Shitja përmes Likuidimit - 6

AgjenciaKosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar NdërmarrjetShoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit.Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurruesasetet e disa NSH të caktuara,  listuara më poshtë tani në likuidimin. 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 6

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP nëpajtim me nenin 5 të Ligjit nr 03/L-067 mbi Agjencinë Kosovare tëPrivatizimit.

 

Njësia 1: “Letnica”, Makina Qepëse dhe Pajisje tjera përcjellëse - pronë e NSh “Letnica”, Viti. Kjo ofertë ofron një mundësi për blerjen e makinave qepëse për konfeksion të tekstilit. Këto pajisje përfshijnë 17 makina qepëse të ndryshme, 13 tavolina për makina qepëse, dhe pajisje të tjera përcjellëse. (Depozita e Oferës €1,500)Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:
GJI083 NSh "LETNICA" VITI
Ndërmarrje për prodhimin e Konfeksionit dhe Këpucëve “LETNICA”
Preduzece za Proizvodnju Konfekcije i Obuče “Letnice” FI 793/89
-Organizata Punuese Letnica Fi 372/87
-Organizata Punuese Letnica Fi 105/84

Njësia 2: Erozioni Zyrat e Administratës - ndodhet në qendër të qytetit të Pejës në rrugën Sheshi i Heronjve, afër Shtëpisë së Kulturës.
Zyrat e Administratës, ndodhet ne katin e parë të një ndërtese banimit pesëkatëshe nga betoni dhe tullat, me sipërfaqe totale prej rreth 325m². (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

“NSH EROZIONI” nga Peja
Emra tjerë/të mëparshëm dhe Fi numrat:
EROZIJA "SH.A. me pronësi të përzier Fi.549/90 - Fi.2829/93
N.H.M.T.E.RR.V. "EROZIONI"Fi.2088/912 - Fi.557/94

Njësia 3: “Fabrika e Birrës” Pejë - Tokё bujqёsore në Vitomiricë I -
kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e tokёs bujqёsore me sipёrfaqe rreth 01.95.60 ha qё ndodhet në ngastrë nr. 1371/2, Fleta poseduese nr. 359, Zona Kadastrale Vitomiricё, nё Pejë. (Depozita e Ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës” Pejë
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi.247/88
Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi. 521/89
PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92
N.P. Fabrika e Birrës/UNMIK Reg. 80115571
 
Njësia 4: ‘’Petrans’’ - Tokё bujqёsore në Vitomiricë II – kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e tokёs bujqёsore me sipёrfaqe rreth 05.17.00 ha qё ndodhet në ngastrat nr. 1372 dhe 2318, fleta poseduese nr. 398, Zona Kadastrale Vitomiricё, afër fshatit Nabërgjan nё Pejë. (Depozita e Ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

Ndёrmarrja Shoqёrore pёr Tregti, Turizёm, Transport dhe Shёrbime ‘’Petrans’’ Eksport-Import me pёrgjegjёsi tё plotё Fi.2238/91;
Shoqёria Aksionare ‘’Petrans’’ nё pronësi tё përzier, me pёrgjegjёsi tё plotё NT “Petrans”

Njësia 5: “17 Nëntori” Shitore “Univerzal” - kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e ngastrës së shitores për shitje me pakicë “Univerzal”   e cila është demoluar gjatë luftës së fundit në sipërfaqe prej përafërsisht 136m²   me qasje në rrugë që ndodhet në parcelën nr. 936, FP nr. P-71611071-000936-0, ZK Pejë në rrugën Çarshia e Gjatë nr. 122/9, Komuna Pejë. Kjo ngastër ndodhet në qendër të qytetit dhe përbën një mundësi të mirë investimi komercial. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi 545/89;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi. 628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Sh.A. në pronësi të përzier, Fi 6093/92

Njësia 6: Urata Shitorja nr. 10 Lipjan - i ofron mundësinë investitorit të mundshëm që ketë një dyqan me përafërsisht 131.22 m² i cili ndodhet në katin përdhes të një ndërtese të banimit shumëkatëshe në qendër të Lipjanit. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH “Urata” (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. Nr. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia 7: Urata Shitorja nr. 32 Prishtinë - i ofron mundësinë  investitorit të mundshëm që të ketë një lokal me tokë prej përafërsisht 25 m²  i cili ndodhet në katin përdhese të një ndërtese të banimit shumëkatëshe në qendër të Prishtinës në Rr. Agim Ramadani.
(Depozita e Ofertës €50,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH “Urata” (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. Nr. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë
 
Njësia 8: Urata Mini Qendra Tregtare Lokacioni Afarist 1 Prishtinë - ofron një lokacion afarist  e cila është pjesë e ish Mini Qendrës Tregtare me përafërsisht 105 m²   në Rr. Andrea Gropa në Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH “Urata” (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. Nr. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë
 
Njësia 9: Urata Mini Qendra Tregtare Lokacioni Afarist 2 Prishtinë - ofron një lokacion afarist  e cila është pjesë e ish Mini Qendrës Tregtare me përafërsisht 35 m²   në Rr. Andrea Gropa. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH “Urata” (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. Nr. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia 10: Urata Mini Qendra Tregtare Lokacioni Afarist 3 Prishtinë - ofron një lokacion afarist  e cila është pjesë e ish Mini Qendrës Tregtare me përafërsisht 205 m²   në Rr. Andrea Gropa në Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH “Urata” (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. Nr. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë
 
Njësia 11: Urata Mini Qendra Tregtare Lokacioni Afarist 4 Prishtinë - ofron një lokacion afarist  e cila është pjesë e ish Mini Qendrës Tregtare me përafërsisht 35 m²   në Rr. Andrea Gropa në Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH “Urata” (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. Nr. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë
 
Njësia 12: Urata Mini Qendra Tregtare Lokacioni Afarist 5 Prishtinë - ofron një lokacion afarist  e cila është pjesë e ish Mini Qendrës Tregtare me përafërsisht 32 m²   në Rr. Andrea Gropa në Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH “Urata” (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. Nr. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë
 
Njësia 13: Gërmia Vetshërbimi Qafa, Prishtinë - aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist  me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 440.85 m²   i cili gjendet në objektin/lamelën A, lokali nr. 4 në Rrugën e UÇK nr. 55, e njohur edhe si “Kompleksi Qafa”, në Prishtinë. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

Fi -676/89: Društveno Trgovinsko Preduzeće “Grmija”, Pristina
Fi-417/93: D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina  UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214 Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Njësia 14: IMB Mitrovica shitoret - përfshijnë një sipërfaqe prej rreth 237,68 m²  dhe gjenden në ndërtesën kolektive shumëkatëshe  afaristo/banesor në rrugën “Ahmet Selaci” e njohur ish Lagja e Kovaçëve në Mitrovicë.
Dy lokalet janë afër njëra –tjetrës por ndahen nga hyrja e banesës. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH IMB, Mitrovicë (“Ndërmarrja”) IMB UNMIK RPSA 80106483
Zitopromet Fi-709/89, JSC Mlinpek Fi1045/94 JSC Mlinpek Fi 1530/94

Njësia 15: Fabrika e Plastikës – Tokë C - përafërsisht 2,560m²   (25 ari, 60m²  ) tokë bujqësore në Zonën Kadastrale Klinë e Poshtme, komuna Skenderaj, CertiFikata Nr.  UL-72015025-00166, parcelat nr. 690,691. (Depozita e Ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH  Për Prodhimin e Prodhimeve të Plastikës, Skenderaj (“Ndërmarrja”)
Emrat e mëparshëm: NSH PPS Fi 12/90
 
Njësia 16: Stacioni i Veterinarisë Skenderaj Tokë dhe ndërtesa - rreth 12.59 ari tokë me një ndërtesë (rreth 144 m²) do të transferohen tek Ndër. e Re. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH Stacioni i Veterinarisë Skenderaj
OAL Veterinary Activity of Kosovo Pristina/BOAL Veterinary Station in Srbica Fi 276/77
OAL Veterinary Activity of Kosovo Pristina/BOAL
 
Njësia 17: “Komuna ” – Shitorja nr. 3 në Prizren - ofron për shitje një shitore me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 42,72 m², e cila gjendet në adresë: rr. “Jeronim De Rada” p.n. (“Qendra Zejtare SHTRUMFAT”), Prizren. (Depozita e Ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NSH Komuna Prizren  (PRZ035)
(i) Fi.589/89 (30/12/1989)
DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë
(ii) Fi.6546/92(20/11/1992)
DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren -– Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë
 
Njësia 18: “Mushtishti”- Agroqendra Mushtisht, Suharekë – përfshin një sipërfaqe të tokës prej përafërsisht 4,208 m², si dhe ndërtesën me një sipërfaqe prej përafërsisht 500 m²   e cila gjendet në pjesën atraktive të fshatit Mushtisht, KK Suharekë. Aktualisht ndërtesa/toka nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e Ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

K.B. “Mushtishti”  (PRZ072)
(i) Zemljoradnicka Zadruga “Mushtishti" (Fi.164/91) (16.01.1991) District Commercial Court, Gjakova
(ii) Zemljoradnicka Zadruga “Mushitishti” (Fi. 1339/90) (09.10.1990) District Commercial Court, Gjakova
(iii) Zemljoradnicka Zadruga “Mushtishte” (Fi. 13/85) (06.02.1985) District Commercial Court, Gjakova

Njësia 19: ”Llamkos Steel” Asetet Vushtrri - i ofron investitorit potencial mundësinë që të ketë aktiven e cila përfshinë  përafërsisht  18 hektarë 32 ari dhe 88 m²   tokë me kompleks ndërtesash të dizajnuara për zinkimin e çelikut me kapacitet deri me 120,000 tonë në vit dhe përpunimin e llamarinës se zinkuar në elemente Finale, e cila gjendet në komunën e Vushtrrisë (Depozita e Ofertës €100,000)
Emrat e mëparshëm dhe FI Numrat:

NewCo Llamkos Steel L.L.C. (MIT 138)
NewCo Llamkos Steel L.L.C Vushtrri

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Departamenti i Shitjes.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësivetë tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në tëcilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilitdo subjekti aponjësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhedokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet tëshkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin eZbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi tëtokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëvetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuarnë përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo diskriminuese.

Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë,www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrënqendrore të AKP-së.

Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e tëardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar" passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdodefinicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar" apopunëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të"diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse nëfaqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimitsë bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuaredhe veten e tyre në listë.

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë mëlart/këtu dhe nuk do të  pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim oselëshim.