Njoftim për të gjithë kreditorët dhe pronarët e ndërmarrjeve të vendosura në procesin e likuidimit nga AKP

Prishtinë    29/01/2021

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, në mbledhjen e datës 22.12.2020 ka vendosur ndërmarrjet e listuara në procesin e likuidimit si në vijim:......

 

Nr.

ID e NSh-së

Emri i NSh-së

Kategoria

Komuna

Regjioni

1

MIT163

Veletrgovina Podgoricë

Aset

Gllogoc

Mitrovicë

2

PRN198

Jugostroj

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtinë

3

PRN199

SOUR IOV ”Gosha”

Aset

Prishtinë

Prishtinë

4

PEJ007

Ereniku Industri

Ndërmarrje Shoqërore

Gjakovë

Pejë

5

PEJ093

Miniera e Boksitet e Kosovës  Volljak

Ndërmarrje Shoqërore

Klinë

Pejë

6

PRN060

Kosova Film

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtinë

7

PRN149

INA Trgovina

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtinë

8

PRN150

RTP - Radio Televizioni i Prishtinës

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtinë

9

PRN174

Ndërmarrja e Re “Miniera dhe Industria e Magnezit GOLESH” sh.p.k

Ndërmarrje e Re

Lipjan

Prishtinë

10

GJI094

Hotel Lahor Brezovica- Shtërpce

Ndërmarrje Shoqërore

Shtërpcë

Prizren

11

MIT026

Fabrika e municionit të gjuetisë

Ndërmarrje Shoqërore

Skenderaj

Mitrovicë

12

PEJ009

Virgjinia

Ndërmarrje Shoqërore

Gjakovë

Pejë

 

Çdo person apo person juridik i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj këtyre ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe/apo Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për secilën ndërmarrje apo aset dhe afatit për parashtrimin Dëshmisë së Kërkesës dhe/apo Dëshmisë së interesit, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme:

 

Shtegu në gjuhën shqipe:            http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Shtegu në gjuhën serbe:              http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Shtegu ne gjuhen angleze:          http://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57