Shitja e Aseteve në Likuidim - 36

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen t'i blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 36 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/ njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
 

NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 36 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 11.10.2017

Njësia nr.01- Kualiteti Lokali në Gjilan - ofron për shitje lokalin në Bujan/Gjilan, pjesë e përbashkët e ndërtesës/banesës së banimit kolektiv (P+4), Komuna e Gjilanit. Lokali i ofruar për shitje, sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas Listës së Aseteve është në sipërfaqe prej 77.52m². Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.02- Kualiteti Lokali në Kamenicë ofron për shitje lokalin afarist pjesë e përbashkët e ndërtesës/qendrës tregtare afër tregut të gjelbërtë (P+0), Komuna e Kamenicës. Lokali i ofruar për shitje sipas matjeve interne (me laser-metër) është në sipërfaqe prej 62m² ndërsa sipas listës së aseteve është në sipërfaqe prej 61m². Lokali është i përshtatshëm për zhvillimin e llojeve te ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Kualiteti” Fi-888/89 & SHA Kualiteti

Njësia nr.03- Pasuria Bujqësore Toka në Slivovë (Lot A)  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 63,375m² (6ha 33ari 75m²), në ZK Slivovë dhe ZK Kosinë, në Komunën e Ferizajt. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për kultivimin e drithërave të ndryshëm. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.04- Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot B)  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11,677m² (1ha 16ari 77m²), në ZK Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.05- KB Morava Toka në Livoç të ulët (Lot A) ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 37,632m² (3ha 76ari 32m²) ZK Livoc i Ulët, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 34,000)           Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh “KB Morava” Partesh Fi-1609/90.

Njësia nr.07- NTSh Sharr Depoja në Kaçanik ofron për shitje objektin i cili sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 672m², ndërsa sipas Listës së Aseteve  është në sipërfaqe prej 610m², i cili ndodhet në rrugën Skënderbeu  afër Hekurudhës, në qendër të Kaçanikut, i përshtatshëm për veprimtari tregtare.  (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP “Tregtia e Kosovës” Prishtinë;  NSHT Sharr Kaçanik Fi-801/89

Njësia nr.08- KB Luboteni Toka dhe Objekti ofron për shitje tokën me sipërfaqe prej 5,492m² (54ari 92m²) dhe objektet me sipërfaqe prej 120m², në Rr.Sazani p.n, komuna e Ferizajit, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste.
(Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Koperativa e Bletarve Luboteni në Ferizaj Fi-327/78, 123/79, 169/90

Njësia nr.09- Agrokultura Toka në Gjilan (Lot J) ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 20ari 52m² (2,052m²). Prona gjendet në vendin e quajtur Zabel Sahit Agës, në Komunën e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH IKB “MLADOST” Fi-670/89, KB Gjilan, OP “Mladost” Fi-106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96
 
Njësia nr.10- Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot C)  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 2ha 43ari 94m² (24,394m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.  (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.11- Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot A)  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1ha 77ari 27m² (17,727m²). Prona gjendet në fshatin Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh  Poljoprivredno Dobro Uroševac Fi-650/89

Njësia nr.12- KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B)  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 21ari 42m² (2,142m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.
(Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.13- Agromorava Toka në Pozharan (Lot D)  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 1ha 94ari 25m² (19,425m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Pozharan, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.14- Agromorava Toka në Gushicë (Lot A) ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth 50ari 22m² (5,022m²). Prona gjendet në afërsi të fshatit Gushicë, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. 
(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.16- Agrokultura Toka në Gjilan (Lot M)  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej rreth  17ari 63m² (1,763m²), në ZK Gjilan, tek vendi i quajtur Zabel i Sait Agës, Komuna e Gjilanit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.  (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH KBI “MLADOST” Fi-670/89, KB Gjilan, OP “Mladost” Fi-106/78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96

Njësia nr.17- NSH Produkti Tokë në Dashevc  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 56,277m² (5ha 62ari 77m²), në ZK Dashevc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.18- KB Gllogovci Parcela 00281-0  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 2,525m² (25ari 25m²), në ZK Çikatovë e Re, Komuna e Gllogovcit. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Gllogoci", Gllogoc Fi–413/91

Njësia nr.19- NSH LUX Lokali “Kosovka” Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 100m² e përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas Listës së Aseteve, sipërfaqja është 91m². Lokali gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në rrugën “Kralja Petra I”, p.n. në Mitrovicën Veriore. Prona aktualisht është në qiradhënie.  (Depozita e ofertës: € 13,000)

Njësia nr.20- NSH LUX Lokali “Elegant” Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 61 m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas Listës së Aseteve, sipërfaqja është 60m².  Lokali gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në rrugën “Kralja Petra I”, p.n. në Mitrovicë Veriore.  Prona aktualisht është në qiradhënie.  (Depozita e ofertës: € 9,000)

Njësia nr.21- NSH LUX Lokali “Treshnja”  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 26m² sipas Listës së Aseteve,  gjithashtu  sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqen prej 26m² që përfshinë sipërfaqen e brendshme, sipërfaqen e jashtme (nën kulm)  dhe nuk përfshin tualetin e shtuar.  Toka ku ndodhet lokali nuk është pjesë e shitjes. Aseti ndodhet në rrugën “Vlade Cetkovica” p.n. në Mitrovicën Veriore. Prona aktualisht është në qiradhënie.   (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.22- NSH LUX Lokali “Lovac”  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 33 m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas Listës së Aseteve, sipërfaqja është 20m². Lokali  ndodhet në rrugën “Lole Ribara” p.n. në Mitrovicën Veriore, pjesë etazhore prapa hyrjes kryesore të objektit afaristo banesor.  Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi-200/89; Fi-6273/92; UNMIK reg.nr. 80038216

Njësia nr.23- Konfeksioni Rashka Lokali në Mitrovicë Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 74m² sipas faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe prej 66m². Lokali afarist ndodhet në sheshin “Agim Hajrizi” në Mitrovicë, pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: D.P. Savremena Konfekcia “Rashka” Novi Pazar;  N.SH. Konfekcioni “Rashka”

Njësia nr.24- NSH Produkti Tokë në Polac i Vjetër  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 46,183m² (4ha 61ari 83m²), në ZK Polac, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.25- Agrokultura Furra e Vjetër në Stantërg Kjo shitje ofron tokën dhe objektet me sipërfaqe të përgjithshme prej 530m², në  ZK Stantërg, Komuna e Mitrovicës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biz. 80091117

Njësia nr.26- Produkti Tokë në Bajë Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 43,459m² (4ha 34ari 59m²), në ZK Bajë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.27- Produkti Tokë në SuhogërllëKjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7,928m² (79ari 28m²), në ZK Suhogërllë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.28- Produkti Tokë në Kllodërnicë Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 12,317m² (1ha 23ari 17m²), në ZK Kllodërnicë,Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.29- Produkti Tokë në Obri e Poshtme Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 45,465m² (4ha 54ari 65m²), në ZK Obri e
Poshtme,  Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.30- Elan Parcela 205 ZK Beçuk Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35,596m² (3ha 55ari 96m²) në ZK Beçuk, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.31- Elan Parcela 761 ZK Zhilivodë Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23,712m² (2ha 37ari 12m²),  në ZK Zhilivodë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.32:  Elan Parcela 114-1 ZK  Stanovc i Epërm/Përronaj - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 6,696m² (66ari 96m²),  në ZK Përronaj/Stanovc i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.33- Elan Parcelat 1041-0 dhe 1045-0 ZK Dumnicë e LLugës-Mesme Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23,719m² (2ha 37ari 19m²), në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.34- Parcela 0046, 0048 dhe 0049 në ZK Prelluzhë Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 14,204m² (1ha 42ari 4m² ), në ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” Fi-904/90

Njësia nr.35- IMB Lokali 8 Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 36.60m² sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren ka  sipërfaqe prej 37m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” (ndërtesa “Vampirusa”), afër ish “Jugopetrollit” dhe varrezave myslimane në Mitrovicën Veriore.  (Depozita e ofertës: €  5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi-1045/94; JSC Mlinpek Fi-1530/94; NSH IMB UNMIK RPB nr. 80106483

Njësia nr.36- Agrokultura Depo në Bare Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica  Jugore. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 10,000)          
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz: 80091117

Njësia nr.37- Produkti Tokë në Baks Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10,140m² (1ha 01ari 40m²), në ZK Baks, Komuna e  Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.38- Produkti Tokë në Brojë 1 Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej prej 19,500m² (1ha 95ari), në ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.39- Produkti Tokë në Brojë 2 Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 48,452m² (4ha 84ari 52m²), në ZK Brojë, Komuna e  Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.40- Elan Parcela 1001-0 Muhaxheri i Epërm-Studime e Epërme Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 25,058m² (2ha 50ari 58m²), në ZK Muhaxheri i Epërm/Studime e Epërme, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.41- Elan Parcela në Vërnicë  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 15,885m² (1ha 58ari 85m²), ZK Vërnicë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.42- Tokë në Vojnik Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31,884m² (3ha 18ari 84m²), në ZK Vojnik, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Produkti - Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; DD Produkt; Fi-2694/94; DD Dijamant-Produkt Fi-140/95

Njësia nr.43- Elan Tokë në Dubovc Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31,272m² (3ha 12ari 72m²), në ZK Dubovc, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.44- KB Prodhimtaria Bimore Irzniq - Toka në Shaptej  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe 41ha 38ari 49m² (413,849m²) në ZK Shaptej, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH ”Ndërmarrja Qarkulluese Bujqësore - Irzniq", Deçan Fi-155/89; Prodhimtaria Bimore - Irzniq 80297475

Njësia nr.45- NSH Ereniku PP - Toka Bujqësore në Raqë 1  përfshinë tokën me sipërfaqe 3ha 77ari 67m²  (37,767m²) në ZK Raqë, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.46- NSH Ereniku PP - Toka Bujqësore në Raqë 2  përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe 4ha 24ari 56m² (42,456m²) në ZK Raqë, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI "Ereniku - NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90

Njësia nr.47- KB Dubrava - Toka bujqësore në Gurrakoc përfshinë  parcelat me sipërfaqe të përgjithshme 3ha 83ari 89m² (38,389m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.48- KB Dubrava - Toka bujqësore në Orrobërdë  - përfshinë  parcelat me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 30ari 82m² (13,082m²) në ZK Orrobërdë, Komuna Istog. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Dubrava”, Istog Fi-268/89

Njësia nr.49- NSH Kooperimi - Toka bujqësore në Treboviq - përfshinë  parcelat me sipërfaqe të përgjithshme 4ha 28ari 67m² (42,867m²) në ZK Treboviq, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. Një pjesë e pronës shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja Kooperimi me p.p. - NP KBI “Dushan Mugosha - Duç” në Pejë Fi-573/89

Njësia nr.50- NPB Malishgani Toka Bujqësore në Klinavc - përfshinë  parcelat me sipërfaqe të përgjithshme 68ari 98m² (6,898m²) e cila ndodhet në ZK Klinavc, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.51- NPB Malishgani - Parcela 746-0 në Jashanicë përfshinë  parcelën me sipërfaqe 23ari 03m² (2,303m2) që ndodhet në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 1,500)
 
Njësia nr.52- NPB Malishgani Toka Bujqësore - Zllakuqan 1  përfshinë  parcelën me sipërfaqe 82ari 43m² (8,243m2), në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë.  Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.53- NPB Malishgani Toka Bujqësore Qeskovë  përfshinë parcelën me sipërfaqe 1ha 20ari 70m² (12,070m²) në ZK Qeskovë, Komuna
Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike, aktualisht qasja bëhet përmes rrugës fushore. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.54- NPB Malishgani Toka Bujqësore Zllakuqan 2  përfshinë parcelat  me sipërfaqe të përgjithshme prej 51ari 64m² (5,164m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.55- NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 1  përfshinë parcelat në sipërfaqe të përgjithshme 3ha 99ari 42m² (39,942m²) në ZK  Grabanicë, Komuna Klinë. Vetëm pjesërisht ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.56- NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 2 ofron parcelën me sipërfaqe 1ha 86ari 30m² (18,630m²) në ZK Grabanicë, Komuna Klinë.  Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.57- NPB Malishgani Toka Bujqësore në Jashanicë - përfshinë parcelën me sipërfaqe 1ha 79ari 57m² (17,957m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.58- NSH Produkt Dyqani në Asllan Çeshme - përfshinë dyqanin me sipërfaqe 78m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (69m² sipas matjeve) në Rr. Mbreti Bardhyl në lagjen Asllan Çeshme, Komuna Pejë. Toka në të cilën ndodhet aseti NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht, prona është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NShTP “Produkt”, Pejë (Fi-658/89)

Njësia nr.59- NSh Deva ngastra nr.705 ZK Devë  Kjo shitje përfshinë parcelën me sipërfaqe 12ari 10m² (1,210m²) në ZK Devë, Komuna Gjakovë. Në të kaluarën, prona është përdorur si deponi hiri nga Ndërmarrja. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës:  € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NMKGI "Deva" p.p., Gjakovë Fi-497/89

Njësia nr.60- NPB Malishgani Ngastra nr. 247-1 në Dranashiq përfshinë parcelën me sipërfaqe 77ari 57m² (7,757m²) në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90 

Njësia nr.61- Mekanizimi Lokali nr.1 Mitrovicë e Veriut Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 114m² sipas matjeve (120m² sipas listës së aseteve), i cili ndodhet në përdhesën e ndërtesës së banimit kolektiv në rrugën “Krajl Petra” në pjesën veriore të Mitrovicës. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH Mekanizimi Fi-614/89

Njësia nr.62- KB Kosova Mishtorja Lipjan   Kjo shitje ofron  lokalin afarist i cili gjendet në përdhes të ndërtesës shumëkatëshe në Sheshin Adem Jashari në Lipjan. Sipas matjeve në terren lokali ka sipërfaqe të përgjithshme prej 40m². Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. Lokali  afarist aktualish nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92, Fi-3890/94  

Njësia nr.63- KB Shtime Depo Davidoc  përfshinë vetëm objektin me sipërfaqe të përgjithshme prej 640m². Objekti ka qasje të drejtpërdrejtë në rrugë publike dhe gjendet në ngastrën kadastrale nr. 333/0, ZK Davidoc, Komuna Shtime. Ngastra kadastrale nr.333/0 është në pronësi të Komunës së Shtimes, prandaj toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht objekti shfrytëzohet me qira nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “KB Shtime”, Shtime; Fi-663/89,

Njësia nr.64- Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme I  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 41,285m² (4ha 12ari 85m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar.  (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.65- Tokë Bujqësore Llapashticë e Epërme  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 36,885m² (3ha 68ari 85m²), në ZK Llapashticë e Epërme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.66- Tokë Bujqësore Llapashticë e Poshtme II  Kjo shitje ofron  tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22,329m² (2ha 23ari 29m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar.  (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”) Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92;
N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njësia nr.67- Marketing Export Lokali nr.1 Mitrovicë - kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 114m², i cili ndodhet në përdhesen e ndërtesës së banimit kolektiv në rrugën “Mbreteresha Teutë” p.n në pjesën jugore të Mitrovicës (afër Stacionit të Autobusëve). Nuk ka tokë që do të transferohet te blerësi i ri. Prona shfrytëzohet me qira nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
SOUR “KOSOVODRVO”, DP “Kosovodrvo-Commerce” Prishtinë; DP “Kosovodrvo-Dardanija” Pristina; DP “Kosovodrvo-Meble” Pristina. Fi-724/89

Njësia nr.68- Ingenjering Shitorja nr.33 te Tregu  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 7.88m² i cili gjendet në katin e parë të Qendrës Tregtare, rr. Maliq Pashë Gjinolli, afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.69- Ingenjering Shitorja nr.34 te Tregu  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 13.93m², i cili ndodhet në  katin e II-të të Qendrës Tregtare, rr. Maliq Pashë Gjinolli, afër tregut të gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi.  Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.70- Ingenjering Shitorja nr.35 te Tregu Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 7.01m², i cili gjendet në katin e parë në Qendrën Tregtare në rr. Maliq Pashë Gjinolli,  afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.71- Ingenjering Shitorja nr.35 kati II te Tregu Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe totale prej përafërsisht 13.93m², i cili gjendet në katin e dytë në Qendrën Tregtare në rr. Maliq Pashë Gjinolli,  afër Tregut të Gjelbër në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.72- Ingenjering Shitorja nr.38 te Tregu Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 16.56m², i cili ndodhet në katin e II-të të Qendrës Tregtare, në rr. Maliq Pashë Gjinolli afër Tregut të Gjelbër, në Prishtinë. Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  OTHPB Inzinjering Fi-968 /78; NSH Ingenjering Fi-31/89

Njësia nr.73- Duhani Lokali Afarist Mitrovicë  Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe 214m² dhe lokalin afarist me sipërfaqe prej 77m², sipas certifikatës pronësore. Sipas matjeve në terren objekti P+1 ka sipërfaqe 112m² ndërsa ekziston edhe nje hangar (shupë) me sipërfaqe prej 44m². Prona gjendet në Rr. Sutjeska në Mitrovicën Veriore. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NS "DUHANI" Prishtinë Fi-629/89

Njësia nr.74- Tokë Bujqësore Miradi e Epërme VII  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 30,424m² (3ha 4ari 24m²) në  ZK Miradi e Epërme, Fushë Kosovë. Nuk ka asete tjera që do t’i transferohen blerësit të ri. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.75- Tokë Bujqësore Miradi e Epërme VIII  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 44,609m² (4ha 46ari 9m²), ZK Miradi e  Epërme, Fushë Kosovë. Në disa pjesë toka shfrytëzohet nga palë të treta për kultivim të kulturave një vjeçare pa marrëveshje të qirasë me  KP-në.  Qasja në ngastrat kadastrale bëhet përmes rrugëve të fshatit. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Lavërtari Blegtori (Ratarstvo Stocarstvo), Miradi e Epërme; Fi-878/89;
OPPB KAI ”Agrokosova”, Prishtinë; OP KBI “Kosova Export”, Fushë Kosovë; Fi-120/85

Njësia nr.76- KB Përparimi Tokë Bujqësore Miroc I Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 13,661m² (1ha 36ari 61m²) ZK Miroc, komuna Podujevë. Prona e tenderuar aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.77- KB Përparimi Tokë Bujqësore Llaushë Kjo shitje ofron ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 42,276m² (4ha 22ari 76m²), në ZK Llaushë, komuna e Podujevës. Prona e përfshirë në këtë shitje aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90

Njësia nr.78- Ratar Tokë Bujqësore Matiqan I  Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 880m² (8ari 80m²). Toka përfshinë ngastrën kadastrale nr. 669/2 në rrugën B në Prishtinë, ZK Matiqan, komuna e Prishtinës. Prona e përfshirë në këtë shitje aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Laplje Selo Fi-809/89

Njësia nr.79- NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Gjinoc 3  Prona ofruar në tender ka sipërfaqe të përgjithshme prej 15ha 86ari 99m² (158,699m²), që ndodhet  në ZK Gjinoc - Komuna e Suharekës. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi-232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi-1765/92

Njësia nr.80- NSH Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore në Lubizhdë 3  - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 54,953m² (5ha 49ari 53m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.81- NSH Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore në Lubizhdë 4  ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 37,735m² (3ha 77ari 35m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.82- NSH Lavërtari Blegtori - Tokë Bujqësore në Lubizhdë 5 - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 9,234m² (92ari 34m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export - Rat. Stoc." Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.83- NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Novakë 5  Ofron për shitje tokën që e përbëjnë sipërfaqen e përgjithshme prej 49ha 38ari 70m² (493,870m²) që ndodhet në ZK Novakë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
“VINOGRADARSTVO" p.o. u Dusanovu - Prizren Fi.696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren Fi-563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. Fi-1921/92 

Njësia nr.84- NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Novakë 6 Ofron për shitje tokën që e përfshinë një sipërfaqe të përgjithshme prej 32ha 72ari 70m² (327,270m²), që ndodhet në ZK Novakë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 5,000) 
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
“VINOGRADARSTVO" p.o. u Dusanovu - Prizren Fi.696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren Fi-563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. Fi-1921/92

Njësia nr.85- NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Piranë  ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 29ha 01ari 65m² (290,165m²), në ZK Piranë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
“VINOGRADARSTVO" p.o. u Dusanovu - Prizren Fi.696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren Fi-563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. Fi-1921/92  

Njësia nr.86- NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 6  Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 56ari 15m² (15,615m²), në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.87- NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 7 Prona ofruar në tender ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 05ari 89m² (30,589m²), në ZK Hoqë e Madhe-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.88- NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 8 Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 92m² (19,292m²), në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.89- DTP Mlladost - Objekti nr.2 -Sevce  ofron për shitje pronën P- 72717077-02029-2 në ZK Sevce me sipërfaqe të përgjithshme prej 111m². (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: „Mladost“ Trgovinsko preduzece, Štrpce Fi-24/74

Njësia nr.90- NBI Suhareka - Parcela në Sallagrazhdë 3 ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 43ari 01m²  (14,301m²), që ndodhet në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi-232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi-1765/92

Njësia nr.91- NHT Theranda - Prona në Landovicë  ofron për shitje pronën me sipërfaqe prej 75ari 05m² (7,505m²), që ndodhet në ZK Landovicë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NHT/UTP “Theranda”, Prizren Fi-655/89; DD “Dushanov Grad”, Fi-6810/92
 
Njësia nr.92- NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 4 Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 97ari 04m² (39,704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.93- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Korishë 1 ofron për shitje tokën bujqësore  me sipërfaqe të përgjithshme prej  39,444m² (3ha 94ari 44m²), që ndodhet në ZK Korishë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.94- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Korishë 2  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  33,793m² (3ha 37ari 93m²), që ndodhet në ZK Korishë, Prizren. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.95- NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 2 ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 43ari 25m² (24,325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.96- NBI Rahoveci Prona në Dejnë 2  ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 39ari 54m² (23,954m²), në ZK Dejnë, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.97- NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 1 ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 60ari 29m² (6,029m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 1,000)

Njësia nr.98- NBI Rahoveci Prona në Retijë 1  ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 17ari 29m² (41,729m²), në ZK Retijë, komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.99- NSH Zadruga Shtërpce -Toka bujqësore Vërbeshtica 2 ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 43,307m² (4ha 33ari 7m²) në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce Fi-56/90
 
Njësia nr.100- NBI Suhareka - Prona në Savrovë ofron për shitje tokën bujqësore/vreshtë  me sipërfaqe të përgjithshme prej 8,165m² (81ari 65m²), që ndodhet në ZK Savrovë, Komuna e Suharekës. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIP “Suva Reka” Fi-232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi-1765/92

Njësia nr.101- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Prona në Zojz 1 Prona ofruar në tender përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  1ha 23ari 94m² (12,394m²), në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.102- NSH D.L.B Lavërtaria-Blegtoria - Prona në Zojz 2 Prona ofruar në tender përfshinë tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 91ari 24m² (29,124m²) dhe gjendet në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.103- NSH Vreshtaria Toka Bujqësore në Shpenadi 1 ofron për shitje tokën bujqësore/arë në sipërfaqe të përgjithshme prej 3,307m² (33ari 07m²), që ndodhet në ZK Shpenadi, KK Prizren. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
VINOGRADARSTVO" sa p.o. u Dušanovu - Prizren Fi-696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren Fi-563/92;
“PKB KOSOVOVINO” D.O.O. Fi-1921/92

Njësia nr.104- NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 7  ofron për shitje tokën bujqësore/kulosë me sipërfaqe të përgjithshme prej 26,154m² (2ha 61ari 54m²), që ndodhet në ZK Hoqa e Vogël, KK Rahovec. Prona është pjesërisht në shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 10,000)
 
Njësia nr.105- NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 8 ofron për shitje tokën bujqësore/kulosë me një sipërfaqe të përgjithshme prej 13,362 m² (1ha 33ari 62m²), që ndodhet në ZK Hoqa e Vogël, KK Rahovec. Prona pjesërisht shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.106- NT Koritniku Shitorja në fshatin Orqushë, Dragash  - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 65m² me kulturë shtëpi/ ndërtesë (P+0) e cila ndodhet në fshatin Orqushë, komuna e Dragashit. Prona aktualisht është e lëshuar me qira nga AL-ja. Lëndë e shitjes janë toka dhe ndërtesa. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:   NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.107- NSH Podrima - Shitorja nr.4 në Rahovec përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 78m² (sipas matjeve në terren) ndërsa sipërfaqja sipas deklaratës së ish menaxhmentit të NSH-së  është 77m².  Për  shitje ofrohet  sipërfaqja prej  78m². Lokali ndodhet në katin përdhesë të ndërtesës kolektive (banesa P+4),  në rrugën“Hadije Spahiu” p.n, respektivisht në qendër të qytetit të Rahovecit. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DTP"Podrima" p.o./p.p Rahovec Fi-370/89


Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë.
Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës.

Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t'i paguhen"punëtorëve të kualifikueshëm", pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo-diskriminuese.
 
Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, vizito www.pak-ks.org - "si të paraqes ankesë" apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.
 
Personat të cilët besojnë se kanë të drejtë në pjesën e 20% e të ardhurave nga shitja e pagueshme për "punëtorët e kualifikuar"pas shitjes/likuidimit (përfshirë edhe personat që hyjnë brenda çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "punëtorëve të kualifikuar"apo punëtorëve si rezultat i çfarëdo definicioni të Odës së Veçantë të "diskriminimit") gjithashtu mund të gjejnë detaje të listës përkatëse në faqen e internetit të cekur më lartë menjëherë pas shitjes/likuidimit së bashku me detajet se si ata mund të paraqesin ankesë për të shtuar edhe veten e tyre në listë.

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund ti merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë, pa marr parasysh natyrën e tyre.

 

 
<