PYETJE TË SHPESHTA

 

•  Cila është historia e AKP-së?

Agjencia Kosovare e Privatizimit është një organ i pavarur publik i cili i ushtron funksionet dhe përgjegjësitë në mënyrë plotësisht të pavarur, në bazë Ligjit të Kuvendit të Kosovës ligjit Nr. 05-/L-080 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-034 i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin Nr. 04/L-115 për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.

AKP ka zotësi të plotë juridike, posaçërisht për të bërë kontrata, për të marrë, mbajtur ose shitur pronën, si dhe ka të gjitha kompetencat e vetëkuptueshme për përmbushjen në tërësi të detyrave dhe kompetencave të dhëna me këtë ligj; si dhe të padisë e të paditet në emër të saj. AKP themelohet si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit të rregulluar në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 2002/12 “Mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”, me ndryshime, dhe të gjitha asetet dhe përgjegjësitë e saj do të jenë asete dhe përgjegjësi të AKP-së.

Dhoma e Veçantë ka juridiksion ekskluziv për të gjitha paditë kundër Agjencisë.

Kompetencat e AKP-së i janë dhënë Bordit të Drejtorëve, i përbërë nga tetë drejtor ku pesë janë Kosovarë të emruar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe tre drejtorë ndërkombëtarë të emëruar nga Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar. . Mbledhja inauguruese e Bordit të AKP-së është mbajtur më 26 gusht 2008. Që nga atëherë, AKP-ja është duke punuar në Privatizimin dhe Likuidimin e Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH-ve).

 

•  Çka shet AKP-ja ?

Në përgjithësi, AKP-ja krijon Ndërmarrje të Reja nga Ndërmarrjet Shoqërore duke ofruar për shitje asetet dhe obligimet aktuale të NSH-ve (të përcaktuara për tre muajt e fundit të llogarive të pagueshme të papaguara dhe vitin e fundit të TVSH-së së papaguar). Në këtë mënyrë mundësohet investimi në asetet kyçe, ndërsa obligimet e N.SH-së trajtohen gjatë procesit të Likuidimit.

Me krijimin e Ndërmarrjeve të reja, investitorët paraqesin ofertë vetëm për asetet e caktuara – dhe vetëm për një numër të kufizuar të detyrimeve aktuale – të NSH-së dhe nuk paraqesin oferta për vetë NSH-në si tërësi. Në këtë dokument, “NDËR E RE” i referohet grupimit të aseteve dhe detyrimeve aktuale të NSH-së të shitura nga AKP-ja.

Ndonjëherë AKP-ja ndanë NSH-në në disa Ndër te Reja të vogla. Ju lutem sigurohuni që keni bërë ofertën për NDËR E RE e cila posedon asetet për të cilat jeni të interesuar. Memorandumi për Informim (shih më poshtë) përmban përshkrime të hollësishme të të gjitha aseteve që i takojnë secilës NDËR. TË. RE.

AKP-ja gjithashtu bën shitjën e aseteve të Ndërmarrjeve Shoqërore në Likuidim, që ndryshe I referohet si Shitja e Aseteve përmes Likudimit. Në këtë rast nuk ofrohet për shitje Ndërmarrja e Re (asete se bashku me detyrimet e kufizuara) por vetëm asete të caktuara të NSH-së.

AKP-ja lancon valë të shitjeve në mënyrë periodike gjë për të cilën publikon njoftimet në Webfaqen zyrtare të Agjencisë, shtypin ditor vendor, televizionet kombëtare, dërgon e-mail njoftues palëve të interesit si dhetërë investitorëve potencial të rregjistruar në databazën e saj si. Gjithashtu, në raste të caktuara bëhen edhe publikime në shtypin ndërkombëtar.

 

•  Si të paraqes ofertën për një NDËRMARRJE TË RE?

Investitorët e interesuar duhet të kontaktojnë AKP-në dhe të marrin Rregullat e   Tenderit për NDËRMARRJEN E RE specifike. Këto Rregulla të Tenderit do të udhëheqin procesin e tenderit

Rishikimi i Memorandumit për informim, shqyrton të dhënat konfidenciale në Selinë e AKP-së ose Zyret Rajonale të AKP-së, bënë vizita me stafin e AKP-së në NSH Ndër e Re, dhe kryen Hulumtimin Paraprak

Para kualifikimi (shiko më poshtë)

Dorëzon ofertën në datën e dorëzimit të ofertës

Merr pjesë në hapjen e Ofertës (nuk është e domosdoshme)

 

•  Si të filloj hulumtimin tim mbi një Ndërmarrje të Re apo Aset të Ndërmarrjës në Likuidim për të cilën dëshiroj të blejë?

Viziton faqen e internetit të AKP-së, www.pak-ks.org dhe lexon pjesët   përkatëse. Dokumentet për Ndërmarrje janë ta gatshme për secilën Ndër. të Re.

Po ashtu ju duhet të shkarkoni modelin “Rregullat e Tenderit” dhe të lexoni atë me kujdes. Mirëpo kushtoni vëmendje që secila NDËR. E RE do të ketë “Rregulla të Tenderit” të veçanta për secilën, e cila duhet të merret në AKP dhe e cila do të udhëheq procesin e tenderit për “NDËR. E RE” përkatëse.

Kontakton AKP-në dhe cakton takim me përfaqësuesit e Departamentit të Shitjes/Njësia për Marketing dhe Marrëdhënie me Investitorë në zyrën kryesore në Prishtinë.

Numri kryesor në Departamentin e Shitjes/Zyra e Njësisë për Marketing dhe Marrëdhënie me Investitorë në AKP është +381 (0) 38 500-400 lok. 1255.

Zyret Rajonale të AKP-së janë: ZR Prishtinë, ZR Pejë, ZR Gjilan, ZR Mitrovicë dhe ZR Prizren dhe kontaktet e tyre i gjeni këtu: http://www.pak-ks.org/?page=2,2

 

•  Çfarë informatash duhet të kërkoj nga AKP-ja?

Duhet të kërkoni Dokumentet për NDËR. E RE për të cilën jeni të interesuar ta bleni.

Ekzistojnë Dokumente specifike për secilën NDËR. TË RE.

Nënshkruan marrëveshjen mbi ruajtjen e sekretit afarist për Ndër. e Re  për të cilën dëshironi të ofertoni.

Pas nënshkrimit të marrëveshjes mbi ruajtjen e sekretit afarist ju do të pranoni Memorandumin e Informatave, informata nga zyra e të dhënave, dokumentet ligjore dhe rreziqet tjera si dhe informatat tjera përkatëse.

Gjithashtu mund të vizitoni Ndër. e Re për të cilën jeni të interesuar.

Hulumtimi paraprak – studimi, mbledhja dhe analiza e informatave është përgjegjësi e secilit ofertues.

 

•  Çka tjetër duhet të bëj para hapjes së ofertave?

Duhet të para-kualifikoheni si ofertues i regjistruar.

 

•  Si duhet të para-kualifikohem si ofertues i regjistruar?

Shiko rregullat e aplikueshme të tenderit për detaje rreth para-kualifikimit dhe informata se çfarë dokumentacioni duhet të dorëzohet.

 

•  Ku duhet të dorëzoj dokumentet për para-kualifikim?

Në Zyrën Qendrore të AKP‐së në Prishtinë, Njësinë për Marketing dhe Marrëdhënie me Investitorë, SË PAKU 5 DITË PUNE para ditës për dorëzimin e ofertave ju duhet të dorëzoni dokumentet në vijim:

   1.  Informatat e juaja për kontakt - kjo është një letër ku janë të shkruar:

        -   Emri juaj

       -   Adresa (Te gjitha adresat e juaja gjate vitit)

       -   Qyteti dhe Shteti ku jetoni

       -   Numri juaj i telefonit/mobilit/faksit

       -   Adresa e e-mailit tuaj

      (i) Të dhënat e mësipërme në lidhje me ndonjë përfaqësues.

   2.  Deklarata e kualifikueshmërisë - kjo është një letër që do të shkruhet nga ju. Aty ju konfirmoni dhe pohoni  se nuk jeni ofertues me ndalesë ofertimi, siç është përshkruar me nenin 4 të Rregullave të Tenderit. (Shiqo paragrafin 4.1 të Rregullave të Tenderit për listën e plotë të ofertuesve me ndalesë ofertimi)

  3.  Nëse ju paraqitni ofertë si individ, duhet të dorëzohet kopja e lejës suaj të njoftimit /pasaportës tuaj si dhe çertifikata e cila tregon se ju nuk jeni nën hetime.

  4.  Nëse paraqitni ofertën si subjekt juridik/ortakëri/konzorcium, duhet të dorëzoni kopjen e regjistrimit të biznesit tuaj/kopje të dokumenteve themeluese, përfshirë të dhënat mbi identitetin e pronarëve përfitues dhe personave kontrollues si dhe çertifikatat të cilat tregojnë se pronari/bashkëpronarët/partnerët nuk janë nën hetime (shiko nenin 7.2 të Rrregulave të Tenderit).

  5.  Autorizimi - nëse ju jeni përfaqësues i ndonjë entiteti, ju duhet të identifikoni atë entitet. Gjithashtu, ju duhet të siguroni të gjitha dokumentet e listuara më lartë, përfshirë deklaratën e kualifikueshmërisë, kopjen e lejës suaj të njoftimit /pasaportës tuaj si dhe certifikata e cila tregon se ju nuk jeni nen hetime.

 

•  Çka ndodh pas dorëzimit të dokumenteve për para-kualifikim si Ofertues i Regjistruar?

Kërkesa për regjistrim si ofertues i kualifikuar dhe dëshmitë e bashkëngjitura, shqyrtohen nga komisioni vlerësues.

Agjencia do t’ua lëshojë çertifikatën për regjistrimin e kualifikueshmërisë, e cila përmban edhe numrin e regjistrimit të kualifikueshmërisë, vetëm nëse vendimi i komisionit vlerësues është pozitiv.

Çertifikatën e Ofertuesit të Regjistruar” ju duhet ta vendosni në zarfin “Informatë Shtesë për Ofertën”.

 

•  Kur pranohen ofertat?

Ofertat pranohen vetëm kur dorëzohen me dorë prej orës 10:00 deri 12:00 në Datën e Dorëzimit të Ofertës, në vendin e caktuar nga Agjencia. Aktualisht, deri në njoftim tjetër, ofertat dorëzohen në Sallën e Kuqe, Pallati i Rinisë, Rr. Luan Haradinaj, Prishtinë. Këto oferta  hapen në po të njëjtin vend në orën 12:30.

 

•  A mund të dorëzoj ofertën time përmes postës?

Jo. Ju DUHET TË DORËZONI ME DORË ZARFET E OFERTËS.

 

•  A duhet të dorëzoj Ofertën personalisht?

Jo, Ju mund të dërgoni ndonjë mik ose përfaqësues. Ata do të pranojnë një fletëpranim.

 

•  A mund të shpjegoni pak më shumë secilin nga dokumentet e ofertës?

Po.

Çertifikata e Regjistrimit të Kualifikueshmërisë – Kjo është një çertifikatë që konfirmon se ju jeni një ofertues i kualifikueshëm. AKP-ja do të lëshoj këtë çertifikatë kur ju të para-kualifikoheni. Shiko nenin 7 në “Rregullat e Tenderit”.

Deklarata e Nënshkruar – me të cilën pajtoheni me kushtet e ofertës dhe rregullat e tenderit (Shtojca C) – shiko neni 9.6 (a) (i) në “Rregullat e Tenderit” dhe formularin në fund të këtij dokumenti.

Depozita e kthyeshme – kjo depozitë është e kthyeshme (do të kthehet në rast se nuk shpalleni fitues i ofertës) dhe gjithashtu duhet të paguani përmes transferit bankar. Mos paguani me para të gatshme ose me çek personal. Shuma e depozitit ndryshon për secilën NDËR. TË RE që shitet. Për të kuptuar shumën për Depozitën e kthyeshme për NDËR e RE të cilën jeni të interesuar për të blerë, kontakto Departamentin e Shitjes në AKP. Shiko detajet e llogarisë bankare në fund të këtij dokumenti.

Zarfin me çmim të ofertës (zarfi me “Çmim të ofertës”) – Shiko me vëmendje nenin 9.6 (b) të “Rregullave të Tenderit” – “Nuk duhet të ketë informata tjera të shkruara në pjesën e jashtme të këtij zarfi dhe asnjë informatë ose shenjë që mund të identifikoj Ofertën.”

 

•  A do të ketë asistencë në dispozicion?

Po. Stafi i AKP-së do të jetë i gatshëm t’i përgjigjet pyetjeve dhe do të ofroj informata lidhur me procesin e ofertimit.

 

•  Si mund të kem çasje në dokumente zyrtare?

Ligji 03/L-215 garanton të drejtën e secilit person fizik dhe juridik, pa diskriminim mbi çfarëdo baze, për të pasur qasje, pas kërkesës, në dokumentet e mbajtura, hartuara apo pranuara nga institucionet publike. Në dritë të kësaj ju mund ti drejtoheni Agjencisë përmes e-mail adresës info@pak-ks.org; duke dorëzuar kërkesën tuaj tek Zyra Pritëse në zyrat qëndrore të Agjencisë, apo zyrat rajonale. Agjencia do t’ju përgjigjet brenda afatit kohor të përcaktuar me ligjin në fjalë.