AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALLI REZULTATET E SHITJEVE SHAL 55

Prishtine    15/06/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) sot në ceremoninë e hapjes së ofertave të shitjeve nr. 55 përmes metodës së Likuidimit shpalli fituesit e përkohshëm për asetet e ndërmarrjeve shoqërore që ishin në dispozicion për shitje. Për 35 asete sa ishin në shitje përmes kësaj shitje me likuidim gjithsej u pranuan 135 oferta, dhe vlera e tërësishme e ofertave më të larta ishte 3,317,710 Milion euro.

Dorëzimi i ofertave nga investitorët, hapja e ofertave dhe publikimi i rezultateve janë bërë në mënyrë transparente, para përfaqësuesve të mediave, përfaqësuesve të Odës Ekonomike të

Kosovës dhe Odës së Avokatëve të Kosovës si dhe investitorëve të pranishëm. Poashtu është bërë transmetimi drejtpërdrejt i ceremonisë përmes faqes zyrtare të internetit të

Agjencisë Kosovare të Privatizimit: www.pak-ks.org, duke mundësuar përcjelljen e ceremonies për të gjithë qytetarët e interesuar që s’kanë qenë të pranishëm në sallë.

Ceremonia e hapjes së ofertave ka filluar në orën 14:20 dhe është mbajtur në Sallën e Hotelit Grand Prishtina, ku edhe është bërë dorëzimi i ofertave nga ofertuesit nga ora 10:00 deri në ora 14:00.

Agjencia Kosovare e Privatizimit, është themeluar nga Kuvendi I Republikës së Kosovës dhe është e shtrirë dhe vepron në të gjithë territorin e vendit. Agjencia ka mandatin dhe autoritetin për shitjen ose bartjen e ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tyre tek investitorët privat gjithnjë përmes një procesi të hapur, transparent, konkurrues dhe pa vonesa.

Rezultatet e ofertave për Shitjen e Aseteve 55 e gjeni në këtë link: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,106