MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 22.08.2023

Prishtinë    22/08/2023

AKP për gjysmë muaji inkason mbi gjysmë milion euro borxhe nga qiramarrësit. Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhje të jashtëzakonshme ku diskutoi në lidhje me inkasimin e të hyrave nga qiratë pas vendimit që kishte marr në takimin e fundit që të gjithë qiramarrësit pa dallim të dërgohen në përmbarim po që se nuk i përmbahet obligimeve kontraktuale të qirasë. Si rrjedhojë, vetëm gjatë këtij muaji (nga data 1 deri me datë 17 gusht), AKP ka arritur të inkasoj vlerën e përgjithshme monetare të borxhit për të gjithë qiramarrësit e NSh-ve në shumë 524 mijë e 334 euro, që është rezultat i krijimit të një disipline tek qiramarrësit.

 

Vlen të përmendet se një shumë e konsiderueshme e borxhit është arritur të inkasohet nga qiramarrësit e hapësirave në Hotelin Grand. Vetëm për pjesën e parë të këtij muaji janë inkasuar 167 mijë e 234 euro nga qiramarrësit, ndërsa po të llogaritet edhe muaji paraprak (korriku), Agjencia ka inkasuar borxhe të papaguara nga qiramarrësit në Hotelin Grand shumën 263 mijë euro.

Bordi i Drejtorëve kërkoi nga menaxhmenti mbikëqyrje rigoroze e respektim të obligimeve kontraktuale e ligjore pa lëshime e pa dallime. Në këtë frymë, Agjencia ka iniciuar një numër të qiramarrësve në përmbarim dhe ndërprerje të kontratës si pasojë e mos shlyerjes së borxheve dhe shkeljeve të kontratave me AKP-në dhe do të veprohet njëjtë me të gjithë qiramarrësit e papërgjegjshëm.

Për më tepër, Bordi diskutoi edhe në lidhje me procesin e rivlerësimit të qirave për pronat e ndërmarrjeve shoqërore, me qëllim që çmimet e qirave të jenë sa më të përafërta me çmimet e tregut. Vetëm në takimin e fundit Bordi ka miratuar vlerësimin e 73 qirave me një rritje mesatare prej 22% të çmimit të qirasë dhe ka kërkuar nga menaxhmenti që deri në fund të muajit tjetër të bëhet rivlerësimi i çmimeve të qirasë për të gjithë qiramarrësit në mënyrë që këto çmime të jenë sa më të përafërta me çmimet e tregut.

Përfundimisht, Bordi miratoj edhe 21 qira të reja (të pa tenderuara më parë) përmes një procesi të hapur dhe transparent dhe me qëllim të shfrytëzimit sa më racional të pronave që ka nën menaxhim.