Shitja e Aseteve në Likuidim - 30

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhekonkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani nëlikuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 30 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKPnë pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Data e fundit për parakualifikim është: 15 Mars 2017
Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 22 Mars 2017


Njësia nr. 01: KB Glloboçica Toka dhe Objekti - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 62ari 90m² dhe objektit (P+1) të papërfunduar me sipërfaqe totale prej përafërsisht 373m². Bazuar në matjet gjeodezike interne, pjesa e përfunduar e objektit (P+1) ka sipërfaqe etazhore prej 66m² (total 132m²), ndërsa pjesa e papërfunduar (P+0) është e pa mbuluar me kulm dhe ka sipërfaqe prej 241.5m². Prona gjendet në afërsi të fshatit Glloboçicë, komuna e Kaçanikut. Aktualisht prona nuk është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Globocica” Kacanik Fi-204/85.

Njësia nr. 02: KB Novobërda Toka dhe Objekti - ofron për shitje tokën në sipërfaqe totale prej 1ha 16ari 45m² (11,645m²), oborri prej 11,436m² dhe objektin (P+1) me sipërfaqe totale prej 209m², në zonën kadastrale Jasenovik, komuna e Novobërdës. Prona gjendet në afërsi të fshatit Jasenovik, komuna e Novobërdës. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
ZZ “Novo Brdo” Novo Brdo Fi-1584/90

Njësia nr. 03: KB Bashkimi Toka dhe Objekti në Mirash - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 74ari 69m² (7,469m²) dhe objektin përdhesë (P+0) me sipërfaqe prej 622m². Dy anë të parcelës përshkohen nga rrugë publike të cilat hyjnë në parcelë, në njërën anë me 422m² dhe në anën tjetër me 298m². Prona gjendet në afërsi të fshatit Mirash, komuna e Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
ZZ “Jedinstvo” Uroševac Fi-6271/92

Njësia nr. 04: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot E) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 30ari 68m² (3,068m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89,
Kombinati Bujqësor  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78,
JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96

Njësia nr. 05: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot F) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 50ari 34m² (5,034m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89,
Kombinati Bujqësor  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78,
JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96

Njësia nr. 06: Agrokultura Toka në Shillovë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 15ari 62m² (1,562m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Shillovë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89,
Kombinati Bujqësor  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78,
JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96

Njësia nr. 07: Agrokultura Toka në Shillovë (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 10ari 28m² (1,028m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Shillovë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89,
Kombinati Bujqësor  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78,
JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96

Njësia nr. 08: Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 59ari 57m² (5,957m²). Prona  gjendet në afërsi të fshatit Sojevë, në Komunën e Ferizajt. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Njësia nr. 09: Pasuria Bujqësore Toka në Bibaj - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 4ha 34ari 24m² (43,424m²). Prona  gjendet në afërsi të fshatit Bibaj, në Komunën e Ferizajt. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Njësia nr. 10: Pasuria Bujqësore Toka në Gërlicë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 1ha 19ari 03m² (11,903m²). Prona  gjendet në afërsi të fshatit Gërlicë, në Komunën e Ferizajt. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Njësia nr. 11: Agromorava Toka në Sllatina e Poshtme (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 3ha 69ari 31m² (36,931m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Sllatina e Poshtme, në komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)


Njësia nr. 13: Morava e Binçës Toka në Gllamë - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 2ha 49ari 51m² (24,951m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit, në afërsi të fshatit Stanishor, në Komunë të Gjilanit dhe Novobërdës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona është e dhënë me qira.
(Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
HGIP Binacka Morava (Fi-307/89);
N.Sh. DD "Binacka Morava" (Fi -6270/92)

Njësia nr. 14: Banja e Kllokotit Shitorja në Viti - ofron për shitje lokalin afarist prej 100m², i cili gjendet në Rr. Adem Jashari p.n (përball “Pasqyrës”) afër qendrës së Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.SH. Klokot Banja u Klokotu Fi-682/89

Njësia nr. 15: Tokë në Vojnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 31,884 m² ( 3ha 18 ari 84 m²), sipas Certifikatës së pronës, njësitë kadastrale me numra: 00538-0; 00539-0; 00831-1; 00831-2 dhe 01344-0, Zona Kadastrale Vojnik, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89;
Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi - 140/95

Njësia nr. 16: Tokë në Klinë e Epërme 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 29,470 m² (2ha 94ari 70 m²), sipas Certifikatës së pronës, njësitë kadastrale me numra: 00869-1; 00869-2; 00869-3 dhe 00870-1, Zona Kadastrale Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. Këto parcela gjenden afër rrugës Mitrovicë-Pejë. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi - 140/95

Njësia nr. 17: Elan Tokë në Dubovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31,272m² (3ha 12ari 72m²) sipas Certifikatës mbi te drejtat e pronës, njësitë kadastrale 1158-0; 1190-0 dhe 1263-0, Zona kadastrale Dubovc, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr. 18: Ngastrat 0150-0, 0151-0 dhe 0159-0 në Prilluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej prej 10,956m² (1ha 9ari 56m²) sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, njësitë kadastrale: parcelat 0150-0; 0151-0 dhe 0159-0, Zona Kadastrale Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr. 19: Ngastra 0118-0  në Prilluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4,725m² (47ari 25m²) sipas certifikatës së pronës, parcela 0118-0, Zona Kadastrale Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr. 20: Ngastrat 0007-0 dhe 0014-0  në Prilluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 32,783m² (3ha 27ari 83m²) të përshkruara në certifikatën e pronës parcelat me numër 0007-0 dhe 0014-0, Zona Kadastrale Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Kooperativa Bujqësore “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr. 21: Stacioni i Veterinës në Soçanicë - Kjo shitje ofron  tokën dhe ndërtesën me sipërfaqe të përgjithshme prej 910m² (762m² toka dhe 148m² ndërtesa), sipas Certifikatës së pronës, parcela nr. P-71308110-03187/1, Zona Kadastrale Soçanicë, Komuna e Leposaviqit. Sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 164m². Kufiri i parcelës 3187-1 nuk mund të përcaktohet me saktësi për arsye se mungojnë shënimet origjinale kadastrale. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Stacioni Veterinës Leposaviq Fi-274/77; UNMIK Reg.nr.  80552734.

Njësia nr. 22: Zyra e Jugobankës në Mitrovicë - Kjo shitje ofron objektin me sipërfaqe prej 100 m² sipas dokumenteve të posedimit, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 137m². Objekti gjendet në Rr.”Mbretëresha Teutë” pn, në Mitrovicën Jugore, në katin përdhesë të një ndërtese disakatëshe me banim kolektiv, i ndërtuar mbi parcelën 04241-1 e cila evidentohet si pronë e Komunës së Mitrovicës. (Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
B. Th. Jugobanka Mitrovicë Fi -49/78; Fi-2/89; Fi-730/91;  Fi-4972/92;  Fi-1827/95; UNMIK Reg.nr. 34013667   

Njësia nr. 23: KB Shtupel - Tokë Bujqësore në Shtupel 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore parcelat nr. 6/19, 6/20 dhe 6/22 me sipërfaqe totale 39,363m² (3ha 93ari 63m²) të cilat ndodhen në ZK Shtupel, Komuna Klinë. Toka ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Stupel”, Shtupel, Klinë (Fi.170/91)  

Njësia nr. 24: KB Shtupel - Tokë Bujqësore në Shtupel 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore parcelat nr. 175 dhe 183 me sipërfaqe totale 9,220m² (92ari 20m²) të cilat ndodhen në ZK Shtupel, Komuna Klinë. Toka ka qasje në rrugë publike, në të gjenden tre bunarë uji. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Stupel”, Shtupel, Klinë (Fi.170/91) 
 
Njësia nr. 25: NT Ereniku Tregtia - Toka në Brekoc - Kjo shitje ofron parcelën e tokës nr. 464-0 me sipërfaqe 4,160m² (41ari 60m²) në ZK Brekoc, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTShP “Tregtia”, Gjakovë ( Fi. 459/89)

Njësia nr. 26: NSH Emin Duraku – Lokali Afarist nr. 1 afër Gjimnazit, Gjakovë - Pjesë e kësaj shitje është dyqani (B+P) me sipërfaqe të përgjithshme prej  556m² (sipas matjeve në terren) i cili përbëhet nga hapësira për shitje: lokali prej 352m²  dhe bodrumi me sipërfaqe prej 204m². Aseti gjendet në objektin banesor në Rr. Marin Barleti, afër Gjimnazit, Komuna Gjakovë. Toka nuk është pjesë e shitjes. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës €50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

Njësia nr. 27: NSH Emin Duraku - Dyqani nr. 3  afër Gjimnazit, Gjakovë - Kjo shitje ofron dyqanin afarist në etazh (P+1) me sipërfaqe 103m² sipas matjeve në terren (12m² përdhesa, 10m² shkallët, 81m² kati 1) që gjendet në objektin banesor në Rr. Marin Barleti, afër Gjimnazit në komunën e Gjakovës. Toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht aseti është i lirë.
(Depozita e ofertës €15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

Njësia nr. 28: KB Bistrica  Ngastra  nr. 59-1 në Drenoc - kjo shitje ofron parcelën e tokës nr. 59-1 në sipërfaqe 21,870m² (2ha 18ari 70m²) në ZK Drenoc, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës €13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ‘’Bistrica’’, Drenoc, Klinë

Njësia nr. 29: NT 17 Nëntori Vetëshërbimi nr. 1, Pejë - Kjo shitje ofron hapësirë afariste etazhike në sipërfaqe prej 243m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (254m² sipas matjeve, përfshi 16m² vitrinë) që ndodhet në katin përdhesë të ndërtesës banesore në Rr. Mbretëresha Teutë p.n. në qendër të qytetit të Pejës (Korzë). Toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht lokali është i dhënë me qira. (Depozita e ofertës €100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTSHP “17 Nëntori”, Pejë (Fi. 545/89)

Njësia nr. 30: KB Shtupel - Tokë Bujqësore në Kërnicë 2 - Ky aset përbëhet nga toka bujqësore parcelat nr. 576-1, 576-2 dhe 576-3 me sipërfaqe të përgjithshme 8,553m² (85 ari 53m²) në ZK Shtupel, Fshati Kërrnicë, Komuna Klinë. Toka ka qasje në rrugën publike. Nuk ka ndonjë kontratë për përdorim të pronës. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB ”Stupel”, Shtupel, Klinë (Fi.170/91)

Njësia nr. 31: NT Koreniku Supermarketi në Banjë të Pejës - Pjesë e kësaj shitje është lokali afarist me sipërfaqe 450m² sipas listës së aseteve të NT Koreniku (399m² sipas matjeve) si dhe parcela e tokës nr. 4-109 në CZ Carralluka, në të cilën ndodhet lokali, me sipërfaqe 543m² në ZK Carrallukë e cila evidentohet në emër të Enti për Medicinë Fizikale dhe Rehabilitim "Ilixha". Prona gjendet në Banjë të Pejës, Komuna Istog. Aktualisht lokali është i dhënë me qira. (Depozita e ofertës €30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Koreniku”, Istog (Fi.501/89); EMFR "Ilixha", Istog (Fi 292/86) 

Njësia nr. 32: Llapi Shitorja nr. 25 - Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili sipas listës së aseteve ka sipërfaqe prej 54m² dhe sipas matjeve në terren 64.7m². Lokali gjendet në Rr. 28 Nëntori, në qendër të Podujevës. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. Prona aktualisht është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NT “Llapi” (Regj. Biz. UNMIK-ut 80198353);
DTP "Lab" (Fi.671/89; SHA “LAB” (Fi.5631/92)

Njësia nr. 33: Duhani Shitorja Lipjan - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 10.7m², i cili gjendet në Sheshin “Adem Jashari” nr. 5, në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie.(Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh "Duvan" PrishtinaFi.629/89

Njësia nr. 34: KB Flora Tokë Bujqësore Pakashticë e Epërme I - Kjo shitje ofron  e tokë bujqësore me sipërfaqe prej 25,568m² (2ha 55ari 68m²), parcelat: P-71712019-01485-0; P-71712019-01486; P71712019-01487; P-71712019-01488; si dhe parcelën  P-71712019-01492-0, në ZK Pakashticë e Epërme, komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” UNMIK reg.no. 80119674.

Njësia nr. 35: Urata Shitorja nr.X Lipjan - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 131.22m², ndërsa nga matjet në terren rezulton se sipërfaqja është 147m². Lokali  gjendet në katin përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe, në Sheshin “Adem Jashari” në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr. 36: Rilindja Libraria nr.8 Prishtinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist që gjendet në katin përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe në Bregun e Diellit, prapa shkollës fillore Ismajl Qemajli, Prishtinë. Sipas kontratës së shitblerjes sipërfaqja e përgjithshme e lokalit është 62.95m². Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri.  Lokali aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DD "Zavicaj" trgovinsko knjizarsko export-import, Fi-7470/92; NSH "Rilindja” Tregtar-Librar, Export-Import Fi-840/90

Njësia nr. 37: KB Besa Tokë Bujqësore Tërrnavë I - kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,097m² (1ha 30ari 97m²), të evidentuar në njësinë kadastrale P-71712077-00286-0 ZK Tërrnavë, Podujevë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palë të panjohura. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga;”KB Besa" Lluzhan/Podujevë Fi.400/90

Njësia nr. 38: KB Besa Tokë Bujqësore Tërrnavë II -  kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 20,936m² (2ha 9ari 36m²), të evidentuar në njësinë kadastrale P-71712077-01189-0, ZK Tërrnavë, Podujevë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës €8,000)

Njësia nr. 39: KB Besa Tokë Bujqësore Tërrnavë III - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 8,338m² (83ari 38m²), të evidentuar në njësinë kadastrale P-71712077-01446-0, ZK Tërrnavë, Podujevë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-ën. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga;”KB Besa" Lluzhan/Podujevë Fi.400/90

Njësia nr. 40: KB Dumnica Tokë Bujqësore - Dumnicë e Poshtme I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 2,085m²  (20ari 85m²). Kjo njësi përfshinë ngastrën kadastrale P-71712026-02017-0 në Z.K. Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP.
(Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
K.B. “Dumnica” Fi.299/83; Fi.941/90; Fi.1018/90; Fi.1183/93

Njësia nr. 41: KB Dumnica Tokë Bujqësore - Dumnicë e Poshtme II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 6,720m² (67ari 20m²). Kjo njësi përfshinë ngastrën kadastrale P-71712026-02226-0 në ZK Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP.
(Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
K.B. “Dumnica” Fi.299/83; Fi.941/90; Fi.1018/90; Fi.1183/93

Njësia nr. 42: KB Dumnica Tokë Bujqësore - Dumnicë e Poshtme III - Kjo shitje  ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 290m² (2ari 90m²).  Kjo njësi përfshinë ngastrën kadastrale P-71712026-02233-0 në ZK Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP. (Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
K.B. “Dumnica” Fi.299/83; Fi.941/90; Fi.1018/90; Fi.1183/93

Njësia nr. 43: KB Dumnica Tokë Bujqësore - Dumnicë e Poshtme IV - Kjo shitje  ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 3,770m²  (37ari 70m²).  Kjo njësi përfshinë ngastrën kadastrale P-71712026-02250-0 në ZK Dumnicë e Poshtme, Podujevë. Parcela shfrytëzohet si kullotë nga banorët lokal pa kontratë qiraje me AKP.
(Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
K.B. “Dumnica” Fi.299/83; Fi.941/90; Fi.1018/90; Fi.1183/93

Njësia nr. 44: Blinaja Shitorja nr.4 Lipjan - Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili sipas listës së aseteve ka sipërfaqe përafërsisht 25m², kurse sipas matjeve në terren sipërfaqja e lokalit është përafërsisht 47m². Lokali gjendet në Rr. Skënderbeu, në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH "Sitnica" Fi-672/89; NT “Blinaja” UNMIK Reg.no.80116144

Njësia nr. 45: Blinaja Shitorja nr.5 Lipjan -
përfshinë lokalin afarist i cili sipas listës së aseteve ka sipërfaqje prej përafërsisht 30m², kurse sipas matjeve në terren sipërfaqja e lokalit është përafërsisht 66m². Lokali gjendet në Rr. Skënderbeu, në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie.
(Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH "Sitnica" Fi-672/89; NT “Blinaja” UNMIK Reg.no.80116144

Njësia nr. 46: Rilindja Libraria Nr.1, Prishtinë - përfshirë në këtë ofertë është lokali afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 104m², kurse sipas matjeve në terren sipërfaqja e lokalit është përafërsisht 130m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese disakatëshe, në Sheshin Nëna Terezë, Prishtinë, dhe ofron mundësi të mira për aktivitete komerciale.Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi i ri. Prona aktualisht është në qiradhënie.
(Depozita e ofertës €120,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DD "Zavicaj" trgovinsko knjizarsko export-import, Fi-7470/92;
NSH "Rilindja” Tregtar-Librar, Export-Import Fi-840/90

Njësia nr. 47: NBI Suhareka - Prona në Savrovë - ofron për shitje tokën bujqësore/vreshte që ndodhet në Zonën Kadastrale Savrovë, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116037-00329-1 me sipërfaqe të përgjithshme prej 8,165 m² (81 ari 65 m²). Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi.232/89;
PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr. 48: NBI Suhareka - Prona në Savrovë 3 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në Zonën Kadastrale Savrovë, Komuna e Suharekës. Prona përfshin ngastrën kadastrale nr. P-72116037-00055-2, vendi i quajtur “NER VNESHTË” me sipërfaqe prej  1ha 49ari 00m² (14,900m²). (Depozita e ofertës €4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi.232/89;
PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr. 49: NB Mirusha - Prona në Astrazub - ofron për shitje tokën bujqësore/vreshte që ndodhet në Zonën Kadastrale Astrazub, Komuna e Malishevës, në sipërfaqe të përgjithshme prej 3,042 m² ( 30 ari 42m²). Prona  nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës €1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIP “Suva Reka” Fi.232/89;
PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr. 50: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Prona në Zojz 1 - Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore në Zonën Kadastrale Zojz, Komuna e Prizrenit, dhe përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 23ari 94m² (12,394m²). (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo,
"Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr. 51: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Prona në Zojz 2 - Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 91ari 24m² (29,124m²) dhe gjendet në Zonën Kadastrale Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës €20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92)

Njësia nr. 52: Toka Bujqësore në Shpenadi 1 - ofron për shitje tokën bujqësore/arë që ndodhet në Zonën Kadastrale Shpenadi, KK Prizren, në sipërfaqe të përgjithshme prej 3,307 m² (33ari 07 m²). (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
VINOGRADARSTVO" sa p.o. u Dušanovu - Prizren - Fi.696/90;
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren - Fi. 563/92;
“PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)

Njësia nr. 53: NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 7 -
ofron për shitje tokën bujqësore/kullosë që ndodhet në Zonën Kadastrale Hoqë e Vogël, KK Rahovec dhe përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 26,154m² (2ha 61ari 54m²). Prona është pjesërisht në shfrytëzim.(Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Njësia nr. 54: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 8 - ofron për shitje tokën bujqësore/kullosë që ndodhet në Zonën Kadastrale  Hoqë e Vogël, KK Rahovec, dhe përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 13,362 m² (1ha 33ari 62m²). Pjesërisht shfrytëzohet. (Depozita e ofertës €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Njësia nr. 55: NBI Rahoveci Prona në Hoqë të Madhe - ofron për shitje tokën bujqësore/kullosë që ndodhet në Zonën Kadastrale  Hoqë e Madhe, KK Rahovec dhe përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 18,161 m² (1ha 81ari 61m²). Nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës €7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Njësia nr. 56: NBI Rahoveci Prona në Dobidol 1 - ofron për shitje tokën bujqësore/arë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8,268m² (82ari 68m²) dhe ndodhet në Zonën Kadastrale Dobidol, Komuna e Rahovecit. Janë pjesërisht të shfrytëzuara. (Depozita e ofertës €4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Njësia nr. 57: NBI Rahoveci Prona në Hoqë të Madhe 12 - ofron për shitje tokën me kulture  bujqësore kullosë-arë, që ndodhet në Zonën Kadastrale  Hoqë e Madhe, KK Rahovec dhe përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 30,093 m² (3ha 00ari 93m²). (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac - Fi 492/89; Fi.1764/92

Njësia nr. 58: NSH Zadruga - Prona në Jazhince  - ofron për shitje tokën me kulturë kullosë që ndodhet në Zonën Kadastrale  Jazhince, KK Shtërpce, e cila përfshinë një sipërfaqe të përgjithshme prej  24,403m² (2ha 44ari 03m²), të regjistruar në emër të NSH-së. (Depozita e ofertës €6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi .56/90

Njësia nr. 59: Shitorja në fshatin Orqushë, Dragash -
ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 65m² me kulturë shtëpi/ ndërtesë (P+0) e cila ndodhet në fshatin Orqushë, komuna e Dragashit. Prona aktualisht është e lëshuar me qira nga AL-ja. Lëndë e shitjes janë toka dhe ndërtesa. (Depozita e ofertës €2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr. 60: Shitorja nr.4 në Rahovec - përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 77m² (sipas matjeve interne sipërfaqja është 78m²) që ndodhet në katin përdhesë të ndërtesës kolektive (banesa P+4),  e cila gjendet në rrugën “Hadije Spahiu” p.n, respektivisht në qendër të qytetit të Rahovecit. Toka ku ndodhet dyqani nuk është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DTP"Podrima" p.o./p.p Rahovec Fi-370/89
Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në tëcilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti aponjësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët)pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet tëshkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin eZbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi tëtokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëvetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janëtransformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrëjodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë,vizito www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin nëzyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e tëardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët ekualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnëBrenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve tëkualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës sëVeçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listëspërkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë passhitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesinankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do tëpranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë,plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre