Shitja e Aseteve në Likuidim - 29

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuarNdërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhelikuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhekonkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani nëlikuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 29 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKPnë pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e fundit për parakualifikim është: 15 shkurt 2017
Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 22 shkurt 2017

 

Njësia nr.01: Agrokultura Toka Bujqësore në Gjilan (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  34 ari 76 m² (3,476 m²), në zonën kadastrale Gjilan, Komuna e Gjilanit. Prona gjendet në në afërsi të Kolegjit Fama në Gjilan. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk është dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi-670/89, KB  Gjilan, OP “Mladost” Fi-106/78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96
 
Njësia nr.02: Agrokultura Toka Bujqësore në Gjilan (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  17 ari 19 m² (1,719 m²), në zonën kadastrale Gjilan, Komuna e Gjilanit. Prona gjendet në në afërsi të kompleksit “Varrezat e Dëshmorëve”, në Gjilan. Lokacioni i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk është dhënë me qira.(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB  Gjilan, OP “Mladost” Fi-106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96,

Njësia nr.03: Agrokultura Toka Bujqësore në Gjilan (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  10 ari 47m² (1,047 m²), e cila gjendet në vendin e quajtur Drenjak, Zona Kadastrale Gjilan, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan, OP “Mladost” Fi-106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96,

Njësia nr.04: Agrokultura Toka Bujqësore në Gjilan (Lot D)
- ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  98 ari 06m² (9,806 m²), e cila gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit, Zona Kadastrale  Gjilan, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira.(Depozita e ofertës: € 9,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB  Gjilan, OP “Mladost” Fi-106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96, 

Njësia nr.05: Pasuria Bujqësore Toka në Fshat të Vjetër - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2 ha 08 ari 79 m² (20,879 m²), e cila gjendet në afërsi të fshatit Fshati i Vjetër,  në zonën kadastrale Fshati i Vjetër, Komuna e Ferizajt. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 11,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Njësia nr.06: KB Zhegra Toka Bujqësore në Lladovë - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 55 ari 75 m² (5,575 m²), në afërsi të fshatit Lladovë, në zonën kadastrale Lladovë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
ZZ Zhegra (Fi-529/98)

Njësia nr.07: KB Zhegra Toka Bujqësore në Zhegër - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1 ha 22 ari 76 m² (12,276 m²), në afërsi të fshatit Zhegër, në zonën kadastrale Zhegër, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 11,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
ZZ Zhegra (Fi-529/98)

Njësia nr.08: Agromorava Toka Bujqësore në Pozharan (Lot A) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1 ha 67 ari 28 m² (16,728 m²), në afërsi të fshatit Pozharan, në zonën kadastrale Pozharan, Komuna e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)

Njësia nr.09: Agromorava Toka Bujqësore në Gërmovë – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 3 ha 19 ari 99 m² (31,999 m²), në afërsi të fshatit Gërmovë, në zonën kadastrale Gërmovë, Komuna e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)

Njësia nr.10: Toka Bujqësore në Kllokot – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2 ha 25 ari 96 m² (22,596 m²), në zonën kadastrale Kllokot, Komuna e Kllokotit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.(Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Klokot Banja u Kllokotu (FI 682/89)

Njësia nr.11: KB Komogllava Shitoret në Ferizaj
– ofron për shitje dy lokale afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 55.65m², ku njëri lokal ka 24.81 m² dhe tjetri ka 30.84 m², sipas dokumenteve në posedim. Në bazë të matjeve në terren njëri lokal përmbrenda ka sipërfaqe prej 26.1 m² dhe tjetri prej 32.5 m². Shitoret gjenden në përdhesë të objektit për banim kolektiv në Rr. “Remzi Hoxha”, Sheshi “Kemajl Hetemi” në Ferizaj. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona është e dhënë me qira.(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Zemiljoradnicka Zadruga “Komoglava” (Fi-911/89)

Njësia nr.12: IMB Lokali 8 - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 36.60 m² sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 37 m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” afër ish “Jugopetrollit” dhe varrezave myslimane në Mitrovicën Veriore. (Depozita e ofertës: € 5,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  IMB – Mitrovicë
Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi-1045/94; JSC Mlinpek Fi-1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.13: Agrokultura Depoja në Bare - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175 m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167 m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht është në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” (Fi-414/75), (Fi-1604/90); PZ “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92); K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.14: Agrokultura Toka Bujqësore te bajpasi në Lushtë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe me sipërfaqe 22,452 m² (2 ha 24 ari 52 m²) sipas certifikatës së pronës, njësitë kadastrale 00253-1, 00253-3, 00258-1, dhe 00258-2, Zona kadastrale Lushtë, Komuna  Mitrovicë Jugore. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” (Fi-414/75), (Fi-1604/90); PZ “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92); K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.15: Elan Toka në Kollë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31,586 m² (3ha 15ari 86m²) sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, parcelat: 00103-1, 00103-3 dhe 00103-4, Zona Kadastrale Kollë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 19,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri ; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr.80025629

Njësia nr.16: Elan Toka në Përronaj (Stanoc i Epërm) - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 47,821m² (4 ha 78 ari 21 m²) sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, parcela 00425-1, Zona Kadastrale Përronaj (Stanoc i Epërm), Komuna e Vushtrrisë. Një pjesë e kësaj toke është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 29,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr.80025629

Njësia nr.17: Transkosova Zyre në Prishtinë - Kjo shitje ofron zyre me sipërfaqe prej 220 m² sipas listës së aseteve të ndërmarrjes,  ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 206 m². Aseti është pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore në Prishtinë, lagja Lakërishtë, Lamela nr. 4, Zyre nr. 14, Komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHT ”Transkosova” Fi-819/89; PDS”Transkosovo” Fi-1569/90 dhe Fi-1123/91; DD ”Transkosovo” Fi-6697/92; NTM Transkosova UNMIK Reg.nr. 80267274

Njësia nr.18: Transkosova Parcela 419-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1,596 m² (15 ari 96 m²) sipas certifikatës mbi të drejtën e pronës, parcela 00419-0, Zona kadastrale Zhabar i Epërm, Komuna Mitrovicës Jugore. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHT ”Transkosova” Fi-819/89; PDS”Transkosovo” Fi-1569/90 dhe Fi-1123/91; DD ”Transkosovo” Fi-6697/92; NTM Transkosova UNMIK Reg.nr.80267274

Njësia nr.19: Urbanizimi Parcela në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 2,830 m² (28 ari 30 m²) sipas certifikatës mbi të drejtën e pronës, parcela 02729-0, Zona Kadastrale Mitrovicë Veriore. Prona gjendet afër ndërtesave të Beriljeve dhe Kishës Ortodokse, në Komunën e Mitrovicës Veriore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH për Urbanizëm, projektim dhe inxhiniering “Urbanizmi” Mitrovicë e Titos (Fi: 824/89); KRO “Standard” OOUR “Urbanizam” Kosovska Mitrovica (1978) Zavod za Urbanizam i Projektovanje K. Mitrovica (1973)

Njësia nr.20: NT Ereniku Tregtia - Dyqani në Rr. Ali Pashë Tepelena -  Pjesë e kësaj shitje është dyqani dhe toka me sipërfaqe 120 m² (77 m² ndërtesë dhe 43 m² oborr) që ndodhet në rrugën Ali Pashë Tepelena nr.31, Gjakovë. Sipas matjeve sipërfaqja e dyqanit është 92 m². Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTSP “Tregtia“, Gjakovë (Fi. 459/89)

Njësia nr.21: KB Strellci Objekti i Administratës dhe Pompa e Derivateve -Pjesë e kësaj shitje është objekti i administratës, pompa e derivateve dhe toka me sipërfaqe 27 ari 60 m² (2,760 m² me kulturë: 222 m² objekt dhe 2,538 m² oborr) që ndodhet në ZK Strellc i Epërm, Komuna Deçan. Sipas matjeve objektet kanë sipërfaqe 224 m². Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT“Strellci“, sh.p.k, Strellc, Deçan (Fi.1308/91)

Njësia nr.22: NT Klina Shitorja nr. 541/1 - Pjesë e kësaj shitje është dyqani etazh me sipërfaqe 35 m² që gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në rrugën Dëshmorët e Kombit në qytetin e Klinës. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NShT “Klina”, Klinë (Fi. 608/89)

Njësia nr.23: NT Klina Shitorja nr. 542 -Pjesë e kësaj shitje është dyqani etazh me sipërfaqe 88 m² (84 m² sipas matjeve) që gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në rrugën Dëshmoret e Kombit në qytetin e Klinës. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i lirë.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NShT “Klina”, Klinë (Fi. 608/89)

Njësia nr.24: FAP Ramiz Sadiku Fabrika në Istog - Kjo shitje ofron ndërtesën e fabrikës dhe objektet tjera përcjellëse me sipërfaqe 3,652 m² (3,988 m² sipas matjeve) si dhe ngastrën nr. 99/8, në të cilën ndodhet fabrika, me sipërfaqe 4 ha 8 ari dhe 83 m² (40,883 m²) në ZK Dubravë, Komuna Istog. Aktualisht nuk ka kontratë qiraje, ndërsa në objekt ndodhet një pjesë e pajisjeve të ish-qiraxhiut. (Depozita e ofertës: € 110,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
FAP Zastava “Ramiz Sadiku”, Pejë (Fi.970/91)

Njësia nr.25: NSH Pejaturist - Objekti në Korzë, Pejë -
Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe 95 m² (93 m² sipas matjeve) si dhe tokën, ku ndodhet lokali, me sipërfaqe 95 m² që ndodhet në Rr. Mbretëresha Teutë në qendër të qytetit (korza), Komuna Pejë. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTH Metohijaturist – Pejaturs, Pejë (Fi.686/89)

Njësia nr.26: NSH Emin Duraku Lokali Afarist në Orize - Pjesë e kësaj shitje është lokali afarist në  etazh me sipërfaqe 244 m² sipas matjeve në terren. Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në Rr. Skënderbeu, lagja “Orize”, në qytetin e Gjakovës. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 32,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

Njësia nr.27: NSH Emin Duraku Lokali Afarist nr. 2 afër Gjimnazit - Pjesë e kësaj shitje është lokali afarist (P+1) me sipërfaqe 671 m², sipas matjeve në terren,  nga ku pjesa hyrëse e lokalit (kati përdhesë) ka sipërfaqe prej 231 m², ndërsa kati i I-rë i njohur ndryshe si Galeria ka një sipërfaqe prej 440m². Lokali gjendet në objektin banesor në Rr. Marin Barleti, afër Gjimnazit në qytetin e Gjakovës. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i lirë.
(Depozita e ofertës: € 87,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

Njësia nr.28: Barnatorja Popullore nr. 3 Pejë - Kjo njësi ofron për shitje lokalin afarist në etazh me sipërfaqe 111 m² sipas matjeve. Dyqani ndodhet në katin përdhesë të rrokaqiellit (soliteri) në Rr. Adem Jashari Komuna Pejë. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht prona është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 17,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Barnatoret Popullore Pejë
Enti Shëndetësor Farmaceutik, Pejë (Fi.550/98)

Njësia nr.29: NT Koreniku Dyqani nr. 24 -
Pjesë e kësaj shitje është dyqani në etazh me sipërfaqe 58 m² (61 m² sipas matjeve) i cili gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në rrugën Fadil Ferati, Komuna Istog. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog Fi.501/89

Njësia nr.30: NSH Ereniku PP toka afër Çerdhes së Fëmijëve - Pjesë e kësaj shitje është ngastra kadastrale nr. 5019-2 me sipërfaqe 1 ha 45 ari dhe 38 m² (14,538 m²) që ndodhet në ZK Gjakovë J. Qytet, afër Çerdhes së fëmijëve, Komuna Gjakovë. Toka nuk është duke u përdorur. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Ereniku Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.31: NT Koreniku Dyqani nr. 25 -
Pjesë e kësaj shitje është dyqani në etazh me sipërfaqe 28 m² (31 m² sipas matjeve) i cili gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në rrugën Fadil Ferati, Komuna në Istog. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë shitjes. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Korenik”, Istog (Fi.501/89)

Njësia nr.32: Llapi Shitorja nr. 9 -
Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili sipas listës së aseteve dhe sipas matjeve në terren përfshinë sipërfaqen prej përafërsisht 45 m². Lokali gjendet në Rr. Skënderbeu, në qendër të Podujevës. Nuk ka  tokë që do t’i bartet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Llapi” (Regj. Biz. UNMIK-ut 80198353); DTP "Lab" (Fi.671/89; SHA “LAB” (Fi.5631/92)

Njësia nr.33: Llapi Shitorja nr. 6 - Kjo shitje përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 34 m², i cili gjendet në rr. Skënderbeu, në qendër të Podujevës. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Llapi” (Regj. Biz. UNMIK-ut 80198353); DTP "Lab" (Fi.671/89; SHA “LAB” (Fi.5631/92)

Njësia nr.34: Rekreaturs Zyrat Prishtinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 98 m², i cili gjendet në katin përdhesë të ndërtesës P+8, në rrugën Sylejman Vokshi 49/G, afër ndërtesës së Rektoratit, në qendër të Prishtinës. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
SIZ za za odmor i rekreaciju radnika Kosova (Fi-172/79); DP za odmor radnika ugostiteljstvo i turizam  “Rekreaturs” (Fi-1960/92); NSH “Rekreaturs“ (Regj. Biz. UNMIK 80587694)

Njësia nr.35: Prishtina - Toka në Zonën Industriale - Kjo shitje ofron tokë bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme përafërsisht 700 m² (7 ari) e regjistruar në Certifikatën P-71914059-01498-100 Zona Kadastrale Prishtinë, komuna e Prishtinës. Nuk ka objekte që do t’i transferohen blerësit të ri.  Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH për punë përfundimtare “Prishtina“ (Fi 914/89 dhe Fi 3380/93); D.P za zavrsene radove u gradjevinarstvo “Prishtina” Fi 914/89 dhe 3380/93); NSH “Prishtina”  (Regj. Biz. UNMIK 80101244)

Njësia nr.36: Barnatorja Podujevë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 231.27 m², nga të cilat kati përdhesë ka sipërfaqe prej 144.74 m². ndërsa bodrumi ka sipërfaqe prej 86.53 m². Lokali gjendet në një objekt banesor në rr. “Zahir Pajaziti” në Podujevë. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 35,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHF Barnatoret e Prishtinës Fi-783/78; UNMIK Reg. Nr: 70046304

Njësia nr.37: Rilindja Shitja Gjakovë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 26.24 m², i cili gjendet në katin përdhesë të një ndërtese shumëkatëshe në Ndërtesën banesore “Llamella 1” në kompleksin Qerimi, lokali nr.1, Rr. Nëna Terezë, në Gjakovë. Sipas matjeve në terren me shirit metër, lokali afarist përfshinë sipërfaqën prej  26.70 m². Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHP “Rilindja” NSH Shitja më PP Prishtinë, Fi 10/93; NSHP Rilindja, NSH Shitja Rilindja me PP, Prishtinë, Fi 653/91; NSH Shitja Rilindja, në përbërje të NSH “Rilindja” Prishtinë, Fi 291/90

Njësia nr.38: Ingenjering Shitorja nr. 33 te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 7.88 m² i cili gjendet në katin e parë të Qendrës Tregtare, rr. Maliq Pashë Gjinolli, afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Inzinjering (Fi.968 /78); NSH Ingenjering (Fi.31/89)

Njësia nr.39: Ingenjering Shitorja nr. 34 te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 13.93 m², i cili ndodhet në katin e II-të të Qendrës Tregtare, rr.Maliq Pashë Gjinolli, afër tregut të gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Inzinjering (Fi.968 /78); NSH Ingenjering (Fi.31/89)

Njësia nr.40: Ingenjering Shitorja nr. 35 te Tregu -
Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 7.01 m², i cili gjendet në katin e parë në Qendrën Tregtare në rr. Maliq Pashë Gjinolli, afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Inzinjering (Fi.968 /78); NSH Ingenjering (Fi.31/89)

Njësia nr.41: Ingenjering Shitorja nr. 35 kati II te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 13.93 m², i cili gjendet në katin e dytë në Qendrën Tregtare në rr. Maliq Pashë Gjinolli,  afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Inzinjering (Fi.968 /78); NSH Ingenjering (Fi.31/89)

Njësia nr.42: Ingenjering Shitorja nr. 38 te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 16.56 m²,  i cili ndodhet në katin e II-të të Qendrës Tregtare, në rr. Maliq Pashë Gjinolli  afër Tregut të Gjelbër, në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OTHPB Inzinjering (Fi.968 /78);NSH Ingenjering (Fi.31/89)

Njësia nr.43: NBI Suhareka - Parcela në Sallagrazhdë 1284-0 - ofron për shitje tokën bujqësore e cila përfshinë ngastrën kadastrale P-72116039-01284-0 me sipërfaqe te përgjithshme  prej 06 ari 19m² (619 m²), që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” in 1989, Fi.232/89 dhe PIP “PKB Metohijavino” in 1992,  Fi.1765/92)

Njësia nr.44: NBI Suhareka - Parcela në Sallagrazhdë 3 - ofron për shitje tokën bujqësore e cila përfshinë ngastrën kadastrale  P-72116039-540 me sipërfaqe te përgjithshme  prej 1 ha 43 ari 01m² (14,301 m²) , që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës. Prona nuk është në shfrytëzim.
(Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” in 1989, Fi.232/89 dhe PIP “PKB Metohijavino” in 1992,  Fi.1765/92)

Njësia nr.45: NSH ‘NGLB Kosova’ - Shitorja në Rahovec - ofron për shitje lokalin i cili gjendet në përdhesë të ndërtesës banesore të tipit P+2, në Rr. Xhelal Hajda –Toni, në qendër të Rahovecit. Sipas kontratës së shitblerjes  shitorja ka sipërfaqe prej 44.70 m² dhe nuk posedon me dokumente të tjera pronësore. E njëjta nuk është e regjistruar në regjistra kadastral. Shitorja nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NGLB“, NGL “Ramiz Sadiku”, D.D “Grafika”, Fi 487/89 GJE Gjakovë.

Njësia nr.46: NSH SHAM ‘Iliri’ Rahovec - Prona në Rahovec - ofron për shitje pronën e cila e përfshijnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 24 ari 20 m² (2,420m²), prej te cilave 2,266 m² truall dhe 154 m² shtëpi-ndërtesë.Prona ndodhet në Zonën Kadastrale Rahovec, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
"Auto Moto Drustvo" Orahovac  dhe "Auto Moto Klub" Orahovac  Fi.172/87

Njësia nr.47:  NHT Theranda – Prona në Landovicë –
ofron për shitje pronën  që përfshin ngastrën kadastrale nr. P-71813041-00745-3 me sipërfaqe prej 75 ari 05 m² (7,505m²). Prona dhe ndodhet në Zonën Kadastrale  Landovicë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 9,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NHT/UTP “Theranda”, Prizren Privredni Sud Djakovica (Fi. 655/89 dana 30.12.1989) i DD “Dushanov Grad”, Prizren Privredni Sud Priština (Fi.6810/92 dana 08.12.1992) 

Njësia nr.48: NSH  “Prizrencoop”- Depoja në Piranë - ofron për shitje  parcelën P-71813064-01052-2 me sipërfaqe prej 11 ari 38 m² (1,138m²), në fshatin Piranë, Komuna e Prizrenit. Në kuadër të ngastrës gjenden dy objekte të  demoluara dhe në gjendje të pashfrytëzueshme të cilat nuk janë të regjistruara në regjistra kadastral.
Vërejtje: ngastra nuk ka qasje në rrugë publike dhe nuk ka të regjistruar të drejtë servituti, por kalon kah ngastra 1050-1 e cila është poashtu në pronësi të NSh-së.  Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Zadruga “Prizrencoop” sa p.o.- Prizren – Fi 148/91 of 14/01/91, DOO “Progres Export – Zadruga Prizrencoop”,Fi 7311/92 of 18/12/92)

Njësia nr.49: NBI Rahoveci – Prona në Brestoc 4 - Ofron për shitje pronën që përbëhet nga disa parcela të madhësive të ndryshme të evidentuara në certifikatat pronësore me kulturë “Arë”,  të cilat përfshijnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 3 ha 97 ari 04 m² (39,704m²) dhe ndodhet në Zonën Kadastrale  Brestoc, Komuna e Rahovecit. Prona është pjesërisht në shfrytëzim. (Depozita e ofertës:  € 24,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Privredni Sud Djakovica (Fi 492/89 30.12.1989 i PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Privredni Sud Priština (Fi.1764/92 30.04.1992)) 

Njësia nr.50: NBI Rahoveci – Prona në Gexhë 1- ofron për shitje tokën që ndodhet në Zonën Kadastrale Gexhë, Komuna e Rahovecit, e cila përfshijnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 58 ari 28 m² (25,828 m²). Pjesërisht shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Privredni Sud Djakovica (Fi 492/89 30.12.1989 i PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Privredni Sud Priština (Fi.1764/92 30.04.1992)) 

Njësia nr.51: NBI Rahoveci – Prona në Gexhë 4 - ofron për shitje tokën që ndodhet në Zonën Kadastrale  Gexhë, Komuna e Rahovecit, me ngastrën kadastrale nr. P-71510013-000608-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 52 ari 52 m² (5,252 m²). Pjesërisht e shfrytëzuar. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Privredni Sud Djakovica (Fi 492/89 30.12.1989 i PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Privredni Sud Priština (Fi.1764/92 30.04.1992))


Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në tëcilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti aponjësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët)pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet tëshkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin eZbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi tëtokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëvetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janëtransformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrëjodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë,vizito www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin nëzyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e tëardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët ekualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnëBrenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve tëkualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës sëVeçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listëspërkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë passhitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesinankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare ePrivatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do tëpranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë,plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre