Tërhiqet Njësia nr. 98: Marketing Export Lokali LIpjan nga Shitja e Aseteve me Likuidimi nr.49

Prishtinë    21/08/2019

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se ka tërhequr nga tenderi i shitjes Njësinë nr.98-Marketing Export Lokali Lipjan nga Shitja e Aseteve me Likuidim nr. 49

Tërheqja është bërë në bazë të aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, Aktvendim CI 19 0008, për caktimin e masës së sigurisë deri në marrjen e vendimit përfundimtarë.

Ky aset ishte paraparë për t’u shitur përmes Shitjes së Aseteve përmes Likuidimit nr. 49, e cila do të mbahet me datë 21 gusht 2019.

Lista e aseteve që janë në shitje përmes Shitjes së Aseteve nr. 49 përfshinë asete të ndërmarrjeve shoqërore nga regjione të ndryshme të Kosovës dhe mund të gjendet në web faqen e AKP-së: www.pak-ks.org.