MBLEDHJA E BORDIT TË DREJTORËVE TË AKP-SË 26.11.2019

Prishtinë    26/11/2019

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbajti mbledhjen e tij të rregullt ku diskutoi dhe morri vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në përputhje me mandatin e vet ligjor.

Në këtë mbledhje Bordi i Drejtorëve u informua lidhur me cështjet që ndërlidhen me auditimin. si dhe lidhur me zhvillimet e fundit të aktiviteteve të AKP-së. Bordi miratoi propozimin për aprovimin e raportit të Komisionit për shitjen e Banesave në pronësi të Ndërmarrjeve Shoqërore. 
Veç kësaj Bordi miratoi draft udhëzuesin për Parandalimin dhe Zgjidhjen e Konfliktit të Interesit si dhe shqyrtimin e rezultateve/çmimeve të ofertimit nga qiradhënia e aseteve (Likuidim dhe Pirivatizim) përmes shpalljes publike. 

Gjithashtu në këtë mbledhje Bordi i Drejtorëve aprovoi listat për shpërndarjen e 20% për punëtorët e ndërmarrjes Rilindja dhe ndërmarrjes kooperativa  Zivko Vasic. Po ashtu bordi miratoi edhe propozimin e  Autoritetit të Likuidimit të NSH Ballkani Suharekë (në likuidim) për aprovimin e Raportit për Shpërndarjen e Përkohshme të Pjesshme për kreditorët e NSH-së.

Veç kësaj Bordi aprovoi edhe propozimin për inicimin e procedurave të likuidimit për 20 Ndërmarrjet Shoqërore si më poshtë;

Nr.

ID e NSh-së

Emri i NSh-së

Kategoria

Komuna

Regjioni

1

MIT144

Borovo Vukovar

Aset

Mitrovica e Jugut

Mitrovica

2

MIT147

Treska Skopje

Aset

Mitrovica e Jugut

Mitrovica

3

MIT149

Peko

Aset

Mitrovica e Veriut

Mitrovica

4

MIT159

Koshtana

Aset

Mitrovica e Veriut

Mitrovica

5

MIT161

Inkol

Aset

Mitrovica e Veriut

Mitrovica

6

PEJ203

Yumco - dyqani në Pejë

Aset

Pejë

Peja

7

PEJ207

Auto Moto Rival

Ndërmarrje Shoqërore

Klinë

Peja

8

PRZ080

Borac Travnik

Aset

Prizren

Prizren

9

PRZ081

Stacioni i Veterinës Dragash

Ndërmarrje Shoqërore

Dragash

Prizren

10

PRZ083

KB Agrodrenovci Malishevë

Ndërmarrje Shoqërore

Malishevë

Prizren

11

PRZ084

KB Kijeva Kijevë Malishevë

Ndërmarrje Shoqërore

Malishevë

Prizren

12

PRZ088

KB Agroprogresi Caralluka Malishevë

Ndërmarrje Shoqërore

Malishevë

Prizren

13

GJI173

ASTIBO

Aset

Gjilan

Gjilan

14

GJI172

BEKO

Aset

Gjilan

Gjilan

15

PRN188

JEDINSTVO

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtina

16

PRN187

SERBIJA PREVOZ

Aset

Prishtinë

Prishtina

17

PRN122

FABRIKA E KONFEKCIONIT BRANKO DENIC KNEZHEVAC

Aset

Graçanicë

Prishtina

18

PRN136

JUGO AGRO BANK

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtina

19

PRN179

LIDHJA E KOOPERATIVAVE TE KOSOVES

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtina

20

PRN189

ENTI PËR PERPARIMIN E AMVISRISE TË KOSOVES

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtina