Shitja e Aseteve në Likuidim - 20

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 20 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM


Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Njësia nr. 01: IMB - Dyqani në Skënderaj - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin me sipërfaqe prej rreth 120m² , me vendndodhje në një ndërtesë banesore-afariste në sheshin “Adem Jashari” në qendër të Skenderajt. Sipas matjeve në teren, sipërfaqja brenda mureve, ka dal të jetë prej 131.89m². (Depozita e ofertës €30.000)                   

Njësia nr. 02: IMB - Dyqani nr. 1 në veri të Mitrovicës – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin me sipërfaqe prej rreth 70m², i cili gjendet në ndërtesën banesore-afariste “Soliteri i kuq” në rrugën “ Kral Petar” në veri të Mitrovicës. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 03: IMB - Dyqani nr. 38 në veri të Mitrovicës – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin me ndërtim të përkohshëm, që sipas Vendimit komunal për lejimin e ndërtimit është me sipërfaqe rreth 72.66m² , me vendndodhje në lagjen “Kodra e Minatorëve” (Mikronasele) në rrugën “ Anka Spaiq” në veri të Mitrovicës. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 04: IMB - Dyqani nr. 3 në veri të Mitrovicës – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin me sipërfaqe prej rreth 65m² , i cili gjendet në ndërtesën banesore-afariste afër udhëkryqit të rrugëve ”Vllada Çetkoviç” dhe “ Sutjeska”,  në veri të Mitrovicës. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 05: IMB - Dyqani nr. 62 në veri të Mitrovicës – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë dyqanin me sipërfaqe prej 110m² , i cili gjendet në ndërtesën banesore-afariste në rrugën “Kral Petar” në veri të Mitrovicës, afër “Jugopetrollit” e varrezave muslimane. Sipërfaqja është dhënë sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes si dhe Njoftimit nga Zyra  Administrative e Mitrovicës Veriore. Lidhur me lokalin egziston edhe Kontrata e shitblerjes nr. 531 të datës 12.05.1998, në mes “Zhitopromet-Mlinpek” nga Mitrovica dhe Ndërmarrjes Ndërtimore “Kosova” nga Vushtrria duke ju referuar një sipërfaqe prej 36,60m². (Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IMB UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80106483; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94

Njësia nr. 06: KB Istog - Toka në Istog - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë parcelat të tokës në ZK Istog, Komuna Istog me sipërfaqe të përafërt 1ha 41ari 77m² (14177m²), të cilat gjendet në anën jug-lindore të qytezës së Istogut, Komuna Istog. (Depozita e ofertës €5.000) 

Njësia nr. 07: KB Istog - Ngastrat Kadastrale  nr. 1593 dhe 1594-1- Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë parcelat të tokës në ZK Istog, Komuna Istog me sipërfaqe të përafërt 1ha 2ari 19m² (10219m²) të cilat gjendet në anën jugore në hyrje të qytezës së Istogut, komuna Istog. (Depozita e ofertës €3.000)

Njësia nr. 08: KB Istog - Tokë Bujqësore - Vneshtë -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën me një sipërfaqe prej 6ha 21ari 2m²(62102m²), e njohur si vreshtë, që shtrihet në ZK Istog, në Komunën Istog. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
K.B.Istok Fi 644/89; O.P. Dubrava - OBPB - Istok - Istog Fi-249/79; Dubrava - OOUR - "Istok" - Istog Fi-249/79

Njësia nr. 09: Birraria e Pejës - Objekti Njësia e Transportit - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë objektin e njësisë së transportit me sipërfaqe të përgjithshme rreth 309m² e cila ndodhet pranë Fabrikës së Birrës në Zonën Industriale të Komunës së Pejës. Sipas matjeve në teren, sipërfaqja e objektit është 325m². Toka në të cilën ndodhet objekti nuk është në pronësi të NSh “Birraria e Pejës” dhe si e tillë nuk është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike (Fi-.247/88); Ndërmarrja Fabrika e Birrës (Fi-521/89); PKB Birraria e Pejës Sh.P.K. (Fi-5477/92); N.P. Fabrika e Birrës (UNMIK Reg. 80115571)

Njësia nr. 10: Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore Miradi e Epërme I -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën me sipërfaqe të përgjithshme përafërsisht 79816m² (7ha 98ari 16m²) në ZK Miradi e Epërme, Komuna Fushë Kosovë. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 11: Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore Miradi e Epërme II - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme përafërsisht 100619m² (10ha 06ari 19m²) në ZK Miradi e Epërme. Nuk ka asete tjera të përfshira në këtë tender. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 12: Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore Miradi e Poshtme I - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme përafërsisht 34504m² (3ha 35ari 04m²) në ZK Miradi e Poshtme, Komuna Fushë Kosovë. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 13: Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore Miradi e Poshtme II - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 39330m² (3ha 93ari 30m²) në ZK Miradi e Poshtme, Komuna Fushë Kosovë. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Lavërtari Blegtori, Miradi e Eperme; Fi- 878/89; OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; OBPB “Lavërtari-Blegtori”, Miradi e Epërme – Fi 120/85

Njësia nr. 14: Bujqësia - Tokë Bujqësore Caravodicë A - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme përafërsisht 13900m²(1ha 39ari)në ZK Caravodicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-811/89: NSH “Bujqësia” Fushë Kosovë; Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” F. Kosovë

Njësia nr. 15: Kosovarja - Minimarketi nr.3 Bregu i Diellit - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist me sipërfaqe e përgjithshme prej përafërsisht 95.39m². Lokali afarist gjendet në katin përdhes të një ndërtese shumëkatëshe në zonën jugore të Bregut të Diellit në Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-750/89: NSH  Industria e Bukes dhe Embelsirave Kosovarja F. Kosove; UNMIK Reg. i Biznesit Nr. 80014694;

Njësia nr. 16: Gërmia - Shitorja Miradi e Epërme - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën me sipërfaqe prej përafërsisht 961m² (9ari 61m² ) dhe shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 108m² në ZK Miradi e Epërme, Komuna Fushë Kosovë.  (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 17: Gërmia - Shitorja Novobërdë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 451m²  i cili gjindet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në qendër të Novobërdes. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 18: Gërmia - Shitorja nr. 29 Plemetin – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 116m². Aseti gjendet afër termocentralit Kosova ”B” në fshatin Plemetin Komuna e Obiliqit. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri.  (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 19: Gërmia - Shitorja nr. 20 Obiliq – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 45m². Lokali gjendet në një pjesë të katit përdhes të një ndërtese dykatëshe të banimit, në Rr. Hasan Prishtina, afër Shtëpisë së Kulturës, në qendër të Obiliqit. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 20: Gërmia - Shitorja nr. 22 Obiliq – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 36.00m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në një pjesë atraktive të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 21: Gërmia - Shitorja nr. 26 Obiliq – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 64.5m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në një pjesë atraktive të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.O.O Yumko-Grmija, Pristina Fi-417/93; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214;

Njësia nr. 22: Gërmia - Shitorja nr. 81 Obiliq – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej  përafërsisht 25m² . Aseti gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në një pjesë atraktive të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 23: Gërmia - Shitorja nr. 25 Obiliq –Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 46m². Aseti gjendet në katin përdhesë në kuadër të ndërtesës dykatëshe për banim në rr. Hasan Prishtina pranë Lapidarit të Dëshmoreve të Kombit në qendër te Obiliqit. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.O.O Yumko-Grmija, Pristina Fi-417/93; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214;

Njësia nr. 24: Gërmia - Shitorja Arka Obiliq – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 15m² . Aseti gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe për banim në një pjesë atraktive të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.O.O Yumko-Grmija, Pristina Fi-417/93; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214;

Njësia nr. 25: Urata - Shitorja nr. 39 Mitrovicë e Veriut – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 62.08m² . Lokali gjendet në katin përdhes të një ndërtese shumëkatëshe të banimit, në Rr. Xhon Kenedi nr. 1, Lokali nr. 9, afër Fakultetit Teknik në Mitrovicë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 26: Urata Supermarketi nr. II Mitrovicë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 125.95m² . Lokali gjendet në katin përdhes të një ndërtese shumëkatëshe të banimit, në Rr. Krala Petra nr. 128, Lokali nr. 8, afër ish Sekretariatit të Punëve të Brendshme. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 27: Urata - Shitorja Obiliq – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë vetëm lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 61m² . Lokali gjendet në katin përdhes të një ndërtese shumëkatëshe të banimit, në Rr. Adem Jashari, ndërtesa afariste A1, lamela A1, lokali nr.1, afër zyrave të KEK-ut në Obiliq. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-723/89: NSHT VOCAR, Prishtinë; Fi-5844/92: D.O.O. VOCAR, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146

Njësia nr. 28: NBI Suhareka - Prona në Dubravë 1 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 176525m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Dubravë, Komuna Suharekë. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 29: NBI Suhareka - Prona në Dubravë 2 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokëm bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 12903m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Dubravë, Komuna Suharekë. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP Suva Reka in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP PKB Metohijavino in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 30: NBI Suhareka - Prona në Dubravë 4 – Njësia nr. 30: NBI Suhareka - Prona në Dubravë 4 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 52206m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Dubravë, Komuna Suharekë. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP Suva Reka in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP PKB Metohijavino in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 31: NBI Suhareka - Prona në Gelancë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3206m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna Suharekë. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP Suva Reka in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP PKB Metohijavino in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 32: NBI Suhareka - Prona në Tërrnjë 2 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14548m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Tërrnjë, Komuna Suharekë. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP Suva Reka in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP PKB Metohijavino in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 33: NBI Suhareka - Prona në Savrovë 3 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14900m², vendin e quajtur “NER VNESHTË”, që ndodhet në Zonën Kadastrale Savrovë, Komuna Suharekë. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP Suva Reka in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP PKB Metohijavino in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 34: NBI Rahoveci - Prona në Bërnjakë 1 –Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 28456m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Bërnjakë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 35: NBI Rahoveci - Prona në Bërnjakë 2 –Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 18194m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Bërnjakë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 36: NBI Rahoveci - Prona në Bërnjakë 3 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 42649m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Bërnjakë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 37: NBI Rahoveci - Prona në Bërnjak 4, Rahovec – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 42794m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Bërnjak, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 38: NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 2, Rahovec – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14598m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Hoqë e Vogël, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992

Njësia nr. 39: NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 3, Rahovec – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 11634m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Hoqë e Vogël, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 40: NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 4, Rahovec – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 20908m², që ndodhet në Zonën Kadastrale  Hoqë e Vogël, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)
 

Njësia nr. 41: NBI Rahoveci - Prona në Rahovec 2 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5164m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Rahovec, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989,
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 42: NBI Rahoveci - Prona në Rahovec 7 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 3533m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Rahovec, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 43: NBI Rahoveci - Prona në Rahovec 8 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 1661m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Rahovec, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi-492/89 më 30.12.1989);
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 45: Ramadan Agushi Toka në Kaçanik të Vjetër (Lot G) –Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë një sipërfaqe të tokës e përshtatshme për ndërtim dhe zhvillim të biznesit. Pasuria e ofruar për shitje është tokë bujqësore me sipërfaqe prej rreth 19314m² (1ha 93ari 14m²). (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Ramadan Agushi Kačanik; Opšta Zemljoradnička Zadruga “Ramadan Aguši” Kačanik; ZZ “Ramadan Aguši” Kačanik (Fi 1386/90)

Njësia nr. 46: Ramadan Agushi Toka në Kaçanik të Vjetër (Lot H) – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë një sipërfaqe të tokës e përshtatshme për ndërtim dhe zhvillim të biznesit. Pasuria e ofruar për shitje është tokë bujqësore me sipërfaqe prej rreth 2822m² (28ari 22m²). (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Ramadan Agushi Kačanik; Opšta Zemljoradnička Zadruga “Ramadan Aguši” Kačanik; ZZ “Ramadan Aguši” Kačanik (Fi 1386/90)

Njësia nr. 47: TP “Zhupa”-Recane – Shitorja nr. 10 në Nebregoshte – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë shitoren në sipërfaqe të përgjthshme prej 50m² me kulturë ndërtesë, që ndodhet në zonën kadastrale Nebregoshte. Prona, lëndë e këtij tenderi ndodhet në fshatin Nebregoshte, Rajoni i Prizrenit. Aktualisht është një marrëveshje ekzistuese mbi qiranë.
VËNI RE: Lëndë e shitjes është vetëm Shitorja që ndodhet në katin përdhes dhe toka nën objekt/shitore. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
TP za promet robe na veliko i  malo “Sredačka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 Fi-384/89; DD Sredačka Župa u Sredsku më 1995 Fi-2096/95

Njësia nr. 48: NBI Rahoveci - Prona ne Opterushë –  Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 43629m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Opterushë Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Gj. Ekonomike Gjakovë (Fi 492/89 më 30.12.1989,
(ii) PIP/NBI "PKB Orvin” DOO  Gjykata Ekonomike Prishtinë (Fi-1764/92 më 30.04.1992)

Njësia nr. 49: NSh “Komuna” - Shitorja në Mitrovicë –Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 90.42m², e cila gjendet në adresën: rr. “Kolašinska” p.n. Aktualisht nuk ka marrëveshje me qira apo shfrytëzues ilegal. (Depozita e ofertës €5.000)Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) Fi-589/89 (30/12/1989) DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë
(ii) Fi-6546/92(20/11/1992) DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë

Njësia nr. 50: NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Savrovë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 8165m², që ndodhet në Zonën Kadastrale Savrovë, Komuna Suharekë. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP Suva Reka in 1989   Fi-232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992   Fi-1765/92

Njësia nr. 51: NSh Komuna - Njësia në Sërbicë të Poshtme – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën e cila është në emër të NSH “Komuna”- Prizren në bazë të Certifikates dhe kopjes se planit të lëshuar nga ZKK Prizren, me numër të ngastrës kadastrale 635/1 me sipërfaqe 18853m² (1ha 88ari 53m²) me lokacion në Zonën Kadastrale Sërbicë e Poshtme. Prona gjendet në fshatin Sërbicë e Poshtme, rajoni i Prizrenit. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) Fi-589/89 (30/12/1989) DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë
(ii) Fi-6546/92(20/11/1992) DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren -– Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë

Njësia nr. 52: TP Zhupa Recane – Shitorja nr.8 në Jabllanice – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën/shitoren që përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 283m², prej të cilave 151m² me kulturë jopjellore dhe 132m² me kulturë shtëpi-ndërtesë, Zona Kadastrale Jabllanicë, Komuna e Prizrenit. Prona/shitorja nr.8 gjendet në fshatin Jabllanicë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës €2.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
TP za promet robe na veliko i  malo Sredačka Župa sa p.o. u Sredsku më 1989 Fi-384/89; DD “Sredačka Župa” u Sredsku më 1995 Fi-2096/95

Njësia nr. 53: TP Zhupa Recane - Shitorja nr. 7 në Llokvicë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë shitoren në sipërfaqe të përgjthshme prej 104m² me kulturë ndërtesë, që ndodhet në zonën kadastrale Llokvicë. Prona, lëndë e këtij tenderi ndodhet në fshatin Llokvicë, Regjioni i Prizrenit. Aktualisht nuk ka marrëveshje me qira apo shfrytëzues ilegal. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
TP za promet robe na veliko i  malo Sredačka Župa sa p.o. u Sredsku më 1989 Fi-384/89; DD “Sredačka Župa” u Sredsku më 1995 Fi-2096/95

Njësia nr. 54: TP Zhupa Recane - Shitorja nr. 2 në Drajciq – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist/shitoren në sipërfaqe të përgjthshme prej 199m², prej të cilave 92m² me kulturë shtëpi dhe 107m² me kulturë oborr, që ndodhet në zonën kadastrale Drajciq. Prona, lëndë e këtij tenderi ndodhet në fshatin Drajciq, Regjioni i Prizrenit. Aktualisht është një marrëveshje ekzistuese mbi qiranë. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
TP za promet robe na veliko i  malo Sredačka Župa sa p.o. u Sredsku më 1989 Fi-384/89; DD “Sredačka Župa” u Sredsku më 1995 Fi-2096/95

Njësia nr. 55: NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Gelancë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116009-00104-2 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 43949m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi-232/89;  (ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 56: NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 3 – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën që është e regjistruar në Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00094, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116039-00540-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 14301m². Kjo sipërfaqe përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) PIP Suva Reka in 1989 Fi-232/89; (ii) PIP “PKB Metohijavino in 1992 Fi-1765/92

Njësia nr. 57: Gërmia - Supermarketi në Sllatinë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë Supermarketin në Sllatinë me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 123m² që gjendet në Fshatin Sllatinë Komuna e Fushë Kosovës. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina   Fi-417/93; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214; Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia nr. 58: Urata - Lokali nr. 3, Prishtinë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 66m²  dhe tokën nën lokal me sipërfaqe prej përafërsisht 66m² . Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese shumëkatëshe, në Rr. Xhavit Mitrovica, në vendin e njohur si “Te Kacallarët” në Prishtinë. (Depozita e ofertës €15.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-723/89: NSHT “VOCAR”, Prishtinë; Fi-5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146

Njësia nr. 59: Urata - Lokali nr. 11, Prishtinë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë objektin me sipërfaqe prej përafërsisht 232m² dhe tokën nën objekt me sipërfaqe prej përafërsisht 232m². Lokali gjendet në Rr. Thimi Mitko nr. 6, Lagjja Aktash në Prishtinë. (Depozita e ofertës €15.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-723/89: NSHT “VOCAR”, Prishtinë; Fi-5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146

Njësia nr. 60: Kosovarja - Shitorja në Taukbahçe – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme neto prej përafërsisht 53m² , dhe bodrumin me sipërfaqe neto prej përafërsisht 37m². Lokali afarist gjendet në Rr. Nazim Gafurri, në lagjjen Taukbahçe, rrugës për Gërmi. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-750/89: NSh “Industria e Bukes dhe Embelsirave Kosovarja“ F. Kosove); UNMIK Reg. i Biz. Nr. 80014694

Njësia nr. 61: Gërmia - Supermarketi, Bardh i Madh – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë supermarketin në Bardh të Madh, me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 139m² nga të cilat, lokali afarist dhe depo në sipërfaqe prej përafërsisht 121m² dhe bodrumi ne sipërfaqe prej përafërsisht 18m² që gjendet në Fshatin Bardh i Madh (ish Bellaqevc) Komuna e Fushë Kosovës. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina Fi-417/93; UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214 - Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia nr. 62: Urata - Lokali nr. 7, Prishtinë – Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 35m² dhe tokën nën lokal me sipërfaqe prej përafërsisht 35m². Lokali gjendet në Rr. Haxhi Zeka në Prishtinë.
(Depozita e ofertës €10.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi-723/89: NSHT “VOCAR”, Prishtinë; Fi-5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë; UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146:

Njësia nr. 63: Fabrika e Plastikës - Tokë, Ngastra kadastrale 690 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokë bujqësore me sipërfaqe prej rreth 1,960m² (19ari dhe 60m² ) në ZK Klinë e Poshtme. Prona gjendet në hyrje të Skenderajt mbrapa Fabrikës së Plastikës. Nuk ka ndërtesa që do të transferohen tek blerësi i ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Për Prodhimin e Prodhimeve të Plastikës, Skenderaj (“Ndërmarrja”) NSH PPS, Fi 12/90

Njësia nr. 64: Fabrika e Plastikës – Tokë, Ngastra kadastrale 691 - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokë bujqësore me sipërfaqe prej rreth 600m²  (6ari) në ZK Klinë e Poshtme. Prona gjendet në hyrje të Skenderajt dhe një pjesë e saj është brenda rrethojës së Fabrikës së Plastikës. Nuk ka ndërtesa që do të transferohen tek blerësi i ri. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Për Prodhimin e Prodhimeve të Plastikës, Skenderaj (“Ndërmarrja”) NSH PPS, Fi 12/90

Njësia nr. 65: Vushtex - Fabrika në fshatin Prilluzhë dhe toka në Vushtrri - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë Fabrikën e cila ndodhet në fshatin Prilluzhë si dhe tokën komerciale që ndodhet në Rr. “Jeton Tërstena”, në Vushtrri, Regjioni Mitrovicës 1.Fabrika  ka një sipërfaqe prej 646.86 m² dhe gjendet në qendër të fshatit Prilluzhë me rrugë të asfaltuar e cila të çon deri tek objekti. 2. Toka  komerciale ka sipërfaqe prej rreth 22910m² (2ha 29ari 10m²) përfshirë objektet (barakat e karakterit të përkohshëm) me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 5,455m² , që ndodhet në ZK të Vushtrrisë, rruga Jeton Tërstena, p.n., Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
UNMIK Reg. i Përkohshëm i Biznesit Nr 80075952; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-832/89; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-656/91; DD u mesovitoj svojini Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-2830/93; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-569/96

Njësia nr. 66: Përparimi - Tokë, Polac i Ri - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë pronën e cila gjendet në fshatin Polac të Komunës së Skenderajt e cila përbëhet prej tokës në sipërfaqe prej rreth 10136m². Nuk ka ndërtesa që do të transferohen tek blerësi i ri. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Përparimi nga Skenderaj  ish NSH ''Buducnost” Fi 799/89 dhe Numri Regjistrimit te Biznesit pranë UNMIK-ut 2101064

Njësia nr. 67: Drejtoria e vjetër Kutiqi/tokë dhe objekt në Pejë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë objektet
administrative Kutiqi me sipërfaqe të përgjithshme të përafërt 282m² si dhe toka në të cilin ndodhet objekti me sipërfaqe 445m², në ZK Pejë.
Aseti gjendet në Rr. “Mbreti Pirro” nr. 4 në qendër të qytetit, Komuna Pejë. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OP Bistrica për Ndërtim, Zejtari,dhe Industri Pejë, Fi-89/80; Ndër. hidro instaluese Hidromont Pejë Fi- 669/89; Ndër. Elektro Instaluese dhe
Montazh- "Elmont" Pejë Fi-259/88; per Ngjyrosje,Tapetim dhe punë Antikorrozive "Mofast" Fi-631/89

Njësia nr. 68: 17 Nëntori - Depo dhe Placet te hekurudha/tokë dhe objekt në Pejë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të
blerë tokë në sipërfaqe totale të përafërt 3700 dhe objekti afarist me sipërfaqe të përafërt 1782 . Sipas matjeve në teren, sipërfaqja e
objektit është 2052m². Kjo pronë ndodhet në afërsi të stacionit hekurudhor në Pejë. Toka në të cilën ndodhet objekti nuk është në pronësi të
NSh 17 nëntori dhe si e tillë nuk është pjesë e shitjes. Në të kaluarën dhe tani, objekti shfrytëzohet si depo/magazina.
(Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTPSH 17 Nëntori, Fi 545/89, Fi- 628/92; NTPSH “17 Nëntori” sh.a. në pronësi të përzier, Fi 6093/92.

Njësia nr. 69: KB Lavra - Drejtoria e vjetër/tokë dhe objekte në Klinë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokë dhe
objekte në ZK Klinë, Komuna Klinë, në sipërfaqe totale prej 3669m² prej të cilës 908m² janë objekte ndërsa pjesa tjetër me sipërfaqe 2761m²
është oborr/kullosë. Sipas matjeve në teren, sipërfaqja e objekteve është 900m². Prona ndodhet në zonën industriale përgjatë rrugës kryesore
Klinë-Skenderaj në Komunën e Klinës. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OTHPB Kooperim dhe Shitblerje të Prodhimeve Bujqësore Kooperativa ne përbërje të Kombinatit
Bujqësor Malishgan në Klinë ,Fi-528/76; Kooperativa Bujqësore "Lavra" Klinë, Fi-678/89

Njësia nr. 70: NSh Mulliri - Supermarket Mulliri - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist të njohur si
“Supermarket Mulliri” me sipërfaqe 173m² dhe tokën në të cilën gjendet objekti me sipërfaqe 371m²,në ZK Gjakovë, Komuna Gjakovë. Aseti
gjendet ne rrugën “Mic Sokoli” në pjesën periferike të qytetit të Gjakovës. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Mulliri Industria e Miellit dhe Bukës, me përgjegjësi të pakufizuar në Gjakovë, Fi-188/90
Holding Korporata “Mulliri” SH.A, Gjakovë SH.A., Fi-3660/91; Regjistrimi i Përkohshëm i UNMIK-ut nr. 80192975

Njësia nr. 71: Banja e Kllokotit - Shitorja në Kllokot -
Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë shitoren me sipërfaqe të
përafërt prej 82m², në Banjën e Kllokotit e cila gjendet në katin përdhese të një objekti për banim kolektivë. Vendndodhja e këtij lokali është në
kompleksin e objekteve banesore/afariste dhe si e tille është shumë e përshtatshme për zhvillimin e çdo aktiviteti afarist - biznesorë.
(Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 72: Banja e Kllokotit - Toka Bujqësore në Kllokot - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë tokën bujqësore me
sipërfaqe të përafërt prej 22596m² (2ha 25ari 96m²), në Banjën e Kllokotit, e cila ka qasje në rrugë publike të asfaltuar, më saktësisht kjo rrugë e
përshkon mes-përmes ngastrën, subjekt i këtij tenderi. Vendndodhja e kësaj pasurie është në periferinë e afërt të Kllokotit dhe është shumë e
përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve bujqësore, gjithashtu edhe për destinacionin e tokës ndërtimore. (Depozita e ofertës €20.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP Kllokot Banja (Fi 682/89)

Njësia nr. 73: Ramadan Agushi - Tokë Bujqësore Elezaj - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë një sipërfaqe të tokës
bujqësore, në një lokacion të favorshëm për zhvillimin e bujqësisë. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej rreth
4861m² (48ari 61m²). (Depozita e ofertës €5.000)

Njësia nr. 74: Ramadan Agushi - Administrata dhe Oborri - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë ndërtesën administrative tri katësh (P+2), me sipërfaqe prej rreth 550m² si dhe një depo të pakryer vetëm me mure rrethore me sipërfaqe prej rreth 500m², që së bashku me oborrin përcjellës përbëjnë një sipërfaqe të përgjithshme rreth 4084m² (40ari 84m²). Kjo pronë është e përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës €10.000)

Njësia nr. 75: Ramadan Agushi - Prona në Soponicë - Ky aset u ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë një sipërfaqe të tokës
kryesisht bujqësore, e përshtatshme për kultivimin e bimëve të ndryshme bujqësore. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me
sipërfaqe prej rreth 5420m² (54ari 20m²) kufizohet me varrezat e fshatit në Zonën Kadastrale Soponicë, në afërsi të udhëkryqit të rrugëve
Prishtinë- Shkup - Tetovë. (Depozita e ofertës €5.000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Ramadan Agushi Kačanik; Opšta Zemljoradnička Zadruga “Ramadan Aguši” Kačanik; ZZ “Ramadan Aguši” Kačanik (Fi 1386/90)

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.