NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT

Prishtinë    06/06/2020

Në bazë të nenit 9 të Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP) dhe nenit 7 të Shtojcës të këtij ligji, NJOFTOHENI se Likuidimi i Ndërmarrjeve/Aseteve sipas listës së mëposhtme (në shtojcë) ka filluar me datë 26 shkurt 2020 dhe 3 mars 2020 në bazë të vendimit të Bordit të Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të datës 23 dhjetor 2019 dhe 29 janar 2020. 

Më datën 15 Mars 2020 Qeveria e Republikës së Kosovës e ka nxjerrë vendimin nr. 01/11 me të cilin është shpallur “Gjendja Emergjente për Shëndetin Publik” për shkak të pandemisë globale (SARS-CoV-2). Duke pasur parasysh rrethanat e krijuara në lidhje me rrezikimin e shëndetit publik dhe në zbatim të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Bordi i Drejtorëve të AKP-së me 30 prill 2020 ka vendosur që të caktohet një afat i ri shtesë prej 45 (dyzetepesë) ditësh për parashtrimin e Dëshmive të Kërkesës dhe Dëshmive të Interesit lidhur Ndërmarrjet/Asetet e vendosura në likuidim sipas listës së mëposhtme (në shtojcë).

Çdo person i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre Ndërmarrjeve apo Aseteve të Ndërmarrjeve (në shtojcë) duhet të parashtrojë Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Personat që kanë parashtruar Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit përgjatë afatit të rregullt të pranimit në lidhje me Ndërmarrjet/Asetet sipas listës së mëposhtme të vendosura në likuidim, nuk është e nevojshme të ri-parashtrojnë Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit.

Në rast se nuk keni parashtruar Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit përgjatë afatit të rregullt të pranimit, ftoheni që të parashtroni Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit pavarësisht nëse më herët mund ta keni informuar Agjencinë Kosovare të Privatizimit apo pararendësin e saj. 

Nëse nuk parashtroni Dëshminë e Kërkesës dhe Dëshminë e Interesit brenda afatit kohor të cekur më poshtë, pretendimet tuaja do të refuzohen si të papranueshme bazuar në nenin 35 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në. Mosdorëzimi i dokumentacionit në mbështetje së kërkesës tuaj apo mosplotësimi i rregullt i formularëve, gjithashtu do të rezultojë në refuzimin e pretendimeve tuaja. 

Afati për parashtrimin e kërkesave kreditore fillon me datë 8 qershor 2020 dhe përfundon me datë 23 korrik 2020 në orën 16:00.

Formularët për Dëshminë e Kërkesës si dhe Dëshminë e Interesit mund të merren në të gjitha zyrat e AKPsë dhe duhet të dorëzohen në Zyrën Rajonale të AKP-së çdo ditë pune nga ora 10:00 deri në ora 14:00.
Lidhur me adresat e Zyrave Rajonale të AKP-së, emrave alternativë dhe informatave të tjera të Ndërmarrjeve/Aseteve të listuara më poshtë, i referoheni njoftimeve në faqen e internetit të AKP-së, duke
klikuar në njoftimet individuale tek shtegu përkatës më poshtë: 2

Shtegu në gjuhën shqipe: http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57
Shtegu në gjuhën serbe: http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57
Shtegu ne gjuhen angleze: http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57

Formularët për parashtrim të Dëshmisë së Kërkesës dhe Dëshmisë së Interesit gjithashtu mund të shkarkohen edhe nga faqja e internetit të AKP-së në adresën www.pak-ks.org. Për udhëzime se si të plotësohen dhe dorëzohen këta formularë referohuni tek seksioni “Formularët-Udhëzime për plotësim”.

Formularët e dorëzuar përmes postës elektronike nuk do të pranohen.

Nr.

ID e NSh-së

Emri i NSh-së

Komuna

1

MIT106

Fabrika e Tullave dhe Tjegullave

Zveçan

2

MIT107

Ndermarrja Ndertimore Industriale Berilje

Mitrovica e Veriut

3

MIT126

Shoqata e Kooperativave Bujqesore

Zveçan

4

MIT151

Kras Zagreb

Mitrovica e Veriut

5

MIT152

Bagat Beograd

Mitrovica e Veriut

6

MIT153

Ibar Invest Zubin Potok

Zubin Potok

7

MIT156

Planika Kranj

Mitrovica e Veriut

8

MIT157

7 Juli

Mitrovica e Veriut

9

MIT162

Ibar

Mitrovica e Veriut

10

MIT164

Ndermarrja Ndertimore Ndertimtari

Gllogoc

11

PEJ166

Pushimorja e Femive

Deçan

12

PRN170

JUGOPETROL

Prishtinë

13

PRN180

DUNAV OSIGURANJE

Prishtinë

14

PRN183

KOMPANIA E SIGURIMEVE KOSOVA

Prishtinë

15

PRN184

MONTING ENERGETIKA

Prishtinë

16

PRN185

ORGANIZATA E PËRBËRË RILINDJA

Prishtinë

17

PRN186

EMINENT

Prishtinë

18

PRN190

Centrotextil-Import-Export

Prishtinë

Nr.

ID e NSh-së

Emri i NSh-së

Komuna

19

PRN191

NISPROMET

Prishtinë

20

PRZ079

Varteks Varazhdin

Prizren

21

PRZ086

KB Bujku Drenovc Rahovec

Rahovec

22

PRZ087

KB Zocishta Zoqishtë Rahovec

Rahovec

23

PRZ090

KB Hoqa e Qytetit

Prizren

24

PRZ091

KB Opterusha

Rahovec

25

PRZ092

KB Krusha e Madhe

Rahovec

26

PRZ093

KB Mamusha

Mamushë

27

PRZ094

KB Studencani

Suharekë

28

PRZ007

Sharrprodhimi

Dragash

29

MIT056

Vijak/Gradec

Zubin Potok

30

MIT119

Ndermarrja per menaxhimin e banesave

Mitrovica e Jugut

31

MIT165

Iskra

Mitrovica e Veriut

32

PEJ205

Agromehanizacia

Pejë

33

PRN192

KB Slloga

Prishtinë

34

PRN194

Solid

Prishtinë

35

PRN195

Vojvodanska Banka a.d.

Prishtinë

36

PRN196

OTHPB Transhped Kontinentalna Shpedicija - Beograd

Prishtinë