Shitja e Aseteve në Likuidim - 32

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.


AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 32 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e fundit për parakualifikim është: 17 maj 2017
Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 24 maj 2017

 

Njësia nr.01: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot J) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 20ari 52m² (2,052m²), në ZK Gjilan, në vendin e quajtur Zabel Sahit Agës, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk  është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.02: Agrokultura Toka në Malishevë (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  96ari 26m² (9,626m²), në ZK Gjilan, në fshatin Malishevë, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht, prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
D.P IKB “MLADOST” Fi - 670/89, Kombinati Bujqësor  Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96,

Njësia nr.03: Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2ha 43ari 94m² (24,394m²), në ZK Rahovicë, në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.04: Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1ha 77ari 27m² (17,727m²), në fshatin Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: D.P Poljoprivredno Dobro Uroševac (Fi 650/89)

Njësia nr.05: KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B) –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 21ari 42m² (2,142m²), në afërsi të fshatit Lladovë,  në Komunë të Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.06: KB Zhegra Toka në Zhegër (Lot B) 
–  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 53ari 30m² (5,330m²), në afërsi të fshatit Zhegër, në Komunë të Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: ZZ Žegra (Fi-529/98)

Njësia nr.07: R.Agushi Prona në Soponicë - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 54ari 20m² (5,420m²), në afërsi të fshatit Soponicë, në Komunë të Kaçanikut. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: €3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Zemljoradnička Zadruga “Ramadan Aguši” Kačanik  (Fi 1386/90)

Njësia nr.08: Agromorava Toka në Pozharan (Lot D) –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1ha 94ari 25m² (19,425m²), në afërsi të fshatit Pozharan, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.09: Agromorava Toka në Sllatina e Epërme (Lot A) –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1ha 08ari 11m² (10,811m²), në afërsi të fshatit Sllatinë e Epërme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.10: Agromorava Toka në Gushicë (Lot A) –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 50ari 22m² (5,022m²), në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.11: Agromorava Toka në Gërmovë –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 3ha 19ari 99m² (31,999m²), në zonën kadastrale Gërmovë, Komuna e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)

Njësia nr.12: Agrokultura Furra e Vjetër në Stantërg - Kjo shitje ofron tokën dhe objektet me sipërfaqe të përgjithshme prej 530 m², sipas Certifikatës së pronës, njësitë kadastrale me numra: 00147-0; 00259-2; 00260-0; dhe 00261-0 Zona Kadastrale Stantërg, Komuna e Mitrovicës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kooperativa Bujqësore “23 Nëntori” (Fi-414/75),(Fi-1604/90);Poljoprivredna Zadruga “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92); K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.13: Produkti Tokë në Bajë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 43,459m² (4ha 34ari 59m²), sipas Certifikatës së pronës, njësitë kadastrale me numra: 00028-0; 00029-0; 00324-0; 00336-0; 00643-0; 00733-0; 02023-0, 02381-0; 02382-0 dhe 02685-0, Zona Kadastrale Bajë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.14: Produkti Tokë në Suhogërllë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,928 m²(79ari 28 m²), sipas Certifikatës së pronës, njësia kadastrale me numër: 00782-0, Zona Kadastrale Suhogërllë, Komuna e Skenderajt.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.15: Produkti Tokë në Kllodërnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 12,317 m² (1ha 23ari 17m²), sipas Certifikatës së pronës, njësia kadastrale me numër: 01532-0, Zona Kadastrale Kllodërnicë, Komuna e Skenderajt.
(Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.16: Produkti Tokë në Obri e Poshtme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 45,465m² (4ha 54ari 65 m²), sipas Certifikatës së pronës, njësitë kadastrale me numër: 01345-0; 01532-0 dhe 01533-0, Zona Kadastrale Obri e Poshtme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000 )
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   regjistrimi nr. 80483651

Njësia nr.17: Elan Parcela 00205-0 ZK Beçuk - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35,596m² (3ha 55ari 96m²) sipas Certifikatës mbi te drejtat e pronës, njësia kadastrale 00205-0, Zona kadastrale Beçuk, Komuna e Vushtrrisë.
(Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.18: Elan Parcela 761 ZK Zhilivodë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23,712m² (2ha 37ari 12m²) sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, njësitë kadastrale 761-1, 761-2 dhe 761-3, Zona Kadastrale Zhilivodë, Komuna e Vushtrrisë.
(Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr. 19: Elan Parcela 847-0 ZK Navolan
- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 16,291m² (1ha 62ari 91m²) sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, njësia kadastrale 00847-0, Zona kadastrale Navalan, Komuna e Vushtrrisë.
 (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.20:  Elan Parcela 114-1 ZK Përronaj/ Stanovc i Epërm - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 6,696m² (66ari 96m²) sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, njësia kadastrale 00114-1, Zona Kadastrale Përronaj/ Stanovc i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.21:  Elan Parcelat 1041-0 dhe 1045-0 në Dumnicë e LLugës/Mesme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe        23,719 m² (2ha 37ari 19m²) sipas Certifikatës mbi te drejtat e pronës, njësitë kadastrale 01041-0 dhe 1045-0, Zona Kadastrale Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.22: Parcela 0046, 0048 dhe 0049 në ZK Prelluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej prej 14,204 m²              (1 ha 42 ari 4 m²), sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, njësitë kadastrale: parcelat 00046-0; 00048-0 dhe 00049-0, Zona Kadastrale Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kooperativa Bujqësore “Prelluzha” (Fi-904/90)

 

Njësia nr.23: IMB Lokali 8 në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 36.60m² sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 37m². Lokali në fjalë sipas listës së aseteve të ndërmarrjes paraqitet me sipërfaqe prej 110m² dhe me numër 62. Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” (ndërtesa “Vampirusa”), afër ish “jugopetrollit” dhe varezave myslimane në Mitrovicën Veriore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi -709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.24: Agrokultura Depoja në Bare - Kjo shitje ofron vetëm depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna  Mitrovica Jugore. Prona aktualisht është në qiradhënie.  (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kooperativa Bujqësore “23 Nëntori” (Fi-414/75),(Fi-1604/90);Poljoprivredna Zadruga “Rasadnik” D.D (Fi-7898/92); K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.25: Elan Toka në Kollë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31,586 m² (3ha 15ari 86m²) sipas Certifikatës mbi të drejtat e pronës, parcelat:  00103-1, 00103-3 dhe 00103-4, Zona Kadastrale Kollë, Komuna e Vushtrrisë.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri ; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regjistrimi i Biznesit 80025629

Njësia nr.26: Transkosova Zyre në Prishtinë - Kjo shitje ofron zyre me sipërfaqe prej 220m² sipas listës së aseteve të ndërmarrjes, ndërsa sipas matjeve në teren ka sipërfaqe prej 206m². Aseti është pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore në Prishtinë, lagja Lakërishtë, Lamela nr. 4, Zyre nr. 14, Komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHT ”Transkosova” Fi-819/89; PDS”Transkosovo” Fi-1569/90 dhe Fi-1123/91; DD ”Transkosovo” Fi-6697/92; NTM Transkosova UNMIK Regjistrimi i  Biznesit  80267274

Njësia nr.27: NT Koreniku Supermarketi nr.1, Istog - kjo njësi përfshin lokalin afarist në etazh me sipërfaqe 196m² sipas listës së aseteve (207m² sipas matjeve). Lokali afarist gjendet në katin përdhes të objektit banesor në afërsi të KUR Hidrodrini, në qendër të qytetit të Istogut. Aseti është i lirë. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.28: NT Koreniku Dyqani nr. 2, Banjë e Pejës - kjo njësi përfshin dyqanin në etazh me sipërfaqe 150m² sipas matjeve në terren (360m² sipas listës së aseteve). Lokali gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Banjë të Pejës, përballë postës, Komuna Istog. Dyqani përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89

Njësia nr.29: NPB Malishgani Toka Bujqësore - Zllakuqan 1 - kjo njësi përfshin parcelën nr. 128-2 me sipërfaqe 8,243m² (82ari 43m²) me kulturë arë kl. 5, me qasje në rrugë publike, e cila ndodhet në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.30: NPB Malishgani Toka Bujqësore Qeskovë - kjo njësi përfshin parcelën kadastrale nr. 71011089-7-1 me sipërfaqe 12,070m² (1ha 20ari 70m²), me kulturë arë, që ndodhet në ZK Qeskovë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike, aktualisht qasja bëhet përmes rrugës fushore. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90

Njësia nr.31: KB Barani Objekti i Administratës, Baran - kjo njësi përfshin parcelën e tokës nr. 72-3 ZK Baran me sipërfaqe 57ari  97m² (5,797m²), objektin e demoluar të administratës në sipërfaqe 776m² sipas certifikatës pronësore, si dhe objektet përcjellëse me sipërfaqe 466m² sipas matjeve në terren, që ndodhen në Fshatin Baran, Komuna e Pejës. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. Një pjesë e objektit përdoret si zhveshtore sportive. Tenderimi i kësaj njësie bëhet me pjesëmarrjen e pronës së NSH KB Baran dhe NSh Bujqësia. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Baran”, Baran, Pejë (Fi.169/81); NSH "Bujqësia", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.32: NSH Produkt Dyqani në Rr. Dëshmorët e Kombit, Klinë - kjo njësi përfshin  dyqanin me sipërfaqe 84m² sipas listës së aseteve (71m² neto sipas matjeve) që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në rrugën Dëshmorët e Kombit  p.n, Komuna Klinë.  Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e shitjes. Aseti është i lirë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTP “Produkt”, Pejë Fi- 659-89

Njësia nr.33: NPB Malishgani Toka Bujqësore Zllakuqan 2
- kjo njësi përfshin parcelat  kadastrale  nr. 155-8 dhe 155-9 me sipërfaqe totale 51ari 64m² (5,164m²) me kulturë arë, të cilat ndodhen në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.34: NPB Malishgani Toka Bujqësore  Grabanicë 1
- kjo njësi përfshin parcelat nr. 127-1, 136-0 dhe 297-0 në sipërfaqe të përgjithshme 39,942m² (3ha 99ari 42m²), me kulturë livadh, që ndodhen në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Vetëm parcela 136 ka qasje në rrugë të kategorizuar. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.35: NPB Malishgani  Toka Bujqësore Grabanicë 2 - kjo njësi përfshin parcelën kadastrale nr. 351-2 me sipërfaqe                 1ha 86ari 30m² (18,630m²) me kulturë arë e klasës 4-të, me qasje në rrugë publike. Prona ndodhet në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90

Njësia nr.36: KB Shtupel Tokë Bujqësore në Shtupel 3 - kjo njësi përfshin tokën bujqësore të regjistruar në parcelat kadastrale nr. 20/2, 30/1, 42/1 dhe 42/2 me sipërfaqe totale 21,266m² (2ha 12ari 66m²) të cilat ndodhen në ZK Shtupel, Komuna Klinë. Këto parcela nuk kanë qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës €10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: K.B. “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njësia nr.37: NPB Malishgani Toka Bujqësore në Jashanicë
- kjo njësi përfshin parcelën nr. 711-2 me sipërfaqe 17,957m²                     (1ha 79ari 57m²), me kulturë arë e klasës 6-të, pa qasje në rrugë publike, në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90

Njësia nr.38: KB Strellci Objekti i Administratës dhe Pompa e Derivateve - Pjesë e kësaj shitje është objekti i administratës, pompa e derivateve dhe toka me sipërfaqe 27 ari 60 m² (2,760m²), me kulturë sipas certifikatës pronësore me kulturë: 222 m² objekt dhe 2,538 m² oborr, që ndodhet në ZK Strellc i Epërm, Komuna Deçan. Sipas matjeve objektet kanë sipërfaqe 224m². Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT“Strellci“, sh.p.k, Strellc, Deçan (Fi.1308/91)

Njësia nr.39: NSH Ereniku PP toka afër Çerdhes së Fëmijëve - Pjesë e kësaj shitje është parcela kadastrale nr. 5019-2 me sipërfaqe      1 ha 45 ari dhe 38 m² (14,538m²) që ndodhet në ZK Gjakovë jashtë qytetit, afër Çerdhes së fëmijëve, Komuna Gjakovë. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.40: NSH Emin Duraku Lokali Afarist nr. 2 afër Gjimnazit - Pjesë e kësaj shitje është lokali afarist (P+1) me sipërfaqe 671m², sipas matjeve ne terren, nga ku pjesa hyrëse e lokalit (kati përdhesë) ka sipërfaqe prej 231m², ndërsa kati i I-rë i njohur ndryshe si Galeria ka një sipërfaqe prej 440m², që gjendet në objektin banesor në Rr. Marin Barleti, afër Gjimnazit në qytetin e Gjakovës. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i lirë. (Depozita e ofertës: € 87,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NIBT “Emin Duraku”, p.p. Gjakovë (Fi.551/89)

Njësia nr.41: Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme I - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  41,285m² (4ha 12ari 85m²) parcelat: 264-1, 265-0, 266-0, 267-0, 268-0, 269-0, 270-0, 271-0, 272-1, 274-1, 277-0, në ZK Llapashticë e Poshtme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njësia nr.42: Mekanizimi Toka Gjilan - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14,100m² (1ha 41ari). Toka përfshinë ngastrën kadastrale nr. 884/4, ZK Livoç i Ulët, rreth 4 km larg nga qendra e Gjilanit. Nuk ka marrëveshje të qirasë për tokën e tenderuar.
 (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH Mekanizimi Fi-614/89

Njësia nr.43:  Tokë Bujqësore Llapashticë e Epërme - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  36,885m²     (3ha 68ari 85m²) parcelat: 370-28, 370-29, 370-38, 370-39, 370-40, 370-41, 370-43, dhe 370-48, në ZK Llapashticë e Epërme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.44: Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme II - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22,329m² (2ha 23ari 29m²) parcelat: 278-0, 279-0, 280-1, 283-1, 284-0, 285-0, 286-0, 287-0, 288-0, 289-1, 290-1, në ZK Llapashticë e Poshtme, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92; N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njësia nr.45: Gërmia Shitorja nr.127 Prishtinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 51.35m². Lokali gjendet nën pllato të Hotel Grandit (ish Shoping II) në rr. Luan Haradinaj p.n, Prishtinë, (përballë monumentit  New Born).  Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.46: Gërmia Shitorja nr.52 Prishtinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme  prej 215.50m². Lokali gjendet nën pllato të Hotel Grandit (ish Shoping II) në rr. Luan Haradinaj p.n, Prishtinë (përballë monumentit New Born). Nuk ka tokë që do të transferohet te blerësi i ri. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.
(Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
 NSH “Gërmia” Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214.

Njësia nr.47: Zetatrans Lokali Dardani - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 171.83 m², i cili gjendet në katin e dytë të objektit banesor në  Dardania Bl-9-a, Prishtinë (Sheshi Bill Clinton). Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Njësia Punuese “Zetatrans” Prishtinë, aset i NSh “Zetatrans” Podgoricë. 

Njësia nr.48: Marketing Export Lokali Lipjan - Kjo shitje ofron hapësirën afariste/lokalin me sipërfaqe të përgjithshme prej afërsisht     123 m². Lokali ndodhet në kuadër të ndërtesës kolektive të banimit në qendër të qytetit në rrugën/bulevardin “Lidhja e Prizrenit” p/n në Lipjan. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: 12,000 €)

Njësia nr.49: Marketing Export Lokali nr.1 Mitrovicë - kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 114 m², i cili ndodhet në përdhesen e ndërtesës së banimit kolektiv në rrugën “Mbreteresha Teutë” p.n në pjesën jugore të Mitrovicës (afër Stacionit të Autobusëve). Nuk ka tokë që do të transferohet te blerësi i ri. Prona shfrytëzohet me qira nga palët e treta.
(Depozita e ofertës: 15,000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Njësia nr.50: Marketing Export Lokali nr.2 Mitrovicë – Kjo shitje përfshinë hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 64 m², i cili ndodhet në përdhesen e ndërtesës së banimit kolektiv në rrugën “Agim Haziri” nr.32 në Mitrovicë. Nuk ka tokë që do të transferohet te blerësi i ri. Prona shfrytëzohet me qira nga palët e treta. (Depozita e ofertës: 20,000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: SOUR “KOSOVODRVO”, DP “Kosovodrvo-Commerce” Prishtinë; DP “Kosovodrvo-Dardanija”PR;DP “Kosovodrvo-Meble” Pristina. Fi-724/89

Njësia nr. 51: Urata Lokali nr.19 Dardani – Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 28 m²  sipas matjeve ne terren. Lokali gjendet në katin përdhes në kuadër të mini qendrës tregtare, në lagjen “Dardania” zona e veriut afër PTK-së, Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Aktualisht, lokali afarist është i pa shfrytëzuar. (Depozita e ofertës: 6,000 €)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr.52: Barnatorja Podujevë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 231.27 m², nga të cilat kati përdhesë ka sipërfaqe prej 144.74 m². ndërsa bodrumi ka sipërfaqe prej 86.53 m². Lokali gjendet në një objekt banesor në rr. “Zahir Pajaziti” në Podujevë. Nuk ka tokë që do t'i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHF Barnatoret e Prishtinës Fi-783/78;  UNMIK Reg. Nr: 70046304

Njësia nr.53: Ingenjering Shitorja nr.33 te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 7.88 m² i cili gjendet në katin e parë të Qendrës Tregtare, rr. Maliq Pashë Gjinolli, afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.54: Ingenjering Shitorja nr. 34 te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 13.93 m², i cili ndodhet në katin e II-të të Qendrës Tregtare, rr. Maliq Pashë Gjinolli, afër tregut të gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.55: Ingenjering Shitorja nr. 35 te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 7.01 m², i cili gjendet në katin e parë në Qendrën Tregtare në rr. Maliq Pashë Gjinolli,  afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.56: Ingenjering Shitorja nr. 35 kati II te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 13.93 m², i cili gjendet në katin e dytë në Qendrën Tregtare në rr. Maliq Pashë Gjinolli,  afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: 3,000 €)

Njësia nr.57: Ingenjering Shitorja nr. 38 te Tregu - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 16.56 m²,  i cili ndodhet në katin e II-të të Qendrës Tregtare, në rr. Maliq Pashë Gjinolli  afër Tregut të Gjelbër, në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OTHPB Inzinjering (Fi.968 /78); NSH Ingenjering (Fi.31/89)

Njësia nr.58: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Tokë bujqësore - Atmaxha 1 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12,952 m² (1 ha 29 ari 52 m²), që ndodhet në ZK Atmaxhë, dhe përfshinë parcelat P-71813001-00071-0,P-71813001-00041-0, P-71813001-00040-0, P-71813001-00054-0, të regjistruara në emër të NSH-së. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.59: NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Tokë bujqësore - Atmaxha 3 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe  të përgjithshme prej  47,016 m² (4 ha 70 ari 16 m²), që ndodhet në ZK Atmaxhë, dhe përfshinë parcelat P-71813001-00385-0, P-71813001-00386-0, P-71813001-00394-1, P-71813001-00394-3, P-71813001-00559-0, P-71813001-00394-2, P-71813001-00524-0,   P-71813001-00532-0, P-71813001-00540-0, P-71813001-00533-0, P-71813001-00527-0, P-71813001-00528-0,  të regjistruara në emër të NSH-së.  (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.60:  NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Tokë bujqësore - Hoqa e Qytetit - ofron për shitje tokën bujqësore me një sipërfaqe  të përgjithshme prej 15,126 m² (1 ha 51 ari 26 m²), që ndodhet në ZK Hoqa e Qytetit dhe përfshinë parcelat P-71813081-01425-3,                   P-71813081-01425-1, P-71813081-01426-0, P-71813081-01425-2 dhe P-71813081-01430-0,të regjistruar në emër të NSH-së.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.61:  NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Prona në Medvec 1 - ofron për shitje tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 28,066m² (2ha 80ari 66m²), që ndodhet në ZK Medvec, Komuna e Prizrenit, me ngastrat kadastrale nr. P-71813056-00010-0 dhe         P-71813056-00004-0, të regjistruar në emër të NSH-së. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.62: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 4 - Prona ofruar në tender përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej  1ha 94ari 71m² (19,471 m²) në ZK Hoqë e Madhe-Rahovec, me numër të ngastrave kadastrale: P-71510008-00041-0,P-71510008-00046-0,               P-71510008-00066-0, P-71510008-00185-0,P-71510008-00396-0, P-71510008-00397-0, P-71510008-00398-0 dhe P-71510008-00399-0, të regjistruara në emër të NSH-së. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.63: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 5 - Prona ofruar në tender  përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 70ari 22m² (17,022 m²), gjendet në ZK Hoqë e Madhe-Komuna Rahovec, me numër të ngastrave kadastrale: P-71510008-00575-0, P-71510008-00620-0, P-71510008-00622-0, P-71510008-00623-0, P-71510008-00624-0, P-71510008-00625-0, P-71510008-00638-0, P-71510008-00680-0, P-71510008-00681-0 dhe P-71510008-00708-0, te regjistruara në emër të NSH-së. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.64: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1 ha 56 ari 15 m² (15,615m²), në ZK Hoqë e Madhe-Rahovec, me numër të ngastrave kadastrale: P-71510008-01792-0, P-71510008-01818-0, P-71510008-01835-0, P-71510008-01836-0, P-71510008-01842-0, P-71510008-01846-0, P-71510008-02272-0, P-71510008-02273-0, të regjistruara në emër të NSH-së. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.65: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 7
- Prona ofruar në tender kanjë sipërfaqe të përgjithshme prej 3 ha 05 ari 89m² (30,589m²), në ZK Hoqë e Madhe-Rahovec, me numër të ngastrave kadastrale: P-71510008-2361-0, P-71510008-02362-0, P-71510008-02370-0, P-71510008-02371-0, P-71510008-02372-0, P-71510008-02395-0, P-71510008-02396-0, P-71510008-03321-0, P-71510008-03322-0, P-71510008-03323, P-71510008-03329, P-71510008-03330-0, P-71510008-03331-0, P-71510008-03332-0, P-71510008-03333-0, P-71510008-03336-0, P-71510008-03337-0, P-71510008-03363, P-71510008- 03364, P-71510008-03365-0, P-71510008-03366-0, P-71510008-03367-0, P-71510008-03368, P-71510008-03382-0, P-71510008-03384-0, të regjistruara në emër të NSH-së. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.66: NSH NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 8 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92 ari 92 m² (19,292m²), në ZK Hoqë e Madhe-Rahovec, me numër të ngastrave kadastrale: P-71510008-02712, P-71510008-02713-0, P-71510008-03117-0, P-71510008-03120-0, P-71510008-03121-0, P-71510008-03448-0, P-71510008-03449-0, P-71510008-03450-0, P-71510008-03451-0, P-71510008-03452-0, P-71510008-03453-0, P-71510008-03509-0, P-71510008-03510-0, P-71510008-03511-0, të regjistruara në emër të NSH-së.  (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.67: NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Madhe 9 - Prona ofruar në tender ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 13ari 72 m² (11,372m²), në ZK Hoqë e Madhe-Rahovec, me numër të ngastrave kadastrale: P-71510008-00939-0, P-71510008-00972-0, P-71510008-00973-0, P-71510008-00985-0,  P-71510008-00986-0 dhe P-71510008-00987-0, të regjistruara në emër të NSH-së.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Njësia nr.68: DTP Mlladosot - Objekti nr 2 në Sevce - ofron për shitje pronën P 72717077-02029-2 në ZK Sevce - Shtërpce, në sipërfaqe të përgjithshme prej 111m², e cila në dokumentet kadastrale (kopje të planit) është e regjistruar me ‘kulturë ndërtesë’- me sipërfaqe 55m² dhe ‘kulturë tokë/oborr’ në sipërfaqe prej 56m². Shënim me rëndësi: Ofertuesi potencial informohet se sipas gjendjes faktike në terren  ndërtesa prej 55m²,  e cila është e regjistruar në dokumente kadastrale, tani më nuk ekziston dhe e njejta është e rrënuar totalisht. Ekziston objekt tjetër i cili është lëndë e shitjes  dhe i cili nuk është i regjistruar në regjistra kadastral. Ky është i ndërtuar jashtë konturave të objektit të vjetër,  është konstruksion i fortë, objekt i papërfunduar (ka vetëm pllakën mbi përdhes), nuk ka kulm dhe e përfshin një sipërfaqe prej 33m² (sipas matjeve të kryera nga zyrtarët e AKP-së). Një pjesë (rreth 1/3) e sipërfaqes së këtij objekti  shtrihet jashtë parcelës P 72717077-02029-2. Prandaj, pjesa e tokës jashtë parcelës P 72717077-02029-2 në të cilën shtrihet objekti NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës:€ 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: „Mladost“ Trgovinsko preduzece, Štrpce Fi .24/74

Njësia nr.69: NBI Suhareka - Parcela në Sallagrazhdë 3 - ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe te përgjithshme prej                     1ha 43ari 01m² (14,301 m²), e cila përfshinë ngastrën kadastrale P-72116039-540 që ndodhet në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino”  Fi.1765/92

Njësia nr.71: NHT Theranda – Prona në Landovicë – ofron për shitje pronën me sipërfaqe prej 75ari 05m² (7,505m²), që përfshin ngastrën kadastrale nr. P-71813041-00745-3. Prona ndodhet në ZK Landovicë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NHT/UTP “Theranda”, Prizren Fi. 655/89; DD “Dushanov Grad”, Fi. 6810/92. 

Njësia nr.72: NSH “Prizrencoop”- Depoja në Piranë - ofron për shitje  parcelën P-71813064-01052-2 me sipërfaqe prej 11 ari 38 m² (1,138m²), në fshatin Piranë, Komuna e Prizrenit. Në kuadër të ngastrës gjenden dy objekte të demoluara dhe në gjendje të pashfrytëzueshme të cilat nuk janë të regjistruara në regjistra kadastral. Vërejtje: ngastra nuk ka qasje në rrugë publike dhe nuk ka të regjistruar të drejtë servituti, por kalon kah ngastra 1050-1 e cila është poashtu në pronësi të NSh-së.  Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Zadruga “Prizrencoop” sa p.o.- Prizren – Fi 148/91; DOO “Progres Export – Zadruga Prizrencoop” Fi 7311/92

Njësia nr.73: NBI Rahoveci – Prona në Brestoc 4 - Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3 ha 97 ari 04 m² (39,704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. Prona është pjesërisht në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92

Njësia nr.74: NSH Koritniku - Shitorja nr.1 në Dragash – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 58m² (sipas matjeve interne)  dhe është në katin përdhesë të ndërtesës (P+2) që gjendet në qendër të qytetit të Dragashit, në rr. Dëshmorët e Kombit p.n. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Prona aktualisht është në qiradhënie.
(Depozita e ofertës: € 7,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.75: Fapol Podujevë – kjo shitje ofron ish hapësirat e fabrikës ku hyjnë disa halla prodhimi, depo të ndryshme, ndërtesa administrative, etj. Të gjitha këto objekte kanë një sipërfaqe totale prej 13,338 m², objektet kryesore me sipërfaqe prej 11,577 m² si dhe objektet tjera përcjellëse si trafo, restoranti, ngrohtorja, etj, me sipërfaqe totale prej 1,761m².  Asetet gjenden në rrugën “Zahir Pajaziti” nr. 196 afër kryqëzimit të magjistrales Podujevë - Prishtinë. Nuk ka tokë të përfshirë në këtë tender. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 250,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Fabrika e Poliesterit “Fapol” me përgjegjësi të plotë (Fi.822/78)

 

 

Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në tëcilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti aponjësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët)pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet tëshkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin eZbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi tëtokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëvetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janëtransformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrëjodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë,vizito www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin nëzyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e tëardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët ekualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnëBrenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve tëkualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës sëVeçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listëspërkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë passhitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesinankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do tëpranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë,plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre