Shitja përmes Likuidimit - 9

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin. 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 9

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP nëpajtim me nenin 5 të Ligjit nr 03/L-067 mbi Agjencinë Kosovare tëPrivatizimit.

 

Njësia nr. 01: Urata Shitoret Prishtinë - përfshinë 2 (dy) lokale afariste me përshkrimet si në vijim: 1)Shitorja Urata nr. 40 Prishtinë – përfshin hapësirën ​​afariste mesipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 50 m² me tokë nën objekt, nërr. Haxhi Zeka në Prishtinë, dhe 2) Shitorja Urata të Qafa Prishtinë -përfshin lokalin ​​afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 29 m² dhetokën nën objekt me sipërfaqe prej përafërsisht 29 m² në vendin e njohur"te Qafa" në Prishtinë. (Depozita e Ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Urata (PRN 103); Fi.723/89: NSHT “VOCAR”, Prishtinë; Fi.5844/92:UNMIK Biznis Registrcija br. 80243146: NSHT “URATA”, Prishtinë

Njësia nr. 02: Gërmia shitoret Prishtinë - përfshinë dy lokale afariste dhe një podrum me sipërfaqe tëpërgjithshme prej përafërsisht 158.67 m², të cilat gjenden në kuadër tënjë objekti banesor në vendin e njohur si “Kurrizi mbi Plato” në  LagjenDardania, Prishtinë. Të dy këto lokale afariste kanë dokumentin epërbashkët pronësor. Nuk ka kërkesa pronësore lidhur me këto asete.(Depozita e ofertës 20.000 €)

Njësia nr. 03: Gërmia Depo Prishtinë -përfshinë depon me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht1,663.45 m² që gjendet në podrumin e objekti banesor SU 6/6, L/B4 nëLagjen Dardania në Prishtinë. (Depozita e ofertës 20.000 €)

Njësia nr. 04: Gërmia Shtëpia e Vjetër e Mallrave Prishtinë - lokalet afariste te njohura si “Shtëpia e Vjetër e Mallrave”, ndodhennë katin përdhes dhe në katin e parë të një objekti banesor dhe kanësipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 1,050 m², dhe gjenden nëqendër  te qytetit Prishtinës, Sheshi Zahir Pajaziti. Kjo njësi nuk kadokumente pronësore, mirëpo deri më sot asnjëherë nuk ka pasur ndonjëkërkesë pronësore si në Gjykata apo në AKP lidhur me këtë njësi.(Depozita e ofertës 20.000 €) 

Njësia nr. 05 - Gërmia  Shitorja nr. 122 në Dardani Prishtinë -përfshinë lokalin afarist  me sipërfaqe të përgjithshme prejpërafërsisht 38.44 m² i cili gjendet në katin përdhes te objektitbanesor SU-1/5 L-1, lokali nr. 3 në Lagjen Dardania në Prishtinë.(Depozita e ofertës 20.000 €)

Njësia nr. 06: - Gërmia  Shitorja nr. 124 në Dardani Prishtinë - përfshinë lokalin afarist  me sipërfaqe të përgjithshme prejpërafërsisht 66.96 m² i cili gjendet në katin përdhes te objektitbanesor SU-1/5 L-4, lokali nr. 8 në Lagjen Dardania në Prishtinë. (Depozita e ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Gërmia (PRN 093); Fi -676/89: DTP Grmija, Pristina; Fi-417/93:D.O.O“Yumko-Grmija”, Pristina; UNMIK Businness Registration No. 80033214; NTGermia, Prishtinë; Fi -676/89.

Njësia nr. 08: NSh “Mulliri” Dyqani nr.2, Pejë - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e ish dyqanit nr. 2të NSH Mulliri,me sipërfaqe të përgjithshme 80m2, që ndodhet në katinpërdhese të një ndërtese banimi në qendër të qytetit të Gjakovës, andaj  përbën një mundësi të mirë investimi komercial. (Depozita e ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
“Mulliri” (PEJ001);NSH “Mulliri” Industria e Miellit dhe Bukës, mepërgjegjësi të pakufizuar në Gjakovë, Fi.188/90; Holding Korporata“Mulliri” SH.A, Gjakovë SH.A., Fi.3660/91; Sh.A “Mulliri”, Regjistrimi iPërkohshëm i UNMIK-ut nr. 80192975

Njësia nr. 09: Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës”, Vetëshërbimi nr.36, Pejë - Kjo shitje ofron objekte biznesi që përfshin një sipërfaqe 200m2,parcela nr. 1076/0, ZK Pejë. Në të kaluarën kjo njësi ka shërbyer sivetëshërbim i mallrave të ndryshme. Vetë lokacioni e bënë dyqanin tëpërshtatshëm për veprimtari të tjera tregtare. Ky dyqan është i vendosurnë katin përdhes të banesës mu në qendër të qytetit të Pejës, rr.“Sheshi i Heronjëve” p.n. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 11: Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës”, Diskonti nr.4, Pejë - Kjo shitje ofron një hapësirë biznesi që përfshin një sipërfaqe 100m²në lagjen “Haxhi Zeka – Kakariq” të qytetit të Pejës. Ky aset është ivendosur në një lagje “Haxhi Zeka” në rrugën e njohur si “Kakariq” shumëtë populluar. Historikisht, ky dyqan është shfrytëzuar si dyqan mepakicë. Pas konfliktit menaxhmenti i ndërmarrjes e ka dhënë me qirapersonave privat por kontrata nuk është ripërtërirë që nga viti 2005. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 13: Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës”, “Restorant Birraria” , Pejë - Kjo shitje ofron objekt biznesi me një sipërfaqe te përgjithshme prej462m². Aseti është i ndare ne dy pjesë/hyrje. Pjesa e parë (katipërdhes) e asetit ka sipërfaqe prej 225m². Pas 1999 kjo pjese kashërbyer për aktivitetet bankare. Pjesa e dyte e asetit  është objektafarist i përbërë nga dy kate. Kati përdhes ka një sipërfaqe prej 81m²,ndërsa sipërfaqja e katiti te dyte është 156m². Kati përdhes përbëhetnga korridori dhe tualetet, ndërsa kati parë këto vitet e fundit kashërbyer si Klub Nate. Në të kaluarën ky aset ka shërbyer si restorant,kurse pas ’99 është përdorur për aktivitet te cilat janë përshkruar mëlartë
Pjesa e parë e objektit ende është e përshtatshme për zhvillimin eaktiviteteve bankare, ndërsa i gjithë ky objekt biznesi është ipërshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme biznesore.
seti është i gjendet ne katin përdhes dhe ne katin e parë ne njëndërtese banimi, qe gjendet ne qendër të qytetit te Pejës, rr. Sheshi iHeronjve pn. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 14: Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës”, Dyqani në Dubovë - Kjo shitje ofron objekt biznesi që përfshin një sipërfaqe prej  70 m2total. Dyqani ndodhet ne fshatin Dubovë, në rrugën për Mitrovice, afërrrugës kryesore. Në të kaluarën kjo njësi ka shërbyer si dyqan i shitjesme pakicë, dhe është i përshtatshëm për veprimtari të tjera tregtare.Ky dyqan është ndërtesë njëkatëshe (përdhes), nga tullat dhe betoni. (Depozita e ofertës 2.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NP “Fabrika e Birrës”, Pejë (PEJ013); OTHPB Industria Birrës, Maltit thePijeve joalkoholike / Fi.247/88; Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi.521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92

Njësia nr. 15: Kooperativa Bujqësore “Istog”, Lokali Afarist nr.1, Pejë -Kjo shitje ofron për blerje lokalin afarist me sipërfaqe 65m² qëgjendet në katin përdhes të një ndërtese banimi që është e ngjitur porqë kufizohet me një lokal tjetër afarist të cilat i ndanë hyrja ebanesës/shkallët. Aseti  përbehet prej një hapësire afariste e cilagjendet në një ndër pjesët kryesore të qytezës së Istogut, afërGjimnazit “Haxhi Zeka” në rrugën “Rinia”, rrugë shume e frekuentuar neqytet dhe përbën një mundësi të shkëlqyer për veprimtari biznesi. Në tëkaluarën kjo hapësirë afariste është shfrytëzuar si zyre administrative,ndërsa aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës 10.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
KB “Istog” (PEJ034) KB “Istog” Fi.644/89; KB “Istog”, regjistrimi i përkohshëm i UNMIK-ut Nr.06-00245

Njësia nr. 16: Kooperativa Bujqësore “Istog”, Lokali Afarist nr.2, Pejë - Kjo shitje ofron për blerje lokalin afarist me sipërfaqe 65m² qëgjendet në katin përdhes të një ndërtese banimi që është e ngjitur apoqe kufizohet me një lokal tjetër afaristë të cilat i ndanë hyrja ebanesës/shkallët. Aseti  përbehet prej një hapësire afariste e cilagjendet në një ndër pjesët kryesore të qytezës së Istogut, afërGjimnazit “Haxhi Zeka” në rrugën “Rinia”, rrugë shume e frekuentuar neqytet dhe përbën një mundësi të shkëlqyer për veprimtari biznesi. Në tëkaluarën kjo hapësirë afariste është shfrytëzuar si zyre administrative,ndërsa aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës 10.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
KB “Istog” (PEJ034) KB “Istog” Fi.644/89; KB “Istog”, regjistrimi i përkohshëm i UNMIK-ut Nr.06-00245

Njësia nr. 17: Stacioni Bujqësor në Gjakovë,  Dyqani në Rahovec, Pejë - Kjo shitje ofron për blerje dyqanin me sipërfaqe 32 m² që gjendet nëkatin përdhes të një ndërtese banimi në qendër të qytetit. Aseti  përbehet prej një dyqani i cili gjendet në një ndër pjesët kryesore tëqytezës së Rahovecit, afër kryqit kryesor rrugor, përballë zyrëskryesore të PTK-së në Rahovec. Kjo është rruga më e frekuentuar në qytetdhe përbën një mundësi të shkëlqyer për veprimtari biznesi. Në tëkaluarën kjo hapësirë afariste është shfrytëzuar si dyqan për shitje mepakicë. (Depozita e ofertës 7.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
Stacioni Bujqësor në Gjakovë (PEJ025); NSH Stacioni Bujqësor, GjakovëFi.652/89; NSH Stacioni Bujqësor, Gjakovë, Regjistrimi i vitit 2000UNMIK 0200463; OP Stacioni Bujqësor, Gjakovë, Fi. 66/79 InstitutiBiotektnik Pejë – OTHPB Stacioni Bujqësor, Gjakovë, Fi. 296/74

Njësia nr. 18: NTPSH “17 Nëntori”Pejë - Dyqani Koloniali Zahaq, Pejë - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e shitores përshitje me pakicë Dyqani Koloniali Zahaq me sipërfaqe 70 m² që ndodhet nefshatin Zahaq  14 km larg qytetit të Pejës në magjistralenPejë-Prishtinë. Historikisht, kjo hapësirë është përdorur si shitore mepakicë dhe përbën një mundësi të mirë investimi komercial. (Depozita e ofertës 2.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NTPSH 17 Nëntori Pejë (PEJ139); NTPSH 17 Nëntori, Fi 545/89; Fi. 628/92; Sh.A. në pronësi të përzier, Fi 6093/92.

Njësia nr. 19: NSH “Letnica”, Gjilan - Makina Qepëse dhe Pajisje tjera përcjellëse Gjilan - Ofrohen 17 makina qepëse të ndryshme, 13 tavolina për makina qepëse, dhe pajisje të tjera përcjellëse. (Depozita e ofertës 1.500€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat GJI083 NSh "LETNICA" VITI;Ndërmarrje për prodhimin e Konfeksionit dhe Këpucëve “LETNICA”;Preduzece za Proizvodnju Konfekcije i Obuče “Letnice” FI 793/89;Organizata Punuese Letnica Fi 372/87; Organizata Punuese Letnica Fi105/84

Njësia nr. 20: NSH “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot B), Gjilan - Hapësira përbëhet nga një sipërfaqe me 45.148 m² (04.51.48 ha) tokëqë gjendet në zonën kadastrale Kaçanik i Vjetër, në Komunën e Kaçanikut. (Depozita e ofertës 10.000€)

Njësia nr. 21: NSH “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot C), Gjilan - Hapësira përbëhet nga një sipërfaqe me  16.803 m² (1.68.03 ha) tokëqë gjendet në zonën kadastrale Kaçanik i Vjetër, në Komunën e Kaçanikut. (Depozita e ofertës 15.000€)

Njësia nr. 22: NSH “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot D), Gjilan - Hapësira përbëhet nga një sipërfaqe me 12.825 m² (01.28.25 ha) tokëqë gjendet në zonën kadastrale Kaçanik i vjetër, në afërsi të rrugësPrishtine - Shkup. (Depozita e ofertës 5.000€)

Njësia nr. 23: NSH “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot E), Gjilan - Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe 14.493m² (01.44.93 ha). Prona përbehet nga dy parcela të cilat janë livadhekullotash në sipërfaqe prej 60 ari dhe nga parcela e tretë që është njësipërfaqe e mbuluar me drunj me rreth 84 ari. (Depozita e ofertës 5.000€)

Njësia nr. 24: NSH “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësoren Nikoc 1, Gjilan - Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej481.793 m² (48.17.93 ha). Prona përbehet nga ngastrat: 25, 26, 27, 28dhe 29 të cilat janë kryesisht male dhe livadhe kullosash. (Depozita e ofertës 10.000€)

Njësia nr. 25: NSH“Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore në Nikoc 2, Gjilan - Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej242.490 m² (24.24.90 ha). Prona përbehet nga ngastrat: 1, 2, 48, 49, 57,97, 98, 104, 105, 106, 107, 138, 139 dhe140 të cilat janë kryesishtmale dhe livadhe kullosash. (Depozita e ofertës 10.000€)

Njësia nr. 26: NSH “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore, Nikoc 3, Gjilan - Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej197.908 m² (19.79.08 ha). Prona përbehet nga ngastrat: 160, 161, 162,163, 164, 165, 168, 187 dhe 188 të cilat janë kryesisht male dhe livadhekullosash. (Depozita e ofertës 10.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat GJI026 NSh "Ramadan Agushi" Kaçanik (Fi 1386/90) Opšta ZZZ “Ramadan Aguši”, D.P ZZ “Ramadan Aguši” Fi 1386/9090

Njësia nr. 27: NSH "Drita", Drita shitorja në Shtime - Ky tender uofron investitorëve potencialë mundësinë e shkëlqyer për të blerëngastrën 1666/4 me sipërfaqe prej 225 m² - zona kadastrale Shtime. Nëkuadër te ngastrës ndodhet objekti një katesh që përfshin sipërfaqenprej 120 m². VËREJTJE: Konstruksioni i përkohshëm nuk është pjesë etenderit. (Depozita e ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat GJI089 NSh "Drita" Ferizaj(1993-1999) Sh.A. “Urošev-Grad” (Fi-8120/93); (1992-1993) Sh.A.“Sutjeska” (Fi-7271/92); (1989-1992) N.H. “Sutjeska” (Fi - N/A)

Njësia nr. 28: NSH IMB Mitrovicë – Tokë – Pasuria e ofruar per shitje ka një sipërfaqe prej 1,125 m² (11 ari,25 m²) e regjistruar ne Fletën Poseduese nr. UL-71208072-03329,  ngastrat nr. 1924-3, 1924-4 dhe 1924-5, Zona Kadastrale Mitrovicë. (Depozita e ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH IMB Mitrovicë (MIT001); NSHIMB, Mitrovicë (“Ndërmarrja”) IMB UNMIK RPSA 80106483ZitoprometFi-709/89, JSC Mlinpek Fi1045/94 JSC Mlinpek Fi1530/94                             

Njësia nr. 29: NSH Kosovasirovina  Ndërtesa Administrative dhe Depot, Mitrovicë -Pasuria e ofruar per shitje ka një sipërfaqe 7,196 m² (Certifikatë mbitë drejtat e pronës së paluajtshme UL nr. 71208072-06845,parcela nr.2681/6). Ndërtesa Administrative në sipërfaqe prej 296 m²  dhe tri depotë ndara në sipërfaqe prej 1,211 m². Aseti gjendet në Mitrovicë, njëlokacion shumë të përshtatshëm për aktivitete komerciale. (Depozita e ofertës 50.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH Kosovësirovinë, Mitrovicë (MIT025) NSH Kosovësirovinë Mitrovicë (“Ndërmarrja”) NSH / DP Kosovosirovina (Fi 674/89);

Njësia nr. 30: NSH VUSHTEX, Dyqan nr - 4, Vushtrri -Ky tender i ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë njëdyqan me sipërfaqe 32m². Dyqani është i përshtatshëm në mënyrë idealepër aktivitete te ndryshme komerciale. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 31: NSH VUSHTEX,  Dyqan nr - 5, Vushtrri – Ky tender i ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë njëdyqan me sipërfaqe 34 m². Dyqani është i përshtatshëm në mënyrë idealepër aktivitete te ndryshme komerciale. (Depozita e ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH VUSHTEX, Vushtrri (MIT035) NSH  Vushtex, Vushtrri (“Ndërmarrja”) SOEVushtex UNMIK Provisional NRB 80075952; DP Tekstilna Industrija”Polet”Vushtrri Fi-832/89; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-656/91DD umesovitoj svojini Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-2830/93; DPTekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-569/96

Njësia nr. 32: NSH Derma Commerce - Tokë dhe Depo, Gjakovë – Pasuria e ofruar per shitje ka një sipërfaqe të përgjithshme 3,005 m²(Certifikatë mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL nr.70705085-00008-3). Ndërtesa – Depo në sipërfaqe prej 230 m². Asetigjendet në një lokacion atraktiv (Zidi i Sadik Agës II) për aktivitetekomerciale. (Depozita e ofertës 50.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Derma Commerce, Mitrovicë (MIT038) NSH Derma Commerce Mitrovicë; (“Ndërmarrja”) NSH / DP Kozar (Fi 608/89);

Njësia nr. 33: NSH Drenica Dyqanet te Fidanishtja, Skënderaj -Kjo shitje i ofron mundësi blerësit potencial  të blejë  një hapësirëkomerciale me sipërfaqe të përgjithshme 1000m², duke përfshirë 2 dyqanedhe dy depo (secili dyqan/depo me sipërfaqe prej rreth 250 m²). Lokalet  ndodhen në përdhesen e ndërtesës banesore në afërsi të qendrës sëqytetit të Skenderajt, në vendin e quajtur “Fidanishtja” andaj përbëjnënjë mundësi të mirë për investime komerciale. Në të kaluarën këto dyqanekanë qenë të shfrytëzuara nga NSH Drenica si Vetëshërbim, Sallon iMobileve, Depo e tekstilit dhe Depo e artikujve ushqimor. Tani dyqanet  janë duke u shfrytëzuar nga shfrytëzuesit ilegal të cilët kanë bërëndryshime te hapësirave afariste duke i përshtatur nevojave të veta. (Depozita e ofertës 50.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH Drenica Skenderaj/Srbica(MIT041) Fi.-384/89: Ndërmarrja  Shoqërore Tregtare Drenica – SkenderajDrustveno Trgovinsko Preduzece Drenica – Srbica Fi-8163/92: NdërmarrjaAksionare ne pronesi te perzier  Produkt – Skenderaj; DD u mesovitojsvojini Produkt-Srbica Fi-2694/94: Ndërmarrja Aksionare ne pronesi teperzier  Produkt –Dijamant – Skenderaj; Regjistrimi në UNMIK -80098162

Njësia nr. 34: NBI Rahoveci– Prona (ngastra 253 & 254), Rahovec – Ky tender ofron për shitje pronën e cila  është e regjistruar nëCertifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, qëndodhet  3.2 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqa emadhe  në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale, nr.P-71510008-00253-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 15781m² dhenr.P-71510008-00254-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 3152 m². (Depozita e   ofertës 5.000€)

Njësia nr. 35: NBI Rahoveci – Prona (ngastra 91 & 93), Rahovec - Ky tender ofron për shitje pronën e cila  është e regjistruar nëCertifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, qëndodhet 2,5 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën Kadastrale Hoqa emadhe  në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr.P-71510008-00091-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 9880m² dhe nr.P-71510008-00093-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 960m². (Depozita e ofertës 5.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH NBI Rahoveci (PRZ011); (NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac -Gjakova Commercial District Court (Fi 492/89 dated 30.12.1989), PIP/NBI"PKB Orvin” DOO  Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr. 36: NSH “Ramiz Sadiku” – Kompleksi Afarist , Ortakoll - Ky tender ofron për shitje kompleksin afarist i cili përmban gjashtë(6) lokale afariste, korridor dhe shkallët me sipërfaqe të përgjithshmeprej 358.96 m². Lokacioni Afarist ndodhet në Lamela I Ortakoll në Rr.Zahir Pajaziti  p.n, Prizren. (Depozita e ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH NIN Ramiz Sadiku  (PRZ017) (i) NIN Ramiz Sadiku- Prizren  Fi 2412/93- Shoqëria akcionare ndërmarrja industriale ndërtimore (SH.A NIN)"Prizren" me përgjegjësi të pakufizuar, (Gjykata Ekonomike Prishtinë)/Deonicarsko drustvo gradjevinsko industrijsko produzeće (D.D GIP)“Prizren” sa potpunom odgovornoscu (Privredni Sud Pristina); (ii) Fi630/89 - Ndërmarrja industriale ndërtimore me pëgjegjësi të pakufizuar(NIN) "Prizren"/Gradjevinsko industrijsko preduzeće (GIP) "Prizren" sapotpunom odgovornoscu

Njësia nr. 37: NSH “1Maji” – Prona (ish Ndërtesa e Administratës), Rahovec - Ky tender ofron për shitje pronën e cila  është e regjistruar nëCertifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së PaluajtshmeP-71510057-01224-0, që ndodhet në Zonën Kadastrale Rahovec,  ngastrakadastrale 1224-0 me sipërfaqe të përgjithshme 328 m², e cila gjendet nëadresë: rr. Xhelal Hajda-Toni n.n, Rahovec. (Depozita e ofertës 5.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH 1Maji Rahovec  (PRZ020) (i)Fi.415/89  (30/12/1989)DP “1Maj” Orahovac - Regjistrimi i GjykatësEkonomike në Gjakovë(ii) Fi.7650/92 (28/12/1992) DD “1Maj” Orahovac -–Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë

Njësia nr. 38: NSH  “Printeks ” – Shitorja në Lakuriq -Kytender ofron për shitje lokalin në sipërfaqe 33 m² dhe 26.24  m²,  ndërtesa nr. 59, përdhese e ndërtesës së banimit e shtrirë në ngastrënkadastrale nr. 1070/1 në rr. “Zahir Pajaziti” (ish Mateja Gubec) nëlagjen e thirrur “Lakuriq” në Prizren. Bashkë me shitoret, shiten edhestoqet që janë brenda shitores. (Depozita e ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH IT/ TI “Printeks” Prizren(PRZ036) (i) Fi 620/89 (30/12/89) Preduzece Tekstilna Industrija“Printeks”  - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë, (ii) Fi6250/92 (31/10/92) DD Tekstilna Industrija “Printeks” p.o. - Regjistrimii Gjykatës Ekonomike në Gjakovë

Njësia nr. 39: TP “Zhupa” Depoja nr. 1, Reçan, Prizren -Ky tender ofron për shitje depon dhe tokën në sipërfaqe totale prej369m², prej të cilave 160m² me kulturë shtëpi dhe 209 m² me kulturëkullosë, që ndodhet në zonën kadastrale Reçan-Grobisht, në bazë tëfletës poseduese nr.317 dhe kopjes së planit. Prona, lëndë e këtijtenderi ndodhet në fshatin Reçan, Regjioni i Prizrenit. Janë dymarrëveshje ekzistuese mbi qiranë. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 40: TP “Zhupa”-Receane – Shitorja nr. 2, Drajçiq, -Ky tender ofron për shitje lokalin afarist/shitoren në sipërfaqetotale prej 199m², prej të cilave 92m² me kulturë shtëpi dhe 107m² mekulturë oborr, që ndodhet në zonën kadastrale Drajçiq, në bazë tëcertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme P-71813022-00985-0(F.P. nr. 347) dhe Kopjes së Planit. Prona, lëndë e këtij tenderindodhet në fshatin Drajçiq, Regjioni i Prizrenit. Aktualisht është njëmarrëveshje ekzistuese mbi qiranë.  (Depozita e ofertës 5.000€)

Njësia nr. 41: TP “Zhupa”-Receane– Shitorja nr. 7, Llokvicë -Ky tender ofron për shitje shitoren në sipërfaqe totale prej 104m² mekulturë ndërtesë, që ndodhet në zonën kadastrale Llokvicë, në bazë tëCertifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme P-71813045-01643-2(F.P. nr. 364) dhe Kopjes së Planit. Prona, lëndë e këtij tenderindodhet në fshatin Llokvicë, Regjioni i Prizrenit. Aktualisht nuk kamarrëveshje me qira apo shfrytëzues ilegal. (Depozita e ofertës 5.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH TP “Zhupa”-Recane  (PRZ043);(i)  Trgovinsko Preduzeće za promet robe na veliko i  malo “SredačkaŽupa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi.384/89);  (ii) Deonicarsko Drustvo“Sredačka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi.2096/95)

Njësia nr. 42: NSH “Aromatik” – Njësia, Xërxë - Ky tender ofron për shitje pronën e regjistruar në Certifikatën përtë Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme Ul7151003, që ndodhet nëZonën Kadastrale Xërxë, ngastra kadastrale 505/1 me sipërfaqe tëpërgjithshme 1272m², e cila gjendet në fshatin Xërxë KK Rahovec. (Depozita e ofertës 5.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH Aromatik Prizren  (PRZ049)(i) Fi.504/90 (22/05/1990); DP “Aromatik” Prizren - Regjistrimi iGjykatës Ekonomike në Gjakovë; (ii) Fi.6636/92 (20/11/1992); DD“Aromatik” Prizren -– Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë

Njësia nr. 43: NSH “Banesa”, 17 shitore në Qendrën Afarist-Banesor “Qylhan”, Prizren – Ky tender ofron për shitje shtatëmbëdhjetë (17) shitore me sipërfaqetë përgjithshme prej  401.60 m², që ndodhen në qendrën afarist/banesor“Qylhan”, Rr. “Edit Durham”- Prizren. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 44: NSH “Banesa”, Lokali afarist nr. 1 në Qendrën Afarist-Banesor “Qylhan”, Prizren – Ky tender ofron për shitje lokalin afarist me sipërfaqe tëpërgjithshme prej 298 m², që ndodhet në Lamela 1 në qendrënafarist/banesor “Qylhan”, Rr. “Edit Durham”, Prizren. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 45: NSH “Banesa”, Lokali afarist nr. 2 në Qendrën Afarist-Banesor “Qylhan”, Prizren - Ky tender ofron për shitje lokalin afarist me sipërfaqe tëpërgjithshme prej 298 m², që ndodhet në Lamela 1 në qendrënafarist/banesor “Qylhan”, Rr. “Edit Durham”, Prizren. (Depozita e ofertës 20.000€)

Njësia nr. 46: NSH “Banesa”, Tre Shitore në Qendrën Afarist-Banesor “Qylhan”, Prizren – Ky tender ofron për shitje (3) shitore me sipërfaqe të përgjithshmetë shitoreve prej 63.06 m² dhe bodrume me sipërfaqe të përgjithshme prej28.44 m², që gjinden në qendrën afarist/banesor “Qylhan”, Rr. “EditDurham”, Prizren. (Depozita e ofertës 5.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat NSH Banesa Prizren  (PRZ055) (i)Fi.1933/91 (21/08/1991)  N.I.SH.Q “Banesa” / P.I.U.P “Stan” – GjykataEkonomike e Qarkut në Gjakovë (ii) Fi.21/90 (23/01/1990)N.B “Banesa” /S.P “Stan” – Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Departamenti i Shitjes.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësivetë tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në tëcilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilitdo subjekti aponjësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhedokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet tëshkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin eZbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi tëtokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëvetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuarnë përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo diskriminuese.

Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë,www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrënqendrore të AKP-së.

Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e tëardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar" passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdodefinicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar" apopunëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të"diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse nëfaqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimitsë bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuaredhe veten e tyre në listë.

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë mëlart/këtu dhe nuk do të  pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim oselëshim.