Dobrodošli u stranu interneta Kosovske Agencije za Privatizaciju

Kosovska Agencija za Privatizaciju ustanovljena је kао jedno nezavisno javno telo koje je dužno da obavlja svoje funkcije i odgovornosti potpuno samostalno, od Skupštine Kosova zakon broj 04/L-034 o KAP.

KAP će posedovati punu pravnu odgovornost, posebno kapacitet za stupanje u sporazumima, dobijanje, održavanje i otuđivanje od imovine. Imaće sva implicirana ovlašćenja za oslobađanje od zadataka i ovlašćenja na osnovu sadašnjeg zakona, i da će tužiti i biti tužena pod svojim imenom.

Kosovska Agencija za Privatizaciju je uspostavljena kao naslednik Kosovske Poverenicke Agencije koja je regulisana prema UNMIK-ovoj Uredbi 2002/12 “O Uspostavljanju Kosovske poverenicke agencije”, sa izmenama i dopunama, i svom imovinom i obavezama koji ce kasnije postati imovina i odgovornost Agencije.

Posebna komora ima iskljucivu nadležnost za sve parnice protiv Agencije.

Sva ovlašcenja Agencije dodeljena su Upravnom odboru, koji cine 3 medunarodna direktora i 5 Kosovara.

U skladu sastarom KAP zakon broj. 03/L-067 inauguracioni sastanak Odbora KAP održan je 26 Avgusta 2008 godine. KAP od tada radi i nastavlja sa pripremom privatizacije društvenih preduzeca (DP).