Raportet përfundimtare të mbylljes së procesit dhe planit të riorganizimit të NSh-ve


Likuidimi i NSH "Ndërtimi" (PRZ030) 

Likuidimi i NSH KB "Ozdrim" (PEJ 049)

Likuidimi i NSH SHAM "Ruzhdi Bytyqi" (MIT 075)

Likuidimi i NSH Hidrotermika (MIT 098) 

Likuidimi i NSH Graniti (MIT 017)

Likuidimi i NSH KB Likovci (MIT 006)

Likuidimi i NSH KB Liria (MIT 007)

Likuidimi i NSH SHAM Semafor (PRZ 056)

Likuidimi i NSH "Shoqata Auto Moto (PRZ 051)

Likuidimi i NSH KB Vitomirica (PEJ 053)

Likuidimi i NSH KB Bibaj (GJI 130)

Likuidimi i NSH KB Xhafa (GJI 144)

Likuidimi i NSH KB Visoqa (GJI143)

Likuidimi i NSH KB Gackë (GJI134)

Likuidimi i NSH KB Agrokultura (GJI128)

Likuidimi i NSH 16 Nëntori (GJI157)