NJOFTIM

Prishtinë    15/08/2022

Agjencia Kosovare e Privatizimit i njofton palët e interesuara me Vendimet e Bordit të Drejtorëve, se Asetet të cilat gjenden në territorin e Kosovës të ndërmarrjeve: OP Industria e Këpucëve dhe Produkteve të Gomës “Gazela” Shkup, aseti në Prishtinë; NSh “Sirovinabanat” Zrenjanin, ZK Obiliç; Industria e Qeramikës Shkupi“ KIS” Shkup dhe OP “Automakedonija” Shkup, aseti në Prishtinë janë pronë shoqërore dhe bien nën kompetencat administrative të Agjencisë. Publikimi i Njoftimeve do të bëhet me 15, 16, 17, 18 dhe 19.08.2022 .

Për njoftim më të hollësishëm vizitoni faqen e Agjencisë https://www.pak-ks.org/Page.aspx?id=1,108