MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 25.06.2020

Prishtinë    25/06/2020

Bordi i Drejtorëve miraton propozimin e Menaxhmentit të AKP-së për krijimin e lehtësive, lidhur me periudhën e pandemisë, për qiramarrësit e AKP-së, në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku ndër të tjera diskutoi edhe mbi çështje të auditimit të brendshëm dhe zbërthimin e shpenzimeve të  BSPK-së.

 

Në këtë mbledhje Bordi i Drejtorëve u informua mbi zhvillimet e fundit të  AKP-së  dhe miratoi buxhetin e AKP-sw për vitin fiskal 2021. Bordi shqyrtoi edhe rezultatet e çmimeve të  ofertimit nga qiradhënia e aseteve përmes shpalljes publike si dhe qiradhëniet e aseteve në administrim direkt. 

 

Veç këtyre Bordi i Drejtorëve diskutoi dhe miratoi raportin e Komisionit për shitjen e banesave në  pronësi të  ndërmarrjeve shoqërore si dhe shpërndarjen e 20% për punëtorët e NSH Unis Pejë  për të  cilët Gjykata ka marr vendim të plotfuqishëm që të përfshihen në listën e 20%. Bordi miratoi edhe raportet e autoriteteve të likuidimit për shpërndarje përfundimtare lidhur me kreditorët e NSH Ag Coop Leshan – Pejë dhe Ag Coop Përparimi Irzniq – Pejë.    

 

Për më tepër Bordi shqyrtoi dhe miratoi propozimin e menaxhmentit të AKP-së për krijim të lehtësive, lidhur me periudhën e pandemisë, për qiramarrësit e AKP-së, në  përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Me këtë rast AKP fton të gjithë qiramarrësit që të kontaktojnë me AKP për t’i mësuar detajet e këtij vendimi.