FTESË PËR OFERTË - Furnizim me kuti arkive

Prishtinë    15/03/2023

Konform udhëzuesit të brendshëm për prokurim Nr. 1/2009, për Autoritetet e Likuidimit

Data: 15.03.2023

I: AUTORITETI KONTRAKTUES: Agjencia Kosovare e Privatizimit, Autoriteti i Likuidimit, ZR Pejë, ZR Prizren, ZR Gjilan.

NENI II: QËLLIMI I KONTRATËS

II.1 Titulli i kontratës i dhëne nga autoriteti kontraktues: Furnizim me kuti arkive (gjerësia 10cm), sasia 32500 kuti, doreza medicinale - sasia 150 kuti (me nga 100 copë) dhe maska mbrojtëse nga pluhuri -100 kuti (me nga 100 copë).

II.2 Lloji i kontratës dhe lokacioni i dorëzimit:

Furnizim me material për Arkiv- kuti arkivi, maska dhe doreza, për ZR Pejë, ZR Prizren, ZR Gjilan.

Lokacioni i dorëzimit është në AKP, ZQ Prishtinë - Rr. “Dritan Hoxha” nr.55, Lakrishtë,10.000 Prishtinë.

NENI III: KËRKESAT të cilat duhet të përmbushen nga OPERATORET EKONOMIKI

V.1 AFATI KOHOR PËR KËRKESAT E INFORMACIONEVE SHTESË OSE SQARUESE

IV.2 KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS

Oferta e përgjegjshme me çmim më të ulët

IV.2 Afati kohor për pranimin e tenderëve: më së voni më 31 Mars 2023 koha: 14:00.

IV.3 Takimi për hapjen e tenderëve:

    Data:

31 Mars 2023

Koha:

14:30:00

Vendi:

Objektin e AKP-së, Rr. “Dritan Hoxha” nr.55, Lakrishtë,10.000 Prishtinë

  • Tenderuesit fitues dhe apo/eliminues do të njoftohen përmes emalit
  • Ofertat duhet të jenë në zarf të mbyllur dhe të vulosura. Shikoni me kujdes kushtet të cilat duhet ti plotësoni.

Kërkesa për dosjen e tenderit: Dosja e tenderit mund të shkarkohet në webfaqen: https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,34