Shpallje publike për qiradhënie  të aseteve me karakter specifik

Prishtinë    28/01/2021

Agjencia Kosovare e Privatizimit njofton opinionin e gjerë publik se ka shpallur disa asete me karakter specifik për qiramarrje. Këto veprime bëhen me qëllim të investimit dhe riparimit të këtyre aseteve dhe nënkupton, përmirësimin e gjendjes aktuale dhe në rritjen e vlerës dhe kapacitetit të asetit ekzistues.

Qiramarrësit potencialë kanë për obligim të dorëzojnë një plan investimi konkret lidhur me asetin për të cilin aplikojnë. Plani investiv do të shqyrtohet nga komisioni përkatës brenda Agjencisë.

 

SHPALLJE PUBLIKE PËR QIRADHËNIE TË ASETEVE ME KARAKTER SPECIFIK

 

Njësia

  Nr.

Zyra/Njësia përgjegjëse

Emri i Ndërmarrjes

Emërtimi

Vendndodhja e pronës

(Zona Kadastrale)\

parcelat

Sipërfaqja

(m2)

Njësia 1

ZyraRajonale e Gjilanit

Jugoterm

fabrikë

Budrikë e Poshtme, Partesh

1,845m2

 

Njësia 2

ZyraRajonale e Gjilanit

FAM

 

fabrikë

 

Viti

2,500 m2

Njësia 3

ZyraRajonale e Mitrovicës

Ivo Lola RibarZubinPotok

fabrikë

ZubinPotok

3,365 m2 objekt

11,098 m2 tokë

Njësia 4

ZyraRajonale e Mitrovicës

JavorZubinPotok

fabrikë

ZubinPotok

837 m2 objektdhe

6,173 m2tokë

Njwsia 5

ZyraRajonale e Mitrovicës

Hrast

fabrikë

Leposaviq

7,694.00 m2  dhe

46,001 m2 tokë

Njësia 6

ZyraRajonale e Mitrovicës

Simpo

fabrikë

ZubinPotok

5,554 m2 Objektdhe 14,667  m2 tokë

Njësia 7

ZyraRajonale e Mitrovicës

Kosvik - FabrikaValfa i Dezerta

fabrikë

ZubinPotok

8,636 m2objekt

9,699 tokë

Njësia 8

ZyraRajonale e Mitrovicës

Vijak/Gradec

fabrikë

ZubinPotok

1,553 m2 objektdhe

21,255 m2tokë

Njësia 9

ZyraRajonale e Pejës

Deva

 

Objekt I fortëdhetokë

 

Gjakovë

 

669 m2objektdhe

1,806 m2tokë

 

Njësia 10

ZyraRajonale e Prizrenit

Lola Korporacija

 

fabrikë

 

Shtërpcë

 

4,734.00 m2objektdhe 15,263m2

tokë

Njësia 11

ZyraRajonale e Prizrenit

Sharrdrvo-export-Shtërpce

 

ndërtesë administrative dhetokë

 

Berevcë I, Shtërpcë

 

3,700.00 m2objektdhe 4,217 m2tokë

Njësia 12

ZyraRajonale e Prizrenit

Unimont

lokaldhetokë

 

Krushë e Vogël

 

2500 m2objekt

 

Njësia 13

Njësia e AdministrimitDirekt

Metaliku

Fabrikë-

Objekti -  Halla e prodhimitteKordit

Gjakovë

6,048 m2

 

Njësia 14

Njësia e AdministrimitDirekt

Metaliku

Fabrikë-

Halla e prodhimittetelit

Gjakovë

7,812 m2

 

Njësia 15

Njësia e AdministrimitDirekt

Metaliku

Fabrikë-  Halla e prodhimittetubaveteZinkuar

Gjakovë

3,240 m2

 

 

Të gjitha palët e interesuara lidhur me interesimin dhe vizitat e aseteve të renditura në tabelën si më lartë, vizitoni web faqen e AKP-së në shtegun e bashkangjitur në të dy gjuhët        

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,35

https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,35

Palët udhëzohen të kontaktojnë zyrat rajonale/njësinë përkatëse ku ndodhet aseti, me të dhënat e kontaktit si në vijim:

  • Zyra Qendrore e AKP-së, Njësia e Administrimit Direkt: adresa Adresa: Rr. Agim Ramadani Nr. 23, Prishtinë, Tel: +383(0)38 500 400;
  • Zyra Rajonale Prishtinë: Adresa: Rr. Rexhep Mala Nr. 2,10000 Prishtinë, Kosova(afër Ambasadës Sllovene), Tel: +383-(0)38 226 889;
  • Zyra Rajonale Mitrovicë: Adresa: Rr: Mbretëresha Teutë, Mitrovicë(afër Palestës sportive);Tel: +383-(0) 28 534 690;
  • Zyra Rajonale Gjilan: Adresa: Rr. Rruga e Industrisë (ish Rruga e Bujanovcit),60000 Gjilan, Kosova(Fabrika e Baterive IBG); Tel: +383-(0) 280 310 444;
  • Zyra Rajonale Prizren: Adresa: Rr. Pushkatarëve Nr. 9, Prizren(në Shadërvan); Tel: +383-(0)29 226 480