviteti afarist-biznesorë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP Kllokot Banja  (Fi 682/89)

Njësia nr.48: Tokë te Arat e Mëdha - në Gjakovë Zidi Sadik Agës, ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë ngastrën kadastrale të ashtuquajtur arat e mëdha që ndodhet në ngastrën kadastrale nr.41 në zonën e quajtur Zidi Sadik Agës I, Komuna e Gjakovës, në sipërfaqe prej afërsisht 6117 m². Kjo tokë ofron mundësi për shfrytëzimin e saj si kullosë apo edhe si arë për kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Stacioni Bujqësor, Gjakovë Fi.652/89; Regjistrimi i vitit 2000 UNMIK 0200463OP Stacioni Bujqësor, Gjakovë, Fi. 66/79; Fi. 296/74

Njësia nr.49: NTPSH 17 Nëntori - Dyqani Delishes, ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë objektin e e përkohshëm që shfrytëzohet si dyqan me pakicë me sipërfaqe prej afro 64 m².
Aseti i tenderuar gjendet në pjesën atraktive të qytetit rrugës për te Spitali i Qytetit përballë Kishës Katolike në Pejë. (Depozita e Ofertës €500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTPSH “17 Nëntori”, Fi 545/89; NTPSH “17 Nëntori”, Fi. 628/92; NTPSH “17 Nëntori” Sh.A. në pronësi të përzier, Fi6093/92.

Njësia nr.50: Supermarket Mulliri, kjo shitje ofron token se bashku me lokalin afarist me një sipërfaqe totale rreth 371m² e njohur  si “Supermarket Mulliri” e që gjendet ne rrugën “Mic Sokoli”, pjesën periferike te qytetit te Gjakovës. Toka me objektin është e regjistruar ne emër NSH Mulliri me certifikatë pronësisë  P-70705028-05134-18, me numër te parcelës 5134/18, ne ZK Gjakove, ne Gjakovë. Historikisht ka shërbyer si supermarket apo shitje me pakicë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Mulliri” Industria e Miellit dhe Bukës, me përgjegjësi të pakufizuar në Gjakovë, Fi.188/90
Holding Korporata “Mulliri” SH.A, Gjakovë SH.A., Fi.3660/91; Sh.A “Mulliri”, Regjistrimi i Përkohshëm i UNMIK-ut nr. 80192975

Njësia nr.51: Fabrika në fshatin Prilluzhë dhe Toka në Vushtrri, kjo shitje ofron Fabrikën e cila ndodhet në fshatin Prilluzhë si dhe  tokën komerciale që ndodhet në Rr. “Jeton Tërstena”, në Vushtrri, Regjioni Mitrovicës
1. Fabrika  ka një sipërfaqe prej 646.86 m² dhe gjendet në qendër të fshatit Prilluzhë me rrugë të asfaltuar e cila të çon deri tek objekti.
2. Toka  komerciale ka sipërfaqe prej rreth 22910 m² (2 ha 29 ari 10 m²) përfshirë objektet (barakat e karakterit të përkohshëm) me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5,455 m², që ndodhet në zonën kadastrale të Vushtrrisë, rruga Jeton Tërstena, p.n., Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80075952; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-832/89; Fi-656/91; DD u mesovitoj svojini Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-2830/93; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-569/96

Njësia  nr.52: Fabrika e Mishit Shitorja Lakërishte, ofron mundësinë investitorëve potencialë që të blejnë shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 54.92 m², e cila gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në një pjesë atraktive të Prishtinës, në lagjen Lakërishte. (Depozita e Ofertës €15.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi- 812/89 “Industria Mesa sa Hladnjakom” D.D. “Klanica” Fushë Kosovë

Njësia nr. 53: Urata Lokali Nr. 3 Prishtinë, ofron  mundësinë investitorëve potencialë  për të blerë lokalin e cila në bazë të dokumenteve pronësore ka sipërfaqen prej përafërsisht 66  m² që gjendet në përdhesën e një ndërtese shumëkatëshe në rr. Xhavit Mitrovica, Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë: Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146

Njësia nr. 54 :Urata Lokali Nr. 11 Prishtinë, ofron mundësinë investitorëve potencialë  për të blerë lokalin  me sipërfaqe prej përafërsisht 232 m² sipas kontrates nr.1266 në lagjen Aktash, Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë: Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146

Njësia nr. 55: Urata Lokali Nr. 15 Prishtinë, ofron mundësi blerësit të mundshëm të blejë  një njësi të vetme të përbëre nga një ndërtesë me një sipërfaqe prej përafërsisht 430 m² duke përfshirë sipërfaqen totale të tokës prej përafërsisht 240 m² që gjendet  në lagjen Tasligje  në Prishtinë. Lokali është shumë atraktiv për aktivitete afariste. (Depozita e Ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi.723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë: Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146

Njësia nr. 56: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Gelancë - ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116009-00104-2 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 43949 m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989   Fi.232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi.1765/92

Njësia nr. 57: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqe të Madhe, Rahovec- ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet në Zonën Kadastrale Hoqë e Madhe  në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510008-01007-0, 01008-0, 01009-0, 01010-0, 01162-0, 01170-0, 01171-0, 01172-0, 01177-0, 02768-0, 02769-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht  18161 m². (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gjykata Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989), PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi.1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 58: TP “Zhupa”-Recane– Shitorja nr. 10 në Nebregoshte (ri-tender) - ofron për shitje shitoren në sipërfaqe të përgjthshme prej 50m² me kulturë ndërtesë, që ndodhet në zonën kadastrale Nebregoshte, në bazë të certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme P-71813060-01896-0 (F.P nr.408) dhe Kopjes së Planit.
Prona, lëndë e këtij tenderi ndodhet në fshatin Nebregoshte, Rajoni i Prizrenit.
Aktualisht është një marrëveshje ekzistuese mbi qiranë. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i)  Trgovinsko Preduzeće za promet robe na veliko i  malo “Sredačka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi.384/89);  (ii) Deonicarsko Drustvo “Sredačka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi.2096/95)

Njësia nr. 59: NSH “Komuna” – Shitorja në Mitrovicë ofron për shitje lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 90.42 m², e cila gjendet në adresën: rr. “Kolašinska” p.n. Kontrata e Shitblerjes nr.2087 e datës 21/10/1981.
Aktualisht nuk ka marrëveshje me qira apo shfrytëzues ilegal. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) Fi.589/89 (30/12/1989) DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë; (ii) Fi.6546/92(20/11/1992) 

Njësia nr. 60: Ramadan Agushi Tokë Bujqësore Nikoc 3, Ky tender u ofron investitorëve potencialë mundësinë e shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore dhe pyjore. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej rreth 197908m² (19ha 79ari 08m²). Prona përbehet nga ngastrat me nr. 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 187 dhe 188, të cilat janë kryesisht male dhe livadhe kullosash. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Zemljoradnička Zadruga “Ramadan Aguši” (Fi 1386/90)

Njësia nr. 61: Ramadan Agushi Tokë Bujqësore Kaçanik i Vjetër (Lot C), Ky tender u ofron investitorëve potencialë mundësinë e shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore, në një lokacion të favorshëm për zhvillimin e bujqësisë. Hapësira përbëhet prej përafërsisht 16803m² (1ha 68ari 03m²) tokë që gjendet në zonën kadastrale Kaçanik i vjetër, në afërsi të rrugës Prishtine - Shkup. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Zemljoradnička Zadruga “Ramadan Aguši” (Fi 1386/90)

Njësia nr. 62: Ramadan Agushi Tokë Bujqësore në Elezaj, Ky tender u ofron investitorëve potencialë mundësinë e shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore, në një lokacion të favorshëm për zhvillimin e bujqësisë. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej rreth 4861m² (48ari 61m²). Prona përbehet nga ngastra me nr. 398. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Zemljoradnička Zadruga “Ramadan Aguši” (Fi 1386/90)

Njësia nr. 63: XIM Strezovci Toka në Topanicë, Ky tender u ofron investitorëve potencialë një mundësi të mirë për të blerë një sipërfaqe të tokës e cila ndodhet në vendin e quajtur “Verdheshin” në afërsi të Fshatit Topanicë, në komunën e Kamenicës. Në të kaluarën këto ngastra janë shfrytëzuar nga ndërmarrja si minierë për nxjerrjen e materialeve për prodhimin e produkteve ndërtimore. Pasuria e ofruar për shitje është në sipërfaqe prej rreth 12933m² (1ha 29ari 33m²). Prona përbehet nga ngastrat me nr. 13/5, 13/6, 15/3 dhe 871/1. (Depozita e Ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
XIM Strezovci Kamenicë/a (GJI066); DP Magnohrom, Kamenice (Fi 769/89)


Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen" punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarë vetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë Brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.