Shitja përmes Likuidimit - 8

AgjenciaKosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar NdërmarrjetShoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit.Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurruesasetet e disa NSH të caktuara,  listuara më poshtë tani në likuidimin. 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 8

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP nëpajtim me nenin 5 të Ligjit nr 03/L-067 mbi Agjencinë Kosovare tëPrivatizimit.


Njësia 1: “Qarkullimi” Shitorja në Popovicë, Gjilan - ofron mundësi të shkëlqyer për blerjen e dyqanit të SH.A.N.T. “Qarkullimi” me të drejtën e shfrytëzimit që gjendet në vendin e quajtur Popovica në Gjilan me sipërfaqe të përafërt prej 195 m². (Depozita e ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Sh.A.N.T “Qarkullimi” – Gjilan
1. Ndërmarrja Tregtare me Shumice e Pakice “Promet” (Fi-396/89)
2. Shoqëria aksionare “Promet”- Gjilan (Fi-6912/92))
 
Njësia 2: “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër - Ky tender u ofron investitorëve potencialë mundësinë e shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore, në një lokacion të favorshëm për zhvillimin e bujqësisë. Hapësira përbëhet prej përafërsisht 35,800 m² (03.58.00 ha) tokë që gjendet në zonën kadastrale Kaçanik i vjetër, në Komunën e Kaçanikut. (Depozita e ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
GJI026 NSh "Ramadan Agushi" Kaçanik
1. N.Sh. Ramadan Agushi (Fi 1386/90)
Opsta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Agusi”,
D.P Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Agusi” Fi 1386/90
 
Njësia 3: “Përparimi” Toka në Polac, Skenderaj – ofron mundësi për blerjen e tokës me përafërsisht sipërfaqe prej 10,136 m² (1 ha 1 ari 36 m²) që gjendet në fshatin Polac të Komunës së Skenderajit. (Depozita e ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH Përparimi (MIT018)
NSH” Përparimi” nga Skenderaj ish NSH ‘’Buducnost” Fi 799/89 dhe Numri Regjistrimit te Biznesit pranë UNMIK-ut 2101064
 
Njësia 4: Turiqevci Tokë A – ofron mundësi për blerjen e parcelave nr. 308/2, 308/4 dhe 308/5 (Certifikatë mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL nr. 72015072-00174) me sipërfaqe rreth 1,184 m² që gjenden në fshatin Turiqevc, Komuna e Skenderajit. Toka është e përshtatshme për qëllime bujqësore dhe/ose banuese. (Depozita e ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

AC Turiqevci, Skenderaj/Srbica (MIT011)
Agricultural Cooperative Turiqevci, Skenderaj/Srbica  (the “Enterprise”)
Turiqevci / ZZ Turicevci (Fi 1419/90)
 
Njësia 5: Turiqevci Toka B Tokë – ofron mundësi për blerjen e parcelës nr. 308/3 (Certifikatë mbi të drejtat e pronës së paluajtshme UL nr. 72015072-00174) me sipërfaqe rreth 507 m², që gjendet në fshatin Turiqevc, Komuna e Skenderajit. Toka është e përshtatshme për qëllime bujqësore dhe/ose banuese. (Depozita e ofertës 5.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

AC Turiqevci, Skenderaj/Srbica (MIT011)
Agricultural Cooperative Turiqevci, Skenderaj/Srbica  (the “Enterprise”)
Turiqevci / ZZ Turicevci (Fi 1419/90)
 
Njësia 6: Fabrika e Plastikës Skenderaj Tokë C – ofron mundësi për blerjen e tokës bujqësore me sipërfaqe përafërsisht 2,560 m² (25 ari 60 m²), parcela nr. 690,69 (Certifikata Nr. UL-72015025-00166) Zona Kadastrale Klinë e Poshtme, Komuna Skenderajit. (Depozita e ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

SOE Plastic Factory, Skenderaj/ Srbica (MIT014)
SOE Plastic Factory (the “Enterprise”)
SOE PPS Fi 12/90
 
Njësia 7: “17 Nëntori” Pejë, Dyqani Koloniali Zahaq - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e shitores për shitje me pakicë me sipërfaqe rreth 70 m² që ndodhet në fshatin Zahaq  8km larg qytetit të Pejës në magjistralen Pejë - Prishtinë. Kjo hapësirë është përdorur si shitore me pakicë dhe përbën një mundësi të mirë investimi komercial (Depozita e ofertës 5.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTPSH Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Pejë
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi 545/89;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi. 628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Sh.A. në pronësi të përzier, Fi 6093/92
 
Njësia 8: “17 Nëntori” Pejë, Dyqani Koloniali Leshan - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për blerjen e shitores për shitje me pakicë me sipërfaqe rreth 71 m² që ndodhet në fshatin Leshan  14 km larg qytetit të Pejës në magjistralen Pejë-Prishtinë. Kjo hapësirë është përdorur si shitore me pakicë dhe përbën një mundësi të mirë investimi komercial. (Depozita e ofertës 5.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTPSH Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Pejë
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi 545/89;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi. 628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Sh.A. në pronësi të përzier, Fi 6093/92
 
Njësia 9: “17 Nëntori” Pejë, Mini Shtëpia e Mallrave - që gjendet në pjesën kryesore të qytetit të Pejës, Rr. Sheshi i Heronjve afër të ashtuquajturës Pivnica. Shitorja është po ashtu e njohur si Mini Shtëpi e Mallrave, ndodhet ne katin përdhese të ndërtesës banuese dhe ka sipërfaqe totale prej rreth 187 m². (Depozita e ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTPSH Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Pejë
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi 545/89;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi. 628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Sh.A. në pronësi të përzier, Fi 6093/92
 
Njësia 10: “Fabrika e Birrës” Dyqani në Vitomiricë, Pejë – ofrohet për shitje ngastra tokësore me sipërfaqe totale prej rreth 200 m² dhe objekt biznesi – dyqan që përfshin një sipërfaqe prej rreth 96.43 m². Prona ndodhet në fshatin Vitomiricë, në rrugën për Mitrovice, afër rrugës kryesore. Në të kaluarën kjo njësi ka shërbyer si dyqan i shitjes me pakicë, dhe është i përshtatshëm për veprimtari të tjera tregtare. Ky dyqan është ndërtesë njëkatëshe (përdhes), nga tullat dhe betoni. (Depozita e ofertës 5.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës” Pejë
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi.247/88
Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi. 521/89
PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92
N.P. Fabrika e Birrës / UNMIK Reg. 80115571
 
Njësia 11: “Fabrika e Birrës” Dyqani Bodrumi, Pejë – ofrohet për shitje objekt biznesi që përfshin një sipërfaqe prej rreth 62 m² i cili ndodhet në katin përdhes të banesës në qendër të qytetit të Pejës, rr. Sheshi i Republikës nr. 33. Në të kaluarën kjo njësi ka shërbyer si bodrum i shitjes me shumicë të birrës. Lokacioni e bënë dyqanin të përshtatshëm për veprimtari të tjera tregtare. (Depozita e ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës” Pejë
OTHPB Industria Birrës, Maltit the Pijeve joalkoholike / Fi.247/88
Ndërmarrja Fabrika e Birrës / Fi. 521/89
PKB Birraria e Pejës Sh.P.K./Fi.5477/92
N.P. Fabrika e Birrës / UNMIK Reg. 80115571
 
Njësia 12: “Erozioni” Zyrat e Administratës - ndodhet në qendër të qytetit të Pejës në rrugën  Sheshi i Heronjve, afër Shtëpisë së Kulturës. Zyrat e Administratës , ndodhet ne katin e parë të një ndërtese banimit pesëkatëshe, me sipërfaqe totale prej rreth 325 m². (Depozita e ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “EROZIONI”
EROZIJA "SH.A. me pronësi të përzier Fi.549/90 - Fi.2829/93
N.H.M.T.E.RR.V. "EROZIONI" Fi.2088/912 - Fi.557/94
 
Njësia 13: “Deçani” Dyqani nr. 91 në Deçan - Ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist, me sipërfaqe rreth 125 m². Ky lokal gjendet në Sheshin Mentor Tolaj, në qendrën tregtare që ndodhet në qendër të qytetit, në katin përdhes të ndërtesës banesore. Në të kaluarën lokali është përdorur si ”Dyqan për shitje me pakicë”. Sot, shfrytëzohet si lokal i lojërave të fatit, mirëpo lokali është i përshtatshëm edhe për veprimtari të tjera afariste. (Depozita e ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Tregtare “Deçan ” në Deçani
NSH “NT Deçani” në Deçan, Fi. 607/89
NSH NT “Deçani” në Deçan,
Regj. i UNMIK-ut në vitin 2000 nr. 80056249
OP “Gërmia” në Prishtinë, Fi. 66/79
NSH NT “Deçani” SH.A. me pronësi të përzier, Deçan, Fi. 8199/92
 
Njësia 14: Deçani Dyqani nr. 92 në Deçan - Ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist, në sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 55 m².
Lokali afarist gjendet në Sheshin Mentor Tolaj, në qendrën tregtare që ndodhet në qendër të qytetit, në katin përdhes të ndërtesës banesore. Në të kaluarën lokali është përdorur si ”Dyqan për shitje me pakicë”. Sot, shfrytëzohet si zyre, mirëpo lokali është i përshtatshëm edhe për veprimtari të tjera afariste. (Depozita e ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Tregtare “Deçani ” në Deçani
NSH “NT Deçani” në Deçan, Fi. 607/89
NSH NT “Deçani” në Deçan,
Regj. i UNMIK-ut në vitin 2000 nr. 80056249
OP “Gërmia” në Prishtinë, Fi. 66/79
NSH NT “Deçani” SH.A. me pronësi të përzier, Deçan, Fi. 8199/92
 
Njësia 15: Deçani Dyqani nr. 93 në Deçan - Ky tender iu ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë lokalin afarist, në sipërfaqe të përgjithshme prej rreth 55 m².
Lokali afarist gjendet në Sheshin Mentor Tolaj, në qendrën tregtare që ndodhet në qendër të qytetit, në katin përdhes të ndërtesës banesore. Në të kaluarën lokali është përdorur si ”Dyqan për shitje me pakicë”. Sot, shfrytëzohet si postë private, mirëpo lokali është i përshtatshëm edhe për veprimtari të tjera afariste. (Depozita e ofertës 10.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Tregtare “Deçani ” në Deçani
NSH “NT Deçani” në Deçan, Fi. 607/89
NSH NT “Deçani” në Deçan,
Regj. i UNMIK-ut në vitin 2000 nr. 80056249
OP “Gërmia” në Prishtinë, Fi. 66/79
NSH NT “Deçani” SH.A. me pronësi të përzier, Deçan, Fi. 8199/92
 
Njësia 16: “Komuna” – Ngastra në Pejë - përfshin tokën e regjistruar në Certifikatën për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme nr. UL-71611071-06787, që ndodhet në Zonën Kadastrale Pejë, me numër të ngastrës kadastrale 935/1 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 36 m², e cila gjendet në adresë: rr. “Çarshia e gjatë” nr. 55, Pejë. (Depozita e ofertës 5.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH KomunaPrizren (PRZ035)
(i) Fi.589/89 (30/12/1989)
DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren - Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Gjakovë
(ii) Fi.6546/92(20/11/1992)
DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren -– Regjistrimi i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë
 
Njësia 17: “Banesa”, Shitorja nr. 8 në Qendrën Afarist-Banesor “Qylhan”, Prizren – përfshinë një shitore me sipërfaqe prej përafërsisht 22.30 m² dhe bodrum me sipërfaqe prej përafërsisht 21 m², që gjendet në qendrën afarist/banesor “Qylhan”, Rr. “Edit Durham”- Prizren
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Banesa Prizren (PRZ055)
(i) Fi.1933/91 (21/08/1991) N.I.SH.Q “Banesa” / P.I.U.P “Stan” – Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë
(ii) Fi.21/90 (23/01/1990) N.B “Banesa” / S.P “Stan” – Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë
 
Njësia 18: “Banesa”, Tre Shitore në Qendrën Afarist-Banesor “Qylhan”, Prizren – përfshinë tre shitore me sipërfaqe të përgjithshme të shitoreve prej 63.06 m² dhe bodrume me sipërfaqe të përgjithshme prej 28.44 m², që gjinden në qendrën afarist/banesor “Qylhan”, Rr. “Edit Durham”, Prizren. (Depozita e ofertës 5.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH Banesa Prizren (PRZ055)
(i) Fi.1933/91 (21/08/1991) N.I.SH.Q “Banesa” / P.I.U.P “Stan” – Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë
(ii) Fi.21/90 (23/01/1990) N.B “Banesa” / S.P “Stan” – Gjykata Ekonomike e Qarkut në Gjakovë
 
Njësia 19: Urata Supermarket nr. 21 Prishtinë - i ofron mundësinë  investitorit të mundshëm që të ketë supermarketin me përafërsisht 270.70 m²  i cili ndodhet në katin përdhes të një ndërtese të banimit shumëkatëshe në pjesën qendrore të Prishtinës në lagjen e njohur si “Tauk Bashqe”. (Depozita e ofertës 20.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Urata”  (PRN 103)
Fi.723/89: - Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Registrcija br. 80243146:
- Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë
 
Njësia 20 Gërmia Urata Depot Prishtinë - përfshinë tokën urbane me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 3,102 m² (31 ari 2 m²) dhe tri objekte afariste që shtrihen mbi këtë sipërfaqe të tokës, dy të karakterit të përhershëm me sipërfaqe totale prej përafërsisht 1,688 m² dhe një i karakterit të përkohshëm me sipërfaqe totale prej përafërsisht 429 m². Kjo pronë gjendet në Qytetin e Prishtinës në kryqëzimin e rrugëve “Brigada e Rinisë” dhe “19 Nëntori”. (Depozita e ofertës 100.000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Gërmia“ (PRN 093)
Fi -676/89: -Društveno Trgovinsko Preduzeće “Grmija”, Pristina 
Fi-417/93: -D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina 
UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr. 80033214
Fi.723/89: - Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë
- Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: - D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Regjistrimi i Biznesit Nr.  80243146:
- Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë
 
Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Departamenti i Shitjes.
 
Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilitdo subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.
 
Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen "punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo diskriminuese.

Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar" pas shitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar" apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.
 
AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të  pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim