NJOFTIM PËR TË GJITHË KREDITORËT DHE PRONARËT E NDËRMARRJES TË VENDOSUR NË PROCESIN E LIKUIDIMIT

Prishtinë    22/01/2024

Bordi i Drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka aprovuar fillimin e procedurës të likuidimit për ndërmarrjen e listuar më poshtë:

 

Nr.

ID e NSh-së

Emri i NSh-së

Kategoria

Komuna

Regjioni

1

PRN208

Stacioni i Veterinës

Ndërmarrje Shoqërore

Prishtinë

Prishtinë

 

Çdo person apo person juridik i cili pretendon se ka të drejtë kërkese dhe/apo interesi ndaj kësaj ndërmarrjeje apo aseteve të ndërmarrjes duhet të parashtroj Dëshminë e Kërkesës dhe/apo Dëshminë e Interesit sipas nenit 7 dhe nenit 23 të Shtojcës të Ligjit Nr. 04/L-034 për AKP-në.

Për më shumë informata për ndërmarrjen apo asetin dhe afatit për parashtrimin e Dëshmisë së Kërkesës dhe/apo Dëshmisë së interesit, vizitoni faqen e internetit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit www.pak-ks.org dhe klikoni në njoftimet individuale në shtegjet e mëposhtme:

Shtegu në gjuhën shqipe:            https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=1,57

Shtegu në gjuhën serbe:              https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=3,57

Shtegu në gjuhën angleze:          https://www.pak-ks.org/page.aspx?id=2,57