MENAXHMENTI I AKP-së

 

 

Emri  Mbiemri         Pozita                                          e-mail


 

Ekrem Hajdari

Drejtor Menaxhues

ekrem.hajdari@pak-ks.org

 

Valbona Dibra

Zëvendës Drejtor Menaxhues - shitje

valbona.dibra@pak-ks.org

Avni Jashari  

Zëvendës Drejtor Menaxhues - likuidim 

avni.jashari@pak-ks.org

 


Departamentet:

              

Departamenti i Financave dhe Buxhetit

Adem Selishta                                 u.d. Drejtor        adem.selishta@pak-ks.org

 

Departamenti i Administratës

Dardan Krasniqi                              Drejtor              dardan.krasniqi@pak-ks.org 

 

Departamenti i Prokurimit

Marjan Perlaska                              Drejtor              marjan.perlaska@pak-ks.org

 

Departamenti i Likuidimit

Muharrem Arifi                                 Drejtor              muharrem.arifi@pak-ks.org

 

Departamenti i Koordinimit Rajonal

Petrit Ibraj                                      Drejtor               petrit.ibraj@pak-ks.org

 

Departamenti i Shitjes

Ramë Zagragjaj                              Drejtor             rame.zagragjaj@pak-ks.org

 

Departamenti Ligjor

Shefik Kurteshi                               u.d. Drejtor          shefik.kurteshi@pak-ks.org

 

Auditimi i Brendshëm

Ujkan Bajra                                     Drejtor               ujkan.bajra@pak-ks.org

 

 

* Renditja e emrave të drejtorëve është bërë në bazë të radhitjes së shkronjave të alfabetit.