Prodaja kroz Likvidacije - 6

Kosovska Agencija za Privatizaciju je preuzela zadatakda privatizuje drustvena preduzeca na Kosovu putem metode spin off-a i likvidacile. Pozivaju se investitori da putem otvorenog konkurentskog tendera ucestvuje u kupovini dole navedene imovine odredenih DP koja su trenutno u likvidaciji.

KOSOVKSA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE PRODAJU SLEDECE IMOVINE POD BROJEM 6 PUTEM LIKVIDACIJE.

Entiteti/imovina koja se dole neznacena spada pod nadleznoscu KAP kao sto je i definisano clanom 5 Zakona br. 03/L-067 Kosovske Agencije za privatizaciju.

 

Jedinica 1: “Letnica”, Šivace Mašine i ostala prateca Oprema imovina DP “Letnica”, Vitina. Ova ponuda pruza priliku za sticanje śivacih mašina za tekstilnu konfekciju. Ova oprema se sastoji od 17 śivacih mašina, 13 stolova za sivace maśine i ostala prateca oprema. (Depozit Ponude €1,500)
Alternativni nazivi DP-a sa Fi brojevima:

GJI083 DP "LETNICA" VITI
Preduzece za Proizvodnju Konfekcije i Obuče “Letnice” FI 793/89
 Ndërmarrje për prodhimin e Konfeksionit dhe Këpucëve  “LETNICA”
-Radna Organizacija Letnica Fi 372/87
-Radna Organizacija Letnica Fi 105/84

Jedinica 2: Erozija Kancelarija Uprave - Imovina/ Kancelarija Uprave je smeštenao na glavnoj lokaciji grada Peći, u ulici Sheshi i Heronjeve blizu Doma Kulture.
Kancelarija Uprave, je smestano na prvi sprat petospratne zgrada od betona i blokova, sa ukupnom površinom od blizu 325 m². (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

“DP EROZIJA  - Fi 1575/78” iz  Peja /Peć
Ostali/ raniji nazivi i Fi brojevi:
EROZIJA "DD u mešovitoj svojini.  Fi.549/90 - Fi.2829/93
N.H.M.T.E.RR.V. "EROZIJA."  Fi.2088/912 - Fi.557/94

Jedinica 3: “Fabrika Piva” Poljoprivredno Zemljište u Vitomirici I - Ova ponuda pruza dobru mogucnost za kupovinu  poljoprivrednog   zemljišta sa površinom od oko 01.95.60 ha koja se  nalazi u parceli br. 1371/2, posedovni list br. 359, KZ Vitomirica, Opština Pec. (Depozit Ponude €5,000)
Raniji nazivi i entiteti:

Proizvodno Preduzeće “Fabrika Piva” Peć
OOUR Industrija Piva, Slada I Bezalkoholnih Pića/ Fi.247/88
Preduzece Pećka Pivara/ Fi. 521/89
PKB Pećka Pivara DOO / Fi.5477/92
R.O. Fabrika Piva/ UNMIK Reg. 80115571

Jedinica 4: "PETRANS" Poljoprivredno Zemljište u Vitomirici II - ova ponuda pruza dobru mogucnost za kupovinu  poljoprivrednog   zemljišta sa površinom od oko 05.06.13 ha.koja se  nalazi u parceli br. 1372 i 2318, posedovni list br. 398, KZ Vitomirica, blizu sela Nabrdjane, Opština Pec. (Depozit Ponude €5,000)
Raniji nazivi i entiteti
:
Drustveno Preduzece za Trgovinu, Turizam i Usluge za Prevoz  "PETRANS" Fi. 2238/91
Društveno Preduzeće za Trgovinu, i Usluge za Prevoz "PETRANS" Export-Import Potpuna Odgovornost, iz  Pejë/Peć/Region Pejë/Peć Fi. 2233/91
Deonicarsko Drustvo "PETRANS" u mesovitoj svojini, potpnuna odgovornost

Jedinica 5: “17 Novembar” – Prodavnica “Univerzal” -
ova ponuda pruza dobru mogucnost za kupovinu  parcele  takozvane prodavnica “Univerzal”  koja se sastoji se od zemljista koja je demolirana tokom zadnjeg konflikta u povrsini od oko 136m²   sa pristupom na put, koja se nalazi na parceli Br. 936, Posedovnog Lista Br.  P-71611071-000936-0, KZ Pejë/Peć, ul. ”Çarshija e Gjatë” Br. 122/9 u Opštini Pejë/Peć. Parcela se nalazi u centar grada i pruža dobru mogućnost za ulaganja i poslovne poduhvate. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

Trgovinsko Preduzeće   “17Novembar” za prodaju na malo i veliko
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 545/89
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Fi 628/92
Prodaja na veliko i malo Trgovinskog  Preduzeća  “17 Novembar” Deoničarsko Društvo sa mešovitim

Jedinica 6: Urata Supermarket br. 10 Lipljan - nudi mogucnost investitoru za sticanje prodavnice  koji se nalazi u prizemlju stambene  zgrade u Lipljanu , sa ukupnom povrsinom od oko 131.22 m². (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Vocar” (PRN 103)
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. br.   80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Jedinica 7: Urata Supermarket br. 32 Priština - nudi mogucnost investitoru za sticanje poslovnog prostora sa zemljistem  koji se nalazi u prizemlju stambene  zgrade u Pristini, u ul.Agim Ramadani sa ukupnom povrsinom od oko 25 m². (Depozit Ponude €50,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Vocar” (PRN 103)
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. br. 80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Jedinica 8: Urata  Mini Trzni Centar Priština  Poslovna Lokacija 1 - nudi deo komercijalne lokacije od oko 35  m² koja je deo bivseg Mini Trznog Centra u ul. Andrea Gropa u Pristini. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Vocar” (PRN 103)
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. br.   80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Jedinica 9: Urata  Mini Trzni Centar Priština  Poslovna Lokacija 2 - nudi komercijalnu lokaciju  od oko 35 m² koja je deo bivseg Mini Trznog Centra u ul. Andrea Gropa u Pristini. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Vocar” (PRN 103)
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. br.   80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Jedinica 10: Urata  Mini Trzni Centar Priština Poslovna Lokacija 3 - nudi komercijalnu lokaciju  od oko 205 m² koja je deo bivseg Mini Trznog Centra u ul. Andrea Gropa u Pristini. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Vocar” (PRN 103)
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. br.   80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Jedinica 11: Urata Mini Trzni Centar Priština Poslovna Lokacija 4 - nudi komercijalnu lokaciju  od oko 35 m² koja je deo bivseg Mini Trznog Centra u ul. Andrea Gropa u Pristini. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Vocar” (PRN 103)
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina
UNMIK Biznis Reg. br.   80243146: Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “URATA”, Prishtinë

Jedinica 12: Urata  Mini Trzni Centar Priština  Poslovna Lokacija 5 - nudi komercijalnu lokaciju  od oko 32 m² koja je deo bivseg Mini Trznog Centra u ul. Andrea Gropa u Pristini. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Vocar” (PRN 103)
Fi.723/89:  Ndërmarrja Shoqërore Tregtare “VOCAR”, Prishtinë
Fi.5844/92: D.O.O. “VOCAR”, Pristina

Jedinica 13: Gërmia  Samoposluga Qafa,  Priština - imovina uključena u ovu ponudu sastoji se od poslovnog  lokala ukupne površine od oko 440,85 m², koji se nalazi u objekat/lamela A, lokal br. 4 u Ulici UÇK br. 55 poznat kao "Kompleks Qafa" u Prištini. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

Fi -676/89: Društveno Trgovinsko Preduzeće “Grmija”, Pristina  
Fi-417/93: D.o.o “Yumko-Grmija”, Pristina  
Privremeni broj UNMIK registracije 80033214 Ndërmarrja Tregtare “Germia”, Prishtinë

Jedinica 14: IMB Mitrovica Prodavnice - Prodavnice su poveršine oko 237.68 m² i nalazi se u višespratnom zgradu, ulica ”Ahmet Selaci” poznatom kao bivša “Lagja e Kovaçeve”.
Preduzeće  postalo vlasnik na osnovu kopuprodajnog ugovora  381 koji je potpisan 01.04 1975 izmedju D.P.”Kosova” iz Vucitrna i ”Zitopromet”. Dve prostorije su blizu jedan drugog ali odvojeni od ulaza stana. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP IMB, Mitrovica  („Preduzeće“) SOE IMB UNMIK PRP  80106483   Zitopromet Fi-709/89, JSC Mlinpek Fi1045/94 JSC Mlinpek Fi 1530/94

Jedinica 15: Fabrika Plastike Zemljište C - Zemljište površine 2,560m² (25 are, 60m²  ) nalazi se u Katastarskoj Zoni Donja Klina, Opština Srbica/Skenderaj, sertiFikat br: UL-72015025-00166, parcele broj: 690 i 691.
Nema objekata koji bi se preneli na novog vlasnika. (Depozit Ponude €10,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP Fabrika Plastike
Prethodna imena: DP PPS Fi 12/90

Jedinica 16: Veterinarska stanica Srbica Zemlja i Zgrada - oko 0.12.59 hektara zemlje i jedne zgrade (oko 144 m²) preneće se na Novo Preduzeće. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP Veterinarska stanica Srbica ("Preduzeće")
OUR Veterinarska delatnost Kosova Priština/OOUR Veterinarska stanica u Srbici FI 276/77
OUR Veterinarska delatnost Kosova Priština / OOUR Veterinarska stanica u Srbici FI 448/89
Veterinarska stanica Srbica registracioni br.80178140 biznisa

Jedinica 17: “Komuna” – Prodavnica br. 3 u Prizrenu - nudi za prodaju prodavnicu sa ukupnom površinom od oko 42,72 m², koja se nalazi na adresi: ul. “Jeronim De Rada” b.b. (“Zanatski Centar SHTRUMFAT”), Prizren. (Depozit Ponude €5,000)
Raniji nazivi i entiteti:

DP “Komuna” Prizren (PRZ035)
(i) Fi.589/89 (30/12/1989)  DP za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Okružni Privredni Sud u Djakovici
(ii) Fi.6546/92(20/11/1992)  DD za proizvodnju obuce “Komuna” Prizren – Okružni Privredni Sud u Prištini

Jedinica 18: “Mushtishti” – Agro centar Muštišt, Suva Reka - Imovina ponuđena za prodaju obuhvata parcelu sa površinom od 4208 m²   i zgradu sa površinom od 500 m²   koja se nalazi na atraktivnoj lokaciji u selu Muštišt, Opština Suva Reka.
Trenutno građevina/zemljishte nije u upotrebni od strane trenih lica. (Depozit Ponude €20,000)
Raniji nazivi i entiteti:

Z.Z. “Mushtishti” (PRZ072)
(i) Zemljoradnicka Zadruga “Mushtishti" (Fi.164/91) (16.01.1991)District Commercial Court, Gjakova
(ii) Zemljoradnicka Zadruga “Mushitishti” (Fi. 1339/90) (09.10.1990)District Commercial Court, Gjakova
(iii) Zemljoradnicka Zadruga “Mushtishte” (Fi. 13/85) (06.02.1985)District Commercial Court, Gjakova

Jedinica 19:  NewCo Llamkos Steel Aktiva Vučitrn - nudi mogućem investitoru mogućnost za sticanje aktive koja obuhvata zemljište površine oko 18 hektara 32 ari i 88 m²   sa objektima i proizvodnim pogonima namenjenim za vođenje procesa za galvanizaciju čelika godišnjeg kapaciteta do 120,000 tona i preradu poncikovanih ploča u gotove proizvode, koja se nalazi u opštini Vučitrn. (Depozit Ponude €100,000)
Raniji nazivi i entiteti:

NewCo Llamkos Steel L.L.C. (MIT 138)
NewCo Llamkos Steel L.L.C. Vučitrn

Da bi dobili dodatne informacije,potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA: Odeljenje za Privatizaciju

Sva lica koja smatraju da imaju validan zahtev/ potraživanje u odnosu na te entitete ili imovinu (ukljucujuci, ali se ne ogranicavanjuci samo na (i) zahteve /tvrdnje da su oni zakoniti vlasnici bilo kog takvog entiteta ili imovine ili dela iste ili njihovi zakoniti naslednici i (ii) poverioci) trebaju podneti takav zahtev KAP-i, zajedno sa svim obrazloženjima i svom dokumentacijom u prilog tim tvrdnjama, bez ikakvog odlaganja.

U postupku likvidacije, KAP ce analizirati podnete zahteve i relevantnu dokumentaciju u vezi sa njima kako bi utvrdila kome treba izvršiti isplate od prihoda od prodaje u skladu sa važecim zakonom. Treba pomenuti da, prema važecem zakonu, najverovatnije je da ce 20% od prihoda od prodaje najpre biti isplaceno "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade", zatim podnosiocima zahteva sa pravom vlasništva nad zemljištem, obezbedenim i neobezbedenim poveriocima i tek onda vlasnicima entiteta gde je utvrdeno da su ti entiteti bili transformisani u skladu sa važecim zakonom i na nacin koji nije diskriminatorski.

U vezi obrazaca zahteva i detalja o tome kako podneti zahtev, pogledajte www.pak-ks.org - "kako da podnesem zahtev" ili uzmite obrasce u seliji KAP-a.

Lica koja smatraju da imaju pravo na deo od 20% od prihoda od prodaje koji se isplacuje "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" (ukljucujuci i lica na koja se odnosi bilo koja važeca definicija Posebne Komore o "radnicima koji imaju pravo na dobijanje ove naknade" ili radnici kao rezultat bilo koje definicije Posebne Komore o "diskriminaciji") mogu isto tako naci detalje o odgovarjucim spiskovima na pomenutoj internet stranici ubrzo nakon prodaje/ likvidacije uz detalje o tome kako mogu podneti zahtev za njihovo uvrstenje na taj spisak.

KAP ne garantuje tacnost i kompletnost informacija datih gore/u tekstu i nece prihvatiti nikakvu obavezu za bilo koje greške ili propuste.