Informatë për kreditorët e ligjshëm - Aprovimi i Raporteve për 2 NSH

Prishtinë    03/11/2017

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit në mbledhjen e vet të mbajtur me datë 30 tetor dhe 1 nëntor 2017 ka aprovuar raportet e

  shpërndarjes  së  përkohshme  të  fondeve  të  likuidimit  për kreditorët e ndërmarrjeve të listuara në vijim.
Njoftohen të gjithë kreditorët e ligjshëm se Agjencia do të filloj menjëherë me ekzekutimin e pagesave ndaj kreditorëve të ligjshëm dhe se ky proces pritet të përfundoj brenda 30 ditëve nga data e aprovimit.

Lista me emra e Ndërmarrjeve Shoqërore:


PRZ025 NSh Termosistemi Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve        31,983.37  €

PRZ057 Sh.A.M. "Iliri" Raport i Shpërndarjes së Përkohshme të Fondeve                 8,495.58  €

Gjithsej                                                                                                            40,478.95  €