Previous Next

Qendra e Thirrjeve

Tel: +383 (0) 38 500 400;

Lajme & Ngjarje

NJOFTIM për punëtorët e Ndërmarrjes Shoqërore “Auto Prishtina” PRN126

Në mbështjetje të nenit 10, pika 10.2 të Rregullores së UNMIK-ut, nr.2003/13, me ndryshimet dhe plotesimet e Rregullores së UNMIK-ut 2004/45, e duke e zbatuar Aktvendimin e Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC-I-16-0268-A0001, dt. 24.08.2017, dhe Udhëzimin e Kolegjit të Specializuar të DHPGJSK, nr.C-IV-20-0059,dt.15.10.2020,Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), me dt.06.09.2021,

Njoftim mbi asetet e ndërmarrjes “JUGOSHPED” Beograd

Në bazë të nenit 5, të  Ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit Nr. 04/L-034 (Ligji i AKP-së), dhe kapitullit 3, të Politikave Operative të AKP-së, Agjencia Kosovare e Privatizimit (“AKP”) si administratore me mirëbesim, përcakton statusin e ndërmarrjeve dhe aseteve të saj në territorin e Kosovës, në bazë të dokumentacionit dhe dëshmive në dispozicion. Lidhur me këtë,  me datë 6,7,8,9,10 gusht, 2021 shpallë këtë: 

MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 20.08.2021

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në përbërjen e re, mbajti sot mbledhjen e tij konstituive, me ç’rast u informua nga menaxhmenti i AKP-së lidhur me rrjedhën e punës, procedurat dhe gjendjen aktuale të  AKP-së.

Shiko te gjitha

2065

Asete të shitura

116

Valë të shitjeve

€757,479,694

Shuma e shitjeve

€152,817,393

Shpërndarja e 20%-it

NJOFTIM NGA AUTORITETET E LIKUIDIMIT PËR PARASHTRUESIT E KËRKESAVE

Të gjithë parashtruesit e kërkesave si në listën e mëposhtme, të paraqiten për të pranuar shkresat përkatëse (Vendime, Kërkesa për informata shtesë) të Autoriteteve të Likuidimit në adresën e përcaktuar në AKP ZR Prishtinë, para ose deri në orën 16:00 të datës që i bie 15 ditë pas datës së publikimit të këtij njoftimi.

Listën mund ti gjeni në webfaqen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org

 

€398,195,186

Fondi i transferuar në Buxhetin e Kosovës

€186,163,168

Fondi në dispozicion

Storiet e Suksesit

M & Sillosi

M & Silosi është mulliri më i madh në Kosovë, i cili ka një kapacitet për bluarje prej 600 tonelatash në ditë dhe një kapacitet të siloseve prej 58 mijë tonelatash me gr...

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂

Fabrika e Ujit Mineral & CO₂ në Kllokot ka arritur që për një periudhë të shkurtë të jetë një ndër kompanitë më të suksesshme për prodhimin dhe përpunimin e ujit minera...

Birraria Peja

Birraria e Pejës ka filluar prodhimin në vitin 1971 dhe deri në vitin 2006 ka qenë pronë shoqërore.

Shiko te gjitha