Shitja e Aseteve në Likuidim - 34

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 34 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e fundit për parakualifikim është: 24 korrik 2017
Dita e dorëzimit dhe hapja e ofertave është: 31 korrik 2017


Njësia nr.02- Pasuria Bujqësore Toka në Nekodime (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 80ari 38m² (8,038m²), në ZK dhe fshatin Nekodime, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.03- Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot C) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 1ha 73ari 51m² (17,351m²), në ZK dhe fshatin Pojatë, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
 

Njësia nr.04- Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot D)- ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 73ari 65m² (27,365m²), në ZK dhe fshatin Rahovicë, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
(Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89))

Njësia nr.05- NSH Agromorava Toka në Pozharan (Lot B) ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 2ha 55ari 60m² (25,560m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Pozharan, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.
 (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.06- NSH Agromorava Toka në Stubëll të Epërme  –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 97ari 50m² (9,750m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Stubëll të Epërme, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89)

Njësia nr.07- Qëndresa Lokali 4 Kamenicë –  ofron për shitje lokalin në sipërfaqe prej 80m² bazuar në listën e aseteve, kurse bazuar në matjet interne ajo është 81m². Prona gjendet në përdhes të objektit për banim kolektiv përball Shtëpisë së Mallrave në qytetin e Kamenicës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTSH "Morava" Kamenica (Fi-711/89)

Njësia nr.08- Agrokultura Toka në Malishevë (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 41ari 33m² (4,133m²), në ZK Malishevë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.09- Agrokultura Toka në Gjilan (Lot G) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 50ari 16m² (5,016m²), në ZK Gjilan, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89).

Njësia nr.10- Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 61ari 84m² (6,184m²), në ZK Rakaj, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.11- Pasuria Bujqësore Toka në Softaj (Lot A)  - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 87ari 50m² (28,750m²), në ZK Softaj, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89))

Njësia nr.12- R. Agushi Toka Bujqësore në Elezaj - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 48ari 61m² (4,861m²), në ZK Elezaj, Komuna e Kaçanikut, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ramadan Agushi” (Fi - 1386/90)

Njësia nr.13- Agromorava Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 38ari 44m² (43,844m²), në ZK Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.14- Produkti Tokë në Vitak- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe totale prej 4,518 m² (45 ari 18 m²), ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.15- Produkti Tokë në Klinë e Epërme2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,955 m² (79ari 55 m² ), ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
 
Njësia nr.16- Produkti Tokë në Prellovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9,688 m² (96 ari 88 m²), ZK Prellovc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95;  UNMIK  Numri i reg. 80483651

Njësia nr.17- Elan Tokë në Navalan 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35,862m² (3ha 58ari 62m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 18,000)

Njësia nr.18- Elan Tokë në Navalan 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 50,054m² (5ha 54m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 18,000)

Njësia nr.19- Elan Tokë në Resnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 19,720m² (1ha 97ari 20m²), ZK Resnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan -Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.20- Toka në Polluzhë Parcela 54-0- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11,933m² (1ha 19ari 33m²),  ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 7,000)                                                               

Njësia nr.21- Toka në Polluzhë Parcela 28-0- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3,710m² (37ari 10m²), ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.22- Drenica Toka në Gllanaselë Nr.1- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,176m² (71 ari 76 m²),  ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr. : 80151721

Njësia nr.23- Lux Vetëshërbimi në Tunelin e Parë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 150m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej 168m². Lokali gjendet në rrugën kryesore në Tunel të Parë, Komuna e Mitrovicës Jugore. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.24- Lux Parcela 1105-0 - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore  me sipërfaqe prej 80m². Prona gjendet në Rr. Adem Voca p.n., Komuna e Mitrovicës Jugore. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK Numri i reg. 80038216

Njësia nr.25- Çyçavica Lokali ”Lasta” në Prilluzhë- Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 63m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 66m². Lokali gjendet në fshatin Prilluzhë, përballë Shtëpisë së Kulturës, komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: €  8,000)

Njësia nr.26- Çyçavica Lokali “Sitnica” në Prilluzhë - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 64m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 62m². Lokali gjendet në fshatin Prilluzhë, përballë Zyrës së Komuniteteve, Komuna e Vushtrrisë.  (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92;  UNMIK Reg 80006187.

Njësia nr.27- Prodhimtaria Bimore Irzniq- Toka Bujqësore në Baballoq - ofron për shitje tokën bujqësore  në  ZK Baballoq, me sipërfaqe totale 2ha 15ari 65m² (21,565m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
(Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ndërmarrja Qarkulluese Bujqësore -Irzniq", Deçan (Fi.155/89);Prodhimtaria Bimore - Irzniq  (80297475)

Njësia nr.28- NSH Ereniku Prodhimtaria Primare - Parcela nr. 169-2 në ZK Zidi i Sadik Agës - ofron për shitje tokën  me sipërfaqe      1ha 9ari 82m² (10,982m²) në ZK Zidi i Sadik Agës 1, afër rrugës rajonale Gjakovë - Prizren, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku PP, Gjakovë (Fi. 460/89)

Njësia nr.29- NSH Ereniku Prodhimtaria Primare - Parcela nr. 139 në ZK Jahoc - kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe 90ari 93m² (9,093m²) në ZK Jahoc, Komuna e Gjakovës. Prona ka qasje në rrugë publike. Prona përdoret me kontratë qiraje.
(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.30- KB Istog - Toka bujqësore në Istog - ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe totale 1ha 41ari 77m² (14,177m²) në ZK  Istog, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
 (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Istogu”, Istog (Fi. 644/89)

Njësia nr.31- KB Kooperimi Toka në Vitomiricë ofron për shitje  tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme 3ha 89ari 82m² (38,982m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugën publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
(Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ndërmarrja Kooperimi me p.p. – Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr.32- NT Agimi Objekti i Vjetër i Adminstratës - ofron për shitje objektin e administratës (B+P+2) me sipërfaqe 564m² sipas certifikatës së pronësisë (1,819m² sipas matjeve në terren) dhe truallin me sipërfaqe 602m², në Rr. Nënë Tereza në qendër të qytetit të Gjakovës. Dyqani  në sipërfaqe prej 55m² që ndodhet në anën e majtë të katit përdhes të objektit NUK është pjesë e shitjes. Dyqani në anën e djathtë të përdhesës së objektit përdoret me kontratë qiraje.  (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTShP “Agimi”, Gjakovë (Fi.580/89)

Njësia nr.33- NSH 9 Nëntori Objekti i Administratës - ofron për shitje objektin e administratës (B+P+1) me sipërfaqe 407.63m² sipas kontratës se shitblerjes ndërsa sipas matjeve në terren 369m² (e cila sipërfaqe nuk përfshin pjesët e përbashkëta të shkallëve, hyrjes, si dhe korridorit në sipërfaqe prej 27.63 m²). Aseti ndodhet në Rr. Nënë Tereza në qendër të qytetit të Gjakovës. Sipërfaqja e bodrumit prej 94m², me qenë se nuk dihet shtrirja e saktë, tenderohet si pjesë ideale. Aktualisht një pjesë e objektit përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OKPB "Çabrati"  OTHPB " Ndërtimtaria dhe Zejtaria" me p.p.   Gjakovë (Fi. 27/89); NN 9 Nëntori Gjakovë (Fi. 543/89)

Njësia nr.34- Ereniku Tregtia Shitorja në Brekoc - ofron për shitje lokalin afarist si dhe parcelën nr. 380-2 me sipërfaqe 57m² sipas certifikatës së pronës, sipas matjeve objekti ka 93.4m² bruto. Prona  ndodhet në ZK Brekoc, Komuna Gjakovë. Pjesa e dyqanit në sipërfaqe prej 39.27m² sipas matjeve shtrihet në parcelën nr. 381-2 e cila evidentohet në pronësi të Komunës  Gjakovë. Parcela 381-2 NUK është përfshirë në shitje. Aktualisht prona është dhënë me qera. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NTShP “Tregtia”, Gjakovë (Fi. 459/89)

Njësia nr.35- NPB Malishgani Kompleksi i Administrates dhe Depo në Zllakuqan - ofron për shitje objektin e  adminstratës në sipërfaqe prej 680m² sipas certifikatës së pronësisë (sipas matjeve në terren 790m²)  si dhe parcelën  kadastrale nr. 696/1 me sipërfaqe 33ari 36m² (3,336m²), në ZK Berkovë në Fshatin Zllakuqan, Komuna Klinë. Pjesë e shitjes është edhe një depo me sipërfaqe 298m² sipas matjeve në terren. Toka (parcela nr. 698) ku ndodhet depoja është në pronësi të Komunës Klinë, andaj NUK është pjesë e shitjes. Objekti i Zyres së Regjistrimit Civil i cili ndodhet në parcelën 696/1 nuk është pjesë e shitjes. Prona përdoret në bazë kontrate qiraje. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.36- NSH Kooperimi Parcelat 1934 dhe 2217-1 në Vitomiricë -ofron për shitje  tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme   2ha 30ari  (23,000m²) në  ZK Vitomiricë, Komuna Pejë.  Prona ka qasje në rrugë publike. Prona përdoret me kontratë qiraje.  (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Ndërmarrja Kooperimi me p.p. – Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr.37- KB Moronica Toka në Junik 1- ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe 3ha 23ari 6m² (32,306m²) në ZK Junik, Komuna Junik. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB "Moronica", Junik (Fi. 155/91)


Njësia nr. 38- KB Moronica Toka në Junik 2 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe 30ari 81m² (3,081m²) në ZK Junik, Komuna Junik. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 1,200)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB "Moronica", Junik (Fi. 155/91; Fi. 499/78)

Njësia nr.39- KB Moronica Toka në Junik 3  ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 14ari 79m² (1,479m²) në ZK Junik, Komuna Junik. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 600)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB "Moronica", Junik (Fi. 155/91)

Njësia nr.40- Shipad Komerc Depo në Pejë  -  ofron për shitje depo me aneks me sipërfaqe të përgjithshme 1,272m² dhe toka me sipërfaqe 91ari 87m² (9,187m²), në Rr. Zhuj Selmani, afër stacionit të trenit, në qytetin e Pejës. Depoja shfrytëzohet nga ish-menaxhmenti pa ndonjë marrëveshje kontraktuale dhe në depo ka mall që nuk është pjesë e shitjes. 
(Depozita e ofertës: € 100,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Shipad  Komerc”  NTPD, Sarajevë  (U/I 1079/89)

Njësia nr. 41- KB Liria Objekti i Vjetër i Administratës në Jagodë - ofron për shitje parcelën e tokës nr. 219 me sipërfaqe 38ari 64m² (3,864m²) dhe objektin e vjetër të pa përdorshëm të administratës (P+1) me sipërfaqe 562m² (baza) që ndodhet në ZK Jagodë, komuna Klinë. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “25 Maj”, Budisalc, Klinë (Fi. 593/89)

Njësia nr.42- KB Shtupel Toka Bujqësore Kërnicë 3 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe 2ha 58ari 1m² (25,801m²) në ZK Shtupel, Fshati Kërrnicë, Komuna Klinë. Vetëm ngastra nr. 435 ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njësia nr.43- IMF Kosova Shitorja Pejë – Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili sipas listës së aseteve ka sipërfaqe prej 70 m², ndërsa sipas matjeve ka sipërfaqe prej 62.7 m², i cili gjendet në rrugën Bill Clinton në Pejë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
IMF KBI Kosova Export, Fushe Kosove; DD Klanica Kosovo Polje; 
NSH Industrija Mishit me Frigorifer "Kosova" Fushë Kosovë (812/89)

Njësia nr.44- Rilindja Libraria Pejë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 24 m² (sipas  kontratës për mirëmbajtje)   ndërsa  sipas matjeve 38.4 m², i cili gjendet në rrugën “Mbretëresha Teutë” (ish M.Tita) Nr.51 në qendër të Pejës.  Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Rilindja Rrjeti Tregtar Librar UNMIK Reg. Nr. 80030924; DD Zavicaj Trgovinsko Knjizarsko Export-Import Fi.7470/92;
 NSH Rilindja Tregtar-Librar Export-Import Fi.840/90;

Njësia nr.45- Urata Lokali nr. 98 - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore, respektivisht ngastrën kadastrale nr. 6683, ZK Prishtinë me sipërfaqe të përgjithshme prej 111 m² dhe objektin dy katësh P+1 i cili në bazë të Certifikatës Pronësore ka sipërfaqe prej          101 m², ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe të përgjithshme prej 170 m². Aseti  gjendet në rr. Edmond Hoxha, afër parkut të qytetit në Prishtinë. Aktualisht, përdhesa shfrytëzohet me qira nga palët e treta, ndërsa kati i parë shfrytëzohet nga palët e treta për banim, pa marrëveshje të qirasë me AKP-në. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Nsh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92;  UNMIK Reg.no. 80243146

Njësia nr.46- Gërmia Lokali nr.123 - Kjo shitje ofron lokalin afarist i cili përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 65.03m². Lokali  afarist gjendet në katin përdhes të objektit shumëkatësh  banimi  SU-1/5 L-2, lokali nr. 6 në Lagjen Dardania në Prishtinë.  Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona në fjalë shfrytëzohet pa marrëveshje të qirasë me AKP-në nga  ish-punëtorja e Ndërmarrjes.  (Depozita e ofertës: € 13,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
 NSH “Gërmia“ Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93;  NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214.
  
Njësia nr.47- KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë I -  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 31,220m² (3ha 12ari 20m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 37,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;

Njësia nr.48- KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16,028m² (1ha 60ari 28m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;  

Njësia nr.49- KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14,482m² (1ha 44ari 82m²) në Z.K. Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare . (Depozita e ofertës: € 17,000) 


Njësia nr.50- KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 40,260m²                        (4ha 02ari 60m²) në Z.K. Suhadoll, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare.
 (Depozita e ofertës: € 48,000)

Njësia nr.51- KB Kosova Ndërtesa Administrative Lipjan -  Kjo shitje ofron  objektin afarist P+1 me sipërfaqe të përgjithshme prej 634m². Sipas matjeve në terren, përdhesa ka një sipërfaqe bruto përafërsisht prej 317 m² dhe kati i 1-rë ka një sipërfaqe bruto përafërsisht prej  317 m². Prona gjendet në rrugën Hamëz Jashari në Lipjan. Pjesa e hapësirës afariste prej 600 m² shfrytëzohet me qira përmes marrëveshjes për qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 70,000) 


Njësia nr.52- KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16,298m²  (1ha 62ari 98m²) ZK Konjuh, Komuna e Lipjanit. Ngastrat janë pjesërisht të kultivuara  me kultura një vjeçare.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;  

Njësia nr.53- KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10,583m² (1 ha 05ari 83m²) në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.54- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc I - Kjo shitje ofron  tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,526m²  (1ha 35ari 26m²) në ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90


Njësia nr.55- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc II - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 19,771m² (1ha 97ari 71m²) në ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.56- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc III -  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 11,245m² (1ha 12ari 45m²)       ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.57- KB Drita Tokë Bujqësore Balloc IV -  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1,299m² (12ari 99m²)               ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.58- KB Flora Tokë Bujqësore Revuq I - Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3,127m² (31 ari e 27m²) në        ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal.
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.59- KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I -  Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 5,059m² (50ari 59m²) në        ZK Surkish, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë; KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.60- KB Besa Tokë Bujqësore Dumosh I - kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 380 m² (3 ari 80 m²), kultura kullosë, në ZK Dumosh, komuna e Podujevës. Toka nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 300)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB “Besa” Lluzhan; OP “Slloga”; ”KB Besa" Lluzhan/Podujevë Fi.400/90

Njësia nr.62- Gërmia Shitorja Fushë Kosovë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht   460.14m² i cili gjendet në katin përdhesë të objektit banesor në rr. Nënë Tereza në Fushë Kosovë. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 60,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Gërmia“ Fi -676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214.

Njësia nr.63- Instruktori Hapësirë Afariste Podujevë - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 834m² e cila gjendet në hyrje të Podujevës, në magjistralen Prishtinë-Podujevë, afër Hotel Besiana. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
ShAM „Mladost“ Podujevë Fi.223/92; Auto-Moto NSH „Instruktor“; SHA Autoshkolla „Instruktori“;

Njësia nr.64- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Tokë bujqësore në Korishë-3 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në       ZK Korishë, komuna Prizren, me sipërfaqe  të përgjithshme prej  43,472m² (4 ha 34 ari 72 m²), me kulturë kullosë e kl. 3 dhe arë e    kl. 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës:  € 15,000)


Njësia nr.65- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria – Tokë bujqësore në Korishë - 4ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Korishë,  komuna Prizren, me sipërfaqe  të përgjithshme prej   34,577m² (3ha 45ari 77m²), me kulturë arë dhe kullosë e kl 3 dhe 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.66- NSH Zadruga Shtërpce –Toka bujqësore Jazhince 1 - ofron për shitje pronën në ZK Jazhince, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe prej  3,520m² (35ari 20m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.67- NSH Zadruga Shtërpce –Toka bujqësore Soponicë 2 ofron për shitje pronën në ZK Soponicë, Komuna Kaçanik, me sipërfaqe  të përgjithshme prej 46,905m² (4ha 69ari  05m²), me kulturë Livadh  i kl. 4 dhe 5 si dhe arë e kl. 5.
 (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.68- NSH Zadruga Shtërpce –Toka bujqësore Soponicë 3- ofron për shitje  pronën në ZK Soponicë, Komuna Kaçanik, me sipërfaqe  të përgjithshme prej 9,602m² (96ari  02m²), me kulturë livadh i kl. 5. (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.69- NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 1 -  ofron për shitje pronën në ZK Hoqë e Vogël, KK Rahovec, me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 22ari 16m² (12,216m²), me kulturë pemishte e kl. 3. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit te ATK-se, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.70- NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 3 – ofron për shitje pronën në ZK Hoqë e Vogël, KK Rahovec, me siperfaqe të përgjithshme prej 1ha 16ari 34m² (11,634m²), me kulturë vreshtë e kl. 2 dhe kullosë e kl.3. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-se, prona ka të vendosur barrë tatimore.  (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.71- NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 4 -  ofron për shitje pronën në ZK Hoqë e Vogël, KK Rahovec, me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 09ari 08m² (20,908m²), me kulturë kullosë e kl 2 dhe 3 dhe arë e kl.5.
Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.72- NBI Rahoveci – Prona në Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Rahovec , KK Rahovec, me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 45ari 25m² (14,525m²), me kulturë arë e kl. 6.
Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.73- NBI Rahoveci – Prona në Rahovec 2 - ofron për shitje pronën në ZK Rahovec, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 5,164m² (51 ari 64 m²), me kulturë kullosë e kl. 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.  (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Privredni Sud Djakovica (Fi 492/89 30.12.1989 i PIP/NBI "PKB Orvin” DOO Privredni Sud Priština (Fi.1764/92 30.04.1992)) 

Njësia nr.74- NBI Suhareka - Toka bujqësore në Gjinoc 2- ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 59ari 22m² (15,922m²) me kulturë arë e kl.4. Prona nuk është në shfrytëzim.
 Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës:  € 15,000)

Njësia nr.75- NBI Suhareka - Toka bujqësore në Gjinoc 5-  ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme  prej 28,307m² (2 ha 83 ari 07m²), me kulturë arë e kl.4,  Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore.
(Depozita e ofertës:  € 26,000)

Njësia nr.76- NBI Suhareka - Toka bujqësore në Grejkoc 2-  ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Grejkoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3 ha 62ari 87m² (36,287 m²), me kulturë arë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore (Depozita e ofertës:  € 33,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr 77- NB Mirusha - Prona në Damanek  - ofron për shitje tokën bujqësore/vreshtë që ndodhet në ZK Damanek, Komuna e Malishevës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 1 ha 64 ari 92 m² (16,492 m²), me kulturë livadh i kl.4. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 10,000)
 Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP “Miruša” Fi 514/89

Njësia nr.78- NSH Koritniku- Supermarketi në Brod -  Supermarketi  përfshin sipërfaqen prej 183m², prej të cilave 182m² objekt dhe 1m² oborr, me vendndodhje në fshatin Brod, komuna e Dragashit. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit rezulton të jetë 189 m². Aktualisht supermarketi është i mbyllur. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Koritnik” Dragash Fi.186/89

Njësia nr.79- NBI Suhareka - Parcela në Sallagrazhdë 1284-0 -  ofron për shitje tokën bujqësore  në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme  prej 6 ari 19m²  (619 m²), me kulturë kullosë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim.
.Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  PIP “Suva Reka” in 1989, Fi.232/89 dhe PIP “PKB Metohijavino” in 1992,  Fi.1765/92)

Njësia nr.80- NSH NBI Rahoveci – Prona në Gexhë 1 - ofron për shitje tokën që ndodhet në ZK  Gexhë, Komuna e Rahovecit, e  cila përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 58 ari 28 m² (25,828 m²), me kulturë arë e kl 3,5 dhe 6, vreshtë e kl.3 dhe pyjor- mal i kl.2. Pjesërisht shfrytëzohet.
Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-se, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBI “Orvin” /PIP “Orvin”/ PIP Orahovac – Privredni Sud Djakovica (Fi 492/89 30.12.1989 i PIP/NBI "PKB Orvin”  DOO Privredni Sud Priština (Fi.1764/92 30.04.1992) 


Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.

Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në tëcilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti aponjësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët)pavonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet tëshkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin eZbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi tëtokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëvetë subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janëtransformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrëjodiskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë,vizito www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin nëzyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e tëardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët ekualifikuar"passhitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnëBrenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve tëkualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës sëVeçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listëspërkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë passhitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesinankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do tëpranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë,plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre.

 

 

 

 
<