Shtyhet shitja e asetit ne likuidim (SHAL) 52. Njësia nr. 105: NSH NBI Rahoveci – Prona në Xërxë 7

Prishtinë    22/11/2019

 Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) njofton se ka shtyrë shitjen e Njësia nr. 105: NSH NBI Rahoveci – Prona në Xërxë 7

Ky aset ishte tenderuar për t’u shitur përmes shitjes së aseteve  përmes likuidimit (SHAL) 52. Njësia  nr. 105  , që do të mbahet me datë 25 Nëntor 2019, ndërsa tërheqja e përkoheshme është bërë me kërkesë të Drejtorisë së Kadastrit të Komunës së Rahovecit për sqarime kadastrale.


Dita për dorëzimin e ofertave për asetet në vijim është 25 nëntor 2019, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 12:30. 

Lista e plotë e aseteve dhe ndërmarrjeve të parapara për Shitjen e Aseteve përmes Likuidimit Nr. (SHAL) 52 mund të gjendet në web faqen e AKP-së: www.pak-ks.org.