Informatë për Kreditorët e Ligjshëm - Aprovimi i Raporteve për 3 NSH

Prishtinë    01/08/2018

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 25 korrik 2018 ka aprovuar raportet e shpërndarjes së përkohshme të fondeve të likuidimit për kreditorët e ndërmarrjeve të listuara në vijim.

Njoftohen të gjithë kreditorët e ligjshëm se Agjencia do të filloj menjëherë me ekzekutimin e pagesave ndaj kreditorëve të ligjshëm dhe se ky proces pritet të përfundoj brenda 30 ditëve nga data e aprovimit.

Lista me emra e Ndërmarrjeve Shoqërore:

#

Nr. ID i NSh-së

Emri i NSh-së

Lloji i Raportit

Pagesa për kreditorët në €

1

GJI058

NSh IBG Fabrika e Baterive

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

    34,737.20

2

PRZ004

NSh Sillosi Xërxë

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

                        1,341,620.79

3

PRZ014

NSh IGK Ballkan

Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve

119,77.46

Gjithsej

    1,496,135.45€