MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-së 15.11.2023

Prishtinë    17/11/2023

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhje të jashtëzakonshme, me ç‘rast diskutoi për një numër çështje të parapara me agjendë dhe mori disa vendime në lidhje administrimin, privatizimin dhe likuidimin e ndërmarrjeve shoqërore.

 

Gjatë kësaj mbledhje Bordi i Drejtorëve shqyrtoi dhe e miratoi Raportin 3 mujor të AKP-së që do t’i dorëzohet Komisionit funksional të Kuvendit të Kosovës.

Më pas, Bordi shqyrtoi kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë për aprovimin e qiradhënies direkte për hapësirën në pronësi të NSh “Jedinstvo” në Zonën Industriale në Fushë Kosovë, të cilën kërkesë edhe e miratoi.

Bordi shqyrtoi 15 raporte të prezantuara nga Divizioni  për Shitje Direkte për po aq raste (prona), nga te cilat 5 raporte fillestare u aprovuan për inicim të procedurës për shitje me negocim direkt që do t’i nënshtrohen procedurave të tjera të parapara me legjislacion për tu finalizuar shitja sipas raportit përfundimtar, i cili më pas do t’i paraqitet Bordit për aprovim. Ndërsa 10 raporte për po aq kërkesa të palëve u refuzuan, pasi që nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara për shitje me negocim.

Bordi diskutoi edhe për çështje të tjera në kuadër të veprimeve që po ndërmerren në AKP për të përmirësuar proceset që kanë të bëjnë me administrimin dhe menaxhimin sa më të mirë të pasurisë shoqërore.