Shitja e Aseteve në Likuidim - 31

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 31 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.


Data e fundit për parakualifikim është: 19 prill 2017
Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 26 prill 2017

 

Njësia nr.1: Agrokultura Toka në Malishevë (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 41ari 33m², në zonën kadastrale Malishevë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Njësia nr.2: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot G) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 50ari 16m², në zonën kadastrale Gjilan, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste.

(Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Njësia nr.3: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot H) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 1ha 09ari 55m², në zonën kadastrale Gjilan, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Njësia nr.4:  Agrokultura Toka në Gjilan (Lot I) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 11ari 96m², në zonën kadastrale Gjilan, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

 

Njësia nr.5: Pasuria Bujqësore Toka në Varosh - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 1ha 11ari 38m², në zonën kadastrale Varosh, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.6: Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 61ari 84m², në zonën kadastrale Rakaj, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac (Fi-650/89)

 

Njësia nr.7: Pasuria Bujqësore Toka në Softaj (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 2ha 87ari 50m², në zonën kadastrale Softaj, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.

(Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

D.P "Poljoprivredno Dobro" Uroševac (Fi-650/89)

 

Njësia nr.8: R. Agushi Toka Bujqësore në Elezaj - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 48ari 61m², në zonën kadastrale Elezaj, Komuna e Kaçanikut, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

KB “Ramadan Agushi” (Fi - 1386/90);

 

Njësia nr.9: Agromorava Toka në Pozharan (Lot C) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 4ha 25ari 76m², në zonën kadastrale Pozharan, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.

(Depozita e ofertës: € 20,000)

 

Njësia nr.10: Agromorava Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 4ha 38ari 44m², në zonën kadastrale Tankosiç, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.

(Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

P.I.P.P “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89)

 

Njësia nr.11: Sharr Lokali 3 në Kaçanik - ofron për shitje objektin me sipërfaqe të përgjithshme rreth 92m² sipas listës së aseteve kurse në bazë të deklaratës së noterizuar të ish Menaxhmentit dhe sipas matjeve në terren lokali përmbrenda ka sipërfaqe prej 81m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese kolektive në rrugën Agim Bajrami, në Kaçanik, i cili është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.12: Sharr Lokali 5 në Kaçanik - ofron për shitje objektin me sipërfaqe të përgjithshme rreth 100m² sipas listës së aseteve kurse në bazë të deklaratës së noterizuar të ish Menaxhmentit dhe sipas matjeve në terren lokali përmbrenda ka sipërfaqe prej 105m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese kolektive në rrugën Agim Bajrami, në Kaçanik, i cili është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.13: Sharr Lokali 6 në Kaçanik - ofron për shitje objektin me sipërfaqe të përgjithshme rreth 111m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese kolektive në rrugën Sali Bajra, në Kaçanik, i cili është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

DTP Šar Kačanik Fi-801/89.

 

Njësia nr.14: Produkti Tokë në Vitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 4,518 m² (45 ari 18 m²), sipas Certifikatës së pronës, njësia kadastr ale me numrë: 00056-0, Zona Kadastrale Vitak, Komuna e Skenderajt.

(Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95; UNMIK   reg. nr. 80483651

 

Njësia nr.15: Produkti Tokë në Klinë e Epërme 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,955 m² (79ari 55 m²), sipas Certifikatës së pronës, njësitë kadastrale me numra: 00647-2 dhe 01064-0, Zona Kadastrale Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.16: Produkti Tokë në Prellovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9,688 m² (96 ari 88 m²), sipas Certifikatës së pronës, njësia kadastrale me numër: 00017-0, Zona Kadastrale Prellovc, Komuna e Skenderajt.

(Depozita e ofertës: € 6,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95; UNMIK  Numri i regjistrimit - 80483651

 

Njësia nr.17: Elan Tokë në Navalan 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35,862m² (3ha 58ari 62m²) sipas Certifikatës mbi te drejtat e pronës, njësitë kadastrale 00286-0; 00815-0 dhe 00850-0, Zona kadastrale Novolan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Njësia nr.18: Elan Tokë në Navalan 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 50,054m² (5ha 54m²) sipas Certifikatës mbi te drejtat e pronës, njësitë kadastrale 00717-0 dhe 00718-0, Zona kadastrale Novolan, Komuna e Vushtrrisë.

(Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Njësia nr.19: Elan Tokë në Resnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 19,720m² (1ha 97ari 20m²) sipas Certifikatës mbi te drejtat e pronës, njësitë kadastrale 00341-0 dhe 00530-0, Zona kadastrale Resnik, Komuna e Vushtrrisë.

(Depozita e ofertës: € 8,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

 

Njësia nr.20: Drenica Toka në Polluzhë Parcela 00054-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11,933m² (1 ha 19 ari 33 m²) sipas certifikatës së pronës, parcela 00054-0, Zona Kadastrale Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)

                                                                                   

Njësia nr.21: Drenica Toka në Polluzhë Parcela 00028-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3,710m² (37 ari 10 m²) sipas certifikatës së pronës, parcela 00028-0, Zona Kadastrale Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)

 

Njësia nr.22: Drenica Toka në Gllanaselë Nr.1- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,176m² (71 ari 76 m²) sipas certifikatës së pronës, parcelat 00216-0, 00217-0, 00218-0, 00219-0, dhe 00221-0,  Zona Kadastrale Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89);

Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96);

UNMIK Reg.nr. : 80151721              

 

Njësia nr.23: Lux “Vetëshërbimi Tunel” në Tunelin e Parë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 150m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej 168m². Lokali gjendet në rrugën kryesore në Tunel të Parë, Komuna e Mitrovicës. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  Numri i regjistrimit 80038216

 

Njësia nr.24: Lux Parcela 1105-0 në Mitrovicën Jugore - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore  me sipërfaqe prej 80m². Aseti gjindet në rrugën “Adem Voca” p.n., sipas certifikatës së pronës, njësia kadastrale P-71208072-01105-0, Zona Kadastrale Mitrovicë, Komuna e Mitrovicës. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  Numri i regjistrimit 80038216

 

Njësia nr.25: Çyçavica Lokali ”Lasta” në Prilluzhë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 63m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 66m². Lokali gjendet në fshatin Prilluzhë, përballë Shtëpisë së Kulturës, komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: €  5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTSH “Çyçavica” Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92;  UNMIK Reg 80006187.

 

Njësia nr.26: Çyçavica Lokali “Sitnica” në Prilluzhë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 64m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 62m². Lokali gjendet në fshatin Prilluzhë, përballë Zyrës së Komuniteteve, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92;  UNMIK Reg 80006187.

 

Njësia nr.27: KB Moronica toka në Junik 1 - ofron për shitje parcelat e tokës nr. 4501, 4502 dhe 4503 me sipërfaqe 3ha 23ari 6m² (32,306m²) në vendin „Bishtaqe“ në ZK Junik, Komuna Junik. Aktualisht nuk ka ndonjë kontratë për shfrytëzimin e tokës. (Depozita e ofertës: € 12,000)

 

Njësia nr. 28: KB Moronica toka në Junik 2 - ofron për shitje parcelën e tokës 4707 me sipërfaqe prej 30ari 81m² (3,081m²) në ZK Junik, Komuna Junik. Aktualisht nuk ka ndonjë kontratë për shfrytëzimin e tokës. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

KB "Moronica", Junik (Fi. 155/91; Fi. 499/78)

 

Njësia nr.29: KB Moronica toka në Junik 3 - Kjo shitje ofron parcelën e tokës nr. 4748 me sipërfaqe 14ari 79m² (1,479m²) që ndodhet në ZK Junik, Komuna Junik. Aktualisht nuk ka ndonjë kontratë për shfrytëzimin e tokës. (Depozita e ofertës: € 500)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

KB "Moronica", Junik (Fi. 155/91; Fi. 499/78)

 

Njësia nr.30: Shipad Komerc Depo në Pejë  -  Ky aset përbëhet nga depo me aneks me sipërfaqe të përgjithshme 1,272m² dhe toka me sipërfaqe prej 91ari 87m² (9,187m²) në rr. Zhuj Selmani, afër stacionit të trenit, në qytetin e Pejës. Depoja shfrytëzohet nga ish-menaxhmenti pa ndonjë marrëveshje kontraktuale. Në depo ka mall që nuk është pjesë e shitjes.

(Depozita e ofertës: € 100,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

OP “Shipad  Komerc”  NTPD, Sarajevë  (U/I 1079/89)

 

Njësia nr. 31: KB Liria Objekti i Vjetër i Administratës në Jagodë - Kjo shitje ofron parcelën e tokës nr. 219 me sipërfaqe 38ari 64m² (3,864m²) dhe objekti i vjetër i pa përdorshëm i administratës (P+1) me sipërfaqe 562m² (baza) që ndodhet në ZK Jagodë, komuna Klinë. Aktualisht nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

K.B. “25 Maj”, Budisalc Fi. 593/89

 

Njësia nr.32: KB Shtupel Toka Bujqësore Kërnicë 3 - Kjo shitje ofron parcelat e tokës nr. 428, 435 dhe 504 me sipërfaqe të përgjithshme 2ha 58ari 1m² (25,801m²) të cilat ndodhen në ZK Shtupel, Fshati Kërrnicë, Komuna Klinë. Vetëm ngastra nr. 435 ka qasje në rrugë të regjistruar publike. Aktualisht nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e tokës.

(Depozita e ofertës: € 12,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

K.B. “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

 

Njësia nr.33: NT Agrodukagjini Dyqani nr. 33 - Kjo shitje ofron dyqanin në sipërfaqe 18m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (23m² sipas matjeve) i cili gjendet në Rr. Bekim Berisha nr.33, përballë ish-tregut të gjelbër, Komuna Pejë.  Toka dhe depoja mbi të cilin ndodhet aseti NUK janë subjekt i shitjes. Aktualisht aseti shfrytëzohet me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.34: NT Agrodukagjini Dyqani nr. 35 - Kjo shitje ofron dyqanin në sipërfaqe 18m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (22m² sipas matjeve) i cili gjendet në Rr. Bekim Berisha nr.35, përballë ish-tregut të gjelbër, Komuna Pejë.  Toka dhe depoja mbi të cilin ndodhet aseti NUK janë subjekt i shitjes. Aktualisht aseti shfrytëzohet me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.35: NT Agrodukagjini Dyqani nr. 39 - Kjo shitje ofron dyqanin (P+NK) në sipërfaqe 25m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (43m² sipas matjeve) i cili gjendet në Rr. Bekim Berisha nr.39, përballë ish-tregut të gjelbër, Komuna Pejë.  Toka dhe depoja mbi të cilin ndodhet aseti NUK janë subjekt i shitjes. Aktualisht aseti shfrytëzohet me kontratë qiraje.

(Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH TSP “Agrometohija” Pejë (Fi.407/89); NT “Agrodukagjini”, Pejë (80007329)

 

Njësia nr.36: NT Agrodukagjini Dyqani nr. 43 - Kjo shitje ofron dyqanin në sipërfaqe 18m2 sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (22m² sipas matjeve) i cili gjendet në Rr. Bekim Berisha nr. 43, përballë ish-tregut të gjelbër, Komuna Pejë.  Toka dhe depoja mbi të cilin ndodhet aseti në shitje NUK janë subjekt i shitjes. Aktualisht aseti shfrytëzohet me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.37: NT Agrodukagjini Dyqani nr. 49 - Kjo shitje ofron dyqanin në sipërfaqe 25m2 sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (24m² sipas matjeve) i cili gjendet në Rr. Bekim Berisha nr. 49, përballë ish-tregut të gjelbër, Komuna Pejë.  Toka dhe depoja mbi të cilin ndodhet aseti NUK janë subjekt i shitjes. Aktualisht aseti shfrytëzohet me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH TSP “Agrometohija” Pejë (Fi.407/89);  NT “Agrodukagjini”, Pejë (80007329)

 

Njësia nr.38: KB Bec Depo në Kramovik - Kjo njësi përfshin parcelat e tokës me sipërfaqe prej 4,392m² (43ari 92m²) dhe një depo me sipërfaqe prej 207m², që ndodhet në fshatin Kramovik, komuna Rahovec. Depo është në gjendje jo të mirë dhe nuk është e regjistruar në dokumentet kadastrale. (Depozita e ofertës: €10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

KB ”Bec“, Bec  (Fi.8167/90)

 

Njësia nr.39: NT Agimi Dyqani në Çarshi të Vjetër 2 - Kjo njësi përfshin dyqanin dhe truallin me sipërfaqe prej 36m² sipas dokumenteve  kadastrale. Sipas matjeve në terren dyqani ka sipërfaqe prej 49m² (32m² përdhesa dhe 17m² nënkati). Aseti gjendet në Rr. Abedin Tërbeshi në Çarshinë e Madhe, komuna Gjakovë. Aseti është i lirë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NTSP “Agimi”, Gjakovë (Fi.580/89)

 

Njësia nr.40: NT Koreniku Dyqani nr. 1 në Banjë përballë Postës - Kjo njësi përfshin një dyqan etazh me sipërfaqe të përafërt 45m² sipas listës së aseteve (64m² sipas matjeve në terren). Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banesor në Banjë të Pejës, përballë postës, komuna Istog. Toka nuk është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NT “Korenik”, Istog Fi.501/89; UNMIK Reg. 80653182

 

Njësia nr.41: KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10,583m² (1 ha 05ari 83m²), parcelat me nr.P-71712080-00867 si dhe P-71712080-00868, në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.42: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,526m2 (1ha 35ari 26m²), parcela P-71712004-00062-0  në ZK Balloc Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 8,000)

 

Njësia nr.43: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc II - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 19,771m² (1ha 97ari 71m²) parcela P-71712004-00072-0 në ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

 

Njësia nr.44: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 11,245m² (1ha 12ari 45m²) ZK Balloc, parcela P-71712004-000177-0, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

 

Njësia nr.45: KB Drita Tokë Bujqësore Balloc IV -  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1,299m2 (12ari 99m2)  ZK Balloc, parcela P-71712004-0001706-0 Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

 

Njësia nr.46: KB Flora Tokë Bujqësore Revuq I - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3,127m² (31 ari  27m²), parcela  P-71712069 – 0419-0, në ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

 

Njësia nr.47: KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 5,059m² (50ari  59m²), parcela me nr. P-71712076-00299-0 në ZK Surkish, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës € 2,500)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

N.Sh. O.P. Koperativa Bujqesore “Slloga” Podujevë Kooperativa Bujqesore “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85

Kooperativa Bujqesore “Drita” ne Sfeqel Fi. 941/90

 

Njësia nr.48:  KB Besa Tokë Bujqësore Dumosh I -  kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 380 m2 (3 ari 80 m²), parcela P-71712032-00251-0, kultura kullosë, në zonën kadastrale Dumosh, komuna e Podujevës. Toka nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga; Kooperativës Bujqësore ”KB Besa" Lluzhan/Podujevë nën Fi.400/90

 

Njësia nr.49: Kosovarja Shitorja nr.1 Prishtinë - Kjo shitje ofron  përfshinë lokalin afarist me sipërfaqe prej përafërsisht 80 m², i cili gjendet në qendër të Prishtinës, në rrugën Fehmi Agani nr.2, prapa ndërtesës së Odës Ekonomike të Kosovës. Lokali shfrytëzohet si Market, me kontratë qiraje me AKP-në. (Depozita e ofertës: € 70,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Industria e Bukës dhe Ëmbëlsirave Kosovarja“  Fushë Kosovë (Fi.750/89); “PKB Industrija Hleba i Kolaca Kosovo Polje D.O.O.” 92; SHA “Kosovarja” (Regj. Biz. UNMIK-ut 80014694)

 

Njësia nr.50: Duhani Shitorja Ferizaj - Kjo shitje ofron vetëm shitoren që gjendet në katin përdhesë në pasazhin e ndërtesës shumëkatëshe me qasje nga Rr. Ismail Qemali në Ferizaj. Sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej  13.5 m². Prona e përfshirë në këtë ofertë aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Shoqërore "Duvan" Prishtina / Ndërmarrja Shoqërore "Duvan", Prishtinë / Drustveno Preduzece "Duvan" Prishtina (Fi.629/89 i Gjykatës Ekonomike në Prishtinë).

 

Njësia nr.51: Marketing Export Shitorja Ferizaj – Kjo shitje  ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 327 m², nga të cilat 133 m² përdhesa dhe 194 m² bodrumi. Hapësira afariste gjendet në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe të banimit, në rr. Dëshmorët  e Kombit, në qendër të Ferizajt. Prona shfrytëzohet me qira nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH "Kosovodrvo" (Fi-724/89)

 

Njësia nr.52: Gërmia Shitorja Fushë Kosovë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht   460.14m² i cili gjendet në katin përdhesë të objektit banesor në rr. Nënë Tereza në Fushë Kosovë. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 50,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Gërmia“ Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214.

 

Njësia nr.53: Instruktori Hapësirë Afariste Podujevë - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 834m² e cila gjendet në hyrje të Podujevës, në magjistralen Prishtinë-Podujevë, afër Hotel Besiana. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Shoqata Auto Moto „Mladost“Podujevë Fi.223/92; Auto-Moto NSH „Instruktor“; SHA Autoshkolla „Instruktori“; 

 

Njësia nr.54: Rilindja Libraria nr.40 Prishtinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist (P+1) i cili në bazë të kontratës së shitblerjes ka sipërfaqe prej përafërsisht 32.16m², ndërsa sipas matjeve në terren përfshinë sipërfaqen prej përafërsisht 32.9m², prej të cilave në përdhesë ka sipërfaqe të përafërt neto prej 23.4m² dhe nënkulmi me sipërfaqe të përafërt neto prej 9.5m². Lokali gjendet Rr. Nazim Gafurri, Qendra Tregtare rrugës për Gërmi. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është e lirë.

(Depozita e ofertës: € 6,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH Rilindja Rrjeti Tregtar Librar UNMIK Reg. Nr. 80030924;           

DD Zavicaj Trgovinsko Knjizarsko Export-Import Fi.7470/92; NSH Rilindja Tregtar-Librar Export-Import Fi.840/90;

 

Njësia nr.55: NBI Suhareka - Toka bujqësore në Gjinoc 2 -  ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në Zonën Kadastrale Gjinoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116020-01434-0 me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 59ari 22m² (15,922m²). Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.

(Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

 

Njësia nr.56: NBI Suhareka - Toka bujqësore në Gjinoc 5 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme  prej 28,307m² (2 ha 83 ari 07m²), e cila pëfshinë ngastrat kadastrale nr.P-72116020-00582-8 me sipërfaqe prej 7,934m² dhe P-72116020-00584-6 me sipërfaqe prej 20,373m²,që ndodhen në Zonën Kadastrale Gjinoc, Komuna e Suharekës. Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

 

Njësia nr.57: NBI Suhareka - Prona në Grejkoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në Zonën Kadastrale Gjinoc, Komuna e Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116012-00046-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej 3 ha 62ari 87m² (36,287 m²). Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.

(Depozita e ofertës:  € 11,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

 

Njësia nr.58: NB Mirusha - Prona në Damanek  - ofron për shitje tokën bujqësore/vreshtë, me sipërfaqe të përgjithshme prej 1 ha 64 ari 92 m² (16,492m²), që ndodhet në Zonën Kadastrale Damanek, Komuna e Malishevës. Prona përfshinë parcelat P-72310023-00234-0 me sipërfaqe prej 8,163 m², P-72310023-00463-0  me sipërfaqe prej 4,683 m² dhe P-72310023-00464-0 me sipërfaqe prej 3,646 m². Prona  nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

PP “Miruša” –Fi 514/89

 

Njësia nr.59: NSH Liria – Shitorja në Rr.Zahir Pajaziti, Prizren – shitore  e tipit P+0 -ndërtim i fortë, në sipërfaqe të përgjithshme prej 63 m² (sipërfaqja e prezantuar është e njejtë sipas matjeve interne të AKP-së si dhe deklaratës së Menaxhmentit të NSh-së). Momentalisht lokali është i lëshuar me qira. Toka ku është i vendosur lokali nuk është në shitje. Toka evidentohet në emër të Komunës së Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 13,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

“Liria” p.o. Fi-330/89; Fi-6963/92

 

Njësia nr.60:  NSH Komuna –  Kampshtëpizat në Struzhe - përfshinë shtatë (7) kamp-shtëpiza të shfrytëzueshme, me sipërfaqe të përgjithshme prej 283m². Shtëpizat janë konstruksion montazh prej druri, ndërsa baza është nga betoni.  Prona gjendet në fshatin Struzhe, komuna e Prizrenit. Toka ku janë të vendosura shtëpizat nuk është pjesë e shitjes. Kampshtëpizat aktualisht nuk janë në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

“Komuna” Prizren Fi.589/89 “

 

Njësia nr.61: NSH Komuna - Njësia në Sërbicë të Poshtme - përfshin tokën komerciale me një sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 88ari 53m² (18,853m²) që ndodhet në Zonën Kadastrale Sërbicë e Poshtme, komuna e Prizrenit. Në dokumente kadastrale nuk ka objekte të regjistruara përderisa në gjendje faktike janë 8 objekte të demoluara. Njësia aktualisht nuk është në shfrytëzim.

(Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

“Komuna” Prizren Fi.589/89

 

Njësia nr.62: NSH Koritniku - Shitorja në Brod - Shitorja përfshin pronën në sipërfaqe të përgjithshme prej 110m², nga e cila sipërfaqja prej 47m² është e regjistruar me kulturë ndërtesë dhe 63m² me kulturë oborr. Prona gjendet në fshatin Brod, KK Dragash.  Nga vizita në terren rezulton se një pjesë  e oborrit është e mbuluar dhe shërben si depo për shitore dhe sipërfaqja e objektit (P+0) e cila është në një kulm është 94m² dhe 16 m² oborr, mirëpo ky ndryshim nuk është i paraqitur në të dhënat kadastrale. Aktualisht shitorja është e mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Koritnik” Dragash Fi.186/89

 

Njësia nr.63: NSH Koritniku - Supermarketi në Brod - Supermarketi  përfshin sipërfaqen prej 183m², prej të cilave 182m² objekt dhe 1m² oborr, me vendndodhje në fshatin Brod, komuna e Dragashit. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit rezulton të jetë 189 m². Aktualisht supermarketi është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH “Koritnik” Dragash Fi.186/89

 

Njësia nr.64 : TP Zhupa Recane – Shitorja nr.2, Drajçiq – Prona përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 199m², prej të cilave 92m² me kulturë shtëpi dhe 107m² me kulturë oborr, në fshatin Drajçiq, komuna Prizren. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit (P+0) rezulton të jetë 103m². Aktualisht prona është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 5,000)

 

Njësia nr.65: TP Zhupa-Recane– Shitorja nr. 7, Llokvicë - ofron pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 104m² me kulturë ‘ndërtesë’, që ndodhet në fshatin Llokvicë, komuna e Prizrenit. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit rezulton të jetë 73m². Aktualisht shitorja është e mbyllur.  (Depozita e ofertës: € 5,000)