AKP SHPALLI SHITJEN E RE TË PRONAVE TË NDËRMARRJEVE SHOQËRORE

Prishtinë    18/11/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.61. Me këtë valë të shitjeve janë tenderuar 31 asete/njësi atraktive të ndërmarrjeve shoqërore në Republikën e Kosovës, të cilat paraqesin mundësi të shkëlqyer për zgjerim të biznesit apo iniciativa të reja biznesore në vendin tonë.

 

Kjo valë e shitjeve me të gjitha asetet e tenderuara është aprovuar në Bordin e Drejtorëve, kurse AKP i ka njoftuar paraprakisht të gjitha Komunat përkatëse se këto asete të ndërmarrjeve shoqërore do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org, në rrjetet sociale dhe në mediat e shkruara dhe ato elektronike.

Ofertat e mbyllura për njësitë/asetet që janë në shitje përmes shitjes së aseteve me likuidim nr.61 duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën  7 dhjetor 2022, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, të shoqëruara edhe nga depozita e ofertës dhe tarifa për paraqitjen e ofertës, ashtu siç është parashikuar për secilin artikull. Kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30.

Bashkëlidhur gjeni shtegun me listën e aseteve të tenderuara përmes shitjes së aseteve nr. 61 - https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,65,%20687