Shitja përmes Likuidimit - 13

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara,  listuara më poshtë tani në likuidimin. 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL LIKUIDIMIN ME SHITJE TË ASETEVE NË VIJIM NË SHITJEN E ASETEVE NUMËR 13

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Njësia nr.01: NSh "Ramadan Agushi" Tokë Bujqësore Nikoc 1 Kaçanik - Ky tender u ofron investitorëve potencial mundësinë e
shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore dhe pyjore. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej
rreth 481,793m² (48.17 ha). Prona përbëhet nga ngastrat 25; 26; 27; 28 dhe 29 të cilat janë kryesisht male dhe livadhe kullosash. (Depozita e ofertës 10,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numrat:

Opšta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši”; ZZ “Ramadan Aguši” (Fi. 1386/90)

Njësia nr.02: NSh "Ramadan Agushi" Tokë Bujqësore Nikoc 2 Kaçanik - Ky tender u ofron investitorëve potencial mundësinë e
shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore dhe pyjore. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej
rreth 242,490m² (24.24 ha). Prona përbehet nga ngastrat 1; 2; 48; 49; 57; 97; 98; 104; 105; 106; 107; 138; 139 dhe 140, të cilat janë
kryesisht male dhe livadhe kullosash. (Depozita e ofertës 10,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numrat:
Opšta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši”; ZZ “Ramadan Aguši” (Fi. 1386/90)

Njësia nr.03: NSh "Ramadan Agushi" Tokë Bujqësore Nikoc 3 Kaçanik - Ky tender u ofron investitorëve potencial mundësinë e
shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore dhe pyjore. Pasuria e ofruar për shitje është pronë tokësore me sipërfaqe prej
rreth 197,908 m² (19.79 ha). Prona përbehet nga ngastrat 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 187 dhe 188, të cilat janë kryesisht male
dhe livadhe kullosash. (Depozita e ofertës 10,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numrat:

Opšta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši”; ZZ “Ramadan Aguši” (Fi. 1386/90)

Njësia nr.04: NSh “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore Kaçanik i Vjetër (Lot C) - Ky tender u ofron investitorëve potencial mundësinë
e shkëlqyer për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore, në një lokacion të favorshëm për zhvillimin e bujqësisë. Hapësira përbëhet
prej përafërsisht 16,803 m² (1.68 ha) tokë që gjendet në zonën kadastrale Kaçanik i vjetër, në afërsi të rrugës Prishtinë - Shkup. (Depozita e ofertës 5,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numra
t:
Opšta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši”; ZZ “Ramadan Aguši” (Fi. 1386/90)

Njësia nr.05: NSh “Ramadan Agushi” Tokë Bujqësore Kaçanik i Vjetër (Lot F) - Ky tender u ofron investitorëve potencial një mundësi
të mirë për të blerë një sipërfaqe të tokës bujqësore, në një lokacion të favorshëm për zhvillimin e bujqësisë. Hapësira përbëhet prej
përafërsisht 27,614m² (2.76 ha) tokë që gjendet në zonën kadastrale Begracë, në afërsi të rrugës Gërlicë - Viti. (Depozita e ofertës 5,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numrat:

Opšta Zemljoradnicka Zadruga “Ramadan Aguši”; ZZ “Ramadan Aguši” (Fi. 1386/90)

Njësia nr.06: NSh “Perparimi “ Tokë - Ky tender ofron për shitje pronën e cila gjendet në fshatin Polac të Komunës së Skënderajt.
Prona përbëhet prej tokës me sipërfaqe të përafërt prej 10,136 m² (Lista Poseduese 164). (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numrat:

NSh ” Përparimi” nga Skënderaj ish NSh ''Buduçnost” Fi. 799/89 dhe
Numri Regjistrimit te Biznesit pranë UNMIK-ut 2101064

Njësia nr.07: NSh “Vushtex” Dyqani nr.6, Vushtrri - Ky tender ofron për shitje dyqanin me 68.21 m² që gjendet në Rr. Dëshmorët e
Kombit (në afërsi të parkut të qytetit) në Vushtrri, Regjioni Mitrovicës. Dyqani është i përshtatshëm për aktivitete të ndryshme
komerciale. Pronësia e NSh “VUSHTEX” (në likuidim) mbi dyqanin me pakicë “nr.6” është njohur në mënyrë eksplicite nga autoritetet
lokale. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numrat:

NSh VUSHTEX - Vushtrri (“Ndërmarrja”) NSh Vushtex UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80075952, DP Tekstilna
Industrija”Polet” Vushtrri Fi-832/89, DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi. 656/91, DD u mesovitoj svojini Tekstilna
Industrija”Polet” Vushtrri Fi. 2830/93, DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi. 569/96

Njësia nr.8: NSh “ Vushtex “ Vushtrri Dyqani nr. 5 në Mitrovicë - Ky tender ofron për shitje Dyqan nr.5 me 34 m² gjendet në Rr. Sheshi
Agim Hajrizi (përballë ndërtesës së administratës pensionale), Mitrovicë, Regjioni Mitrovicës. Dyqani është i përshtatshëm në
mënyrë ideale për aktivitete te ndryshme komerciale. Pronësia NSh “VUSHTEX” (në likuidim) mbi dyqanin me pakicë “nr. 5” është
njohur në mënyrë eksplicite nga autoritetet lokale. Në bazë të njohurive të Agjencisë dyqani me pakicë “nr. 5” asnjëherë nuk ka qenë
subjekt i ndonjë kontesti pronësor, për këtë aset nuk ka ndonjë padi pronësore të parashtruar. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi. numrat:

NSh VUSHTEX - Vushtrri (“Ndërmarrja”) NSh Vushtex UNMIK Regjistrimi i Përkohshëm i Biznesit Nr 80075952, DP Tekstilna
Industrija”Polet” Vushtrri Fi-832/89, DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi. 656/91, DD u mesovitoj svojini Tekstilna
Industrija”Polet” Vushtrri Fi. 2830/93, DP Tekstilna Industrija”Polet” Vushtrri Fi. 569/96

Njësia nr.09: NSh “NBI Suhareka“ Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 1 - Ky tender ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në
Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116039-00249, që ndodhet në Zonën Kadastrale Sallagrazhdë, Komuna e
Suharekës, ngastrat kadastrale nr.P-72116039-01273-10; P-72116039-01273-5 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht
16,260 m². (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi. 232/89;
(ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi. 1765/92

Njësia nr.10: NSh “NBI Suhareka” Toka Bujqësore në Gelancë - Ky tender ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në
Certifikatën mbi të Drejtat e Pronës së Paluajtshme UL-72116009-00099, që ndodhet në Zonën Kadastrale Gelancë, Komuna e
Suharekës, ngastra kadastrale nr. P-72116009-00104-2 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 43,949 m². Kjo sipërfaqe
përfshin tokë bujqësore. (Depozita e ofertës 5,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

(i) PIP “Suva Reka” in 1989 Fi. 232/89;
(ii) PIP “PKB Metohijavino” in 1992 Fi. 1765/92

Njësia nr.11: NSh “ NBI Rahoveci “ Hoqe e madhe Rahovec - Ky tender ofron për shitje Pronën që është e regjistruar në Certifikatën
për të Drejtat Pronësore të Pasurisë së Paluajtshme, që ndodhet përafërsisht 4 km në rrugën Rahovec- Suharekë në Zonën
Kadastrale Hoqa e madhe në Rahovec, me numër të ngastrës kadastrale nr. P-71510008-01007-0, 01008-0, 01009-0, 01010-0,
01162-0, 01170-0, 01171-0, 01172-0, 01177-0, 02768-0, 02769-0 me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 18,161 m². (Depozita e ofertës 5,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

(NBI “Orvin” / PIP “Orvin”/ PIP Orahovac - Gjakova Commercial District Court (Fi. 492/89 dated 30.12.1989),
PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Prishtina Commercial Court (Fi.1764/92) (30.04.1992)

Njësia nr.12: TP “Zhupa”- Recane, Shitorja nr.7 në Llokvicë - Ky tender ofron për shitje shitoren në sipërfaqe totale prej 104 m² me
kulturë ndërtesë, që ndodhet në zonën kadastrale Llokvicë, në bazë të Certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme P-
71813045-01643-2 (F.P.nr.364) dhe Kopjes së Planit. Prona,lëndë e këtij tenderi ndodhet në fshatin Llokvicë, Regjioni i Prizrenit.
Aktualisht nuk ka marrëveshje me qira apo shfrytëzues ilegal. (Depozita e ofertës 5,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

(i) Trgovinsko Preduzece za promet robe na veliko i malo “Sredacka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi. 384/89);
(ii) Deonicarsko Drustvo “Sredaèka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi. 2096/95)

Njësia nr.13: TP “Zhupa”- Recane Shitorja nr. 2 në Drajciq - Ky tender ofron për shitje lokalin afarist/shitoren në sipërfaqe totale prej
prej 199 m², prej të cilave 92 m² me kulturë shtëpi dhe 107 m² me kulturë oborr, që ndodhet në zonën kadastrale Drajciq, në bazë të
certifikatës mbi të drejtat e pronës së paluajtshme P-71813022-00985-0 (F.P.nr.347) dhe Kopjes së Planit. Prona, lëndë e këtij tenderi
ndodhet në fshatin Drajciq, Regjioni i Prizrenit. Aktualisht është një marrëveshje ekzistuese mbi qiranë. (Depozita e ofertës 5,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

(i) Trgovinsko Preduzece za promet robe na veliko i malo “Sredacka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi. 384/89);
(ii) Deonicarsko Drustvo “Sredacka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi. 2096/95)

Njësia nr.14: TP “Zhupa”-Recane - Shitorja nr.10 në Nebregoshtë - Ky tender ofron për shitje shitoren në sipërfaqe totale prej 50
m² me kulturë ndërtesë, që ndodhet në zonën kadastrale Nebregoshtë, në bazë të fletës poseduese nr. 54. Prona, lëndë e këtij
tenderi ndodhet në fshatin Nebregoshte, Rajoni i Prizrenit. Aktualisht është një marrëveshje ekzistuese mbi qiranë. (Depozita e ofertës 5,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
(i) Trgovinsko Preduzece za promet robe na veliko i malo “Sredacka Župa” sa p.o. u Sredsku më 1989 (Fi. 384/89);
(ii) Deonicarsko Drustvo “Sredaèka Župa” u Sredsku më 1995 (Fi. 2096/95)

Njësia nr.17: Ndërmarrja Prodhuese “Fabrika e Birrës”, Pejë Dyqani në Gllogjan - Kjo ofertë përbën një mundësi të mirë për
blerjen e shitores për shitje me pakicë Dyqani në Gllogjan, Komuna e Pejës me sipërfaqe rreth 73 m² që ndodhet ne fashtin
Gllogjan 15 km larg qytetit të Pejës. Historikisht, kjo hapsirë është përdorur si shitore me pakicë dhe përbën një mundësi të mirë
investimi komercial. (Depozita e ofertës 500€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi 545/89;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori”, Fi. 628/92;
Ndërmarrja Tregtare me Pakicë dhe Shumicë “17 Nëntori” Sh.A. në pronësi të përzier, Fi. 6093/92.

Njësia nr. 18: KB “Istog” Depot, Istog - Kjo shitje ofron ngastrën kadastrale nr. 655/2 e cila ndodhet në zonën kadastrale të Istogut,
komuna Istog. Sipërfaqja totale e parcelës së ofruar për shitje është 1288 m² dhe në kuadër të saj ndodhen tri objekte me
sipërfaqe totale prej 651 m². Këto depo në të kaluarën janë shfrytëzuar për grumbullimin e të mirave bujqësore dhe mallrave tjera
nga ana e ndërmarrjes. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

K.B."Istok"
Fi. 644/89; O.P. "Dubrava" - OBPB - "Istok" - Istog Fi. 249/79;
"Dubrava" - OOUR - "Istok" - Istog Fi. 249/79; KB "Istog" - UNMIK nr. 06

Njësia nr.19: NSh Ereniku “Shpeztaria” Tokë Bujqësore në ZK Zidi Sadik Ages - Kjo shitje ofron një hapësirë tokësore prej 18 ha 26
ari 88 m², FP 72, ZK Zidi i Sadik Ages I në Gjakovë. Sipërfaqja tokësore përbëhet nga kullosa, pemishte dhe ara. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

NSH Ferma e Shpezëve Ereniku Fi. 456/89;
KBI Ereniku Fi.198/90, Ferma e Shpezëve Fi.1534/91, në Gjakovë (the “Ndërmarrja”)

Njësia nr.21: Urata Lokali nr. 3 Prishtinë - Ky tender ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë lokalin e cila në bazë të
dokumenteve pronësore ka sipërfaqen prej përafërsisht 66 m² që gjendet në përdhesën e një ndërtese shumëkatëshe në rr.
“Xhavit Mitrovica”, Prishtinë. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Fi. 723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë,
Fi. 5844/92; D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë;
UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146;
Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia nr.22: Urata Lokali nr. 11 Prishtinë - Ky tender ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë lokalin me sipërfaqe
prej përafërsisht 232 m² sipas kontratës nr.1266 në lagjen “Aktash”, Prishtinë. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Fi. 723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë,
Fi. 5844/92; D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë;
UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146;
Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia nr.23: Urata Lokali nr. 27 Prishtinë - Ky tender ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë lokalin / hapësirën
afariste në sipërfaqe prej përafërsisht 179.83 m² që gjendet në përdhesen e një ndërtese shumëkatëshe në lagjen “Bregu i Diellit”,
Prishtinë. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Fi. 723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë,
Fi. 5844/92; D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë;
UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146;
Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia nr.24: Urata nr. 95 Prishtinë - Ky tender ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë tokë me sipërfaqe të
përgjithshme prej përafërsisht 456 m² (0.04.56 ha) në rr. “Haxhi Zeka”, Prishtinë. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Fi. 723/89: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë,
Fi. 5844/92; D.O.O. “VOCAR”, Prishtinë;
UNMIK nr. i regjistrimit të biznesit 80243146;
Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Njësia nr.25: Eximkos Ndërtesa Administrative - Ky tender ofron mundësinë investitorëve potencial për të blerë zyret në katin e
parë, dytë, tretë dhe bodrumin në një ndërtesë banesore me sipërfaqe prej përafërsisht 951,40 m², në sheshin “Zahir Pajaziti”, Prishtinë. (Depozita e ofertës 100,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Fi. 677/89 Ndërmarrja për Tregti Ndërkombëtare Export-Import Kosova “Eximkos” – Prishtinë

Njësia nr.26: NSh “IMF Kosova” Fabrika e Mishit Shitorja Fushë Kosovë - Ky tender ofron mundësinë investitorëve potencial që të
blejnë shitoren me sipërfaqe prej përafërsisht 67 m² si dhe ngastrën e tokës me sipërfaqe prej 74 m², gjithsejt 141 m², e cila gjendet
në rr.”Nëna Terezë”, Fushë Kosovë. (Depozita e ofertës 20,000€)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:

Fi. 812/89 “Industria Mesa sa Hladnjakom” D.D. “Klanica” Fushë Kosovë


Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnë AKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku me sqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm, ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen" punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarë vetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë Brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

AKP-ja nuk garanton saktësinë ose plotësinë e informatës së dhënë më lart/këtu dhe nuk do të pranoj çfarëdo obligimi për ndonjë gabim ose lëshim.