Shitja e Aseteve në Likuidim - 61

Prishtinë   

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

 

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 61 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2022

Shkarko FORMULARIN në vijim:  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Shiko Videon

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me:
07 dhjetor 2022

prej
10:00 h -12:00 h

Në Grand Hotel, Salla e Konferencës, Prishtinë

 

Njësia nr.01-Kualiteti Lokali në Gjilan - ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas listës së aseteve është 77.52m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4), në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Kualiteti” Gjilan (Fi. 888/89) & SHA Kualiteti

Njësia nr.02-KB Novobërda Toka dhe Objekte – ofron për shitje tokën në sipërfaqe totale prej 11,645m² (1ha 16ari 45m²), oborrin prej 11,436m² dhe objektin (P+1) me sipërfaqe prej 209m², në ZK Jasenovik, komuna e Novobërdës. Prona gjendet në afërsi të fshatit Jasenovik, komuna e Novobërdës. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: ZZ “Novobrdo” Novobrdo Fi-1584/90

Njësia nr.03-Parcela nr.433-28 ZK Dranashiq - tokë me sipërfaqe 5401m² (54ari 01m²), me kulturë pyjor-mal i klasës 3, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike me nr. 414. (Depozita e ofertës €5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.04-Parcelat nr.56-30 dhe 56-41 ZK Dranashiq - tokë me sipërfaqe 9070m² (90ari 70m²) me kulturë pyjor-mal, klasës 3, në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Parcela me nr.56-41 nuk ka qasje ne rrugë publike, përderisa parcela me nr. 56-30 ka qasje në rrugë publike me nr. 434. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.05-Parcela nr.1-3 ZK Kosh - Tokë me sipërfaqe 1ha 13ari dhe 14m² (11314m²) me kulturë pyjor-mal, klasës 4, në ZK Kosh, komuna Istog. Parcela me nr.1-3 nuk ka qasje ne rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.06-Parcelat nr.5-0 dhe 139-0 ZK Rracaj - Tokë me sipërfaqe 12912m² (1ha 29ari 12m²), kultura mal, klasës 3, në ZK Rracaj, komuna Gjakovë. Parcelat kanë qasje në rrugë publike nr. 725-0. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Ereniku – Prodhimtaria Primare, Gjakovë (Fi.460/89)

Njësia nr.07-Jugoplastika Shitorja Ferizaj- Kjo shitje ofron shitoren me sipërfaqe prej 39m² në sheshin Dëshmorët e Kombit , Ferizaj. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh "Jugoplastika", Prishtinë               

Njësia nr.08-Mulliri Lokali në Obiliq - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 114m² në rr. Isa Boletini në Obiliq. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Zhitopromet-Mulliri” (Fi.707/89; Fi.5221/92; Fi.3278/95)

Njësia nr.09-Urata Lokali nr.25 në Dardani - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 24.66m². Lokali gjendet në katin e parë në kuadër të mini qendrës tregtare, në lagjen “Dardania” zona e veriut afër PTK-së, Prishtinë. Nuk ka tokë që do t’i bartet blerësit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Drustveno Trgovinsko Preduzece “VOCAR”, Pristina Fi.723/89.

Njësia nr.10-NSh Zhupa Reqane-Prona në Mushnikovë 2 - ofron për shitje pronën në ZK Mushnikovë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 88543m² (8ha 85ari 43m²), me kulturë “mal i kl.6,7”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.11-NSh Zhupa Reqane- Prona në Mushnikovë 3 - ofron për shitje pronën në ZK Mushnikovë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 99115m² (9ha 91ari 15m²), me kulturë “mal i kl.5,6”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.12-NSh Zhupa Reqane-Prona në Mushnikovë 4 - ofron për shitje pronën në ZK Mushnikovë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 99912m² (9ha 99ari 12m²), me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:“Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.13-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 6 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 82387m² (8ha 23ari 87m²), me kulturë “ mal,arë i kl. 5,6,8”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.14-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 7 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 89719m² (8ha 97ari 19m²), me kulturë “ mal, pemishte i kl. 5,6”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.15-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 9 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 82272m² (8ha 22ari 72m²), me kulturë “mal i kl. 4,5”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.16-NSh Zhupa Reqane-Prona në Sredskë 10 - ofron për shitje pronën në ZK Sredskë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 54707m² (5ha 47ari 7m²), me kulturë “mal i kl. 5,6”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.17-NSh Zhupa Reqane-Prona në Struzhë 1 - ofron për shitje pronën në ZK Struzhë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 21872m² (2ha 18ari 72m²) me kulturë “mal i kl. 6 ”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.18-NSh Zhupa Reqane-Prona në Nebregoshtë 1 - ofron për shitje pronën në ZK Nebregoshtë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 82191m² (8ha 21ari 91m²), me kulturë “mal i kl. 5,6,7”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.19-NSh Zhupa Reqane-Prona në Nebregoshtë 2 - ofron për shitje pronën në ZK Nebregoshtë, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 91262m² (9ha 12ari 62m²), me kulturë “mal i kl. 5,7”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.20-NSh NBI Rahoveci-Prona në Radost 7, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 3442m² (34ari 42m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.21-NSh NBI Rahoveci-Prona në Radost 8, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 7377m² (73ari 77m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000) 
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.22-NSh NBI Rahoveci-Prona në Radost 9, Rahovec - ofron për shitje pronën në ZK Radost, Komuna e Rahovecit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 13434m² (1ha 34ari 34m²) me kulturë “mal i kl.2”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.23-NSh Zadruga Shtërpce-Prona në Brod 4 - ofron për shitje pronën në ZK Brod, Komuna e Shtërpces, me sipërfaqe të përgjithshme prej 1904m² (19ari 4m²) me kulturë “mal i kl.3”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.24-NSh Zhupa Reqane-Prona në Reçan 2 - ofron për shitje pronën në ZK Reçan, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 20500m² (2ha 5ari) me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.25-NSh Zhupa Reqane-Prona në Reçan 3 - ofron për shitje pronën në ZK Reçan, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 64075m² (6ha 40ari 75m²) me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.26-NSh “IT Drateks”-Lokali afarist nr.4 në Dragash – ofron për shitje lokalin afarist që ndodhet në ZK Dragash, Komuna e Dragashit. Përfshin një sipërfaqe të përgjithshme prej 117 m² dhe është në katin përdhesë të ndërtesës (P+3) të ndërtuar nga NSH-ja që gjendet në qendër të qytetit të Dragashit. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e kësaj shitje. Aktualisht lokali është i mbyllur.(Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “IT Drateks” Fi-518/82; Fi-508/89.

Njësia nr.27-NSh “Zhupa”Recane-Shitorja nr.2 në Drajçiq – Prona përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 199m², prej të cilave 92m² me kulturë shtëpi dhe 107m² me kulturë oborr, në fshatin Drajçiq, Komuna Prizren. Sipas matjeve interne në terren të kryera nga AKP, sipërfaqja e objektit (P+0) rezulton të jetë 103 m². Aktualisht shitorja është e mbyllur. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

Njësia nr.28-NSh Sharrprodhimi-Shitorja në fshatin Buçe, Dragash – përfshin lokalin afarist në sipërfaqe prej 72m² me kulturë shtëpi/ndërtesë në parcelën nr. 84-2 në ZK Buçe, Komuna e Dragashit. Objekti është ndërtim i fortë dhe ka etazhitet P+0. Sipas matjeve të AKP me shirit metër e gabaritit të objektit sipërfaqja e përafërt është rreth 60m². Aktualisht shitorja është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.29-NSh Sharrprodhimi-Shitorja në fshatin Bellobrad, Dragash – përfshin lokalin afarist të regjistruar në emër të NSh-së në sipërfaqe prej 77m² me kulturë shtëpi/ndërtesë sipas parcelës nr. 803-0 në ZK Bellobrad, Komuna e Dragashit. Objekti është ndërtim i fort dhe ka etazhitetin SU+P+0. Janë bërë matjet me shirit-meter të gabaritit të objektit ku si rezultat i këtyre matjeve kemi sipërfaqen prej rreth: SU-terren=44m²; Përdhesë=64m². Sipërfaqja e përgjithshme e objektit është 108m². Aktualisht shitorja është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 3,500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.30-NSh Sharrprodhimi-Lokali afarist Nr.4 në Dragash – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej 63.44m² që ndodhet në katin përdhes te objektit banesor P+3 të ndërtuar nga NSH-ja, i cili objekt gjendet përballë Qendrës së Punësimit të komunës së Dragashit. Pronësia e NSh-së bazohet në bazë të Deklaratës me shkrim të ish-Menaxhmentit të NSH-së. Toka ku ndodhet lokali NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht lokali është i mbyllur. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBQ "Sarproizvodi" Fi 302/89 (1989); DD "Sarproizvodi" (1993)

Njësia nr.31-NSh Zhupa Reqane-Prona në Reçan - ofron për shitje pronën në ZK Reçan, Komuna e Prizrenit, me sipërfaqe të përgjithshme prej 9867m² (98ari 67m²) me kulturë “mal i kl.5”. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: “Sredačka Župa” Fi.384/89

 

Sipërfaqet e sakta për të gjitha Njësitë do të mund t'i merrni në Memorandumin Final të Informatave

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marrë parasysh natyrën e tyre.