MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 28.01.2020

Prishtinë    28/02/2020

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku diskutoi dhe morri vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me mandatin e vet ligjor.

Në këtë takim Drejtori Menaxhues i  AKP-së, z.Valon Tolaj  në kuadër të raportimit lidhur me zhvillimet dhe aktivitetet e AKP-së,  gjithashtu paraqiti për shqyrtim Raportin Vjetor të AKP-së për vitin 2019.

Gjatë mbledhjes Bordi i Drejtorëve shqyrtoi dhe miratoi listen e Shitjes së Aseteve në Likuidim  SHAL 56, si dhe shqyrtoi dhe miratoi transakcionet e SHAL 54.

Bordi diskutoi edhe në lidhje me raportet e Komisionit për shqyrtimin e ankesave në listat e 20% të punëtorëve të NSH IMN se, me ç ‘rast  shqyrtoi dhe miratoi raportin e Komisionit përkatës.

Në këtë mbledhje po ashtu Bordi diskutoi dhe i aprovoi edhe propozimet e Autoriteteve përkatëse të Likuidimit për disa ndërmarrje, si Raporti për Shpërndarjen përfundimtare për kreditorët e NSH-ve në vijim: 1) PEJ145 KB Baran – Pejë; 2) PRZ063 NSH; Veterinary Station – Rahovec; 3) PEJ143 NSH Stacioni për Mbrojtjen e Bimëve – Pejë; 4) GJI082 NSH N.Sh.G.T. "Grafikos" – Gjilan. Po ashtu, u aprovua Raporti i Shpërndarjeve të pjesshme për kreditorët e NSH-ve në vijim: 1) MIT138 Ndër. e Re Llamkos Steel SH.P.K – Vushtrri; 2) PRN008 IMF KOSOVA - Fushë Kosovë.

Ndërkaq pikë e veçantë ishte edhe aprovimi i propozimit për transferim të “Fondeve të Mbetura” të likuidimit për 4 NSH në Fondin e Konsoliduar të Republikës së Kosovës.