RAPORTE


 
 
I. RAPORTI I SHITJEVE TE NSH-ve
 

160304-0 KOMUNIKATË PËR MEDIA - AKP publikoi Raportet e shitjeve dhe raporte e listat e shitjeve me uzurpatorë - 4 mars 2016


160305ref-1 Raporti dhe detajet e shitjes së të gjitha pronave të Ndërmarrjeve Shoqërore - ASETET dhe TOKAT BUJQESORE


160304-2 Raportet përmbledhëse dhe detajet e shitjes së pronave të Ndërmarrjeve Shoqërore që ka pasur UZURPATORË në kohën e përfundimit të shitjes

 II. RAPORTI I SHFRYTEZUESVE PA KONTRATE TE PRONAVE TE NSH-ve
 

161220_0 - KOMUNIKATË PËR MEDIA - AKP publikoi listat e azhurnuara të shfrytëzuesve të pronave shoqërore pa kontratë të qirasë

161219_1 Raportet permbledhese te aseteve te pashitura e AKTUALISHT TE SHFRYTEZUARA PA KONTRATE

1612196_2 Raportet permbledhese dhe detajet e aseteve te pashitura e AKTUALISHT TE UZURPUARA

161219_3 Raportet permbledhese dhe detajet e aseteve te pashitura e AKTUALISHT te shfrytezuara nga PALET QE KANE SHPREHUR INTERESIM PER KONTRATE ME QIRA

160426_4 Raportet permbledhese dhe detajet e aseteve te pashitura e AKTUALISHT te shfrytezuara NGA RASTET SOCIALE

160426 5 Detajet e aseteve te pashitura e AKTUALISHT te SHFRYTEZUARA NGA NDERMARRJET PUBLIKE

160426_6 Raportet permbledhese dhe detajet e aseteve te pashitura e AKTUALISHT te SHFRYTEZUARA NGA INSTITUCIONET VENDORE


 

III. RAPORTET E QIRAVE AKTUALE TË PRONAVE TË NSH-ve

160331 ref. Lista e kontratave të qirasë të Ndërmarrjeve Shoqërore (pa NSH Tregu dhe NSH Pallati i Rinisë)

160329 ref. Lista e kontratave të qirasë në Ndërmarrjen Shoqërore Tregu Prishtinë

160329 ref. Lista e kontratave të qirasë në Ndërmarrjen Shoqërore Pallati i Rinisë Prishtinë

160329 ref. Lista e kontratave të qirasë të Ndërmarrjeve Shoqërore nën Administrim Direkt të AKP-së.

 

 

IV. RAPORTE VJETORE

AKP - Raport Pune Gusht 2008 - Gusht 2009

AKP - Raporti Vjetor 2009

AKP - Raporti Vjetor 2010

AKP - Raporti Vjetor 2011

AKP - Raporti Vjetor 2012

AKP - Raporti Vjetor 2013

AKP - Raporti Vjetor 2014

AKP - Raporti Vjetor 2015


V. RAPORTE FINANCIARE
 
 
a) Raportet vjetore financiare

Pasqyrat financiare për vitin fiskal 2013 të Fondeve në Mirëbesim

Pasqyrat financiare për vitin fiskal 2013 nga Buxhetit I Kosovës, të hyrat e dedikuara dhe donatorët

Raporti i Aktiviteteve të AKP për periudhën Janar - Dhjetor 2014

Pasqyrat Financiare Janar - Dhjetor 2014_Buxheti i Kosovës

Pasqyrat Financiare Janar - Dhjetor 2015_Buxheti i Kosovës

Pasqyrat Financiare Janar - Dhjetor 2014_Fondet në Mirëbesim

Pasqyrat Financiare Janar - Dhjetor 2015_Fondet në Mirëbesim

Aneks i Pasqyrave Financiare Janar - Dhjetor_Fondet në Mirëbesim

 

b) Raportet nëntëmujore financiare

 

Pasqyrat financiare të Fondeve në Mirëbesim për periudhën Janar – Shtator 2013  

Pasqyrat financiare nga Buxhetit i Kosovës, të hyrat e dedikuara dhe donatorët për periudhën Janar – Shtator 2013 

Pasqyrat financiare nga Buxhetit i Kosovës, të hyrat e dedikuara dhe donatorët për periudhën Janar – Shtator 2014  

Pasqyrat Financiare të Fondeve në Mirebesim Janar-Shtator 2014

Pasqyrat financiare nga Buxhetit i Kosovës, të hyrat e dedikuara dhe donatorët për periudhën Janar – Shtator 2015

Pasqyrat Financiare të Fondeve në Mirëbesim Janar-Shtator 2015


 
c) Raportet mujore financiare - buxheti i Kosovës, të hyrat e dedikuara dhe donatorët
 
 
2013

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Shtator 2013

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Tetor 2013

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Nëntor 2013


2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Mars 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Prill 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Maj 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Qershor 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Korrik 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Gusht 2014

Trepca Janar - Qershor 2014

Trepca Janar - Korrik 2014

Trepça Janar - Gusht 2014


2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Shkurt 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Prill 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Maj 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Qershor 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Korrik 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Gusht 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Tetor 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Tetor 2015


2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Shkurt 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Mars 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Maj 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Qershor 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Korrik 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Gusht 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Shtator 2016 

Raport Mujor Financiar për Periudhën Tetor 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Nëntor 2016 

Raport Mujor Financiar për Periudhën Dhjetor 2016 

 

2017

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar 2017

Raport Mujor Financiar për Periudhën Mars 2017

Raport Mujor Financiar për Periudhën Prill 2017 

Raport Mujor Financiar për Periudhën Maj 2017  

Raport Mujor Financiar për Periudhën Qershor 2017 

Raport Mujor Financiar për Periudhën Korrik 2017

Raport Mujor Financiar për Periudhën Gusht 2017

Raport Mujor Financiar për Periudhën Shtator 2017

Raport Mujor Financiar për Periudhën Tetor 2017  

 
 
d) Raportet mujore financiare - fondet në mirëbesim
 
 
2013

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Shtator 2013  

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Tetor 2013

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Nëntor 2013


2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Mars 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Prill 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Maj 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Qershor 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Korrik 2014

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar - Gusht 2014


2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Janar 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Shkurt 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Mars 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Prill 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Maj 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Qershor 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Korrik 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Gusht 2015

Raport Mujor Financiar për Periudhën Tetor 2015


2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Shkurt 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Mars 2016

Raport Mujor Financiar për Periudhën Maj 2016