Shitja e Aseteve në Likuidim - 39

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

  

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 39 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 01 gusht 2018

 

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

 

Njesia 01 Pasuria Bujqësore Toka në Bablak (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 25383m² (2ha 53ari 83m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bablak në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njesia 02 Plantacioni Toka në Kosinë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 28949m² (2ha 89ari 49m²), në ZK dhe në afërsi të fshatrave Kosinë dhe Lloshkobare në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 11,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Plantacioni  Ferizaj (Fi-6544/92)

Njesia 03 Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot A) - ofron për shitje për tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 2804m² (28ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Morava” Partesh  Fi-1609/90

Njesia 04 Agromorava Toka në Sodovinë e Çerkezve (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 27030m² (2ha 70ari 30m²),  në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë e Çerkezve,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 9,000)

Njesia 05 Agromorava Toka në Sodovinë e Çerkezve (Lot B)  - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9125m² (91ari 25m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë e Çerkezve,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia 06 Agromorava Toka në Terstenik (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13612m² (1ha 36ari 12m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tërstenik,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njesia 07 Morava e Binces Vetura Mercedes - ofron për shitje Veturën  e çregjistruar Mercedes, modeli/tipi 250-D, ngjyrë hiri metalike, lloji i motorit diesel, kapaciteti i vëllimit 2497, limuzinë 4 dyer. Vetura gjendet në Zyrën Regjionale të AKP-së në Gjilan. (Depozita e ofertës: € 100)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh. “Binacka Morava” Fi -6270/92; Fi-307/89

Njesia 08 SHAL 39_Kualiteti Lokali ne Gjilan - ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas Listës së Aseteve është në sipërfaqe prej 77.52m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4) ,në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial.                        (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh “Kualiteti” Fi. 888/89 & SHA Kualiteti

Njesia 09 Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11677m² (1ha 16ari 77m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njesia 11 NTSH Sharr Depoja në Kaçanik- ofron për shitje objektin i cili sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 672m², ndërsa sipas Listës së Aseteve  është në sipërfaqe prej 610m², i cili ndodhet në rrugën Skënderbeu  afër Hekurudhës, në qendër të Kaçanikut, i përshtatshëm për veprimtari tregtare.                (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHT Sharr Kaçanik Fi 801/89

Njesia 12 Agrokultura Toka ne Gjilan (Lot J) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2052m² (20ari 52m²), në vendin e quajtur Zabel Sahit Agës, në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, Fi-106 /78, Fi - 1865/96.

Njesia 13 Pasuria Bujqësore Toka në Rahovice (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 24394m² (2ha 43ari 94m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Rahovicë, në Komunë të Ferizajit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSh  Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Njesia 14 KB Zhegra Toka ne Lladove (Lot B) -  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2142m² (21ari 42m²), në    ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB Zhegra Fi-529/98

Njesia 15 Agromorava Toka në Gushicë (Lot A) -  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5022m ²(50ari 22m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njesia 16 Agrokultura Toka ne Gjilan (Lot M) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1763m² (17ari 63m²), tek vendi i quajtur Zabel i Sait Agës, në ZK Gjilan, e përshtatshme për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  KBI “MLADOST” Fi - 670/89, Fi -106 /78, Fi - 1865/96.

Njesia 17 Agrokultura Toka ne Gjilan (Lot G) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5016m² (50ari 16m²), në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89)

Njesia 19 R. Agushi Toka Bujqësore në Elezaj - ofron për shitje për tokën në sipërfaqe përgjithshme prej 4861m² (48ari 61m²), në ZK dhe në  afërsi të fshatit Elezaj, Komuna e Kaçanikut, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Ramadan Agushi” (Fi - 1386/90)

Njesia 20 Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje për tokën bujqësore në sipërfaqe përgjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh  Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Njesia 21 Agromorava Toka në Sllatinë të Eperme (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 10811m² (1ha 08ari 11m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Sllatinë të Epërme, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.(Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.B.I.Q “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89)

Njesia 22 Agrokultura Toka në Gjilan (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1719m² (17ari 19m²), në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.B.I “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89

Njesia 23 Agrokultura Toka bujqësore Lushtë 1 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 15705m² (1ha 57ari 5m²) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njesia 24 Agrokultura Toka bujqësore Lushtë 2 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 9130m² (91ari 30m²) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njesia 25 Produkti Parcelat 00851-0 dhe 00852-0 në Klinë e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 38045m² (3ha 80ari 45m²), në ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt.                               (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njesia 26 Produkt Parcelat 755-0 dhe 797-0 në Kopiliq i Poshtëm - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 15724m² (1ha 57ari 24m²), në ZK Kopiliq i Poshtëm, Komuna e Skenderajt.                            (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651
 
Njesia 27 Produkt Parcelat 955-0, 956-0 dhe 957-1 në Baks - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 22281m² (2ha 22ari 81m²) në ZK Baks, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njesia 28 Elan Parcela 00083-0 në ZK Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18666m² (1ha 86ari 66m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë.(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njesia 29 Produkti Toka në Dashevc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 56277m² (5ha 62ari 77m²), në ZK Dashevc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njesia 30 Lux Lokali Treshnja - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 26m² që përfshinë sipërfaqen e brendshme, sipërfaqen e  jashtme (nën kulm)  dhe nuk përfshin tualetin e shtuar prej 2.71m². Toka ku ndodhet lokali nuk është pjesë e shitjes. Aseti ndodhet në rrugën  “Vlade Cetkovica” p.n. në Mitrovicën Veriore. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet.(Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK reg.nr. 80038216

Njesia 31 Produkti Toka në Polac i vjeter - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 46183m² (4ha 61ari 83m²), në ZK Polac, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njesia 32 KB Agrokultura Furra e vjeter në Stanterg - Kjo shitje ofron tokën dhe objektet me sipërfaqe të përgjithshme prej 530m², në ZK Stantërg, Komuna e Mitrovicës.(Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik”
D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njesia 33  Produkti Toka në Bajë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 43459m² (4ha 34ari 59m²), në ZK Bajë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njesia 34 Produkti Toka në Suhogerllë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7928m² (79ari 28m²),  në ZK Suhogërllë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-140/95;  UNMIK  reg.nr. 80483651

Njesia 35 Produkti Toka në Kllodernicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 12317m² (1ha 23ari 17m²),  në ZK Kllodërnicë Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njesia 36 Produkti Toka në Obri e Poshmte - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 45465m² (4ha 54ari 65m²), në ZK Obri e Poshtme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi- 140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njesia 37 Elan Toka në Becuk - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35596m² (3ha 55ari 96m²)  në ZK Beçuk, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njesia 38 Elan Toka në Zhilivodë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23712m² (2ha 37ari 12m²),  në ZK Zhilivodë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njesia 39 Elan Toka në Prronaj - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 6696m² (66ari 96m²), në ZK Përronaj/Stanovc i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njesia 40 Elan Toka në Dumnic e LLuges - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23719m² (2ha 37ari 19m²), në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njesia 41 IMB Lokali 8 në Mitrovicën Veriore - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 36.60m² sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 37m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” (ndërtesa “Vampirusa”), afër ish “Jugopetrollit” dhe varrezave myslimane në Mitrovicën Veriore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi 1045/94; JSC Mlinpek Fi 1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njesia 42 Agrokultura depoja ne Bare - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz.: 80091117

Njesia 43 Produkti Toka në Baks - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10140m² (1ha 01ari 40m²), në ZK Baks, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia 44 Produkti Toka në Broje 1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 19500m² (1ha 95ari), në ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njesia 45 Produkti Toka në Brojë 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 48452 m² (4ha 84ari 52m²), në  ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njesia 46 Elan Parcela 1001-0 në Muhaxher- Studime e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 25058m² (2ha 50ari 58m²), në ZK Muhaxheri i Epërm/Studime e Epërme, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njesia 48 Produkti Toka Vojnikë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31884m² (3ha 18ari 84m²), në ZK Vojnik, Komuna e Skenderajt.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi- 727/89; Fi -8163/92; DD Produkt; Fi-2694/94; DD Dijamant-Produkt Fi-140/95

Njesia 49 Elan Toka në Dubovc  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31272m² (3ha 12ari 72m²), në ZK Dubovc, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri ; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njesia 51 NSH Produkt Toka Bujqësore në Klinën e Epërme Parcelat 871-3 dhe 872-1 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe158791m² (15ha 87ari 91m²), në ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. Sipërfaqja e tokës prej 11 ha shfrytëzohet me kontrata qiraje.
(Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK Reg nr. 80483651

Njesia 52 Lokali afarist nr. 2 - Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 72m² sipas listës së aseteve të NSH-së, ndërsa 70.70m² sipas matjeve në terren,  i cili është pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore në sheshin “Fehmi Lladrovci” në qendër të Gllogocit. Toka nuk është pjesë e shitjes. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: €  50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve”; NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”;
DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96) UNMIK Reg.nr. 80151721  

Njesia 53 Ereniku PP - Toka bujqësore në Rastavicë - përfshinë  tokën me sipërfaqe 3ha 33ari 57m² (33357m²) në ZK  Rastavicë, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ekziston ndonjë kontratë për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI “Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare” Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90

Njesia 54 KBI Bujqësia Parcela 1-44 ZK Qeskovë - përfshinë  tokën bujqësore  me sipërfaqe 7ha 86ari 78m² (78678m²) në ZK Qeskovë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.(Depozita e ofertës: € 20,000)

Njesia 55 NSH Bujqësia - Parcelat nr. 30-1 dhe 30-2 në Nagllavë - përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 35ari39m² (13539m²) në ZK Nagllavë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI “Dushan Mugosha - Duq p.s.p.”, Pejë (Fi. 525/89)

Njesia 56 KBKooperimi Toke bujqesore në Vitomorice 1 -  përfshinë  tokën me sipërfaqe prej 2ha 61ari 21m² (26121m²) në ZK Vitomiricë, Komuna  Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Ekziston marrëveshje qiraje për shfrytezim. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njesia 58 NPB Malishgani Parcela Kadastrale 195-8, Klinë - përfshinë  tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1ha 63ari 30m² (16330m²) në ZK Klinë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfytëzimin e pronës. (Depozita  e ofertës: € 3,000)

Njesia 59 NPB Malishgani Parcela 158-48 në Zllakuqan - përfshinë parcelën me sipërfaqe prej 17ari 29m² (1729m²), në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfytëzimin e pronës. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njesia 60 NPB Malishgani parcela nr. 83-1 në ZK Dranashiq - përfshinë  tokën me sipërfaqe prej 84ari 46m² (8446m²) në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona ka qasje në dy rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytezimin e pronës. (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njesia 61 Ereniku PP- Toke bujqesore ne Raqe 1 - përfshinë tokën me sipërfaqe prej 3ha 77ari 67m²  (37767m²) në  ZK Raqë, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njesia 62 NSH Ereniku PP Toke bujqesore ne Raqe 2 - përfshin tokën me sipërfaqe prej 4ha 24ari 56m² (42456m²) në ZK Raqë, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e asetit. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI “Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare” Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90

Njesia 63 KB Dubrava Toka bujqësore në Gurrakoc - përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 83ari 89m² (38389m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njesia 64 KB Dubrava Toka bujqësore në Orroberdë - përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 30ari 82m² (13082m²) në ZK Orrobërdë, Komuna Istog. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njesia 65 NPB Malishgani Toka Bujqësore në Klinavc - përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 68ari 98m² (6898m²) e cila ndodhet në ZK Klinavc, Komuna Klinë. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njesia 66 NPB Malishgani Toka në Zllakuqan nr.1 - përfshin tokën me sipërfaqe prej 82ari 43m² (8243m²), në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njesia 67 NPB Malishgani Toka Bujqësore Qeskovë - përfshin parcelën me sipërfaqe prej 1ha 20ari 70m² (12070m²) në ZK Qeskovë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike, aktualisht qasja bëhet përmes rrugës fushore. Nuk ka ndonjë marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia 68 NPB Malishgani Toka në Zllakuqan nr.2 - përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 51ari 64m² (5164m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90

Njesia 69 NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 1 - përfshin tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 99ari 42m² (39942m²) në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Vetëm pjesërisht ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.
(Depozita e ofertës: € 15,000)

Njesia 70 NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 2 - përfshinë tokën me sipërfaqe prej 1ha 86ari dhe 30m² (18630m²) në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 10,000)         
 
Njesia 71 NPB Malishgani Toka Bujqësore Jashanice - përfshinë parcelën me sipërfaqe prej 1ha 79ari 57m² (17957m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njesia 72 NSH Produkt Dyqani në Asllan Çeshme - përfshin dyqanin me sipërfaqe prej 78m² sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes (69m² sipas matjeve), në Rr. Mbreti Bardhyl në lagjen Asllan Çeshme, Komuna Pejë. Toka në të cilën ndodhet aseti NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht, prona është e dhënë me qira.          (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NShTP “Produkt”, Pejë (Fi- 659-89)

Njesia 73 NSH Deva ngastra kadastrale nr. 705 ZK Devë - përfshin parcelën me sipërfaqe prej 12ari 10m² (1210m²) në ZK Devë, Komuna Gjakovë. Në të  kaluarën, prona është përdorur si deponi hiri nga Ndërmarrja. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës:  € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NMKGI “Deva” p.p., Gjakovë Fi.  497/89

Njesia 74 NPB Malishgani Ngastra 247-1 në Dranashiq - përfshin parcelen  me sipërfaqe prej 77ari 57m² (7757m²) në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njesia 76 KB Kooperimi Parcela nr. 1145-0 në Vitomorice - përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1ha 38ari 93m² (13893m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njesia 77 NSH Ereniku PP - Parcela nr.169-2 në ZK Zidi i Sadik Ages - përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1ha 9ari 82m² (10982m²) në ZK Zidi i Sadik Agës 1, afër rrugës rajonale Gjakovë - Prizren, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës.          (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH Ereniku PP, Gjakovë (Fi. 460/89)

Njësia 79 Tokë Bujqësore në Llukac të Thatë - përfshinë tokën me sipërfaqe totale 15ha 10ari 29m² (151029m²) në ZK Llukac i Thatë, Komuna Istog, Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog; KB “Buduqnost”, Istog Fi- 656/89

Njësia 80 NSH Ereniku PP Toka në Babaj të Bokës - përfshinë tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7ha 97ari 22m² (79722m²) në ZK Babaj i Bokës, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njesia 84 Visoko Commerce Shitorja nr. 2 - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 243.60m² ku bëjnë pjesë bodrumi dhe kati përdhes që shtrihet në dy nivele (përdhes dhe meskati). Kjo njësi gjendet në kuadër të një ndërtese shumëkatëshe të banimit në Prishtinë, në Rr. Robert Doll nr.12 afër restorantit Sach,  Prishtinë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Visoko Commerce Fi.7460/92

Njesia 86 Bujqësia Tokë Bujqësore Millosheve V - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 30020m² (3ha 00ari 20m²), ZK  Milloshevë, komuna e Obiliqit. (Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Bujqësia’/ KBI ”Kosova Export” , Fushë Kosovë  Fi-811/89

Njesia 87 KB Kosova Tokë Breg i Zi  - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 18557m² (1ha 85ari 57m²), ZK  Breg i Zi, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.SH. K.B. ”Kosova” Lipjan (më parë e njohur edhe si “Kooperativa Bujqësore Lipjan”  Fi-107/90)

Njesia 88 Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë I - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 5216m² (52ari 16m²), ZK Graçanicë, komuna  Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 3,500)                                          Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89 

Njesia 92 KB Kosova Tokë Bujqësore Ribar i Vogel I - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 9754m² (97ari 54m²), ZK Ribar i Vogël, komuna e Lipjanit. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.SH. K.B. ”Kosova” Lipjan (më parë e njohur edhe si “KB Lipjan” Fi-107/90)

Njesia 93 Mekanizimi Lokali nr.1 Mitrovicë e Veriut - Kjo shitje ofron  lokalin afarist me sipërfaqe prej 114m² sipas matjeve (120m² sipas listës së aseteve), i cili ndodhet në përdhesën e ndërtesës së banimit kolektiv në rrugën “Krajl Petra” në pjesën veriore të Mitrovicës.  Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit të ri.             (Depozita e ofertës: € 18,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH Mekanizimi Fi-614/89

Njesia 94 Tokë Bujqësore Llapashtice e Poshtme I -  Kjo shitje ofron  tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej  41285m² (4ha 12ari 85m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njesia 95 Tokë Bujqësore Llapashtice e Eperme - Kjo shitje ofron  tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej  36885m² (3ha 68ari 85m²), në ZK Llapashticë e Epërme, Podujevë. Toka është e mbjellë me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njesia 96 Tokë Bujqësore Llapashtice e Poshtme II - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 22329m² (2ha 23ari 29m²), në ZK Llapashticë e Poshtme, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga persona të paidentifikuar. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “19 Qershori” (DP IGM “8 Novembar”)  Fi-635/89; Sh.A IMN “Malo Kosovo” Podujevë Fi-7944/92;
N.Sh IMN “19 Nëntori” Podujevë nr.80040458 (UNMIK)

Njesia 97 Duhani Lokal Afarist Mitrovicë - Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe 214m² dhe lokalin afarist  me sipërfaqe prej 77m²,  sipas certifikatës pronësore. Sipas matjeve në terren objekti P+1 ka sipërfaqe 112m² ndërsa ekziston edhe nje hangar (shupë) me sipërfaqe prej 44m². Prona gjendet në Rr. Sutjeska në Mitrovicën Veriore. Prona aktualisht shfrytëzohet me qira. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NS “DUHANI” Prishtinë  Fi.629/89

Njesia 100 KB Përparimi Tokë Bujqësore Miroc I- Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 13661m² (1ha 36ari 61m²), ZK Miroc, komuna Podujevë. Prona e tenderuar aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush.         (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njesia 101 KB Përparimi Tokë Bujqësore Llaushë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 42276m² (4ha 22ari 76m²), në ZK Llaushë, komuna e Podujevës. Prona e përfshirë në këtë shitje aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90

Njesia 102 Marketing Export Lokali Lipjan - Kjo shitje ofron hapësirën afariste/lokalin me sipërfaqe të përgjithshme prej afërsisht 91m². Lokali ndodhet në kuadër të ndërtesës kolektive të banimit në qendër të qytetit në rrugën/bulevardin “Lidhja e Prizrenit” p.n. në Lipjan. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri.  (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
SOUR “KOSOVODRVO”, DP “Kosovodrvo-Commerce” Prishtinë; DP “Kosovodrvo-Dardanija” Pristina;
DP “Kosovodrvo-Meble” Pristina. Fi-724/89
 
Njësia 105 Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar II - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej  10081m² (1ha 00ari 81m²), ZK  Uglar, Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH “Bujqësia’/ KBI ”Kosova Export” , Fushë Kosovë Fi-811/89

Njesia 106 KB Kosova Tokë Bujqësore Livagje I -  Kjo shitje ofron tokën  me sipërfaqe prej 31220m² (3ha 12ari 20m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare.                            (Depozita e ofertës: € 37,000)
 
Njesia 107 KB Kosova Tokë Bujqësore Livagje II - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 16028m² (1ha 60ari 28m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare.                           (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Kosova”; KB Lipjan; SHA “Poljoprivreda”; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njesia 108 NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Lutogllavë - Tokë Bujqësore në Lutogllavë - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 25212m² (2ha 52ari 12m²), që ndodhet në ZK Lutogllavë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Rat. i Stocarstvo “ Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njesia 109 NBI Rahoveci Prona në Retijë 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 30ari 14m² (23014m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njesia 110 NBI Rahoveci Prona në Retijë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 54ari 57m² (5457m²), në ZK Retijë -Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac - Fi. 492/89; Fi.1764/92

Njesia 111 Shitorja në fshatin Kërstec - përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66 m² (B+P), që ndodhet fshatin Kërstec, ZK Kërstec, Komuna e Dragashit. Nuk ka dokumente të pronësisë për këtë aset të NSH-së, në dispozicion është fatura e tatimit në pronë e KK, lista e pronave të NSH-së, lista e ndërtesave të NSH-së. Toka ku ndodhet shitorja NUK është pjesë e kësaj shitje. Vërejtje: Sipas Listës së pronave të NSH-së ky lokal evidentohet me sipërfaqe prej 60m². (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njesia 113 NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Lubizhdë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 9234m² (92ari 34m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren.            (Depozita e ofertës:  € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Rat. Stocarstvo “ Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njesia 114 NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 56ari 15m² (15615m²), në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia 115 NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 7 - Prona ofruar në tender ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 05ari 89m² (30589m²), në ZK Hoqë e Madhe,Rahovec. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njesia 116 NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Madhe 8 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 92m² (19292m²), në ZK Hoqë e Madhe, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Njesia 117 DTP Mladost Strpce -Objekti nr 2 Sevce - ofron për shitje pronën në ZK Sevce, Komuna Shtërpce, me kulturë ndërtesë  në sipërfaqe prej 55m² dhe tokë/oborr në sipërfaqe prej 56m², që e përbëjnë një sipërfaqe të përgjithshme prej 111m². Objekti është konstruksion i fortë, objekt i papërfunduar dhe vetëm e ka pllakën mbi përdhesë ndërsa nuk ka kulm. (Depozita e ofertës:€ 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: „Mladost“ Trgovinsko preduzece, Štrpce Fi .24/74

Njesia 118 NBI Suhareka Parcela në Sallagrazhdë 3 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 43ari 01m² (14301m²), që ndodhet në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njesia 119 NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 4 - Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 97ari 04m² (39704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit.(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92

Njesia 120 NSH Lavertaria-Blegtoria Tokë bujqësore në Korishë 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 39444m² (3ha 94ari 44m²), që ndodhet në ZK  Korishë , Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njesia 121 NSH Lavertaria-Blegtoria Tokë bujqësore në Korishë 2 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 33793m² (3ha 37ari 93m²), që ndodhet në ZK  Korishë , Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, “Progres Export- Rat. Stocarstvo “ Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njesia 122 NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 2 - ofron për shitje tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 43ari 25m² (24325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njesia 123 NBI Rahoveci - Prona në Denjë 2 - ofron për shitje  tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 39ari 54m² (23954m²), në ZK Dejnë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njesia 124 NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 1 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 60ari 29m² (6029m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 1,000)

Njesia 125 NBI Rahoveci - Prona në Retij 1 - ofron tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej  4ha 17ari 29m² (41729m²), në ZK Retijë, komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92

Njesia 126 NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore Vrbeshticë 2 - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithme prej 43307m² (4ha 33ari 07m²), në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njesia 127 NSH Lavertaria-Blegtoria Prona në Zojz 1 - Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 23ari 94m² (12394m²),  në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit.                  (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njesia 128 NSH Lavertaria-Blegtoria Prona në Zojz 2 - Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 91ari 24m² (29124m²) dhe gjendet në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK “Progres-Export”-”Ratarstvo” sa P.O Dusanovo, Fi.-698/89, Fi.-7337/92)

Njesia 129 NSH Vreshtaria Toka bujqësore në Shpenadi 1 - ofron për shitje tokën/arë në sipërfaqe të përgjithshme prej 3307m² (33ari 07m²),  që ndodhet në ZK Shpenadi, Komuna e Prizrenit.                          (Depozita e ofertës:  € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  
VINOGRADARSTVO” sa p.o. u Dušanovu – Prizren - Fi.696/90;
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)

Njesia 130 NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 7 - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 26154m² (2ha 61ari 54m²), që ndodhet në ZK  Hoqa e Vogël, KK Rahovec.                      (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njesia 131 NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 8 - ofron për shitje tokën bujqësore/kulosë me një sipërfaqe të përgjithshme prej 13362m² (1ha 33ari 62m²)  që ndodhet në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP “Orvin”Orahovac - Fi 492/89; Fi.1764/92

Njesia 132 NT Koritniku - Shitorja në fshatin Orçushë, Dragash - ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 65m² me kulturë Shtëpi/ndërtesë (P+0) e cila ndodhet në fshatin Orqushë, Komuna e Dragashit. Prona aktualisht është e lëshuar me qira nga AL-ja.
(Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njesia 133 NSH PODRIMA - Shitorja nr.4 Rahovec - përfshin lokalin afarist me një sipërfaqe të përgjithshme prej 78m² sipas matjeve interne të AKP-së (sipas deklaratës së menaxhmentit të NSh-së ky lokal ka 77 m²)  që ndodhet në katin përdhese të ndërtesës kolektive (banesa P+4),  në rrugën “Hadije Spahiu” p.n, respektivisht në qendër të qytetit të Rahovecit. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DTP”Podrima” p.o./p.p Rahovec Fi-370/89

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.

 
<