NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJEVE TË VENDOSURA NË PROCESIN E LIKUIDIMIT NGA AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT

Prishtinë    20/11/2023

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka vendosur ndërmarrjet e listuara në procesin e likuidimit:

Nr.

ID e NSh-së

Emri i NSh-së

Kategoria

Komuna

Regjioni

1

PRN202

Automakedonija

Aset

Prishtinë

Prishtinë

2

PRN206

Borba

Aset

Prishtinë

Prishtinë

 
 

Çdo person apo person juridik i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe/apo Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje apo aset dhe afatit për parashtrimin Dëshmisë së Kërkesës dhe/apo Dëshmisë së interesit, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme:

Shtegu në gjuhën shqipe:            https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Shtegu në gjuhën serbe:              https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Shtegu në gjuhën angleze:          https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57