Likuidimi

Likuidimi Vullnetar mundëson një dalje të shpejtë nga tregu për atondërmarrje që në mënyrë të qartë nuk kanë perspektivë për të mbijetuar.AKP-ja mund të fillojë procedurat e tilla kur është e mendimit qëprocedururat janë në interes të ruajtjes së vlerës së mbetur ngandërmarrjet e vdekura, dhe interesat e pretenduesve për pronësi  lidhurme këto ndërmarrje. Procedurat do të jenë kryesisht jashtë gjykatës dhekryesisht do të ndjekin procedurat e likuidimit të gjetura nëRregulloren për Shoqëritë Tregtare. Përsëri, të ardhurat e likuidimitmbahen në mirëbesim nga ana e AKP-së.