Njoftimi i vendimit te BD për statusin juridik për BORBA dhe Stacioni Veterinës Prishtinë

Prishtinë    10/08/2023

Agjencia Kosovare e Privatizimit i njofton palët e interesuara me Vendimet e Bordit të Drejtorëve, lidhur me statusin juridik te aseteve të Ndërmarrjes Gazetare Botuese “BORBA” Beograd, dega në Prishtinë KPS1534/PRN206; dhe Ndërmarrjes “Stacioni i Veterinës Prishtinë” KPS1536U/PRN208, që gjenden në territorin e Kosovës, janë pronë shoqërore dhe bien nën kompetencat administrative të  Agjencisë. Publikimi i Njoftimeve do të bëhet me 10,11,12,13 dhe 14.08.2023 .

Për njoftim më të hollësishëm vizitoni faqen e Agjencisë www.pak-ks.org