Shitja e Aseteve në Likuidimi - 49

NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 49 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit.

 

Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 21 gusht 2019

DORËZIMI I OFERTAVE bëhet në sallën e konferencave "HOTEL GRAND" - Prishtinë, ndërmjet orës 10:00 dhe 12:00   

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2019

 

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Vërejtje: Njësitë në vijim janë tërhequr nga Shitja e aseteve 49:

Njësia nr.30: Fabrika e Plastikës Parcelat 690-0 dhe 691-0 në Skenderaj  

Njësia nr.31: Produkt Parcelat 1066-0 dhe 1067-0 në Kuçicë

Njësia nr.32: Produkt Parcela 1215-0 në Kuçicë

Njësia nr.38: NSH Produkt Parcelat në Polac i Ri

Njësia nr.39: Produkt Parcelat 955-0, 956-0 dhe 957-1 në Baks

Njësia nr.98: Marketing Export Lokali Lipjan 

 

Njësia nr.01-Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë (Lot E) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 21983m² (2ha 19ari 83m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sojevë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.02-Agroprodukti Toka në Hodonoc (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8163m² (81ari 63m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Hodonoc në Komunën e Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.03-Agroprodukti Toka në Shipashnicë të Poshtme (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6437m² (64ari 37m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Shpashnicë e Poshtme në Komunën e Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 4,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh "Krivo Reka" Kamenicë (Fi -166/90); SHA"YUKO-KAMENICA"Kamenicë (Fi7853/92)

Njësia nr.04-KB Strezoci Toka dhe Objekti në Leshtar - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2250m² (22ari 50m²) dhe në të objektin në sipërfaqe prej 184m²,   në ZK Leshtar dhe në afërsi të fshatit Strezoc në Komunën e Kamenicës, e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Strezovc” Kamenicë  (Fi 259/90)

Njësia nr.05-Jometalet Kaolini Toka në Lisockë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22797m² (2ha 27ari 97m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lisockë në Komunën e Kamenicës, e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Minierat e kaolinit dhe bentoniti “Jometalet” Kamenicë (Fi 737/89)

Njësia nr.06-KB Prekovci Objektet në Prekoc - ofron për shitje dy objekte me sipërfaqe të përgjithshme prej 560m², në ZK dhe në afërsi të fshatit Prekoc Komuna e Novobërdës, të cilat janë të përshtatshme për veprimtari bujqësore. Nuk ka tokë të ofruar në këtë shitje. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB „Prekovci“ Novobërdë Fi-1612/90

Njësia nr.07-Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot B) –  ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 32909m² (3ha 29ari 09m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë e Epërme në Komunën e Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin aktiviteteve të ndryshme afariste/bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.08-Morava e Binces Toka në Gllamë – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 24951m² (2ha 49ari 51m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit dhe në afërsi të fshatit Stanishor, në Komunë të Gjilanit dhe Novobërdës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 70,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: HGIP Binacka Morava Gjilan (Fi-307/89); DD "Binacka Morava" Gjilan (Fi -6270/92)

Njësia nr.09-Agrokultura toka në Malishevë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 24334m² (2ha 43ari 34m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Malishevë të Komunës së Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB “MLADOST” Gjilan (Fi - 670/89)KB Gjilan, OP “Mladost” Gjilan (Fi -106 /78) JUKO-MLADOST SHA PP Gjilan (Fi - 1865/96)

Njësia nr.10-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot I)  - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 766m² (7ari 66m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.11-Ramadan Agushi Toka Sadovinë të Çerkezve (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 8801m²  (88ari 01m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ramadan Agushi” Kaçanik (Fi - 1386/90)

Njësia nr.12-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezve (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 21404m² (2ha 14ari 04m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.13-KB Zhegra Toka në Lladovë  –  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5575m² (55ari 75m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.14-KB Zhegra Toka në Zhegër –  ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12276m² (1ha 22ari 76m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Zhegër, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Gjilan (Fi-529/98)

Njësia nr.15-Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot C) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 35887m² (3ha 58ari 87m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Poshtme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.16-Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh Pasuria Bujqësore Ferizaj Fi 650/89

Njësia nr.17-Agromorava Toka në Viti (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 948m² (9ari 48m²), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.18-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot B) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1880m² (18ari 80m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.19-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot C) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 12368m² (1ha 23ari 68m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.20-Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot J) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1054m² (10ari 54m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.21-Agromorava Toka në Budrigë të Epërme (Lot A) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4489m² (44ari 89m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Budrigë e Epërme, në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.22-Agromorava Toka në Viti (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1700m² (17ari), në ZK dhe në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.23-Morava Partesh Toka në Cërnicë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 2804m² (28ari 04m²)në ZK dhe në afërsi të fshatit Cërnicë, në Komunën e Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Morava” Partesh  Fi-1609/90 

Njësia nr.24-Agromorava Toka në Sodovinë e Çerkezve (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9125m² (91ari 25m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë e Çerkezve,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.25-Agromorava Toka në Tërstenik (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13612m² (1ha 36ari 12m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Tërstenik,  në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.26-Morava e Binçes Vetura Mercedes –  ofron për shitje Veturën  e çregjistruar Mercedes, modeli/tipi 250-D, ngjyrë hiri metalike, lloji i motorit diesel, kapaciteti i vëllimit 2,497, limuzinë 4 dyer. Vetura gjendet në Zyrën Regjionale të AKP-së në Gjilan. (Depozita e ofertës: € 100)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: HGIP Binacka Morava Gjilan (Fi-307/89); DD "Binacka Morava" Gjilan (Fi -6270/92)

Njësia nr.27-Kualiteti Lokali në Gjilan - ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve interne të AKP-së (me laser/metër) është në sipërfaqe prej 86.12m², ndërsa sipas Listës së Aseteve është në sipërfaqe prej 77.52m². Lokali gjendet në kuadër të ndërtesës së banimit kolektiv (P+4), në Rr. Bujanina, Komuna e Gjilanit. Lokali është I përshtatshëm për zhvillimin e llojeve të ndryshme të biznesit komercial. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Kualiteti” Fi. 888/89 & SHA Kualiteti

Njësia nr.28-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot J) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2052m² (20ari 52m²), në vendin e quajtur Zabel Sahit Agës, në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.29-Agrokultura Toka në Gjilan (Lot G) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5016m² (50ari 16m²), në ZK Gjilan, e cila është e përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste.  (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Gjilan Fi-670/89 KB Gjilan, OP Mladost Gjilan Fi -106/78 JUKO-MLADOST SHA PP Gjilan Fi- 865/96

Njësia nr.33-Produkt Parcelat në ZK Polac i Ri afër Memorialit - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 249378m² (24ha 93ari 78m²), në ZK Polac i Ri, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH  Produkti - Skenderaj Fi - 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651 

Njësia nr.34-Lux Lokali Napred - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 51m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 49.73m². Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. Lux Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK regj.nr. 80038216

Njësia nr.35-NSH Elan Toka në ZK Brusnik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 97175m² (9ha 71ari 75m²),  në ZK Brusnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.36-Elan parcelat 009-0, 010-0 dhe 011-0 në Bruznik - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 30073m² (3ha 00ari 73m²), në ZK Bruznik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.37-Drenica Parcelat 171-0 dhe 172-0 në Sankoc - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 25703m² (2ha 57ari 3m²), në ZK Sankoc, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr.: 80151721  

Njësia nr.40-Elan Parcela 00083-0 në Liqej - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 18666m² (1ha 86ari 66m²),  në ZK Liqej, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629

Njësia nr.41-Drenica Parcela 259-3 në Likoshan - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 489601m² (48ha 96ari 1m²), në ZK Likoshan, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                     

Njësia nr.42-Ereniku PP – Toka në Skivjan - me sipërfaqe 9ha 9ari 37m² (90937m²) në juglindje të ZK Skivjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugën publike rajonale Gjakovë – Pejë. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Njësia nr.43-Ereniku PP – Toka në Hereç 1 - me sipërfaqe 5ha 37ari 06m² (53706m²) në jug të ZK Hereç, komuna Gjakovë. Vetëm parcela 692-0 ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.44-Ereniku PP – Toka në Hereç 2 - me sipërfaqe 5ha 61ari 94m² (56194m²) në jug të ZK Hereç- komuna Gjakovë. Prona ka qasje në dy rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.45-Parcela nr. 318-6 në Dardania III - me sipërfaqe 3243m², në ZK Bellopojë, lagja Dardania III, komuna Pejë. Toka ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Ndërmarrja Kooperimi me p.p. Ndërmarrja e Përbërë KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr.46-Parcelat nr. 98-4, 98-5 dhe 99-8 ZK Jasahnicë - me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 18ari 13m² (11813m²) në ZK Jashanicë, pranë shkollës fillore, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.47-Parcelat nr.39-3 dhe 40-0 ZK Jashanicë - me sipërfaqe të përgjithshme 71ari 47m² (7147m²) në ZK Jashanicë, Komuna Klinë. Vetëm parcela nr. 40-0 ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 500)

Njësia nr.48-Parcela nr.97-2 ZK Gjurgjevik - me sipërfaqe 7ari 20m² (720m²) në ZK Gjurgjevik, Komuna Klinë. Parcela ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 100)

Njësia nr.49-Parcela nr. 148-3 ZK Klinafc - me sipërfaqe 32ari 38m² (3238m²) në ZK Klinafc, komuna Klinë. Prona është afër por nuk ka qasje direkte në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 200)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.50-Toka bujqësore Gurrakoc 1 - me sipërfaqe 8ha 48ari 37m² (84837m²) në ZK Gurrakoc, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89                                                                    

Njësia nr.51-Parcela nr. 33-5 në Klinafc – me sipërfaqe 39ari 52m² (3952m²) në ZK Klinafc, Komuna Klinë. Prona është afër rrugës publike por nuk ka qasje direkte në të. (Depozita  e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90

Njësia nr.52-NT Ereniku Tregtia Shitorja në Brekoc - lokal afarist dhe parcela nr. 380-2 ZK Brekoc me sipërfaqe 57m² sipas certifikatës së pronës. Sipas matjeve objekti ka 93.4m² bruto. Pjesa e dyqanit në sipërfaqe prej 39.27m² sipas matjeve shtrihet në parcelën nr. 381-2 në pronësi të Komunës  Gjakovë ku si e tillë parcela 381-2 NUK është pjesë e shitjes. Prona  ndodhet në ZK Brekoc, Komuna Gjakovë. Aktualisht, prona ka qasje në rrugë publike përmes parcelës 381-2. Prona përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTShP “Tregtia”, Gjakovë (Fi. 459/89)

Njësia nr.53-KB Bec Toka në Kodrali të Becit - me sipërfaqe 4ha 69ari 18m² (46918m²) në ZK Kodrali e Becit, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 40,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.54-NT Koreniku Supermarketi nr.1 në Istog - lokal afarist në etazh me sipërfaqe 207m² sipas matjeve (196m² sipas listës së aseteve) që gjendet në katin përdhes të një objekti banesor në Rr. Skënderbeu, komuna Istog. Prona nuk është në përdorim. (Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89

Njësia nr.55-NSH Dubrava – Toka në Tuçep - me sipërfaqe të përgjithshme 3ha 21ari 1m² (32101m²) në ZK Tuçep, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.56-NPB Malishgani Parcela nr. 563 dhe 543 në Jashanicë –  me sipërfaqe të përgjithshme 1ha 61ari 61m² (16161m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Parcelat ndodhen larg njëra tjetrës 165m dhe nuk kanë qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.57-NPB Malishgani Parcela nr. 527, 546 dhe 555 në Jashanicë - me sipërfaqe te përgjithshme 2ha 19ari 10m² (21910m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.58-NPB Malishgani - Parcelat 4562-2, 497 dhe 501-11 në Dush - me sipërfaqe të përgjithshme 3ha 64ari 03m² (36403m²) në  ZK Dush, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.59-Toka në Gërgoc - me sipërfaqe 84ari 99m² (8499m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.60-Parcela nr. 239 në Gërgoc- me sipërfaqe 61ari 24m² (6124m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.61-Toka Bujqësore Damjan 4 - me sipërfaqe 3ha 69ari 18m² (36918m²) që ndodhet në ZK Damjan, Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë

Njësia nr.62-Parcela nr. 239 në Kosuriq- me sipërfaqe 2ha 41ari 42m² (24142m²) në ZK Kosuriq, Komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Baran” (Fi 169/81)

Njësia nr.63-Toka në Kosuriq - me sipërfaqe 3ha 05ari 49m² (30549m²) në ZK Kosuriq, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP KBI Dushan Mugosha, Duq, Pejë p.s.p.  (Fi.525/89), (Fi.753/89); KBI “Bujqësia” SHA, Pejë (Fi. 1922/92)

Njësia nr.64-KB Dubrava - Toka bujqësore në Gurrakoc - Toka bujqësore në Gurrakoc - me sipërfaqe 3ha 83ari 89m² (38389m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog.  Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH“Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.65-NSH Deva Ngastra nr. 705 ZK Devë - me sipërfaqe 12ari 10m² (1210m²) në ZK Devë, komuna Gjakovë. Në të kaluarën, prona është përdorur si deponi hiri. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës:  € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NMKGI "Deva" p.p., Gjakovë (Fi. 497/89)

Njësia nr.66-Parcela nr. 378-0 ZK Gërgoc - me sipërfaqe 56ari 71m² (5671m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.67-Parcela nr. 591-0 ZK Gërgoc- me sipërfaqe 55ari 63m² (5563m²) në ZK Gërgoc, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90)

Njësia nr.68-NPB Malishgani - Parcela 158-48 në Zllakuqan - me sipërfaqe 17ari 29m² (1729m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.69-NPB Malishgani Parcela nr. 83-1 në Drashaniq - me sipërfaqe 84ari 46m² (8446m²) në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në dy rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)  

Njësia nr.70-NSH Dubrava-Toka bujqësore Gurrakoc 2 - me sipërfaqe 4ha 13ari 2m² (41302m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Dubrava”, Istog (Fi. 268/89)

Njësia nr.71-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhodoll VII - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 51547m² (5ha 15ari 47m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 40,000)

Njësia nr.72-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhodoll XV - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 4458m² (44ari 58m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.73-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë IX - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 74302m² (7ha 43ari 02m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 40,000)

Njësia nr.74-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë X - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 12136m² (1ha 21ari 36m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.75-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë XI - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 296408m² (29ha 64ari 08m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 100,000)

Njësia nr.76-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë XII - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 85795m² (8ha 57ari 95m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.77-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë VII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 37191m² (3ha 71ari 91m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.78-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë VIII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 35919m² (3ha 59ari 19m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njësia nr.79-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë IX - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 266347m² (26ha 63ari 47m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 100,000)

Njësia nr.80-Ratar Tokë Bujqësore Llapllaselle X - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 171106m² (17ha 11ari 06m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 50,000)

Njësia nr.81-Ratar Tokë Bujqësore Hajvali II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8740m² (87ari 40m²) ZK Hajvali, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.82-Ratar Tokë Bujqësore Hajvali III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5395m²  (53ari 95m²) ZK  Hajvali, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.83-Ratar Tokë Bujqësore Preoc VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7274m² (72ari 74m²) në ZK Preoc, komuna  Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.84-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë III - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14482m² (1ha 44ari 82m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 17,000)

Njësia nr.85-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 40260m² (4ha 02ari 60m²) në ZK Suhadoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 48,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.86-Ratar Tokë Bujqësore Hajvali I - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 33499m²  (3ha 34ari 99m²), ZK  Hajvali, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.87-KB Kosova Tokë Bujqësore Rufc i Ri II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 60233m²  (6ha 02ari 33m²) në ZK Rufc i Ri, komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.88-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9027m² (90ari 27m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.89-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5925m² (59ari 25m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.90-KB Flora Tokë Bujqësore Dobërdol - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 38738m² (3ha 87ari 38m²) ZK Dobërdol, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.91-Ratar Tokë Bujqësore Graçanicë III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 22868m² (2ha 28ari 68m²) ZK Graçanicë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89.

Njësia nr.92-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11862m² (1ha 18ari 62m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.93-Ratar Tokë Bujqësore Livagjë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5490m² (54ari 90m²) ZK Livagjë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.94-KB Flora Tokë Bujqësore Repë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 8720m² (87ari 20m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.95-KB Flora Tokë Bujqësore Repë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 7084m² (70ari 84m²)  në ZK Repë, Komuna Podujevë. (Depozita e ofertës: € 700)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674.

Njësia nr.96-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë II - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 22741m² (2ha 27ari 41m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI "Kosova Export"  OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89.  

Njësia nr.97-KB Kosova Tokë Bujqësore Ribar i Vogël I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 9754m² (97ari 54m²)  në  ZK Ribar I Vogël, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.99-KB Kosova Tokë Bujqësore Bregu i Zi - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18557m² (1ha 85ari 57m²) në ZK Bregu i Zi, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA  "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.100-Ratar Tokë Bujqësore Uglar III -  Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16756m² (1ha 67ari 56m²) ZK Uglar, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89

Njësia nr.101-Visoko Commerce Shitorja nr. 2 - Kjo shitje ofron hapësirën afariste me sipërfaqe të përgjithshme prej 243.60m² në kuadër të së cilës përfshihet bodrumi, kati përdhes dhe meskati. Shitorja gjendet në kuadër të një ndërtese shumëkatëshe të banimit në Prishtinë, në Rr. Robert Doll nr.12 afër Sach Cafe,  Prishtinë. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 50,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Visoko Commerce Fi.7460/92

Njësia nr.102-Lavërtari Blegtori Tokë Bujqësore Batushë I - Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 35473m² (3ha 54ari 73m²) në ZK Batushë, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI "Kosova Export" OBPB “Lavërtari-Blegtori” Fi-878/89.  

Njësia nr.103-NSH Vreshtaria –Toka Bujqësore në Piranë - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 290165m² (29ha 01ari 65m²), me kulturë arë, kullosë dhe pemishte kl.3,4,5 që gjendet në ZK Piranë, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.104-NSH Vreshtaria-Toka Bujqësore në Medvec - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 218635m² (21ha 86ari 35m²), me kulturë arë, kullosë kl.5 që gjendet në ZK Medvec, Komuna e Prizrenit. Në kuadër të kësaj prone gjendet një ndërtesë/depo me sipërfaqe prej 113m² e cila depo nuk ështe e regjistruar në dokumente kadastrale. Aktualisht prona është e dhënë me qira për një sezonë bujqësore. Kontrata e qirasë përfundon me datën 31.07.2019. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.105-NSH Vreshtaria-Toka Bujqësore në Serbicë të Poshtme- ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 291002m² (29ha 10ari 02m²) me kulturë kullosë kl.4 që gjendet në ZK Serbicë e Poshtme, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: p.o. u Dusanovu – Prizren – 09.04.1990 Fi.696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)   

Njësia nr.106-NSH Lavërtari-Blegtori- Tokë bujqësore në Lubizhdë 10 - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 12517m² (1ha 25ari 17m²), me kulturë arë e kl.4 që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.107-NSH Lavërtari-Blegtori- Tokë bujqësore në Lubizhdë 11- ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 28865m² (2ha 88ari 65m²), me kulturë arë e kl.4  që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres Export Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Ex. Ratarstvo i Stocarstvo Fi.- 698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.108-NSH NB Mirusha-Prona në Vërmicë 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 98ari 96m² (29896m²), me kulturë kullosë kl.4,5 në ZK Vërmicë, Komuna e Malishevës. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njësia nr.109-NSH NB Mirusha-Prona në Vërmicë 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 07ari 04m² (80704m²), me kulturë kullosë kl.4,5 në ZK Vërmicë, Komuna e Malishevës. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PP Mirusha Malisheva/Malisevo, Fi 514/89 – 30.12.1989

Njësia nr.110-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Vërbeshticë 11 - ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 284859m² (28ha 48ari 59m²). (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.111-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Trepetincë 10 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 72614m² (7ha 26ari 14m²) me kulturë arë kl.4,5 në ZK Trepetince, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 35,000)

Njësia nr.112-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Atmaxhë 2 - Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 75ari 62m² (27562m²), me kulturë arë e kl.4,5 në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres Export Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Ex. Ratarstvo i Stocarstvo Fi.- 698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.113-NBI Rahoveci-Prona në Radost 4- Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 22296m²  (2ha 22ari 96m²), me kulturë arë kl.4 në ZK Radost,  Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.114-NSH Zadruga -Prona në Brod 1 - Ofron për shitje tokën në ZK Brod, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 37484m² (3ha 74ari 84m²). (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.115-NSH Zadruga-Prona në Brod 2 - ofron për shitje tokën në ZK Brod, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 15285m² (1ha 52ari 85m²). (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.116-NSH NBI Rahoveci-Prona në Hoqë të Madhe 5 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 70ari 22m² (17022m²), me kulturë arë e kl.3 në ZK Hoqë e Madhe,  Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.117-NBI Rahoveci – Prona në Ratkoc 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 45ari 78m² (84578m²), me kulturë arë e kl.1,2,3 në ZK Ratkoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës:  € 10,000)

Njësia nr.118-NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 2 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 75ari 07m² (37507m²), me kulturë vreshtë dhe kullosë e kl.1,4 në ZK Ratkoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.119-NBI Rahoveci-Prona në Ratkoc 4 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 82ari 11m² (38211m²), me kulturë kullosë e kl. 1,2,3,4 në ZK Ratkoc,Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac –Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.120-NSH Zadruga Shtërpcë-Tokë bujqësore në Biti të Epërme 6 - ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 99142m² (9ha 91ari 42m²), me kulturë kullosë e kl.5. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.121-NSH Zadruga Shtërpce-Tokë bujqësore në Biti të Epërme 7- Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtrpce, me sipërfaqe të përgjithshme 29593m² (2ha 95ari 93m²)  me kulturë kullosë kl.5. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.122-NSH Zadruga Shtërpce-Tokë bujqësore në Biti të Epërme 8 - Ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, komuna Shtrpce, me sipërfaqe të përgjithshme 93392m², (9ha 33ari 92m²), me kulturë kullosë kl.5. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP “Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.123-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Lutogllavë - ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 25212m² (2ha 52ari 12m²), me kulturë arë, kullosë dhe livadh e kl.4,5,7 që ndodhet në ZK Lutogllavë, Komuna Prizren.
 (Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.124-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Caparc 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 7133m² (71ari 33m²) me kulturë livadh i kl.4, në ZK Caparc, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres Export Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Ex. Ratarstvo i Stocarstvo Fi.- 698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.125-NBI Rahoveci-Prona në Opterushë 1 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 01ari 98m² (10198m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.126-NBI Rahoveci-Prona në Opterushë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 54ari 81m² (15481m²), në ZK Opterushë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.127-NBI Rahoveci-Prona në Hoqë të Vogël 6 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 92ari 18m² (19218m²), në ZK Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.128-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Vrbestica 7 - Ofron për shitje tokën në ZK Vrbestica, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 33073m² (3ha 30ari 73m²). (Depozita e ofertës:€ 10,000)

Njësia nr.129-NSH Zadruga Shtërpce-Prona në Vrbestica 9 - Ofron për shitje tokën në ZK Vrbeshtica, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 53040m² (5ha 30ari 40m²). (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.130-NBI Rahoveci-Prona në Retijë 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 30ari 14m² (23014m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.131-NBI Rahoveci-Prona në Retijë 3 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 54ari 57m² (5457m²), në ZK Retijë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin” Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.132-Shitorja në fshatin Kërstec – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 66 m² (B+P), që ndodhet fshatin Kërstec, ZK Kërstec, Komuna e Dragashit. Nuk ka dokumente të pronësisë për këtë aset të NSH-së, në dispozicion është fatura e tatimit në pronë e KK, lista e pronave të NSH-së, lista e ndërtesave të NSH-së. Toka ku ndodhet shitorja NUK është pjesë e kësaj shitje. Vërejtje: Sipas Listës së pronave të NSH-së ky lokal evidentohet me sipërfaqe prej 60m². (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Koritnik Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92

Njësia nr.133-NBI Rahoveci - Prona në Brestoc 4 - Ofron për shitje pronën me një sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 97ari 04m² (39704m²), e cila ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.134-NBI Rahoveci-Prona në Brestoc 2 - ofron për shitje tokën  me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 43ari 25m² (24325m²), që ndodhet në ZK Brestoc, Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.135-NSH Lavërtari-Blegtori-Tokë bujqësore në Atmaxhë 4 - Prona e ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 60ari 78m² (26078m²), me kulturë kopsht, kullosë, vreshtë dhe arë e kl.2,4,5 në ZK Atmaxhë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK Progres Export Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Ex. Ratarstvo i Stocarstvo Fi.- 698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.136-NBI Rahoveci-Prona në Radost 1 - Prona ofruar në tender është tokë me sipërfaqe të përgjithshme prej 82802m² (8ha 28ari 02m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.4 në ZK Radost,Komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac – Fi 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.137-KB Pirana-Koperativa bujqësore Piranë, Prizren - ofron për shitje pronën/parcelën P-71813064-00619-1 me sipërfaqe prej 1702m² (17 ari 02m²) (arë e kl. 3) të regjistruar në ZK Piranë Komuna Prizren në emër të NSh-së. Në kuadër të parcelës  lëndë e shitjes  është objekti i administratës me sipërfaqe prej 368m² i tipit (P+SU+O), depo me sipërfaqe prej 168 m² e tipit të hapur (P+0), si dhe objekti i sigurimit (jo toka) me sipërfaqe prej 58m²  i tipit (P+SU+0) i cili objekt ndodhet jashtë parcelës së NSh. Objektet  nuk janë të regjistruara në regjistrat kadastral. Në shitje përfshihen edhe pajisjet e luajtshme: 1 Trafostacion, 3 Cisterna të karburanteve dhe 2 Aparate të pompimit të karburanteve. (Depozita e ofertës:  € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “KB Pirana” Piranë Prizren  Fi-163/91


Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.
<