Shitja e Aseteve në Likuidim - 47

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00

        
Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 47 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 
Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 12 qershor 2019

 

Njësia nr.01-Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17018m² (1ha 70ari 18m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sojevë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.02-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 50556m² (5ha 05ari 56m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 16,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.03-Agromorava Toka në Drobesh (Lot B) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 536m² (5ari 36m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Drobesh,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.04-Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot D) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2298m² (22ari 98m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Poshtme, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.05-PMN Sharr Toka në Bob (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 4874m² (48ari 74m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bob, në Komunën Kaçanik. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Sh.A "SHARR - Holding"   DD "ŠAR- Holding Fi-605/89

Njësia nr.06-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13184m² (1ha 31ari 84m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.07-Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 650m² (6ari 50m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rakaj Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.08-Agromorava Toka në Budrikë të Epërme (Lot B) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 6749m² (67ari 49m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore.  (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.09-Agromorava Toka në Viti (Lot E) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 2538m² (25ari 38m²), në ZK dhe në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore.  (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.10-Agrokultura Toka në Stançiq (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 15068m² (1ha 50ari 68m²), në ZK Stançiç në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96.

Njësia nr.11-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7354m² (73ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, Komuna e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh “KB Morava” Partesh Fi-1609/90.

Njësia nr.12-KB Komogllava Objekti në Komogllavë – Ofron për shitje objektin (P+0) me sipërfaqe të përgjithshme prej 619m², në ZK dhe fshatin Komogllavë, komuna e Ferizajit, e cila është e përshtatshme për veprimtari afariste. Shitet vetëm objekti pa tokë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Komogllava” Fertizaj (Fi – 911/89)

Njësia nr.13-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 17625m² (1ha 76ari 25m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Pojatë, në Komunë të Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Njësia nr.14-KB 1 Maji Depoja në Stanishor - ofron për shitje objektin në sipërfaqe të përgjithshme prej 265.42m², në ZK dhe në fshatin Stanishor, Komuna e Novobërdës, e cila është e përshtatshme për veprimtari afariste. Shitet vetëm objekti pa tokë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “1 Maj” FI 246/82; FI 401/85

Njësia nr.15-KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B) –  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2142m² (21ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.16-Agromorava Toka në Gushicë (Lot A) -  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5022m² (50ari 22m²),  në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.17-Produkt Parcela 00327-0 në Kllodërnicë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 6155m² (61ari 55m²) në Kllodernicë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,200)

Njësia nr.18-Produkt Parcela 00333-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7704m² (77ari 04m²) në ZK Polac I Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -  727/89; Fi -8163/92; Fi- 2694/94; Fi-  140/95;  UNMIK   reg.nr. 80483651

Njësia nr.19-Elan Parcelat 516 dhe 517 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56488m² (5ha 64ari 88m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.20-Elan Parcela 519 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 53250m² (5ha 32ari 50m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.21-NSH Univerzal Parcela dhe lokali në Kijevciq - Kjo shitje ofron parcelën P-71308066-00456-2, me sipërfaqe prej 300m² dhe lokali i cili gjendet në këtë parcelë me  sipërfaqe të përgjithshme prej 63.41m², sipas matjeve në terren. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Univerzal – Leposaviq Fi  628/89; UNMIK Regj. Nr. 80497288

Njësia nr.22-Drenica Parcela 00767-0 në Sankoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20178m²  (2ha 01ari 78m²), në ZK Sankoc, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                 

Njësia nr.23-Produkt Parcela 600-0 në Polac i Ri - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 8334m² (83ari 34m²) në ZK Polac i Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr.80483651

Njësia nr.24-Drenica parcela 00702-0 në Tërstenik- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 17399m² (1ha 73ari 99m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.25-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 28-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 3710m² (37ari 10m²),  ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve (1977); NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko”; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr.:80151721

Njësia nr.26-Çyçavica Vetëshërbimi 3304 në Prelluzhë - Kjo shitje ofron vetëshërbimin me sipërfaqe prej 120m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe bruto prej 123m², gjegjësisht neto sipërfaqe prej 110m². Lokali gjendet në fshatin Prelluzhë, Komuna e Vushtrrisë.  (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NTSH “Çyçavica”Vushtrri Fi-118/85; Fi-503/88; Fi-632/89; Fi-7523/92;  UNMIK Regj. 80006187.

Njësia nr.27-Drenica parcelat nr.742-0 dhe 743-0 në Terstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 53520m² (5ha 35ari 20m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit.  (Depozita e ofertës: € 8,000)
 

Njësia nr.28-Drenica parcela nr.00722-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 15944m² (1ha 59ari 44m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 6,000)
                                                                 
Njësia nr.29- Drenica parcela nr.00799-0 në Tërstenik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 34893m² (3ha 48ari 93m²), në ZK Tërstenik, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                 

Njësia nr.30-Produkt Parcela 00139-0 në Çitak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 8300m² (83ari), në ZK Çitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.31-Produkt Toka në Makermal - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 20294m² (2ha 2ari 94m²), në ZK Makermal, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.32-Elan Parcela 00176-0 dhe 00177-0 në Bivolak - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18194m² (1ha 81ari 94m²),  në ZK Bivolak, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.33-NSH Lux Lokali Afarist Rudar -  Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 78.06m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m².  Lokali gjendet në katin përdhesë të një objekti banimi në Tunelin e Parë. Lokali aktualisht është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.34-Produkti Toka në Brojë 3 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 21384m² (2ha 13ari 84m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.35-Produkti Toka në Brojë 4 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej  4497m² (44ari 97m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH   Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK   regj.nr. 80483651

Njësia nr.36-KB Prelluzha Parcela nr.00290-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 5306m² (53ari 6m²),  ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: €  2,000)

Njësia nr.37-KB Prelluzha Ngastrat 0150-0, 0151-0 & 0159-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10956m2  (1ha 9ari 56m2), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.38-KB Prelluzha Ngastra 0118-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4725m² (47ari 25m²), ZK Prilluzhë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Prelluzha” (Fi-904/90)

Njësia nr.39-Produkti Toka në Vitak- Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 4518m² (45ari 18m²) e regjistruar në njësinë kadastrale me numër: 00056-0, ZK Vitak, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 1,500)

Njësia nr.40-Produkti Toka në Klinë e Epërme 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7955m² (79ari 55m²) e regjistruar në njësitë kadastrale me numër: 00647-2 dhe 01064-0, ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt.
(Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.41-Produkti Toka në Prellovc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 9688m² (96ari 88m²),  e regjistruar në njësinë  kadastrale me numër: 00017-0, ZK Prellovc, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH  Produkti - Skenderaj Fi -727/89; Fi -8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95;  UNMIK regj.nr. 80483651

Njësia nr.42-Elan Toka në Resnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 19720m² (1ha 97ari 20m²)  e regjistruar në njësitë kadastrale 00341-0 dhe 00530-0, ZK Resnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan -Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj .nr. 80025629

Njësia nr.43-NSHBQ Drenica Toka në Polluzhë parcela 54-0 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 11933m² (1ha 19ari 33m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 5,000)
                                                           
Njësia nr.44-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.1 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7176m² (71ari 76m²), e regjistruar në njësitë kadastrale, 00216-0; 00217-0; 00218-0; 00219-0 dhe 00221-0,  ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve (1977); NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko”; DD PO Zitiste Fi-4340/93; Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr.:80151721

Njësia nr.45-Parcela nr.952 në ZK Cërmjan - tokë bujqësore  me sipërfaqe 91ari 45m² (9145m²) në ZK Cermjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.46-KB Rogovë Parcela nr.639-0 në ZK Rogovë I - tokë bujqësore me sipërfaqe  98ari 8m2 (9808m²) ZK Rogovë I, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.47-Parcela nr.10-4 në ZK Prigodë - tokë me sipërfaqe 23ari 55m² (2355m²) në ZK Prigodë, Komuna Istog. Parcela ka qasje në rrugë publike të kategorizuar. (Depozita e ofertës: € 500)

Njësia nr.48-Parcelat nr.180-0, 181-0 në ZK Baicë - tokë me sipërfaqe 53ari 04m² (5304m²) që gjendet në ZK Baicë, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike të kategorizuar. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.49-Parcela nr.11 në ZK Baicë - tokë  me sipërfaqe  24ari 88m² (2488m²) në ZK Baicë, Komuna Istog. Parcela ka qasje në rrugë publike të kategorizuar. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Burimi”, Vrellë (Fi.147/85, Fi.167/91)

Njësia nr.50-KB Gurakoci-Objekti i Administratës dhe Depo - ndërtesë administrative (B+P+1+NK) dhe depon me sipërfaqe totale 1765m² sipas matjeve në terren që gjenden pranë rrugës magjistrale Pejë – Mitrovicë në Gurakoc, komuna Istog. Parcela nr.239-2 ZK Gurakoc ku ndodhen objektet është në emër të PSH KK Istog, andaj toka nuk është pjesë e shitjes. Aktualisht prona është e dhënë me qera. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.51-Parcelat nr. 273, 274, 275 në ZK Kashicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 95ari 90m² (19590m²) në ZK Kashicë, komuna Istog. Toka ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.52-Parcelat nr.1928-1, 1929-1 në ZK Vitomiricë - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 86ari 48m² (28648m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Toka ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndër. Kooperimi p.p. – Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç në Pejë Fi.573/89

Njësia nr.53-Parcelat afër Shkollës në Jashanicë - kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme   2ha 51ari 42m² (25142m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë.Përvec parcelës 766-2 që nuk ka qasje në rrugë publike, parcelat tjera kanë qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan” Fi. 256/90  

Njësia nr.54-KB Vrella Parcelat nr.420, 421 dhe 423 në Baicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 8ari 18m² (20818m²) në ZK Baicë, Komuna Istog. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Burimi”, Vrellë (Fi.147/85, Fi.167/91)

Njësia nr.55-KB Gurakoci Parcela nr.327 në Tomoc - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 31ari 89m² (13189m²) në ZK Tomoc, Komuna Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.56-NSH Dubrava Toka në Shushicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 72ari 77m² (77277m²) në ZK Shushicë, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.57-KB Ujmiri Parcela nr.311 në Ujmir – tokë bujqësore me sipërfaqe 5ha 16ari 3m² (51603m²) në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)


Njësia nr.58-KB Ujmiri Parcela nr.511 në Ujmir– tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 76ari 1m² (17601m²) në ZK Ujmir, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ujmiri”, Klinë (Fi. 591/89)

Njësia nr.59-NPB Malishgani-Toka Bujqësore në Zllakuqan – tokë me sipërfaqe 4ha 3ari 59m² (40359m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan” Fi. 256/90  

Njësia nr.60-Toka Bujqësore ne Videjë - tokë me sipërfaqe 14ari 25m² (1425m²) në ZK Videjë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI "Dushan Mugosha – Duq p.s.p.", Pejë (Fi. 525/89)

Njësia nr.61-KB Bec- Parcelat nr. 1076, 1079, 1080 në Bec - tokë në sipërfaqe prej 3ha 60ari 74m² (36074m²) në ZK Bec, Komuna Gjakovë. Toka ka qasje në rrugë publike dhe ndodhet afër magjistrales Gjakovë-Prishtinë.
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.62-KB Liria-Toka Bujqësore në Berkovë - tokë me sipërfaqe 1ha 53ari 76m² (15376m²) në ZK Berkovë, Komuna Klinë. Toka nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Liria, Budisalc; K.B. “25 Maj”, Budisalc (Fi. 593/89)

Njësia nr.63-NPB Malishgani - Parcelat nr. 158-54 , 158-55 në Zllakuqan – tokë bujqësore me sipërfaqe 93ari 65m² (9365m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.64-NPB Malishgani Parcelat nr. 244-1, 245-4 në Dranashiq -  tokë në sipërfaqe 1182m² (11ari 82m²)  në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB Malishgani, Klinë (Fi. 265/90)

Njësia nr.65-KB Gurakoci Parcelat 164, 166, 167 në Tomoc - tokë bujqësore me sipërfaqe  4ha 83ari 2m² (48302m²) në ZK Tomoc, Komuns Istog. Prona ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.66-NSH Apiko -Toka në Baballoq - tokë bujqësore me sipërfaqe 48506m² (4ha 85ari 06m²) në ZK Baballoq, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike.  (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Apiko Fi 158/89;

Njësia nr.67-Tokë bujqësore në Zallq 2 - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 2ari 48m² (10248m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.68-Tokë bujqësore në Zallq 5 - tokë bujqësore me sipërfaqe 44ari 68m² (4468m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.69-Toka Bujqësore në Jashanicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 43ari 65m² (14365m²) që ndodhen në ZK Jashanice, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.70-KB Istog - Toka bujqësore në Istog- tokë bujqësore  me sipërfaqe 1ha 41ari 77m² (14177m²) në ZK  Istog, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Istogu”, Istog (Fi. 644/89)

Njësia nr.71-KB Kooperimi Toka në Vitomiricë - tokë bujqësore në sipërfaqe 3ha 89ari 82m² (38982m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugën publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  Ndër. Kooperimi p.p. – Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë Fi.573/89

Njesia nr.72-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll VIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 98120m² (9ha 81ari 20m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë.  (Depozita e ofertës: € 60,000)

Njesia nr.73-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll X - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8899m² (88ari 99m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia nr.74-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll XI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11961m² (1ha 19ari 61m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.75-KB Kosova Tokë Bujqësore Konjuh IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 26185m² (2ha 61ari 85m²) ZK Konjuh, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njesia nr.76-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2575m² (25ari 75m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.77-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4914m²(49ari 14m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.78-KB Flora Tokë Bujqësore Bajqinë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 42510m² (4ha 25ari 10m²)  në ZK Bajqinë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njesia nr.79-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 80498m² (8ha 04ari 98m²) ZK  Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh KB "Liria" Bardhosh, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njesia nr.80-Flora Tokë Bujqësore Metehi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10692m² (1ha 6ari 92m²). Ngastrat gjenden në ZK Metehi, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njesia nr.81-Ratar Tokë Bujqësore Ҫaglavicë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 4204m² (42ari 04m²) ZK Çagllavicë, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia nr.82-Ratar Tokë Bujqësore Preoc IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 14450m² (1ha  44ari 50m²) e cila ndodhet  në ZK Preoc,  Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njesia nr.83-Ratar Tokë Bujqësore Preoc V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22843m² (2ha  28ari 43m²) e cila ndodhet  në ZK Preoc,  Komuna e Graçanicës. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njesia nr.85-KB Liria Tokë Bujqësore Bërnicë e Poshtme I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të  përgjithshme prej 7165m² (71ari 65m²) në Z.K. Bërnicë e Poshtme, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSh KB "Liria" Bardhosh, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njesia nr.86-Ratar Tokë Bujqësore Uglar I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5386m² (53ari 86m2) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njesia nr.87-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 51600m²  (5ha 16ari), Z.K. Breznicë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njesia nr.88-KB Liria Tokë Bujqësore Breznicë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 14541m² (1ha 45ari 41m²), në ZK Breznicë, Komuna e Obiliq. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSh KB "Liria"Bardhosh”, Prishtinë Fi 1608/90; (80077238 UNMIK)

Njesia nr.89-Ratar Tokë Bujqësore Preoc II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6608m² (66ari 08m²) në ZK Preoc, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njesia nr.90-Urata Lokali nr.98 Prishtinë - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 111m² dhe objektin dy katësh P+1 me sipërfaqe 170m²  sipas matjeve në terren, i cili gjendet në rr. Edmond Hoxha, afër parkut të qytetit në Prishtinë.
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146

Njesia nr.91-KB Drita Tokë Bujqësore Hërticë - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 10583m² (1ha 05ari 83m²) në ZK Herticë, Komuna Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njesia nr.92-KB Drita Tokë Bujqësore Balloc IV - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 1299m2 (12ari 99m²)  ZK Balloc, Komuna e Podujevës. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njesia nr.93-KB Flora Tokë Bujqësore Revuq I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 3127m² (31ari 27m²) në ZK Revuq, komuna Podujevë. Toka/ngastra është e parrethuar dhe shërben si kullosë për bagëtitë e fermerëve lokal.
(Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.94-KB Drita Tokë Bujqësore Surkish I - Kjo shitje ofron sipërfaqen prej  5059m² (50ari 59m²) Surkish në regjionin e Podujevës, ZK Surkish parcela P-71712076-00299-0 e evidentuar si Bujqësore-Livadh i klasës 3.
(Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. O.P. KB “Slloga” Podujevë;  KB “Drita” ne Sfeqel Fi. 563/85; Fi. 941/90

Njësia nr.95-KB Përparimi Tokë Bujqësore Llaushë – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 42276m² (4ha 22ari 76m²), në ZK Llaushë, komuna e Podujevës. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta.
(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90

Njësia nr.96-Gërmia Supermarketi në Sllatinë - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 120m² që gjendet në rr. “Xhamia” nr.3 në fshatin Sllatinë, Komuna e Fushë Kosovës. Nuk ka tokë e cila do t’I bartet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH Gërmia Fi -676/89; D.O.O Yumko-Grmija Fi-417/93; UNMIK Reg.Nr. 80033214.

Njësia nr.97-KB Përparimi Tokë Bujqësore Miroc I – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 13661m² (1ha 36ari 61m²), ZK Miroc, komuna Podujevë. Prona e tenderuar aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90.

Njësia nr.98-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Petrovë 5 - ofron për shitje tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2468m² (24ari 68m²), me kulturë arë e kl.4, në ZK Petrovë, Prizren. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.99-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Petrovë 7 - ofron për shitje tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 35ari 60m² (53560m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4, në ZK Petrovë, Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92).

Njësia nr.100-NSH Zadruga - Prona në Gotovusha - Ofron për shitje tokën në ZK Gotovusha, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 5802m² (58ari 02m²), me kulturë kullosë e kl.5. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.101- NSH Zadruga Prona në Jazhince 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Jazhince, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 46862m² (4ha 68ari 62m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.102 - NSH NB Mirusha - Prona në Turjakë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 9ha 55ari 36m²  (95536m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.103-NSH NB Mirusha - Prona në Turjakë 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 03ari 51m² (20351m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.104-NSH NB Mirusha - Prona në Turjakë 3 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 32ari 22m² (33222m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.105-NSH NB Mirusha - Prona në Turjakë 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 81ari 90m² (18190m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4,5 në ZK Turjakë, Malishevë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.106-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 11952m² (1ha 19ari 52m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.107-NSH Zadruga Shtërpcë - Tokë bujqësore në Sevce 6 - Ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 56400m² (5ha 64ari) me kulturë kullosë e kl.5. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.108-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 01ari 82m² (20182m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.109-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 52ari 76m² (5276m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000)

Njësia nr.110-NBI Rahoveci - Prona në Retijë 7 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 21m² (36221m²),  në ZK Retijë -Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.111-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore në Biti të Epërme 3 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 58530m² (5ha 85ari 30m²), me kulturë kullosë e kl.5.  
(Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.112-NSH Zadruga Shtërpcë- Tokë bujqësore në Biti të Epërme 5 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtërpce,  me sipërfaqe të përgjithshme prej 66357m² (6ha 63ari 57m²), me kulturë kullosë/livadh i kl.5.
(Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.113-NBI Suhareka - Toka bujqësore Gjinoc 5 -  ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme  prej 28307m² (2ha 83ari 07m²), me kulturë arë e kl.4.  Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.114-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore në Petrovë 1 - ofron për shitje tokë  me sipërfaqe të përgjithshme prej  3ha 52ari 12m² (35212m²),   me kulturë arë dhe kullosë kl.3, në ZK Petrovë, Prizren. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo  Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.115-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 33554m² (3ha 35ari 54m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.116-NSH Lavërtaria-Blegtoria - Tokë bujqësore nëTrepetincë 9 - ofron për shitje tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej  3ha 82ari 12m² (38212m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.2,3, në ZK Trepetincë, Prizren. (Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92).

Njësia nr.117-NBI Rahoveci - Prona në Opterushë 5 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 24214m² (2ha 42ari 14m²), në ZK  Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.118-NBI Suhareka Toka bujqësore Gjinoc 2 - ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Gjinoc, komuna e Suharekës, në sipërfaqe të përgjithshme prej 15922m² (1ha 59ari 22m²). (Depozita e ofertës:  € 8,000)

Njësia nr.119-NBI Suhareka Prona në Grejkoc 2 -  ofron për shitje tokën bujqësore që ndodhet në ZK Grejkoc, Komuna e Suharekës, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 62ari 87m² (36287m²), me kulturë arë e kl.5. Prona nuk është në shfrytëzim. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92

Njësia nr.120-NB Mirusha Prona në Damanek- Prona ofruar në tender  përfshinë tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 64ari 92m² (16492m²) në ZK Damanek, komuna Malishevë. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<