MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 14-15.12.2017

Prishtinë    15/12/2017

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt me datën 14 dhe 15 dhjetor 2017, ku u diskutuan dhe u morën vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe përmbylljen e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në vend

Gjatë kësaj mbledhje Bordi i Drejtorëve diskutoi për valën e fundit të shitjeve të aseteve të përmes likuidimit me nr. 38 dhe me këtë rast aprovoi transaksionet e aseteve që ishin për shitje në tenderin publik të zhvilluar. Gjithashtu, Bordi i Drejtorëve aprovoi shitjen e re të aseteve me likuidim nr.39, ndërkaq shpallja publike e kësaj vale do të bëhet në harmonizim me Qeverinë e vendit.


Bordi aprovoi shpërndarjet e përkohshme për kreditorët e ndërmarrjeve shoqërore në vlerë prej 24,256.47 euro, pastaj miratoi inicimin e likuidimit për 12 NSH, si dhe përcaktoi statusin e disa aseteve.
Bordi i Drejtorëve i AKP-së gjatë kësaj mbledhje diskutoi edhe për aktivitetet e planifikuara të Agjencisë për vitin e ardhshëm dhe në këtë kuadër aprovoi Planin Vjetor të Punës së AKP-së për vitin 2018.
Bordi mori vendim për lirimin nga monitorimi i AKP-së të tri ndërmarrjeve: “Hotel Unioni”, që gjendet në Prishtinë, “Industria e Duhanit (IDGJ Tobaco)”, në Gjilan dhe “Emin Duraku-Kompleksi industrial”, që gjendet në Gjakovë.


Bordi diskutoi edhe në lidhje me qiradhëniet e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore, me ç’rast aprovoi disa qiradhënie të aseteve në pronësi shoqërore si dhe diskutoi për çështje tjera lidhur me aktivitetet e zakonshme të Agjencisë.