PËR KOSOVËN


 

 

GJEOGRAFIA

Sipërfaqja:
10.908 km²
 
Terreni:
Niveli i ultë i rrafshinës gjatë gjithë Kosovës qendrore, i rrethuar me male në veri, perëndim dhe jug.

Shfrytëzimi i tokës:
52% bujqësi, 39% pyje

Qyteti më i madh:
Prishtina – pop. rreth 200.000


POPULLATA

Përshkrimi i Popullatës:
1.8 milion e popullatës e përbërë nga 90% shqiptarë, 6%serbë, 2% sllavë myslimanë (boshnjakët, goranët), 2% romë dhe 1% është e shpërndarë në: 42% në vendet urbane, 58% në vendet rurale

Diaspora:
përaf. 500.000 njerëz jetojnë jashtë vendit.

Gjuhët:
Gjuha shqipe, serbe, angleze


PËRSHKRIMI I EKONOMISË

Valuta: EURO
GDP-ja: 5.02 miliardë € (2012)
GDP për kokë banori: 2.750 € (2012)
Inflacioni:
Afër 2.5 përqind (2012)
 
Sektori Financiar:
Dy lidhëse të Sistemit Bankar të përbëra nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës dhe 10 banka private, 10 kompani të sigurimit dhe 1 skemë obligative e pensionit.
 
Ndërmarrjet:
114.131 NVM në vitin 2012, përaf. 50% e NVM-ve totale të angazhuara në tregtinë e industrisë. Rreth 600 Ndërmarrje Shoqërore nga të cilat rreth 300 tashmë janë privatizuar.
 
Buxheti:
Në vitin 2012 përafërsisht arrin në 1.5 milardë €.
 
Detyrimet tarifore:
Detyrimet doganore: 10% në importe; tatimi i Akcizës në karburante, mallra të alkoholit, duhanit dhe atyre luksoze. Asnjë detyrim dhe taksa në eksporte.
 
Tatimet e caktuara:
TVSH-ja 16%, tatimi në përfitim të Korporatës 10%, tatimi në paga progresiv maks. 10%.

Tregtia e lirë:
Qasja e lirë e doganave në tregun e BE-së duke u bazuar në Regjimin e BE-së së Preferencës Autonome të Tregtisë (PAT), Zona e Evropës Qendrore për Tregti të Lirë – CEFTA.

Faktorët e vendit:
Fuqi punëtore e lirë dhe e edukuar mirë, pasuri natyrore për tu pasur zili (minierë, bujqësi), një sistem i tatimeve i ultë dhe transparent, fuqi e lartë blerëse përmes parave të dërguara ( përaf. 340 milion për çdo vit), qasja e lirë e doganave në tregun e BE-së dhe anëtarët e tregut të CEFTA-ës.

 
QEVERIA

Kuvendi i Kosovës
120 vende, nga të cilat 20 janë të rezervuara për minoritete.