NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE

Prishtinë    16/06/2021

Autoritetet e Likuidimit (AL-të) të NSh-ve: Përparimi (në likuidim), Kompania e Sigurimeve Kosova (në likuidim), Agrokosova (në likuidim), Jugopetrol (në likuidim), KB Slloga (në likuidim), Kompania e Sigurimeve Dunav (në likuidim), Nispromet (në likuidim), të emëruar sipas Nenit 12 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke vërejtur mos pranimin e shkresave në vijim (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) në adresat e parashtruesve të kërkesave bazuar në nenin 49 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP publikon këtë njoftim:

  1. Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në AKP ZR Prishtinë, para ose deri në orën 16:00 të datës që i bie 15 ditë pas datës së publikimit të këtij njoftimi.

 

Nr.

Ndërmarrja/aseti (në likuidim)

Emri Mbiemri

Nr. Kërkesës

Lloji i shkresës

1

Përparimi

Dragovic Jovanka

PRN111 - 0109

Kërkesa për informata shtesë

2

Përparimi

Milan Turanjanin

PRN111 - 0073

Kërkesa për informata shtesë

3

Përparimi

Miroslav Ristic

PRN111 - 0071

Kërkesa për informata shtesë

4

Përparimi

Nikola Djurisic Jovan

PRN111 - 0077

Kërkesa për informata shtesë

5

Përparimi

Predrag Budimir

PRN111 - 0074

Kërkesa për informata shtesë

6

Përparimi

Slavisa Ristic

PRN111 - 0068

Kërkesa për informata shtesë

7

Përparimi

Snezana Jovanovic

PRN111 - 0076

Kërkesa për informata shtesë

8

Përparimi

Minivera Redzepi

PRN111 - 0084

Kërkesa për informata shtesë

9

Përparimi

Nehat Rifati

PRN111 - 0112

Kërkesa për informata shtesë

10

Përparimi

Nehat Rifati

PRN111 - 0114

Kërkesa për informata shtesë

11

Përparimi

Jashar Redzepi

PRN111 - 0087

Kërkesa për informata shtesë

12

Përparimi

Drita Osmani

PRN111 - 0075

Kërkesa për informata shtesë

13

Përparimi

Milos Prica

PRN111 - 0106

Kërkesa për informata shtesë

14

Përparimi

Agim Berisha

PRN111 - 0072

Kërkesa për informata shtesë

15

Përparimi

Sonja Zivic

PRN111 - 0116

Kërkesa për informata shtesë

16

Përparimi

Dragan Vasiljevic

PRN111 - 0119

Kërkesa për informata shtesë

17

Përparimi

Radomir Blanusa

PRN111 - 0043

Kërkesa për informata shtesë

18

Përparimi

Dragovic Jovanka

PRN111 - 0111

Vendim

19

Përparimi

Dragovic Jovanka

PRN111 - 0110

Vendim

20

Përparimi

Dragica Bundur

PRN111 - 0024

Vendim

21

Përparimi

Dragica Bundur

PRN111 - 0025

Vendim

22

Përparimi

Miki Ristic

PRN111 - 0065

Vendim

23

Përparimi

Ristic Verica

PRN111 - 0083

Vendim

24

Përparimi

Slavisa Ristic

PRN111 - 0067

Vendim

25

Përparimi

Minivera Redzepi

PRN111 - 0085

Vendim

26

Përparimi

Minivera Redzepi

PRN111 - 0086

Vendim

27

Përparimi

Nehat Rifati

PRN111 - 0113

Vendim

28

Përparimi

Jashar Redzepi

PRN111 - 0088

Vendim

29

Përparimi

Jashar Redzepi

PRN111 - 0090

Vendim

30

Përparimi

Sonja Zivic

PRN111 - 0117

Vendim

31

Përparimi

Dragan Vasiljevic

PRN111 - 0118

Vendim

32

Përparimi

Bozilika Simonovic

PRN111 - 0128

Vendim

33

Përparimi

Bozilika Simonovic

PRN111 - 0129

Vendim

34

Përparimi

Rados Ilic

PRN111 - 0022

Vendim

35

Përparimi

Rados Ilic

PRN111 - 0023

Vendim

36

Përparimi

Ivica Zivic

PRN111 - 0049

Vendim

37

Përparimi

Gospava Cetkovic

PRN111 - 0006

Vendim

38

Përparimi

Natasa Gavric

PRN111 - 0012

Vendim

39

Përparimi

Aleksandra Najdenov

PRN111 - 0007

Vendim

40

Kompania e Sigurimeve Kosova

Ljubomir Djordevic

PRN183 - 0018

Vendim

41

Kompania e Sigurimeve Kosova

Slavica Markovic

PRN183 - 0026

Vendim

42

Kompania e Sigurimeve Kosova

Slavisa Jankovic

PRN183 - 0039

Kërkesa për informata shtesë

43

Kompania e Sigurimeve Kosova

Nenad Jovanovic

PRN183 - 0059

Kërkesa për informata shtesë

44

Kompania e Sigurimeve Kosova

Nenad Jovanovic

PRN183 - 0061

Kërkesa për informata shtesë

45

Kompania e Sigurimeve Kosova

Miodrag Bozovic

PRN183 - 0052

Kërkesa për informata shtesë

46

Kompania e Sigurimeve Kosova

Slavisa Kostic

PRN183 - 0047

Kërkesa për informata shtesë

47

Kompania e Sigurimeve Kosova

Predrag Milogoric

PRN183 - 0060

Kërkesa për informata shtesë

48

Kompania e Sigurimeve Kosova

Dragan Ristic

PRN183 - 0041

Kërkesa për informata shtesë

49

Kompania e Sigurimeve Kosova

Dragan Markovic

PRN183 - 0045

Kërkesa për informata shtesë

50

Kompania e Sigurimeve Kosova

Ljubica Milosevic

PRN183 - 0053

Kërkesa për informata shtesë

51

Kompania e Sigurimeve Kosova

Vojin Vasic

PRN183 - 0063

Kërkesa për informata shtesë

52

Kompania e Sigurimeve Kosova

Biserka Delibasic

PRN183 - 0062

Kërkesa për informata shtesë

53

Kompania e Sigurimeve Kosova

Boban Cvetkovic

PRN183 - 0003

Kërkesa për informata shtesë

54

Kompania e Sigurimeve Kosova

Divna Sojanovic

PRN183 - 0064

Kërkesa për informata shtesë

55

Kompania e Sigurimeve Kosova

Dragan Visnjic

PRN183 - 0042

Kërkesa për informata shtesë

56

Kompania e Sigurimeve Kosova

Dragisa Bujic

PRN183 - 0008

Kërkesa për informata shtesë

57

Kompania e Sigurimeve Kosova

Ljubomir Djordevic

PRN183 - 0016

Kërkesa për informata shtesë

58

Kompania e Sigurimeve Kosova

Marija Stojanovic

PRN183 - 0058

Kërkesa për informata shtesë

59

Kompania e Sigurimeve Kosova

Milutin Stojanovic

PRN183 - 0066

Kërkesa për informata shtesë

60

Kompania e Sigurimeve Kosova

Mladjan Santric

PRN183 - 0049

Kërkesa për informata shtesë

61

Kompania e Sigurimeve Kosova

Slavica Markovic

PRN183 - 0024

Kërkesa për informata shtesë

62

Kompania e Sigurimeve Kosova

Zivojin Marinkovic

PRN183 - 0065

Kërkesa për informata shtesë

63

Kompania e Sigurimeve Kosova

Zorica Acimovic

PRN183 - 0055

Kërkesa për informata shtesë

64

Agrokosova

Xhafer Halimi

PRN089 - 0009

Kërkesa për informata shtesë

65

Agrokosova

Ljiljana Šošević

PRN089 - 0021

Kërkesa për informata shtesë

66

Agrokosova

Leposava Milenić

PRN089 - 0022

Kërkesa për informata shtesë

67

Jugopetrol

Bahtijar Shala

PRN170 - 0022

Kërkesa për informata shtesë

68

Jugopetrol

Dimic Nebojsa

PRN170 - 0041

Kërkesa për informata shtesë

69

KB Slloga

Biljana Zivic

PRN192 - 0027

Kërkesa për informata shtesë

70

KB Slloga

Biljana Zivic

PRN192 - 0026

Kërkesa për informata shtesë

71

KB Slloga

Biljana Zivic

PRN192 - 0025

Kërkesa për informata shtesë

72

KB Slloga

Dragoljub Simic

PRN192 - 0005

Kërkesa për informata shtesë

73

KB Slloga

Dragoljub Simic

PRN192 - 0004

Kërkesa për informata shtesë

74

KB Slloga

Gordana Kostic

PRN192 - 0020

Kërkesa për informata shtesë

75

KB Slloga

Gordana Kostic

PRN192 - 0019

Kërkesa për informata shtesë

76

KB Slloga

Ljubomir Petkovic

PRN192 - 0008

Kërkesa për informata shtesë

77

KB Slloga

Ljubomir Petkovic

PRN192 - 0007

Kërkesa për informata shtesë

78

KB Slloga

Radomir Mitrovic

PRN192 - 0014

Kërkesa për informata shtesë

79

KB Slloga

Radomir Mitrovic

PRN192 - 0013

Kërkesa për informata shtesë

80

KB Slloga

Sonja Samardjic

PRN192 - 0023

Kërkesa për informata shtesë

81

KB Slloga

Sonja Samardjic

PRN192 - 0022

Kërkesa për informata shtesë

82

KB Slloga

Zivojin Stankovic

PRN192 - 0011

Kërkesa për informata shtesë

83

KB Slloga

Zorica Samardjic

PRN192 - 0002

Kërkesa për informata shtesë

84

KB Slloga

Zorica Samardjic

PRN192 - 0001

Kërkesa për informata shtesë

85

Kompania e Sigurimeve Dunav

Maliç N. Maliçi

PRN180 - 0004

Kërkesa për informata shtesë

86

Kompania e Sigurimeve Dunav

Maliç N. Maliçi

PRN180 - 0005

Kërkesa për informata shtesë

87

Kompania e Sigurimeve Dunav

Maliç N. Maliçi

PRN180 - 0006

Kërkesa për informata shtesë

88

Nispromet

Dragica Iliq

PRN191 - 0003

Kërkesa për informata shtesë

89

Nispromet

Dragica Iliq

PRN191 - 0004

Kërkesa për informata shtesë

90

Nispromet

Dragica Iliq

PRN191 - 0005

Kërkesa për informata shtesë

 

  1. Mos marrja e shkresave (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) nga AL-të në zyrën përkatëse rajonale të AKP-së brenda orës dhe datës së paraqitur më lart do t’i nënshtrohet efektit ligjor të përcaktuar në Nenin 37.7 të Shtojcës së Ligjit Nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Shkresa (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) do të konsiderohet si e dorëzuar nga Autoriteti përkatës i Likuidimit, nëse parashtruesi i kërkesës nuk e merr atë brenda afatit të përcaktuar.  

 

Për më shumë informata, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe klikoni në shtigjet e mëposhtme:

 

Shtegu në gjuhën shqipe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,58

Shtegu në gjuhën serbe: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,58

Shtegu në gjuhën angleze: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,58