Shitja përmes Likuidimit - 7


AgjenciaKosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar NdërmarrjetShoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit.Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurruesasetet e disa NSH të caktuara,  listuara më poshtë tani në likuidimin. 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 7

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP nëpajtim me nenin 5 të Ligjit nr 03/L-067 mbi Agjencinë Kosovare tëPrivatizimit.

 

Njësia 1: Vushtex Dyqani në Podujevë - me sipërfaqe prej 35 m² (kontrata e blerjes nr 3518/87). Dyqani është i përshtatshëm në mënyrë ideale për aktivitete të ndryshme komerciale. NSH Vushtex u bë pronar i dyqanit në bazë të kontratës se Blerjes që është nënshkruar më 29 Maj 1987 ndërmjet BVI dhe OP ”POLET” Podujevë. (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH VUSHTEX, Vushtrri (MIT035);NSH Vushtex UNMIK Provisional NRB 80075952;
DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-832/89; DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-656/91;
DD u mesovitoj svojini Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-2830/93;
DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi-569/96
 
Njësia 2: IMB Mitrovicë - Dyqani – përfshinë një sipërfaqe prej rreth 17 m²  dhe gjendet në katin përdhes të ndërtesës administrative të KEK-ut, në rrugën “Agim Hajrizi”, përballë ish Entit të Sigurimit në Mitrovicë. Ndërmarrja u bë pronare në bazë të kontratës së shitblerjes nr. 187 të datës 02.03.1974 në mes N.SH.” Kosova” të Vushtrrisë dhe “Zitopromet” të Mitrovicës. (Depozita e Ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH IMB Mitrovicë (MIT001); NSH IMB, Mitrovicë (“Ndërmarrja”);
IMB UNMIK RPSA 80106483 Zitopromet Fi-709/89;
JSC Mlinpek Fi1045/94 JSC Mlinpek Fi 1530/94
 
Njësia 3: Stacioni i Veterinës Tokë dhe ndërtesa - përfshinë rreth 12 ari e 59 m² tokë me një ndërtesë (rreth 144 m²). Toka është e identifikuar sipas listës poseduese nr. 144, Zona Kadastrale Skenderaj. (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH Stacioni i Veterinarisë Skenderaj (MIT032); OAL Veterinary Activity of Kosovo Pristina/BOAL Veterinary Station in Srbica Fi 276/77; OAL Veterinary Activity of Kosovo Pristina/BOAL Veterinary Station in Srbica Fi 448/89; Business Registration no.80178140
 
Njësia 4: ”17 Nëntori” Dyqani Libraria - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e shitores “Libraria” me sipërfaqe rreth 65 m² (53m² hapësirë komerciale, 10m² magazinë, 2m² tualet) që ndodhet me katin përdhese të një ndërtese. Aseti ndodhet në rrugën më të frekuentuar pranë Shtëpisë së Mallrave  në qendër të qytetit të Pejës. Kjo hapësirë është përdorur si shitore me pakicë – librari. (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Fi 545/89; Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi. 628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Sh.A. në pronësi të përzier,Fi 6093/92.
 
Njësia 5: “Fabrika e Birrës” Dyqani nr. 20 - Kjo shitje ofron objekte biznesi që përfshijnë një sipërfaqe prej rreth 50m². Ndërtesa është e ndarë në dy pjesë, në mes dyqanit që është pjesë e tenderit dhe banesës private. Dyqani gjendet në lagjen Dardania të qytetit të Pejës. Ky dyqan është shfrytëzuar si dyqan me pakicë. Pas konfliktit menaxhmenti i ndërmarrjes e ka dhënë me qira personave privat por kontrata nuk është ripërtërirë që nga viti 2007. (Depozita e Ofertës 5.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës” Pejë; ;
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi.247/88
Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi. 521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92;
N.P. Fabrika e Birrës / UNMIK Reg. 80115571
 
Njësia 6: “Fabrika e Birrës” Dyqani nr. 37 - Kjo shitje ofron një hapësirë biznesi që përfshin një sipërfaqe prej rreth 100m² në lagjen “Haxhi Zeka – Kakariq” të qytetit të Pejës e që është shumë e populluar. Ky dyqan është shfrytëzuar si dyqan me pakicë. Pas konfliktit menaxhmenti i ndërmarrjes e ka dhënë me qira personave privat por kontrata nuk është ripërtërirë që nga viti 2004. (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës” Pejë; ;
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi.247/88
Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi. 521/89; PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92;
N.P. Fabrika e Birrës / UNMIK Reg. 80115571
 
Njësia 7: ”Deçani” Dyqani nr. 158 - Ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist, në sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 80 m². Lokali afarist gjendet në Rrugën “Nënë Tereze”, në qytetin e Gjakovës, e njohur si zona e biznesit. Në të kaluarën lokali është përdorur si ”Dyqan për shitje me pakicë”, e të njëjtin destinacion e ka edhe tani. Lokali është i përshtatshëm edhe për veprimtari të tjera afariste. (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Tregtare “Decani” në Decan; NSH “NT Deçani” në Deçan, Fi. 607/89;
NSH NT “Deçani” në Deçan; Regj. i UNMIK-ut në vitin
2000 nr. 80056249; OP “Gërmia” në Prishtinë, Fi. 66/79;
NSH NT “Deçani” SH.A. me pronësi të përzier, Deçan, Fi. 8199/92
 
Njësia 8: ”Decani Dyqani nr. 160 - Ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist, në sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 150 m². Lokali afarist gjendet në Rrugën “Nënë Tereze”, në qytetin e Gjakovës, e njohur si zona e biznesit. Në të kaluarën lokali është përdorur si ”Dyqan për shitje me pakicë”, e të njëjtin destinacion e ka edhe tani. Lokali është i përshtatshëm edhe për veprimtari të tjera afariste. (Depozita e Ofertës 20.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Tregtare “Decani” në Decan; NSH “NT Deçani” në Deçan, Fi. 607/89;
NSH NT “Deçani” në Deçan; Regj. i UNMIK-ut në vitin
2000 nr. 80056249; OP “Gërmia” në Prishtinë, Fi. 66/79;
NSH NT “Deçani” SH.A. me pronësi të përzier, Deçan, Fi. 8199/92
 
Njësia 9: “Stacioni për mbrojtjen e bimëve” Pejë Dyqani në Klinë - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e ish Barnatores Bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme rreth 60 m², që ndodhet në përdhesen e një objekti në qendër të qytetit të Klinës, andaj  përbën një mundësi të mirë investimi komercial. (Depozita e Ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Stacioni për Mbrojtjen e Bimëve” Pejë;
NSH “Stacioni për Mbrojtjen e Bimëve”- Fi. 1509/78, Pejë;
NSH “Stacioni për mbrojtjen e bimëve”- Regjistrimi i Përkohshëm i UNMIK-ut nr. 80212852, Pejë.
 
Njësia 10: “Stacioni për mbrojtjen e bimëve” Pejë Dyqani në Istog - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e ish Barnatores Bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme rreth 62 m², që ndodhet në përdhesen e një objekti në qendër të qytetit të Istogut, përgjatë rrugës kryesore, andaj  përbën një mundësi të mirë investimi komercial. (Depozita e Ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Stacioni për Mbrojtjen e Bimëve” Pejë;
NSH “Stacioni për Mbrojtjen e Bimëve”- Fi. 1509/78, Pejë;
NSH “Stacioni për mbrojtjen e bimëve”- Regjistrimi i Përkohshëm i UNMIK-ut nr. 80212852, Pejë.
 
Njësia 11: Magistrala Zyrat në Prishtinë - I ofron mundësin investitorit potencial që të ketë në posedim hapësirat e ish zyrave të NSH-së me sipërfaqe prej 275 m në Rr. Bill Klinton Bulevardi,  kati i parë, Lamela A-B, Dardania, në Prishtinë.
(Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Magjistrala” (PRN 032); NSH“Magjistrala”, Prishtinë Fi.839/89: UNMIK Businness Registration No. 80014643;
 
Njësia 12: Magjistrala Carralevë - i ofron mundësinë investitorit të mundshëm që të ketë sipërfaqen e tokës me gurëthyes prej përafërsisht 16,716 m, duke i perfshire  të gjitha paisjet për prodhimin e asfaltit në fshatin Carralevë. (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Magjistrala” (PRN 032); NSH“Magjistrala”, Prishtinë Fi.839/89: UNMIK Businness Registration No. 80014643;
 
Njësia 13: Gërmia Shitorja Nr. 1 Lakrishte, Prishtinë - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 64.04 m² i cili gjendet në katin përdhesë në soliterin nr. 1 në lagjen “Lakrishte” në  Prishtinë. (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Gërmia“ (PRN 093); Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë Fi -676/89:
Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”,
Pristina Fi-417/93: D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214
 
Njësia 14: Gërmia Vetsherbimi Graçanicë - Aseti, pjesë e kësaj shitjeje përfshinë tokën prej përafërsisht 1,250 m² (12 ari 50 m²) në të cilën gjenden lokalet afariste të cilat e përfshijnë në tërësi përafërsisht 530 m² në qendrën e Graçanicës.
(Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Gërmia“ (PRN 093); Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë Fi -676/89:
Društveno Trgovinsko Preduzece “Grmija”,
Pristina Fi-417/93: D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214
 
Njësia 15: INTEGJ “Iliria 5” tokë në lagjen Kamnik, Gjilan - Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej rreth 4,411m² (00.44.11ha) duke përfshirë struktura të mbetura betoni nga një projekt i filluar ndërtimi. Projekti i filluar kishte ngecur në vitin 2005 dhe që nga atëherë nuk ka pasur aktivitete. Toka do të transferohet tek pronari i ri. (Depozita e Ofertës 30.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

GJI085 NSH "INTEGJ" GJILAN;
1. N.Sh. Kombinati i Tekstilit Gjilan (Fi 1391/90); D.P. Tekstilni Kombinat Gnjilane (Fi 1391/90)
2. Tekstilni Kombinat D.D u Mesovitoj Svojini (Fi 6228/92); Kombinati I Tekstilit Sh.A me përgjegjësi te plote (Fi 6528/92)
 
Njësia 16: Qarkullimi Shitorja në qendër Gjilan - Kjo ofertë ofron një mundësi të shkëlqyer për blerjen e dyqanit të NSh “Qarkullimi” që gjendet në katin përdhese të një ndërtese shumëkatëshe në qendër të Gjilanit rr “Skenderbeu” p.n , me sipërfaqe të përafërt prej rreth 90 m². (Depozita e Ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Sh.A.N.T “Qarkullimi” – Gjilan;
Ndermarrja Tregtare me Shumice e Pakice “Promet” (Fi-396/89);
Shoqëria aksionare “Promet”- Gjilan (Fi-6912/92))
 
Njësia 17: Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore në Harilaq- Toka gjendet në zonën kadastrale Harillaq, komuna e Fushë Kosovës dhe përfshinë një sipërfaqe të përafërt prej 55,524 m² (5 ha 55 ari dhe 24 m²). (Depozita e Ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PRN004 SOE “Lavertari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo),
Miradi e Eperme/Gornje Dobrevo; Fi- 878/89
OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë/Kosovo Polje;
OBPB “Lavërtari-Blegtori”, Miradi e Epërme/Gornje Dobrevo – Fi 120/85
 
Njësia 18: Bujqësia, Fushë Kosovë Tokë Bujqësore Fushë Kosovë A - Toka gjendet në komunën e Fushë Kosovës, zona kadastrale Fushë Kosovë dhe përfshinë një sipërfaqe të përafërt prej 71,949 m² (7 ha 19 ari dhe 49m²). (Depozita e Ofertës 10.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë Fi-811/89;
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë
 
Njësia 19: Bujqësia, Fushë Kosovë Tokë Bujqësore Fushë Kosovë B - Toka gjendet në komunën e Fushë Kosovës, zona kadastrale Fushë Kosovë dhe përfshinë një sipërfaqe të përafërt prej 71,197 m² (7 ha 11 ari dhe 97 m²). (Depozita e Ofertës 10.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numra
t:
PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë Fi-811/89;
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë
 
Njësia 20: Bujqësia, Fushë Kosovë Tokë Bujqësore Kuzmin A - Toka gjendet në komunën e Fushë Kosovës, zona kadastrale Kuzmin dhe përfshinë një sipërfaqe të përafërt prej 70,243 m² (7 ha 02 ari dhe 43 m²). (Depozita e Ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë Fi-811/89;
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë
 
Njësia 21: Bujqësia, Fushë Kosovë Tokë Bujqësore Kuzmin B - Toka gjendet në komunën e Fushë Kosovës, zona kadastrale Kuzmin dhe përfshinë një sipërfaqe të përafërt prej 25,620 m² (2 ha 56 ari dhe 20 m²). (Depozita e Ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë Fi-811/89;
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë
 
Njësia 22: Bujqësia, Fushë Kosovë Tokë Bujqësore Uglar - Toka gjendet në komunën e Graqanicës, zona kadastrale Uglar dhe përfshinë një sipërfaqe të përafërt prej 35527 m² (3 ha 55 ari e 27 m²). (Depozita e Ofertës 10.000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PRN009 NSH (Bujqësia), Fushë Kosovë Fi-811/89;
Ndërmarrja e Përbërë KBI ”Kosova Export” Fushë Kosovë
 
Njësia 23: NIN Ramiz Sadiku Lokali afarist Nr.31-Ortakoll, Prizren - ofron për shitje Lokalin afarist nr. 31, i cili gjendet në katin e  parë të ndërtesës banesor- afarist në lagjen Ortakoll Prizren, me sipërfaqe 43.61m². (Depozita e Ofertës 5,000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH NIN Ramiz Sadiku (PRZ017);
(i) NIN Ramiz Sadiku- Prizren Fi 2412/93 - Shoqëria akcionare ndërmarrja industriale ndërtimore
(SH.A NIN) "Prizren" me përgjegjësi të pakufizuar, (Gjykata Ekonomike Prishtinë) /Deonicarsko drustvo gradjevinsko industrijsko produzece (D.D GIP) “Prizren” sa potpunom odgovornoscu, (Privredni Sud Pristina)
(ii) Fi 630/89 - Ndërmarrja industriale ndërtimore me pëgjegjësi të pakufizuar (NIN) "Prizren"/Gradjevinsko industrijsko preduzece (GIP) "Prizren" sa potpunom odgovornoscu
 
Njësia 24: “Farmakos” – Kamp Shtëpizat – qendra rekreative Llokvicë, Prizren - ofron për shitje pesë (5) kamp shtëpiza me kulturë: ndërtesë. Pronat e poshtëshënuara ofrohen për shitje:
1)       2934/2 në sipërfaqe të përafërt prej 37 m²;
2)       2934/3 në sipërfaqe të përafërt prej 38 m²;
3)       2934/4 në sipërfaqe të përafërt prej 41 m²;
4)       2934/5 në sipërfaqe të përafërt prej 39 m²;
5)       2934/6 në sipërfaqe të përafërt prej 35 m²;
6)       2934/7 në sipërfaqe të përafërt prej 32 m²;
Njoftim:në gjendjen faktike, ndërtesa në ngastrën kadastrale me nr. 2934/7 fare nuk ekziston. (Depozita e Ofertës 5,000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH Farmakos Prizren (PRZ026);
(i) (Fi.381/63 (12.07.1963) Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë, Preduzece za Proizvodnju Lekova “Farmakos” Prizren;
(ii) Fi.537/89 (30.12.1989) Regjistrimi I Gjykatës Ekonomike në Gjakovë, Preduzece
Farmaceutski i Hemijskih Proizvoda “Farmakos” Prizren;
(iii) DD “Farmakos” (14.05.1992) Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë Organizovanje Drustvenog Preduzeca Farmaceutski i Hemijski Preduzeca “Farmakos” iz Prizrena u deonicko Drustvo sa Drustvenim kapitalom i ulazak u poslovni sistem Holding preduzeca “Galenika” Beograd
 
 
Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Departamenti i Shitjes.
 
Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilitdo subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.
 
Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen "punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo diskriminuese.

Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar" pas shitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar" apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.
 
AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të  pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.