Shitja e Aseteve në Likuidim – 54

NJOFTOHEN TË GJITHA PALËT E INTERESUARA SE DUKE FILLUAR NGA SHITJA E ASETEVE 49 E TUTJE APLIKOHEN RREGULLAT E REJA TË TENDERIT!

 

Agjencia Kosovare e Privatizimit është e ngarkuar për të privatizuar Ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë përmes metodës së spin-off-it dhe likuidimit. Investitorët ftohen ti blejnë përmes tenderit të hapur dhe konkurrues asetet e disa NSH të caktuara, listuara më poshtë tani në likuidimin.

AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT SHPALL SHITJEN E 54 TË ASETEVE TË NDËRMARRJEVE NË LIKUIDIM

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit. 

 

Rregullat e Përgjithshme Tenderit - 2019

Shkarko FORMULARIN -  Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

 


Njësia nr.01-Plantacioni Toka në Godanc të Poshtëm (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 27478m² (2ha 74ari 78m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Godancë e Poshtme të Komunës së Shtimes, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh Plantacioni  Ferizaj (Fi-6544/92)

Njësia nr.02-Ramadan Agushi Toka Pustenik (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 6715m² (67ari 15m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pustenik, Komuna e Han i Elezit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.03-Ramadan Agushi Toka Rezhancë (Lot A) - ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2080m² (20ari 80m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Rezhancë, Komuna e Han i Elezit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Ramadan Agushi” Kaçanik (Fi - 1386/90)

Njësia nr.04-Zhivko Vasiq Toka në Petroc (Lot E) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 32068m² (3ha 20ari 68m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Petroc të Komunës së Kamenicës, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
N.Sh Živko Vasič Ranillug

Njësia nr.05-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezëve (Lot G) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 35031m² (3ha 50ari 31m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste.
(Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.06-Agromorava Toka në Sllatinë (Lot E) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 32165m² (3ha 21ari 65m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 7,500)

Njësia nr.07-Agromorava Toka në Sadovinë të Çerkezëve (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 64671m² (6ha 46ari 71m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sadovinë të Çerkezve,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. 
(Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:P.I.P.P.Agromorava Viti (Fi-229/89)

Njësia nr.08-Pasuria Bujqësore Toka në Kosinë (Lot D) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe prej 50m² (50m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Kosinë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.09-Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 24920m² (2ha 49ari 20m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të Epërme,  në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.10-Pasuria Bujqësore Toka në Bablak (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 853m² (8ari 53m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Bablak Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.11-Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot D) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 1237m² (12ari 37m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Papaz Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Njësia nr.12-Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot C) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 17351m² (1ha 73ari 51m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Pojatë në Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.13-Agrokultura Toka në Velekincë (Lot A) - ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe prej 6459m² (64ari 59m²), në ZK  dhe në afërsi të fshatit Velekincë, Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH IKB “MLADOST” Fi - 670/89, KB Gjilan,  OP “Mladost” Fi -106 /78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi - 1865/96. 

Njësia nr.14-Agromorava Toka në Viti (Lot B) - ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe prej 2561m² (25ari 61m²), në ZK dhe Komunën e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. 
(Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I.Q “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89)

Njësia nr.15-Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë (Lot E) - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 21983m² (2ha 19ari 83m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sojevë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89

Njësia nr.16-Stacioni i Veterinës Toka dhe Ndërtesa në Soçanicë - Kjo shitje ofron  tokën dhe ndërtesën me sipërfaqe të përgjithshme prej 910m² (762m² oborri dhe 148m² ndërtesa), ZK Soçanicë, Komuna e Leposaviqit. Sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 164m². Kufiri i parcelës 3187-1 nuk mund të                       përcaktohet me saktësi për arsye se mungojnë shënimet origjinale kadastrale. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Stacioni Veterinës Leposaviq (Fi-274/77); UNMIK reg. Nr.80552734.

Njësia nr.17-Agrokultura Toka bujqësore Lushtë 4 - Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 3620m2 (36ari 20m2) në ZK Lushtë, Komuna Mitrovicë e Jugut. (Depozita e ofertës: €  3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB 23 Nëntori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. biznesit: 80091117

Njësia nr.18-Drenica parcela 185-3 në Gllanasellë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 195963m² (19ha 59ari 63m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac  Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr. : 80151721

Njësia nr.19-Lux Lokali Dëshira e Juaj I - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 100.57m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 80m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona pjesërisht e lirë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.20-Lux Lokali Dëshira e Juaj II - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 52m² sipas listës së aseteve, ndërsa sipas matjeve në terren  sipërfaqja është 50.30m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.21-Lux Lokali Kristal - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 65.74m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa sipas listës së aseteve, sipërfaqja është 50m².  Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e  lirë, e demoluar pjesërishtë. (Depozita e ofertës: € 6,000)

Njësia nr.22-Lux Lokali shija I - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 77.76m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve,  nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.23-Lux Lokali Shija II - Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 22.10m² e  përcaktuar sipas matjeve në terren, ndërsa në listën e aseteve,  nuk paraqitet me sipërfaqe. Lokali gjendet në rrugën “Xhafer Deva” në Mitrovicë. Prona është e lirë. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh. “Lux” Fi - 200/89; Fi- 6273/92; UNMIK  regj.nr. 80038216

Njësia nr.24-NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr. 2 - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 24731m² (2ha 47ari 31m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.25-NSHBQ Drenica parcela 00195-0 në Polluzhë - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 28122m² (2ha 81ari 22m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
AIK Agrokosova; OPBQ Drenica; Ferma e Brojlerëve 1977; NShBQ Drenica Fi-714/89; Holding Yuko; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); Yuko-Drenica DD sa PO Glogovac  Fi-3481/94, Fi-1722/96; UNMIK Regj.nr. : 80151721                                                                

Njësia nr.26-Elan Toka në Muhaxher-Studime e Epërme - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56454m² (5ha 64ari 54m²), ZK  Muhaxheri i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSHB Elan - Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.27-Agrokultura depoja në Bare  - Kjo shitje ofron depon me sipërfaqe prej 175m² sipas dokumentacionit të posedimit-faturës së tatimit në pronë, ndërsa sipas matjeve në terren objekti ka sipërfaqe prej 167m². Depoja gjendet në fshatin Bare, afër shkollës fillore, Komuna Mitrovica Jugore. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet. (Depozita e ofertës: € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “23 Nëntori” Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ “Rasadnik” D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. regj. Biz.: 80091117

Njësia nr.28-NSH Ereniku PP Toka në Babaj Bokës 1 - tokë në sipërfaqe 2ha 8ari 44m²  (20844m²), që ndodhet në Z.K. Babaj i Bokës, Komuna Gjakovë. Toka ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI "Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90

Njësia nr.29-Parcelat nr. 398-0, 403-0 ZK Gurrakoc - tokën bujqësore me sipërfaqe 59ari 49m² (5949m²) në ZK Gurrakoc, Komuna Istog. Toka ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 1,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.30-NT Agrodukagjini - Agroservisi - përfshinë objektet (përdhes) me sipërfaqe 644m² sipas matjeve në terren sipas listës së aseteve të Ndërmarrjes 504.5m²) që ndodhen në Rr. Bekim Berisha – Abeja, afër tregut të gjelbër, komuna Pejë. Toka NUK është objekt i shitjes. (Depozita e ofertës: € 25,000).
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH TSP “Agrometohija” (Fi.407/89); NT “Agrodukagjini” UNMIK reg. nr. 80007329

Njësia nr.31-Pronë e luajtshme - Dy traktorë TAF – kjo njësi ofron dy traktorë të tipit ‘’TAF’’ në gjendje jo funksionale. (Depozita e ofertës: € 300)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NITP “Radusha”, Istog (Fi. 536/89)

Njësia nr.32-Parcela nr. 1-1 ZK Binxhë - toka bujqësore  me sipërfaqe 74ha 94ari 39m² (749439m²) në ZK Binxhë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita  e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.33-Objekti i Administratës  - përfshinë objektin e administratës me dy asete ndihmëse në sipërfaqe të përgjithshme 243m² (P+0) si dhe parcelat nr. 4874-21 dhe 4874-22 me sipërfaqe 610m², ZK Pejë komuna Pejë. Prona ndodhet afër stacionit të Autobusëve Pejë dhe ka qasje në rrugën publike. 
(Depozita e ofertës: € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DES “Bratstvo” Fi. 666/89, Organizata mbrojtëse e punës së bashkuar DES Bratstvo, Pejë.

Njësia nr.34-Tokë Bujqësore në Smolicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 34ari 23m² (3423m²) në ZK Smolicë, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
Holding “Ponosheci” SHPK (NShB “Kooperimi” SHPK) Fi.3134/91; 
Holding “Ponosheci” SHPK (NPB “Prodhimtaria Bimore”) Fi.3137/91

Njësia nr.35-Tokë Bujqësore në Shtupel 1 - toka bujqësore me sipërfaqe 3ha 93ari 63m² (39363m²) e shtrirë në parcelat 6-19, 6-20 dhe 6-22, që ndodhet në ZK Shtupel, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rruge publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njësia nr.36-Ereniku PP -Toka në Drenoc - tokë me sipërfaqe 50ha 52ari 17m² (505217m²) në ZK Drenoc, komuna Deçan. Toka ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KBI "Ereniku – NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë Fi. 460/89, Fi.198/90 

Njësia nr.37-Tokë bujqësore në Shushicë 2 - tokë bujqësore me sipërfaqe 17ha 31ari 23m² (173123m²) në ZK Shushicë, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH“Dubrava”, Istog Fi. 268/89

Njësia nr.38-Ereniku PP-Parcelat nr. 433, 435 ZK Hereç - tokë në sipërfaqe 5ha 83ari 62m² (58362m²) në ZK Hereç, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NSH "Ereniku - Prodhimtaria Primare" Gjakovë, (Fi-460/89, Fi.198/90)

Njësia nr.39-NPB Malishgan Toka ZK Jashanicë 1 - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 98ari 71m² (29871m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Vetëm parcela nr. 233-0 ka qasje në rrugën publike. (Depozita  e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.40-NPB Malishgan Parcelat nr.39, 40 ZK Dush i Vogël - tokë bujqësore me sipërfaqe 57 ari 69m² (5769m²) në ZK Dush i Vogël, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 1,000)

Njësia nr.41-Parcelat nr.103-2 dhe 113-0 në Jashanicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 63ari 21m² (26321m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.42-Parcela nr. 175-4 në Jashanicë - tokë bujqësore me sipërfaqe 83ari 5m² (8305m²) në ZK Jashanicë, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita  e ofertës: € 4,000)        
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë (Fi. 256/90)

Njësia nr.43-KB Gurrakoci - Toka Bujqësore 6 në Zallq 6 - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 53ari 97m² (25397m²) në ZK Zallq, komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Gurrakoci”, Istog;  NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89)

Njësia nr.44-KBI Bujqësia - Toka Bujqësore në Rosulë - tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 68ari 82m² (46882m²) në ZK Rosulë, Komuna Pejë. Prona ka qasje të pjesshme në rrugë publike. 
(Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.45-KB Kooperimi - Toka në Broliq - tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 39ari 58m² (83958m²) në ZK Broliq, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NP Kooperuese me p.p.  KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89)

Njësia nr.46-Toka në Dashinoc 3  – tokë bujqësore me sipërfaqe totale 4ha 15ari 78m² (41578m²) në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 14,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njesia nr.47-Parcela nr. 293 në Dashinoc – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 27ari 43m² (32743m²) në ZK Dashinoc, komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike lokale. (Depozita e ofertës: € 12,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB "Deçani", Deçan (Fi.172/81, Fi.225/84)

Njesia nr.48-Tokë bujqësore në Damjan 1 - tokë me sipërfaqe 5ha 56ari 95m² (55695m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje ne rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 20,000)
 
Njesia nr.49-Tokë bujqësore në Damjan 2 – tokë bujqësore me sipërfaqe 9ha 14ari 23m² (91423m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 30,000)

Njesia nr.50-Tokë bujqësore në Damjan 3 – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 53ari 35m² (35335m²) në ZK Damjan, komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB “Rogova”, Rogovë, Gjakovë 

Njesia nr.51-KB Shtupel Tokë bujqësore në Kërrnice 3 - tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 58ari 01m² (25801m²) në ZK Shtupel, fshati Kërrnicë, komuna Klinë. Vetëm ngastra nr. 435 ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
KB “Shtupel”, Shtupel, Klinë Fi. 170/91)

Njesia nr.52-NPB Malishgani Toka Bujqësore në Zllakuqan 2 - tokë me sipërfaqe 51ari 64m² (5164m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Njesia nr.53-NPB Malishgani Ngastra 247-1 në Dranashiq - tokë me sipërfaqe 77ari 57m² (7757m²) në ZK Dranashiq, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Njësia nr.54-NPB Malishgani Toka Bujqësore në Zllakuqan 1  - tokë me sipërfaqe 82ari 43m² (8243m²) në ZK Zllakuqan, komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NPB “Malishgan”, Klinë Fi. 256/90  

Njësia nr.55-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XIX - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 17226m² (1ha 72ari 26 m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 16,000)

Njësia nr.56-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XX - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 21355m² (2ha 13ari 55m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.57-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 13381m² (1ha 33ari 81m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 12,000)

Njësia nr.58-Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë XXII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 16595m² (1ha 65ari 95m²) ZK Llapllasellë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89

Njësia nr.59-KB Flora Tokë Bujqësore Zakut IV - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 16353m² (1ha 63ari 53m²). Ngastrat gjenden në ZK Zakut, Komuna e Podujevës. (Depozita e ofertës: € 2,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB “Flora” Kerpimeh Fi-29/91, ZZ “Kerpimej” Regj. Biz. UNMIK 80119674

Njësia nr.60-Autobusi i Turist Kosovës - kjo njësi i ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë asetin e luajtshëm të NSh Turist Kosova, autobus i llojit MAN Dorteller 22.372 FOCL/N i prodhuar ne vitin 1994, numri i ulëseve 65, 3 dyer, ngjyra e kuqe, diesel, jashtë përdorimit. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH Turist Kosova / DP Kosmet Tours  Fi.691/89

Njësia nr.61-Bulldozeri i IMN Kosova - kjo njësi i ofron investitorëve potencial mundësinë për të blerë asetin e lujatshem të NSh IMN Kosova Bulldozerin TG-170-B i vitit 1976, jashtë përdorimit. (Depozita e ofertës: € 500)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH IMN Kosova, DP IGM "Kosova” Fi.216/91

Njësia nr.62-Bujqësia Tokë Bujqësore Obiliq II - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20471m² (2ha 4ari 71m²) ZK  Obiliq, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.63-Bujqësia Tokë Bujqësore Obiliq III - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 38274m² (3ha 82ari 74m²) ZK  Obiliq, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSh “Bujqësia”, Fushë Kosovë  Fi-811/89; KBI ”Kosova Export”  Fushë Kosovë;

Njësia nr.64-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë V - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 29611m² (2ha 96ari 11m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 17,000)

Njësia nr.65-KB Kosova Tokë Bujqësore Grackë e Vjetër I - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 32096m² (3ha 20ari 96m²) ZK Grackë e Vjetër, Komuna Lipjan. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.66-KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll XII - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 20176m² (2ha 01ari 76m²) ZK Suhodoll, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 16,000)

Njësia nr.67-KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë VI - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12602m² (1ha 26ari 02m²) ZK Livagjë, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
KB "Kosova"; KB Lipjan; SHA "Poljoprivreda"; Fi-7667/92,  Fi-3890/94;   

Njësia nr.68-Ratar Tokë Bujqësore Preoc VI  - Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 7274m² (72ari 74m²) në ZK Preoc, komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 7,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”),  Fi.809/89.

Njësia nr.69-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Lubizhdë 14 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 28864m² (2ha 88ari 64m²), me kulturë Arë kl.4 në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Njësia nr.70-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Trepetincë 3 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 41347m² (4ha 13ari 47m²), me kulturë Arë kl. 2,3&4 në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 8,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK "Progres-Export"-"Ratarstvo" sa P.O Dusanovo, 
"Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " Fi.-698/89, Fi.-7337/92.

Njësia nr.71-NSH NBI Rahoveci - Prona në Polluzhë 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 15ha 53ari 08m² (155308m²), me kulturën mal, livadh kl.3 në ZK  Polluzhë, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.72-NSH NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 5 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 48ari 87m² (4887m²),  me kulturë arë kl. 2 në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 1,000) 
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.73-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Vërbeshticë 19 - Ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, komuna Shterpce, me sipërfaqe të përgjithshme 211571m² (21ha 15ari 71m²). (Depozita e ofertës: € 10,000)

Njësia nr.74-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Vërbeshticë 20 - Ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 110637m² (11ha 06ari 37m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)

Njësia nr.75-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Vërbeshticë 21 - Ofron për shitje tokën në ZK Vërbeshticë, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 80949m² (8ha 09ari 49m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.76-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Landovicë 1 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 17ha 89ari 33m² (178933m²) me kulturë Kullosë, Rajon ujor - lum, Arë, Tokë jo pjellore kl.5,6,7 në ZK Landovicë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 20,000)

Njësia nr.77-NSH Lavërtari-Blegtori - Tokë bujqësore në Landovicë 2- ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 2ha 55ari 98m² (25598m²) me kulturë Kullosë, Mal kl.2,5 në ZK Landovicë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.78-NSH NBI Rahoveci - Prona në Nushpal 1  - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 3ha 18ari 57m² (31857m²) ,  me kulturë arë kl. 2 në ZK Nushpal, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 3,000) 

Njësia nr.79-NSH NBI Rahoveci - Prona në Hoqë të Vogël 2 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 45ari 98m² (14598m²) ,  me kulturë arë kl. 2 në ZK  Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 2,000) 
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.80-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Biti e Epërme 11 - ofron për shitje tokën në ZK Biti e Epërme, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 137865m² (13ha 78ari 65m²). (Depozita e ofertës: € 7,000)

Njësia nr.81-NSH Zadruga Shtërpce - Prona në Kashtanjevë  - ofron për shitje tokën në ZK Kashtanevë, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme 83634m² (8ha 36ari 34m²). (Depozita e ofertës: € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.82-NSH Stacioni i Veterinarisë Rahovec - Asetet e luajtshme – dy automobila Yugo - njëri automobil Yugo 1,  me ngjyrë të bardhë, 3 dyer, prodhim i  vitit 1997 me kapacitet 1116cm³ dhe Yugo 2 prodhim i vitit 1998 , me ngjyrë të bardhë, 3 dyer, me kapacitet 1116 cm³.  Automobili Yugo 1 vit i prodhimit 1997 ka qenë në gjendje funksionale deri në Mars 2014 dhe pas kësaj kohe nuk është shfrytëzuar. Ndërsa Yugo 2 viti i prodhimit 1998 nuk ka qenë funksional.    Automobilat nuk janë të regjistruar. (Depozita e ofertës: € 300)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
OOUR Veterinarska Stanica u Orahovcu (Fi.41/81)

Njësia nr.83-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Atmaxhë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 63171m² (6ha 31ari 71m²), që ndodhet në ZK Atmaxhë, komuna Prizren. 
(Depozita e ofertës:  € 30,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.84-NBI Rahoveci - Prona në Vrajakë 4 - Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 24844m² (2ha 48ari 44m² ), me kulturë mal kl.2 në ZK Vrajakë,Rahovec. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92.

Njësia nr.85-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore Sevce 7 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 95271m² (9ha 52ari 71m²), me kulturë kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës:€ 25,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.86-NSH NBI Suhareka - Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 4 - prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 68ari 07m² (56807m²), në ZK Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës me kulturë arë e  klasës 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, NSH-ja ka të vendosur barrë tatimore. 
(Depozita e ofertës:  € 5,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: 
PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92 

Njësia nr.87-NSH Lavërtari Blegtori - Tokë bujqësore në Trepetincë 5 - ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 12181m² (1ha 21ari 81m²), që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren.
(Depozita e ofertës:  € 15,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
PIK Progres-Export-Ratarstvo sa P.O Dusanovo, Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo Fi.-698/89, Fi.-7337/92

Njësia nr.88-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore Sevce 1 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 71917m² (7ha 19ari 17m²), me kulturë kullosë e kl.6. 
(Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.89-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore Sevce 3 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 19533m² (1ha 95ari 33m²), me kulturë kullosë kl.6. 
(Depozita e ofertës:  € 5,000)

Njësia nr.90-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore Sevce 4 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 68067m² (6ha 80ari 67m²), me kulturë kullosë e kl.6. 
(Depozita e ofertës: € 20,000)

Njësia nr.91-NSH Zadruga Shtërpce - Tokë bujqësore Sevce 5 - ofron për shitje tokën në ZK Sevce, komuna Shtërpce, me sipërfaqe të përgjithshme prej 89360m² (8ha 93ari 60m²), me kulturë kullosë e kl.6. 
(Depozita e ofertës: € 20,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)

Njësia nr.92-NSH Vreshtaria - Toka bujqësore në Shpenadi 1 - ofron për shitje tokën/arë në sipërfaqe të përgjithshme prej 3307m² (33ari 07m²),  që ndodhet në ZK Shpenadi, Komuna e Prizrenit. 
(Depozita e ofertës:  € 2,000)

Njësia nr.93-NSH Vreshtaria - Toka Bujqësore në Serbicë të Poshtme - ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 291002m² (29ha 10ari 02m²) me kulturë kullosë kl.4 që gjendet në ZK Serbicë e Poshtme, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës:  € 10,000)
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:
VINOGRADARSTVO" sa p.o. u Dušanovu – Prizren - Fi.696/90; 
“KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. - (Fi.1921/92)

 

Informatat që janë dhënë në këtë publikim mund të kenë pasaktësi,lëshime, ose gabime tipografike për të cilat Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjëse e as nuk do të pranojë përgjegjësi lidhur me përdorimin, vlefshmërinë, saktësinë, plotësinë ose besueshmerinë, pa marr parasysh natyren e tyre.  
<